Haslev - Etablering af den tyske begravelsesplads, 1946-47

HASLEV MEN IGHEDSRAAD

24• Mart s Haslev, den

7

194

HASLEV-FRERSLEV SOGNERAAD Haslev.

Under 24. ds. har man gennem Ringsted-Alsted Herreders Provstiudvalg modtaget en Skrivelse fra Kirkeministeriet dateret København, d. 19. Marts d ./ . saalydende: "Indenrigsministeriet har den 28. Januar 1947 tilskrevet nærværende Ministerium saaledes: Under Henvisning til Kirkeministeriets Skrivelse af 29. August 1946 (J.Nr.4U 2751) vedrørende Spørgsmaalet om Ejendomsretten til og Ved- ligeholdelsen af den for tyske Flygtninge indrettede Begravelsesplads i Haslev skal man meddele, at Omkostningerne ved Erhvervelsen af det omhandlede Areal vil blive udredet af Flygtningeadministrationen, der ogsaa foreløbig varetager de med Vedligeholdelsen forbundne Opgaver. Hvilket herved meddeles Hr. Stiftamtmanden og Deres Højærværdighed til Efterretning og videre Bekendtgørelse, idet hevises til Stifts- øvrighedens Skrivelse af 21. August 1946. (R.S.lo88/1946) Tilstilles Haslev Sogns Menighedsraad til Efterretning og videre Be- kendtgørelse for Kommunalbestyrelsen. Ringsted-Alsted Herreders Provstiudvalg den 2 2 . Marts 1947 P.M.V. P.U.V. sign. Johs. V. Beck. n hvilket man herved bringer til det ærede Sogneraads Kendskab

Made with FlippingBook - Online magazine maker