Haslev - Etablering af den tyske begravelsesplads, 1946-47

* 7 ? »

31* Maj 1%6.

Til Btatens civile Luftværn, København.

Ang&aende den tyske FlygtnlngeJcirkegaard 1 Haslev# I Henhold til Telefonsamtale af 29' Maj 19M-6 med Sekretcsr Ostenfeldt akal man herved tillade sig at forespørge, hvorledes man fremtidigt skal forholde sig med den tyske Kirkegaard. Den tyske Kirkegaard ligger uraidelbart op til Haslev Klrke- gaard og udgør et Areal a? 205 m med 162 Grava, der bliver begravet ea« 6 pr. Md* Z Begyndelsen blev Gravene beplantet med Biomater og passet af Tyskerne »elv, og der blev anbragt et Tnskars med Inskrip- tion paa hver Grav, men Trækorsene bliver sfterbaanden helt sorte. Man vil gerne vide, om man fortsat maa bevilge Trækorr, med Inskription til de enkelte Grave, aamt om nan maa købo stedmoder- blomster og andre Blomster til beskeden Udsmykning. Det bemærkes, at Arbejdet med Gravning af Grave m. v. udføres af Hospitalspersonalet. Kirkegaardens og de enkelte Graves Pasning kan udføres af de tyske opgaaende Patienter og Hospitalets Personale. Det er fra den danske Ledelses side ønskeligt, om man maa købe Buskbom og lidt Blomster til Udsmykning, ld^t Kirkegaarden er saaledes beliggende, at den staar 1 direkte Forbindelse med Hospitalets Grund og Tyskerne udviser en ret stor Interesse for at holde den i Orden; de nøgne Jord- høje alene er et trist Skue. råan tillader sig at forvente Svar snarest belejligt.

STATENS CIVILE LUFTVÆRN

Brev Nr.

“2.JUL.1946

København 0 „ den Stockholmsgade 27—29 Central 16545

Journal Nr. 8 1 8 / 1 9 4 6 . (Bedes anført ved Besvarelser)

R O / E T . 6 3 1 1 0 .

Ved den i Afskrift vedlagte Skrivelse af 4. Januar 1946 fra Haslev-Frerslev Sogneraad er det oplyst, at den tyske Vær- nemagt i Sommeren 1945 efter Forhandling med Haslev Højskole Brug som Begravelsesplads. Det var en Forudsætning, at Indheg- ningen saavel som den fremtidige Vedligeholdelse af Arealet blev Højskolen uvedkommende. I den Anledning skal man anmode Hr. Luftværnschefen om at foranledige det omhandlede Areal indhegnet og vedligeholdt ind- til videre, idet Spørgsmaalet om den endelige Vedligeholdelses- pligt og Ejendomsret vil være at genoptage ved de tyske Flygt- ninges endeligs Afrejse fra Danmark. Udgifterne i Sagsns Anledning vil kunne afholdes af Konto § 14-XIII-B-2-5-b. har overtaget et Højskolen tilhørende Areal paa 890 m2 til

p . l . v ; E. B.

Luftværnschefen i Haslev.

’.j- é/ft-v■ *Vv-^_

b'"Vy^,(p(i

Afskrift. Haslev Frerslev Sogneraad,

* ' • "' *

■ '<) *p~«

i

Haslev, den 4,Januar 194-6. | ^

j f

/ s .

Da den tyske Værnemagt i Sommer havde beslaglagt Byens for- skellige Skoler, skete der fra denne Henvendelse til Sogneraadet om at fremskaffe en Begravelsesplads, efter at Menighedsraadet for Haslev By kategorisk havde nægtet at afgive noget Areal af Kirkegaarden dertil. Sogneraadet i Forbindelse med Værnemagten indledede derefter Forhand- ling med Haslev Højskoles Forstander om Afgivelse af et Areal af Høj- skolens Jord "beliggende tæt op til Kirkegaarden, hvilke Forhandlinger endelig resulterede i, at Forstander Thorlø paa Højskolens Vegne er- klærede sig villig til at afgive Jord til oa. 200 Begravelser, imod at der blev fastsat en Erstatning ikke mindre end den, Højskolen havde opnaaet, da den fornylig afgav Jord til Kirkegaarden, og at Indhegning af Pladsen samt den fremtidige Vedligeholdelse blev Højskolen ganske uvedkommende. I Henhold til denne Aftale blev der indtaget et Areal af Højskolens Jord paa 890 m2, af hvilket Areal hermed følger en af Land- inspektør Herlow, Køge, optaget Kortskitse. Efter Aftale med Højskolen og i Henhold til telefonisk Sam- tale med det ærede Amt, tillader man sig herved at forelægge til Amtets Afgørelse Spørgsmaalet om hvorledes der for Fremtiden vil være at forholde med den ommeldte Begravelsesplads Vedligeholdelse. Den hen- ligger i Øjeblikket uindhegnet. Begravelser foregaar til Stadighed derpaa fra det herværende Flygtnin^elaxaret. P. S. V. E.B. Underskrift. ‘Eilstilles med Bilag tjenstlig Haslev - Frerslev Sogne- raad med Anmodning om at ville oplyse, hvilken Betaling Højskolen fik, da den fornylig afgav Jord til Kirkegaarden, hvorledes Vejrforholdene er til det ommeldte Jordstykke og hvor mange Begravelser der til Dato har fundet Sted. Med Sogneraadets Svar bedes Sagen hertil tilbagesendt. Sorø Amt, den 8 .Januar 1946. Underskrift.

