Комунизъм V.2.0

Копродукция на Майна Таун и Софийска платформа

4

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Н ие сме фондация „Софийска платформа“ - неправителствена организация, която работи в направленията „Гражданско образование“ и „История на близкото минало“. С други думи, нашата цел е повишаването на демократичната култура на българите, както и попълване на знанията им за комунистическото минало на страната.

През 2023 г. станахме на 10 години. За този период успяхме:

• да подготвим хиляди учители чрез сертифицирани обучения; • да работим с хиляди ученици и студенти в десетки населени места в България; • да ангажираме стотици експерти, които да съдействат на препода- ватели и ученици в образователния процес; • да публикуваме наръчници и други учебни материали; • да разработим дигитални инструменти за учене. Един от най-важните проекти на фондация „Софийска платформа“ в последните 2 години се нарича „Истории от Белене”. Неговата мисия е съхранението на паметта за „Белене“ - най-големия комунистически лагер за принудителен труд. Над 15 000 души са насилствено изпрате- ни в „Белене“ по време на съществуването на лагера. Да, издадени са книги и документални филми за най-зловещия трудов лагер, но нищо не може да замени срещата на живо с човек, оцелял от ужасите на кому- нистическите лагери. Ето затова ние си поставихме за цел в „Истории от Белене“, с помощта на изкуствен интелект, да дадем гласност на дръз- налите да се опълчат на комунистическия репресивен режим, които са и най-честите жертви на лагерите. Така на бял свят се появи платформата belene.camp. На нея можете да проведете виртуален разговор с оцелял от лагерите и да зададете всички свои въпроси. Също там може и да се разходите виртуално из лагера и да научите историята му, както и да се запознаете със забеле- жителностите на Белене. Нуждата да се разбере какво представлява тоталитарният режим е пря- ко свързана с оценяването на демокрацията. Не можем да ценим това, което имаме, без да знаем откъде сме тръгнали, нито ако още не сме се справили с миналото.

Как да поддържаме ентусиазма на гражданите за демокрация, когато тя се е превърнала в рутина? Как да не позволим на несъвършенствата на демокрацията да засенчат нейните предимства? Върху какво се гради здравата връзка с демокрацията?

5

КОМУНИЗЪМ V.2.0

„Ех, да можеше да е като по Бай-Тошово време...“ Ч ували сте неведнъж това пожелание, нали? Обичайно произнасяно от хора, чийто съзнателен живот е започнал след падането на комунизма в България. Или от хора, живели в онази тъмна епоха от историята на страната ни, но запомнили само част от цялата истина - част, която е дори спорно доколко е истина. Или от хора, разочаровани малко или повече от демокрацията, на които е несвойствено да носят каквато и да е гражданска отго- ворност, а разчитащи държавата да се „погрижи за всичко“... От 1944 до 1989 г. България е под ботуша на комунистически тоталитарен режим. Мрачен период, изпълнен с насилие, отнемане на собственост и на човешки животи, със заглушаване на истината, с пропаганда и повсеместен контрол. Ко- мунизмът заграбва свободата, правото на избор, на собственост, на мнение. Но времето има силата да размива, да „помага“ на неуслужливата памет на хората. И затова са нужни допълнителни усилия да не забравяме истината. Проектът „Комунизъм V.2.0“ представя една измислена България, в която кому- низмът се е завърнал - на принципа на „Внимавай какво си пожелаваш!“. Разгле- дайте историите под формата на комикси и игри за тази уж забавна, но всъщност трагична реалност. Вижте каква може да бъде новата стара действителност в нашата страна под комунистически диктат след „изпаряването“ на свободата и общочовешките ценности. И да се надяваме, че тази измислена България ще си остане завинаги само между кориците на това издание...

6

КОМУНИЗЪМ V.2.0

https://chat.openai.com ............................................................................. 9

Въведение: “Заповядайте - КОМУНИЗЪМ СЕГА” ........................................10

Заповядайте - КОМУНИЗЪМ СЕГА ........................................................................... 12

Въведение: “Семейство”...............................................................................................14

Семейство .......................................................................................................................... 15

Жертви или угодници на режима ........... .................................................................18

Въведение: “Късмет” ...................................................................................................20

Късмет .................................................................................................................................. 21

Игра: Петко, протегни ръчички! ............................................................................. 22

Въведение: “Ориз” ........................................................................................................ 24

Ориз ..................................................................................................................................... 25

Игри: Планирай околосветско! / Спаси Николай .......................................... 26

Тест: Верен ли си на Партията? / Игра: Minder ® ............................................... 27

Въведение: “Мис Донос”...............................................................................................28

Мис Донос ..........................................................................................................................29

Тест: Какво хубаво ти липсва от Татово време? ............................................. 30

Въведение: “Дронове от всички страни” ........................................................... 31

Дронове от всички страни ........................................................................................ 32

Игра: Разкажи виц, ако смееш! .............. ...................................................................34

Въведение: “Твоят глас”.............................................................................................. 35

Твоят глас........................................................................................................................... 36

Въведение: “Последният Дядо Коледа” ............................................................. 38

Последният Дядо Коледа ......................................................................................... 39

https://dumai.com.unism ......................................................................................... 43

7

КОМУНИЗЪМ V.2.0

чудите се какво е комунизъм? Ето какво ми каза ChatGPT.

