Haslev - Etablering af den tyske begravelsesplads, 1946-47

* 7 ? »

31* Maj 1%6.

Til Btatens civile Luftværn, København.

Ang&aende den tyske FlygtnlngeJcirkegaard 1 Haslev# I Henhold til Telefonsamtale af 29' Maj 19M-6 med Sekretcsr Ostenfeldt akal man herved tillade sig at forespørge, hvorledes man fremtidigt skal forholde sig med den tyske Kirkegaard. Den tyske Kirkegaard ligger uraidelbart op til Haslev Klrke- gaard og udgør et Areal a? 205 m med 162 Grava, der bliver begravet ea« 6 pr. Md* Z Begyndelsen blev Gravene beplantet med Biomater og passet af Tyskerne »elv, og der blev anbragt et Tnskars med Inskrip- tion paa hver Grav, men Trækorsene bliver sfterbaanden helt sorte. Man vil gerne vide, om man fortsat maa bevilge Trækorr, med Inskription til de enkelte Grave, aamt om nan maa købo stedmoder- blomster og andre Blomster til beskeden Udsmykning. Det bemærkes, at Arbejdet med Gravning af Grave m. v. udføres af Hospitalspersonalet. Kirkegaardens og de enkelte Graves Pasning kan udføres af de tyske opgaaende Patienter og Hospitalets Personale. Det er fra den danske Ledelses side ønskeligt, om man maa købe Buskbom og lidt Blomster til Udsmykning, ld^t Kirkegaarden er saaledes beliggende, at den staar 1 direkte Forbindelse med Hospitalets Grund og Tyskerne udviser en ret stor Interesse for at holde den i Orden; de nøgne Jord- høje alene er et trist Skue. råan tillader sig at forvente Svar snarest belejligt.

Made with FlippingBook - Online magazine maker