Haslev - Etablering af den tyske begravelsesplads, 1946-47

’.j- é/ft-v■ *Vv-^_

b'"Vy^,(p(i

Afskrift. Haslev Frerslev Sogneraad,

* ' • "' *

■ '<) *p~«

i

Haslev, den 4,Januar 194-6. | ^

j f

/ s .

Da den tyske Værnemagt i Sommer havde beslaglagt Byens for- skellige Skoler, skete der fra denne Henvendelse til Sogneraadet om at fremskaffe en Begravelsesplads, efter at Menighedsraadet for Haslev By kategorisk havde nægtet at afgive noget Areal af Kirkegaarden dertil. Sogneraadet i Forbindelse med Værnemagten indledede derefter Forhand- ling med Haslev Højskoles Forstander om Afgivelse af et Areal af Høj- skolens Jord "beliggende tæt op til Kirkegaarden, hvilke Forhandlinger endelig resulterede i, at Forstander Thorlø paa Højskolens Vegne er- klærede sig villig til at afgive Jord til oa. 200 Begravelser, imod at der blev fastsat en Erstatning ikke mindre end den, Højskolen havde opnaaet, da den fornylig afgav Jord til Kirkegaarden, og at Indhegning af Pladsen samt den fremtidige Vedligeholdelse blev Højskolen ganske uvedkommende. I Henhold til denne Aftale blev der indtaget et Areal af Højskolens Jord paa 890 m2, af hvilket Areal hermed følger en af Land- inspektør Herlow, Køge, optaget Kortskitse. Efter Aftale med Højskolen og i Henhold til telefonisk Sam- tale med det ærede Amt, tillader man sig herved at forelægge til Amtets Afgørelse Spørgsmaalet om hvorledes der for Fremtiden vil være at forholde med den ommeldte Begravelsesplads Vedligeholdelse. Den hen- ligger i Øjeblikket uindhegnet. Begravelser foregaar til Stadighed derpaa fra det herværende Flygtnin^elaxaret. P. S. V. E.B. Underskrift. ‘Eilstilles med Bilag tjenstlig Haslev - Frerslev Sogne- raad med Anmodning om at ville oplyse, hvilken Betaling Højskolen fik, da den fornylig afgav Jord til Kirkegaarden, hvorledes Vejrforholdene er til det ommeldte Jordstykke og hvor mange Begravelser der til Dato har fundet Sted. Med Sogneraadets Svar bedes Sagen hertil tilbagesendt. Sorø Amt, den 8 .Januar 1946. Underskrift.

Made with FlippingBook - Online magazine maker