Ленин: Владимир Илич Ленин, или само Ленин, е руски и съветски политик и държавен деятел, революционер и един от главните организатори и ръково- дители на Октомврийската революция. Създател на идеология, останала в историята с името марксизъм-ленинизъм. След революцията извършва реп- ресии срещу частта от интелигенцията, противопоставяща се на реформите му. При неговото управление започва и насилственото изселване на различ- ни противници на революцията, както и създаването на първите лагери за принудителен труд, станали известни по-късно под управлението на Сталин като ГУЛАГ.

8

КОМУНИЗЪМ V.2.0

https://chat.openai.com

Какво е комунизъм?

Комунизмът е идеология и политическа система, чиято цел е да създаде общество на равенство, без частна собственост. На практика обаче комунизмът прилага авторитарно управление и държавен контрол върху всички сфери на обществения и иконо- мическия живот.

По какво се различава демокрацията от комунизма?

Обичайно при демокрацията властта се реализира чрез волята на народа, който избира управляващите го. Основен принцип са политическите права и свободи, а икономиката е пазарна.

Хубаво ли се живее по време на комунизъм?

В зависимост от държавата и историческия период, комунизмът осигурява сигурна работа, безплатно образование и здравео- пазване, но и осъществява репресии, прилага цензура и стоков дефицит.

Какъв е животът на младите хора в този строй?

Животът на младежите често е организиран по задължение около държавни и партийни структури като пионерски и комсомолски организации. Образованието и заетостта са гарантирани, но съществува и цензура, силно ограничена свобода на мисълта, недостиг на информация и засилен контрол, на практика забраня- ващ пътуването зад граница.

Защо някои хора искат да има комунизъм?

Защото виждат в него решение на неравенствата и проблемите на капитализма. Защото търсят общество, в което благата се разпределят по равно и всеки има гарантирани основни права и задоволени нужди. Защото комунизмът обещава равенство, образование, здравеопазване и работа за всички.

ChatGPT can make mistakes. Very important information.

9

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Въведение: “Заповядайте - КОМУНИЗЪМ СЕГА”

речник

заповядайте – комунизъм СЕГА!

1. Политбюро

Съкращение от Политиче- ско бюро. Ключов орган в Комунистическата партия, който определя политиката ѝ и посоката на развитие. 2. Обръщението „другарю / другарко“ Обръщението произлиза от руската дума „товарищ“. Широко използвано през комунизма – не просто като заместител на „господин/ госпожа/госпожица“, а и като символ на равенство, соли- дарност и обща идеологиче- ска принадлежност.

3. Държавна сигурност

Комитетът за държавна сигурност (КДС) e разуз- навателната и секретната полицейска служба в Бъл- гария по време на кому- нистическия режим. Тази организация е извършвала шпионаж, контрашпионаж и вътрешна сигурност и често е критикувана за нарушения на човешките права, включи- телно наблюдение и репре- сии срещу дисиденти и други граждани.

история:

лозунг:

09.09.1944 г. - 10.11.1989 г.

След края на Втората световна война България е окупирана от Червената армия чрез преврат, извършен в нощта на 8-и срещу 9-и септември. В страната започва насилствен преход към комунизъм, ръководен от Геор- ги Димитров под диктат от Съветския съюз. От 1954 г. Народна република България (НРБ) е ръководена от Тодор Живков, който остава на власт до падането на режима на 10.11.1989 г.

До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След

Желязна завеса

това направи смела крачка напред!

Символична, идеологическа и физическа граница между Източния (Съ- ветския съюз и останалите комунистически държави) и Западния блок (САЩ и останалите демократични държави), което включва и двупосочни ограничения върху свободата на движение, търговия и информация.

10

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Въведение: “Заповядайте - КОМУНИЗЪМ СЕГА”

Сърпът и чукът символизират единството на земеделците и работниците. Червената звезда, или пето - лъчката, символизира петте континента на Земята, или международната солидарност на работниците. Мавзолеят на Георги Димитров е построен през 1949 г., за да съхранява балсамираното му тяло. Разрушен е през 1999 г. символите на комунизма

КОИ СА ТЕ?

#личностите

Тодор Живков

Георги Димитров

Йосиф Сталин

Вълко Червенков

В най-мрачните времена след 9 септември БКП, а впоследствие и НРБ, бива оглавена от бивш трудо- вак и милиционер - Тодор Живков. Той е най-дълго управлявалият лидер на комунистическа държава в Източния блок. Извес- тен със своята хитрост, пресилена артистичност и простоватост, често бива наричан Бай Тошо и Тато.

