Haslev - Etablering af den tyske begravelsesplads, 1946-47

STATENS CIVILE LUFTVÆRN

Brev Nr.

“2.JUL.1946

København 0 „ den Stockholmsgade 27—29 Central 16545

Journal Nr. 8 1 8 / 1 9 4 6 . (Bedes anført ved Besvarelser)

R O / E T . 6 3 1 1 0 .

Ved den i Afskrift vedlagte Skrivelse af 4. Januar 1946 fra Haslev-Frerslev Sogneraad er det oplyst, at den tyske Vær- nemagt i Sommeren 1945 efter Forhandling med Haslev Højskole Brug som Begravelsesplads. Det var en Forudsætning, at Indheg- ningen saavel som den fremtidige Vedligeholdelse af Arealet blev Højskolen uvedkommende. I den Anledning skal man anmode Hr. Luftværnschefen om at foranledige det omhandlede Areal indhegnet og vedligeholdt ind- til videre, idet Spørgsmaalet om den endelige Vedligeholdelses- pligt og Ejendomsret vil være at genoptage ved de tyske Flygt- ninges endeligs Afrejse fra Danmark. Udgifterne i Sagsns Anledning vil kunne afholdes af Konto § 14-XIII-B-2-5-b. har overtaget et Højskolen tilhørende Areal paa 890 m2 til

p . l . v ; E. B.

Luftværnschefen i Haslev.

Made with FlippingBook - Online magazine maker