Tilbagesendes tjenstligt idet man skal oplyse, at Højskolen fik 4000 Kr, pr^_Td, Land for den Jord, som blev afgivet til Kirkegaar- dens Udvidelse , at der er Indgang til den tyske Begravelsesplads ad den til Kirken hørende Kirkegaard - selve Indgangen er paa den medføl- 2 ) gende Skitse optegnet med rødt , og Adgangsvejen - og at der indtil 3) Dato har fundet 120 Begravelser Sted • Haslev dan 10,Januar 1946, F, S. V. Underskrift, 1)Der bør formentlig derudover fastsattes en vis Ulempeerstatning, 2)for Tiden spærret; Tyskerne beny;,ter et Hul i Hækken om udvidede Højskoles Have, 3)Ked Udsigten til paa længere Sigt at bevare et stort Flygtningela- zaret her i Byen, vil det afsatte Areal let vise sig utilstrække- ligt. Soræ Amt, Sorø. I Fremsendes med Bilag tjenstligt, idet man turde udbede sig en Udtalelse fra det høje Ministerium om, hvorledes Sagen vil være at ordne - navnlig om hvilken Myn lighed der skal have Ejendomsretten over Kirkegaardsarealet og det fremtidige Tilsyn. Sorø Amt, den 28,Januar 1946, Underskrift.

Indenrigsmini steriet.

UDVALGET f o r INDKVARTERINGSERSTATNING F re d e rik s g a d e 21 - T e lf. C . 8 8 21

Ved Besvarelsen bedes ~

r- q

anført Journal Nr. .......................* .................... An/et

26. November 1946

København K-, den

%L OD J

Til

Indenrigsministeriet, Chefen for Flygtningeadministrationen, Frederiksgade 9 5 K'.- v Angr Haslev" Højskole.- Afstaaelse af Areal til Begravelsesplads*_ i * Under Henvisning til Ministeriets Skrivelse af 27 . Juni 194-6, Jour. lir. 4/19/45 skal man meddele , at man herfra kan godkende, at der i Overensstemmelse med Vurderingskommissionens Indstilling be- regnes en Pris af Kr. 1,70 pr. m2 for det omhandlede Areal, hvilket svarer til den Pris, der "blev opnaaet ved pkolens Axstaaelse ax e ^ tilsvarende Areal i Anledning af Kirkegaard^ns Udvidelse. . . .

P. U. V, . B.

EN

1

w

%

J. C

Y - k

■/»

y r

t.

/v j v •

6 9 2 6 O

4 / l g / 4 5 . Oversendes til Statens civile Luftværn i Forbindelse -med Skri-

velse herfra af 27.Juni 1946, idet man skal anmode om, at der ved Luftværnets Foranstaltning maa blive ydet Erstatning for det af Haslev Højskole afstaaede Areal i Overensstemmelse med foranstaaende. Indenrigsministeriet, Flygtningeadministrationen,den 3.December 1946. P. M. V. E.B.

b 6

8

o

t

i

Q

RO/HL. 69260.

S.c.L. J,Nr. 818/1946. Tilstilles Luftværnschefen i Haslev med Anmodning som foran. Udgiften vil være at afholde af Konto § 14-XIV-B-II-5-b. Statens civile Luftværn, den OfC.T P.L.V. E.B.

y ? &

2 G 8 i

RO/HL. 69260.

.

■t- *

S.c.L. J.Nr. 818/1946. t

Tilbagesendes til Luftværnschefen i. Haslev efter endt Gennemsyn. Statens civile Luftværn, den 3 q JAN.1947 P.L.V. S.B.

Luftværnskontoret i Haslev Raadhuset - Tlf. Haslev 2 3 2

Haslev, d. 9 . D#Cember 1? 46 .