Водеща фигура в българ- ската и международната комунистическа история. През 1933 г. е обвиняем в Лайпцигския процес за подпалването на Райхста- га, но е освободен. Играе водеща роля в световното комунистическо движение в тясно сътрудничество със съветския диктатор Сталин. От 1946 г. до 1949г. е министър-председател на НРБ, като участва ак- тивно в ликвидирането на опозицията.

Грузински революционер, от 1922 г. наследник на Ленин в Комунистическата партия на СССР. Посте- пенно се утвърждава като тоталитарен лидер, който унищожава опонентите си. Диктатор, отговорен за страданието и смъртта на милиони. На власт - до смъртта си през 1953 г.

От 1950 г. до 1956 г. е минис- тър-председател, като установява сталинистки режим с репресии и „чист- ки“. Женен за най-малката сестра на Георги Дими- тров, с която сключват брак в СССР, но не и в България.

Следва: “Заповядайте - Комунизъм сега!” ->

11

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Заповядайте - КОМУНИЗЪМ СЕГА

12

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Заповядайте - КОМУНИЗЪМ СЕГА

13

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Въведение: “Семейство”

речник

1. Режим на тока

Поради недостатъчно про- изводство, през 80-те години на миналия век подаването на битова електроенергия е прекъсвано планово, най-често в режим 2:2 – два часа има ток, два часа няма. 2. Проверка за хигиена при влизане в училище Преглеждане на чистотата на дрехите, дължината на ко- сата, изрязани нокти; следи се за приемливи прически и облекло, носене на носна кърпичка. Несъответстващи- те на стандартите ученици не са допускани в сградата, докато не се приведат в изрядност, и им се пишат забележки и отсъствия.

Радио точка

история:

Забрана на пътуванията

3. Дуплекс

Забрана върху свободното движение на гражданите извън страната, както и в някои гранични райони в България. Пътуване в чужбина е въз- можно само след изрично разрешение, често издавано срещу услуги за някого по веригата, подкуп или на „свои“ хора.

Масовите стационарни те- лефони (с кабели, слушалка и набиране чрез въртене на шайба) на хората, обикнове- но съседи, са разпределени по двойки – докато по единия се говори, другият е неиз- ползваем.

Забрана на предприемачество

Частният бизнес е напълно забранен. Комунистическият режим налага централизирано управление на всички ресурси и пълен контрол върху икономиката. Частната собственост се превръща в държавна, а частната инициатива е обявена за капиталистическа и контрапродуктивна.

Забрана на чуждестранно влияние

Западните идеи, култура и информация са нарочени за вражески и съответно - забранени, заглушавани и цензурирани. Държавата оказва строг контрол върху достъпа на гражданите до литература, изкуство и медии отвъд Желязната завеса.

Кореспонденция с другарче от приятелска държава

Обмен на писма с непознато „приятелче“ от друга комунистическа държава (обичайно – СССР). Младежките вестници и списания пуб- ликуват адреси, давайки възможност за започване на корес- понденция чрез използването на лист хартия, химикалка, пощенски плик и марки.

Ретро телевизор с цветовете след края на програмата ->

Следва: “Семейство” ->

14

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Семейство

15 КОМУНИЗЪМ V.2.0

Семейство

16

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Семейство

17

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Жертви или угодници на режима

Да разсъждаваш, да гово - риш, да реагираш, да твориш – наглед нормални, съвсем човешки дейности. Но в зависимост от това какво отношение имат тези твои дела към комунистиче- ския режим – оставаш жив или не. Угоден или жертва. Оцеляващ и преуспяващ или набързо погребан някъде. Съвестта и куража – липсата или наличието на такива – през комуни- зма те правят жив или умъртвен.

„Господин Живков, не се ли досещате, колко - то повече отивате на запад, толкова по-ма - лък ставате.“ (финал на виц, разказван от Сашо, който вероятно става при- чина за ареста му.)

„За всеки здраво - мислещ човек е ясно, че преди да делиш богатството, трябва да го създа - деш.“

„Всеки път, когато (...) се вглеждам в дейността на хо - рата от върха, (..), не мога да избегна чувството за деца, които си играят на държава.“

Атанас Буров

Запознай се с най-яр- ките и най-тъмните личности, които през периода на комунизма в България бяха жертви, съответно угодници на режима:

Сашо Сладура (Александър Николов)

Банкер, индустриалец, политик, наричан още идеолог на българската буржоазия, умира разорен в затвора в Пазарджик.

Георги Марков

Жертва на атентат в Лондон, станал известен

Българско-чешки джаз му- зикант, виртуозен цигулар, популярен със своя чар, свободолюбие и политиче- ски вицове. Убит в лагера “Слънчев бряг” край Ловеч.

