folderalgemeengeneveoudlok_0216_lr

Waarden

Autonoom : als organisatie zijn wij gesteld op onze autonomie. Dit betekent dat wij onafhankelijk zijn en dat wij zelf verantwoordelijkheid dragen voor al onze beslissingen en uitvoeringen.

Toekomstgericht : wij staan open voor vernieuwing, grijpen kansen waar en wanneer die zich voordoen en zijn voor- uitstrevend in ons denken en handelen.

Geïntegreerde zorg op maat : de zorgvrager benaderen wij vanuit een totaalvisie. Alle dienstverleningen vullen elkaar aan en de hulpverleners werken harmonieus samen in het belang van de cliënt.

Humanistisch : wij willen voor alles de menselijke waardigheid, de vrijheid en de waarde van de persoonlijkheid behouden en bevorderen, en stellen het geloof aan een persoonlijke god niet als een premisse.

Participatie en verbondenheid : de open bedrijfscultuur van Solidariteit voor het Gezin laat toe dat elke medewer- ker zich betrokken voelt en dat hij mee kan participeren aan de realisatie van haar visie.

Deskundigheid : alle personeelsleden zijn deskundig binnen hun functie. Solidariteit voor het Gezin biedt de moge- lijkheid deze kennis en vaardigheden te handhaven en te verbeteren.

Motivatie : het personeel geeft blijk van een sociaal engagement. De persoonlijke motivaties en doelstellingen zijn in overeenstemming met die van Solidariteit voor het Gezin.

Erkenning : zowel de persoon, als het werk, als het privé-leven van elk personeelslid heeft recht op respect en waar- dering.

2

Made with FlippingBook HTML5