K on tortid d a g lig : K l. 1 5 — 1 8 L ørda g d o g K l. 1 0 — 1 3

Luftvæmschef:

N.H.Rasmussen Luftværnschefens Stedfortræder og Leder af Luftvæmskontoret: Ingeniør P. Hagenborg.

Medhjælper paa Luftvæmskontoret: Bogholder A. Olsen.

Til Statens civile Luftværn, København«

Vedrørende den tyske Begravelsesplads 1 Haslev, Statens civile Luftværns Skrivelse Jour. Nr. 818/194-6, Forinden man betaler Begravelsespladsen bedes oplysts 1) skal man lade Begravelsespladsen opmaale og udstykke. 2) 1 bekræftende Fald, hvem skal staa som Ejer af Arealet og 3 ) skal der Tåre Adgangsvej til Begravelsespladsen. Begravelsespladsens Beliggenhed er uden Adgeng til offentlig Vej, den ligger med sin Østgrænse 1 Skellet til Haslev Kirksgaard, hvor- fra der £*t kan gives Adgang, saafremt Kirkegaardsbestyrelsen vil give Tilladelse dertil.

i lUas £^j11-

aUÅunhs A v j - hl^it>^Å ^ / X ^ v v J^x^tn^^y y dl^/jvi^Kv~vhX,j c[^y j^nsUs Au*sJ^> -

jlA4Slh/T/tu+slA+AD i /

c>t\^y i^j^Aws /\'Oy^%^uJ^i /'•y^C-*--*'^

^

‘ Å*/\ r^'j!■ /ytsj (TLK^y

j^, c I as '^' C^ m A ti -

j^ y d 2 i /W /{/-^C 'ijt^s'ys

k /^U^vw/ /Iaw 66 vw | w / < y H < ^ U v ^

l\^y/tfV^LlAS> (nj /(/(*^~\ -t-w £ •'Vwa* -{/~IA-*1

jsl

Ms(

l^/!/Jvi*n

/ww»f

fyu M + U l/'VW'

JL^s U j A ^

jru*s ^ a JÅ /^ ^ A ^ ~ ~ ' ^ V w /(/! v tw /y aA\a^/I4A^aj Jhdi&is*»*L+ ts^' Soxis ÅlAs****/boJ?f^u*-*LA/ Jj L ; . h , h . J " , Ir ’ f * IjAsiA ..fa*. _^ JlIo^wXvwi hjiAh$Lj*, i'L'C'*^ ^’V'VvtA. , ('ti j t l tt . r " //Z '/^ • ,fj.,A^ltrw h v y s L i lÅ J-ir-^yhry^ |Vww*^|A/v«v . jiÅ jl^yM ^ >Uv ij^ s v M ^ i\ /

^Y(lJ -"i(e.

j b i ' t f ' b t{lr )k ~ L ^

cd ,

/ - /O i O i / & J sU ~ jo b { U a 4 v i ^ W c M - / A ^ y lO U y (a ~ ~ y t~ ' ^

HASLEV MEN IGHEDSRAAD

24• Mart s Haslev, den

7

194

HASLEV-FRERSLEV SOGNERAAD Haslev.

Under 24. ds. har man gennem Ringsted-Alsted Herreders Provstiudvalg modtaget en Skrivelse fra Kirkeministeriet dateret København, d. 19. Marts d ./ . saalydende: "Indenrigsministeriet har den 28. Januar 1947 tilskrevet nærværende Ministerium saaledes: Under Henvisning til Kirkeministeriets Skrivelse af 29. August 1946 (J.Nr.4U 2751) vedrørende Spørgsmaalet om Ejendomsretten til og Ved- ligeholdelsen af den for tyske Flygtninge indrettede Begravelsesplads i Haslev skal man meddele, at Omkostningerne ved Erhvervelsen af det omhandlede Areal vil blive udredet af Flygtningeadministrationen, der ogsaa foreløbig varetager de med Vedligeholdelsen forbundne Opgaver. Hvilket herved meddeles Hr. Stiftamtmanden og Deres Højærværdighed til Efterretning og videre Bekendtgørelse, idet hevises til Stifts- øvrighedens Skrivelse af 21. August 1946. (R.S.lo88/1946) Tilstilles Haslev Sogns Menighedsraad til Efterretning og videre Be- kendtgørelse for Kommunalbestyrelsen. Ringsted-Alsted Herreders Provstiudvalg den 2 2 . Marts 1947 P.M.V. P.U.V. sign. Johs. V. Beck. n hvilket man herved bringer til det ærede Sogneraads Kendskab

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9

Made with FlippingBook - Online magazine maker