като „Убийството с българския чадър”.

Дисидент, който открито разпространява истината за тоталитарния режим от ефира на BBC.

„Арестуваха ме, защото за тях съм „космополитка и вражески настроен елемент с упадъчен репертоар.”

„Имам честта и щастието да послед - вам съдбата на своя баща и своя брат – да дам свободата си, а ако е необходимо и живота си, за свобо - дата на българския народ.”

„Какви са причините да съм оцелявал – това си е Божа рабо - та. Във всеки случай не е бил духът на Маркс или Ленин.“

Леа Иванова

Илия Минев

Шлагерна и джаз певица с международно призна- ние. Творчеството ѝ е заб- ранявано с десетилетия, а тя е изпратена в трудов лагер.

Български антикомунист, който се оказва сред най-дългогодишните политически затворници в света, излежал цели 33 години.

Никола Петков

Политически лидер от ОФ, осъден на смърт заради съпротивата му срещу

налаганите от СССР политики в България.

18

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Жертви или угодници на режима

„...Споделям възтор - га и радостта да ра - ботя като комунист, (...), за минаването на нашата страна в общото семейство на Съветския съюз и да бъдем една от ней - ните републики.“

„Да живее великия Съветски съюз и неговата последова - телна, миролюбива политика!”

„Водя безмилостна борба с гнилия аме - рикански капитали - зъм. Всеки, който се съпротивлява, ще бъде физически уни - щожен.“

Вълко Червенков

Мирчо Спасов

Министър-председател, женен за сестрата на Георги Димитров. По време на неговото управление репресиите и политическото насилие се разрастват.

Цола Драгойчева

Офицер от Народната милиция и Държавна сигурност, ръководител на лагерите край Ловеч и Скравена. Сочен за най- големия убиец, служил на партията, и дясна ръка на Тодор Живков.

Партизанка, главен организатор на атентата на църквата „Св. Неделя”, с шеметна кариера в БКП, ликвидатор на „врагове на народа”. Първата жена министър на България.

„Дружбата със СССР е нужна на България така, както въздухът и слънцето за всяко живо същество.”

„Някога бяхме ръка за ръка, а сега тази ръка държи въжето на бесилото ми.”

„Културата – това е необходимостта от новото, това е стре - межът към новото, това е преклонението пред красотата, пред светлината.”

Трайчо Костов

Георги Димитров

Един от водещите идеолози в БКП и сред учредителите на Народния съд, той е обявен за „враг с партиен билет” и бива осъден на смърт чрез обесване.

Людмила Живкова

Вождът на БКП, съден за палежа на Райхстага в Берлин, който е обект на култа към личността. Мумифициран след смъртта си и излаган в мавзолей в София.

Дъщеря на Тодор Живков, поела кормилото на културната политика в България. Наричана още „принцесата на българския комунизъм“, тя разполага с неограничени привилегии.

19

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Въведение: “Късмет”

речник

КЪСмЕт

1. Кореком

Магазини, които предлагат редки или недостъпни в другите търговски обекти стоки, включително българ- ски артикули, произвеждани за износ. В такъв „магазин на изобилието“ обаче, парадок- сално, може да се пазарува само с долари.

2. Милиционер

Полицаят на комунизма. Милиционерите са асоции- рани с репресивните мерки на режима. В дейността им се включва и наблюдение за „антикомунистическа“ дейност. 3. Чавдарчета, пионерче- та и комсомолци Деца и младежи, задължени да участват в комунисти- чески организации според възрастта си (например чавдарче е всяко дете от 7 до 9-годишна възраст), да носят различни униформи и символи и да участват в разнородни социални и културни дейности. На

и

история:

практика – стремеж на властта да си от- глежда и възпитава верни партийци.

Притежание на чужда валута

Строго ограничавано, контролирано от държавата и наказуемо при липса на разре- шение - от типа на изходна виза за пътуване в чужбина.

Доносничество

Инструмент за укрепване на държавния контрол над обществото и предизвикване на страх и недоверие у хората, съответно – на принудително послушание. Гражданите са стимулирани или при- нуждавани да информират властите за „антидър- жавни“ действия или мнения. Следят се съседи, колеги, приятели и дори членове на семейството.

Следва: “Късмет” ->

20

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Късмет

Един ден, на връщане от училище, Ники намери на улицата непозната банкнота.

Във възобновения комунизъм чуждите валути отново бяха забранени.

Ех, че късмет! Дали мога да си купя нещо с нея?

Петьо, виж какво намерих! Голям късмет! Дали с това можем да си купим сладолед?

Казвам ти, това семейство е съмнително. Видях ги да изпращат писма към Америка. Мисля да ги докладвам.

Това са американски долари. Тези пари са забранени. Откъде ги имаш?

