Haslev - Etablering af den tyske begravelsesplads, 1946-47

Tilbagesendes tjenstligt idet man skal oplyse, at Højskolen fik 4000 Kr, pr^_Td, Land for den Jord, som blev afgivet til Kirkegaar- dens Udvidelse , at der er Indgang til den tyske Begravelsesplads ad den til Kirken hørende Kirkegaard - selve Indgangen er paa den medføl- 2 ) gende Skitse optegnet med rødt , og Adgangsvejen - og at der indtil 3) Dato har fundet 120 Begravelser Sted • Haslev dan 10,Januar 1946, F, S. V. Underskrift, 1)Der bør formentlig derudover fastsattes en vis Ulempeerstatning, 2)for Tiden spærret; Tyskerne beny;,ter et Hul i Hækken om udvidede Højskoles Have, 3)Ked Udsigten til paa længere Sigt at bevare et stort Flygtningela- zaret her i Byen, vil det afsatte Areal let vise sig utilstrække- ligt. Soræ Amt, Sorø. I Fremsendes med Bilag tjenstligt, idet man turde udbede sig en Udtalelse fra det høje Ministerium om, hvorledes Sagen vil være at ordne - navnlig om hvilken Myn lighed der skal have Ejendomsretten over Kirkegaardsarealet og det fremtidige Tilsyn. Sorø Amt, den 28,Januar 1946, Underskrift.

Indenrigsmini steriet.

Made with FlippingBook - Online magazine maker