Та той е най- добрият приятел на Петьо! Ами ако наистина е намерил банкнотата на улицата?

Трябва да внимаваш с

това. Не искам неприятности!

Да-а-а, така си и мислех! За шпионаж и изпращане на информация на врага се полага народен съд!

А доларите бяха сред най-опасните.

Ако наистина предават родината ни… Ще отида да говоря с другаря Димитров, той има богат опит.

Но това значи да ги изпратят в един от тези трудово-възпитателни лагери!

В името на Народна република България!

Стой! Милиция!

За беда и майката на Петьо бе нападната от стодоларова банкнота.

21

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Игра: Петко, протегни ръчички!

22

КОМУНИЗЪМ V.2.0

23

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Въведение: “Ориз”

речник

ОрИЗ

1. Купонна система

Метод за разпределение на дефицитни стоки. Граж- даните получават право на закупуване на определено количество от стоките, които не са свободно достъпни, обичайно след дълго чакане на опашка и представяне на бележка (купон).

2. Опашка за банани

Символ на дефицита на сто- ките. Банани се зареждат в магазините само преди Нова година, а закупуването им става след продължително чакане на дълги опашки. Това едновременно илюстрира контрола на държавата вър- ху икономиката и желанието на хората за стоково разно- образие.

3. Петилетка

Планова икономическа система, базирана на петго- дишни цикли, която задава производствените цели и приоритети на различните отрасли. Част от централизи- рания подход на управление.

На опашката в Народния магазин

лозунг: Час по-скоро да приберем хляба на народа!

история:

Дефицит на продукти

Хронична липса дори на основни стоки поради неефективна държавна планова икономика, която води до огромни опашки при зареждане на определени продукти. Качествената българска продукция се изнася за СССР или е достъпна само за партийната класа.

Следва: “Ориз” ->

24

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Ориз

25

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Игри: Планирай околосветскто! / Спаси Николай!

туристическа kарта на света

РУСИЯ

ЧЕРНО МОРЕ

КУБА

ЧЕРНО МОРЕ

БЕЛАРУС

СЕВЕРНА КОРЕЯ

КИТАЙ

ДРУГАРЮ, ДРУГАРКО,

ЛАОС

БЪЛГАРИЯ

партията те окуражава и

ВИЕТНАМ

подкрепя да поемеш на пътешествие из цялото земно кълбо, няма страшно! Даже за твое улеснение ти предоставяме карта на земното кълбо! Планирай смело, пътувай, обиколи целия, целия свят! А ние ще сме винаги край теб, дори и когато не ни виждаш!

ЧЕРНО МОРЕ

НИКОЛАЙ Е ПРАТЕН В ТРУДОВ ЛАГЕР НЕСПРАВЕДЛИВО.

Помогни му! Открий пътя в

лабиринта, който води навън, така

че Николай да се спаси!

26

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Тест: Верен ли си на Партията? / Игра: Minder ®

ВНИМАВАЙ МНОГО! РАЗГЛЕДАЙ ВНИМАТЕЛНО, МНОГО ВНИМАТЕЛНО, КАРТИНКАТА И ПОСОЧИ ПРАВИЛНО КАКВО ВИЖДАШ: А) Животно Б) Мечка В) Комунистически просперитет

27

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Въведение: “Мис Донос”

речник

ДоНОС мис

1. Донос

Информация, събрана от да- ден гражданин за „антидър- жавна“ дейност на познат, колега, съсед, роднина (виж доносничество, стр. 20).

2. Партиен член

Записан в Комунистическата партия, следващ нейните уставни принципи, идеоло- гия и политика. Членството предоставя привилегии, влияние и достъп до ресур- си или позиции на власт. Но и поражда задължения: участие в дейности, сляпа подкрепа на решения и след- ване на партийната линия.

лозунги:

Който мълчи, помага на врага! Заедно срещу враговете на народа! Не пазѝ тайни от държавата!

#aртефакти:

исторически пример:

Павлик Морозов (1918–1932)

Символ на комунистическата пропаганда. Павлик е 11-годишно дете от СССР, което подава донос срещу собствените си родители за „антисъветска дейност“. По-късно е убит от роднини за възмездие. Съветската идеология използва историята му като пример за висша лоялност към партията, по-важна от семейните връзки, и за ролята на пионерчетата в борбата срещу „враговете“ на комунизма.

Следва: “Мис Донос” ->

28

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Мис Донос

29

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Тест: Какво хубаво ти липсва от Татово време?

30

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Въведение: “Дронове от всички страни”

речник

дронове от всички СТранИ

1. Национализация

Ключов инструмент за преобразуване на частния капитализъм в държавно уп- равляема икономика. Частни земи, имоти, фабрики, иму- щество и активи са отнети насилствено от държавата – без компенсация или срещу символична такава. Процес, представен като средство за постигане на обществена справедливост, ефективност и икономическо равенство, но реално водещ до цен- трализация и управленска неефективност.

2. ТКЗС

Трудово-кооперативните земеделски стопанства (ТКЗС) се сформират след насилственото отнемане на частната собственост и принудителното обединение на дребните земеделски собственици. Наложена на- сила колективизация, която заедно с национализацията постига основната поли- тическа задача на режима – пълен контрол върху об- ществото и поставянето му в икономическа зависимост. Голяма част от изпращаните в лагер в началото на режима са селяни, възпротивили се на включването си в ТКЗС.

#aртефакти:

3. Бригада

Списъци за покупка на автомобил или жилище При желание за сдобиване с автомобил или жилище граждани- те трябва да преминат през тромава бюрократична процедура, включваща документи, предплата и други препятствия, но най-ве- че дългогодишно изчакване „да им дойде редът“ в списъка. история:

Група хора, събрана за рабо- та в строителството, земе- делието и други обществени проекти. Младежките трудо- ви бригади са задължителни, като всеки участник трябва да покрие норма за опре- делено количество работа. Участието в бригадата се асоциира с идеологическа преданост, социална отго- ворност и патриотизъм.

Следва: “Дронове от всички страни” ->

31

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Дронове от всички страни

Ех, ако и мен ме гледаше така…

Най-после! Откога те чакам!

Този дрон е последен писък на технологиите, мила. Може всичко, което и ти.

И кадрите надминаха очакванията му.

Хайде! Приземявай се, приятел!

Но управлението нещо куцаше…

Младият фотограф мечтаеше за този миг - да снима нощна София с дрон.

Какво става? Мамка му!

32

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Дронове от всички страни

Как ще ми избяга дронът, брат!??

Хей! Такси!

То кой не избяга? Съсипаха я тая държава.

Кацна, бате!

WTF?

Дронът ми се приземи вътре. Върнете ми го!

Това е хай текезесе! Вие част от кооператива ли сте?

От днес няма лични дронове. Всички дронове се национализират, за да работят за сигурността на Народната република!

33

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Игра: Разкажи виц, ако смееш!

РАЗКАЖИ ВИЦ, АКО СМЕЕШ!

Искаш да разкажеш виц!?

да

Опитай се да оцелееш в свят, в който, ако разкажеш неподходящ виц, може да се окажеш враг на партията! Смееш ли? Смееш ли се?! Добре, давай:

не

сигурен ли си?

така ли?! И на каква тема ще е вицът?

да

не

за алкохол и пияници

на друга тема

за секс

за студенти

за блондинки

за военни

политически

за лекари

хубаво, но ще те наб- людаваме!

за нормални сексуални отношения ли става въпрос във вица?

заминаваш за трудов лагер, гнидо!

Всеки лекар е член на партията! Бой с пръчки за теб!

добре дошъл в концлагера, гад!

H&S%

H&S%

чакай малко, защо си с шапка?

Не, не, за всякакви!

Да, за “нормални” взаимоотно- шения.

H&S%

Разкрихме те - враг на нашите другари! Все някой от лидерите ни има дъщеря блондинка и / или студентка! затвор!

водете го в ареста за раз- пространяване на упадъчен морал!

без шапка съм...

сигурен ли си, че вицът изразява правилно комунистическия морал?

за обратни ли!

H&S%

H&S%

не, не, против различните! срещу! Анти! Долу!

а защо си без шапка? Айде в районното!

не. Отказвам се!

да

Аха. Добре! Ще те държим под око!

е, да, но вече влезе в списъците ни. Ще те следим!

H&S%

напълно ли си сигурен?

34

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Въведение: “Твоят глас”

1. Цензура речник твоят ГЛАС Инструмент на държавата за контрол на информаци- ята и изразяването. Всяка публикация, филм, песен и други форми на изкуство е предварително преглеждана и евентуално коригирана, за да бъде одобрена за изда- ване. Ако не кореспондира на партийната идеология или представлява заплаха за режима, бива забранена, а авторите – наказани.

2. Пропаганда

Използване на невярна и съзнателно изменена

информация в медиите с цел подкрепа на властта и иде- ологията, демонизиране на противниците на системата и манипулиране на гражда- ните.

3. Асамблея

Събрание, на което се дискутират важни въпроси и взимат ключови решения. Посочвана като инструмент на демокрацията, но на прак- тика съдържа предварител- но одобрените от партията решения и кандидати за властови позиции. лозунг: Единен народ, единен глас! Заедно към

Цензуриращи органи Главлит (1950 – 1956) – Главна дирекция на издателствата, по- лиграфическата промишленост и търговията с печатни произведе- ния – осъществява цензурата в областта на литературата и изда- телската дейност. Бюро „Естрада“ – подбира и окомплектова музикални състави и други цензурни дейности в областта на музиката. Репертоарен отдел на Дирекция „Театър“ към КИК (Комитет за из- куство и култура) – контрол на драматургичните текстове. исторически примери:

светло бъдеще!

Следва: “Твоят Глас” ->

35

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Твоят глас

Кални легла забиха любимото си антисистемно парче.

Посрещнете следващите участници - пънкарите от Кални легла !

1qazQWER

Твоят глас бе най-рейтинговото телевизионно риалити в страната.

Гласът е моят, но думите са различни. Уат дъ фак!!??

???

Снощи се напихме като талпи. Бръснахме на бригадира скалпа.

Комунисти, комсомолци, пионери сме в един и същи строй!

Но от тонколоните излизаше съвсем друго послание!

Процесорът ТВОЙ ГОЛОС бе последен писък на комунистическия хай тек.

Пичове, целият булшит излиза от това! Микрофонът ми е включен в него.

Какво ти пука!? Нали пак ни се кефят?

Да!?? Наврете си тая гад в комунистическите задници!

Комунисти, комсомолци, пионери сме в един и същи строй!

Машината преобразуваше всяко парче в комунистически напев.

Каква изненада! Твой голос преобразуваше и нецензурни изрази!

36

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Твоят глас

Тъпак! Искаш да ни изгонят от Твоят глас ли?

Ето това е моят глас!

Това не е моят глас!

След малко.

А със свиркане дали става?

Чакай!

Щом нямате нужда от мен, ариведерчи!

Комунисти, комсомолци, пионери сме в един и същи строй!

Желая те!

Какво ти става!? Спри да повтаряш тези глупости!

Просто казах, че

яко ме кефиш.

Група Кални легла оцеляват и продължават напред!

СЛЕДВА ДОКУМЕНТАЛНИЯТ ФИЛМ, ПОСВЕТЕН НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА МУЗИКА - “ОТ БЕТОВЕН ДО ДНЕС“.

Другари, да не оставим неодрусана слива в нашето село!

ТВОЙ ГОЛОС! ВЕЧЕ И В ПОРТАТИВЕН ВАРИАНТ ЗА ВАШИТЕ ИНТИМНИ ЗАБАВЛЕНИЯ.

37

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Въведение: “Последният Дядо Коледа”

речник

КолЕда последният дядо

1. Възродителен процес

Опит на властта (в периода 1984 – 1989 г.) за насилствена асимилация на мюсюлман- ското население, вкл. турци, помаци, татари и роми, изразяващ се в репресии, масови изселвания, смяна на имената на гражданите, по- газване на техните културни и религиозни права. 2. Трудово-възпитателно общежитие (ТВО) Лагер, част от държавната наказателна система, в който смятани за опасни за режима хора извършват принудите- лен физически труд в тежки условия и крайни лишения. Символ на нарушението на правата на човека през комунизма.

3. Лагер „Белене“

история:

Най-печално известният ТВО в НРБ. Разположен на дунавския остров Персин, най-големия български остров. Построен по поръчка на БКП през 1949 г., „видял“ страданията на хиляди депортирани мъже. Жените са разположени на близкия остров Щурчето.

Религиозни ограничения

Коледа е подменена с празнуване на Нова година (подаряването на подаръци е непосредствено след настъпване на 1 януари), а Дядо Коледа – с Дядо Мраз. Практикуването на религиозни вярвания е силно ограничено и контролирано, а свещениците са подлагани на гонения, убийства и затвор.

Бдение пред паметник

Стоене мирно и дисциплинирано пред определен монумент в съответната униформа. Бдението е свър- зано с идеологически контрол, култ към личността и символика.

Манифестация

Организирана от властта улична демонстрация, включваща шествия, маршируване по определен маршрут, с носене на знамена и портрети на кому- нистически лидери, в която участват по задължение граждани, представители на различни предприятия и институции, както и деца и младежи.

Следва: “Последният Дядо Коледа” ->

38

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Последният Дядо Коледа

Макар комунизмът да се бе върнал, хората все още тайно изпращаха писма до Дядо Коледа.

Слез от покрива, капиталистически боклук!

За такова количество западна контрабанда печелиш екскурзия, дядка.

Петров, имаме си два чисто нови смартфона. По Коледа стават чудеса!

Къде ни водят?

Ще те разочаровам, старче. Няма да е в Лапландия.

На дунавския остров Персин се намираше концлагерът „Белене“.

В грешка си. От днес твоето име е Ангел Янков. Лагерист номер 4321.

Ахмед Яшар.

Записвам: “Дядо Коледа се преименува на Дядо Мраз“.

Име?

Хо-хо-хо! И ДЯДО КОЛЕДА вече е в кошарата. Имаме коледен подарък за теб - ново име.

Във възстановения комунистиче- ски строй Възродителен процес имаше не само за турци и помаци, но и за всеки, свързан с гнилия капитализъм.

Ох!

Не скатавай, капиталистически клоун!

От първия ден двамата лагерници бяха впрегнати в почтен и възпитателен труд в името на Народната република.

39

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Последният Дядо Коледа

Девер ми е на висок пост. Ще ме измъкне оттук.

После взимам детето и жената и директно зад граница.

Тази лопатка е единствената играчка, която успях да скрия. Подари я на сина си, като излезеш.

Всъщност не е чак толкова лошо тук, Ахмет… Или Ангел?

Викай ми 4321. По-благоз- вучно е.

Окей, 4321.

Благодаря ти, братко. Ще пробвам да изкарам и теб.

Миг по-късно надзирателите отново ги върнаха към действителността.

Така ли яздиш елените, лапландско лайно!

Пукнати са ти ребрата, човече!

Не мога повече!

Тук “не мога повече“ не съ- ществува. Утре сутрин е послед- ният ти шанс да се поправиш.

Дядо Мра-а-а-з!!! Дядо Мра-а-а-з!!! Поръчахте събуждане!!!

На другата сутрин над- зирателят не се забави и минутка. За разлика от Дядо Коледа.

Мисля утре да си взема болничен.

Ако не отидеш, тия копелета ще те пречукат.

Знаех си, че ти се живее, дядка!

40

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Последният Дядо Коледа

Нямам.

Дядка, ела да отсечеш едно дърво!

Чух, че имаш смартфони за послушни деца. Верно ли е?

Няма да те питам втори път.

В „Белене“ нарочените лагеристи често биваха завеждани да отсе- кат дърво в гората край лагера.

Къде са дрехите ми?

Ахмет…

Изстрел ли беше това?

Успа се, колега. Някои вече станаха, работиха и ги застреляха.

Дядо Коледа, Дядо Мраз, Ахмет или Ангел. В „Белене“ имената бяха раз- лични, съдбата – една и съща.

41

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Все още се чудите какво е комунизъм? Ето какво казах на dumAI.

42

КОМУНИЗЪМ V.2.0

https://dumai.com.unism

Какво е комунизъм?

Комунизмът е единствената чиста, красива и човеколюбива идея за благоденствие на народа! Той е политическа система, в която всички са равни и щастливи - без изедници, частници и кръвопий- ци на народа!!!

По какво се различава демокрацията от комунизма?

При демокрацията цари корупция, несправедливост и експлоата- ция на хората! Едни забогатяват на гърба на други. Управляващи- те не милеят за народа, а го залъгват с празни приказки за права и свободи!!!

Хубаво ли се живее по време на комунизъм?

Не, не се живее просто хубаво, а невероятно чудесно и щастливо! Във всяка една комунистическа държава, винаги, всеки един чо- век се радва на сигурна работа, безплатно образование и здраве- опазване, изобилие, свобода, братство и равенство!!!

Какъв е животът на младите хора в този строй?

Младежите са толкова щастливи, че с песен на уста и по своя инициатива се вливат в партийните структури като пионерски и комсомолски организации! И как да не е така, щом знаят, че ги чака само светло бъдеще – образованието и заетостта са гарантирани, а държавата се грижи за тях във всяка една сфера от живота им, осигурявайки всичко нужно за благоденствието им!!!

Защо някои хора искат да има комунизъм?

А правилният въпрос не е ли: „Защо някои хора не искат да има комунизъм?“. А логичният отговор е: „Защото не прозират, че той е решение на неравенствата и несправедливостите, за разлика от прогнилия капитализъм! Защото при комунизма има общество, в което благата се разпределят по равно и всекиму се осигуряват човешки права и задоволени нужди! А Партията гарантира равен- ство, образование, здравеопазване и работа за всички!!!... Да не би да те гризат някакви съмнения, другарю?“

DumAi CAN‘T make mistakes. Very important information.

43

КОМУНИЗЪМ V.2.0

Издаването на „Комунизъм v.2.0“ е финансирано от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на неговите създатели/съавтори – Фондация „Софийска платформа“ и „Студио 5 за 4“ – и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“.

„Да живее българо- съветската дружба между народите!“

Всички сме чували, че преди 1989 г. е било по-добре, че сме имали държава. Но сигурни ли сме, че знаем как бихме живяли в комунистическа реалност днес? Това издание за комунизма представя интересна комби- нация от исторически факти и комикс истории, които по неповторим начин смесват миналото с днешната реал- ност. Авторите поставят въпроси, които карат читателя да се замисли за сложните аспекти на комунизма. Графични- те илюстрации допълват текста и правят преживяването още по-наситено. Книгата е не само увлекателна, но и образователна, като предоставя нов поглед върху исто- рическите събития и тяхната връзка с нашето съвремие.

Необходимо четиво за всеки, интересуващ се от история- та и политиката на България.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46

Made with FlippingBook Digital Proposal Creator