Teestrup - Reglement for flygtningelejr 1945

t e

— .FLJfnTKINOELF.JBE I. TSgSTHUP OG BRAABY. Efter Anmodning fra den danske Regering har Luftværnschefen ind- til videre overtaget Forvaltningen af de tyske Flygtningelejre 1 Haslev Luf tbeskytteIsesomraade• I denne Anledning fastsattes følgende Bestemmeloer: 1. /novaret for Ro og Qrden i Lejren paahviler Lejrlederen* 2. De nuværende Lejrledere fingerer, Indtil anden Bestemmelse træffes. 3 # Lejrlederen har Ansvaret for, at ingen af Flygtningene er i Besiddel- se af Vaaben* <*. Lejrlederen søger for Renholdelse i Lejren med tilhørende Oaarde og Toiletter* Lejrlederen maa til dette Brug rekvirere Rengøringsmidler, der vil blive stillet til faadighed 1 det Omfang, det kan fremskaffes« 5* Lægehjælp ydes som sædvanlig af tyske Læger. Rekvisition af yderligere Usgehjælp rettes til Luftvæmcchefens Repræsentant paa Stedet* i’ødsfald skal anmeldes aldeles oisgaaende til Overlæge Dr* med E# G-øth~ gen, Sorø Amts Bygehus, Haslev, der skal foretage Ligsyn. 6 . Det paahviler Lejrlederen til enhver Tid at føre en Liste over samt- lige Flygtninge anbragt 1 Lejren med Angivelse af fulde Navn, Fødsels- dat«. Oij Hjemsted. 7. Den sædvanlige l » . U over Antallet af Flygtninge i Lejren føres dagligt. Listen skal afleveres samtidigt nw .,2 Forplejningens Godtagelse, 8 . Det paalagges Lejrlederen at sørge for, at der overalt udvises den største mulig# Sparsomme 1 ighed med Forbruget af 0*s og Elektricitet. Det er forbudt at tanda Lys undtagen i Tilfealde af Sygdom. 9. Det or strengt forbudt at forlade Lejren. Udgangstilladelse kan gives 1 ganske ekstaordinære Tilfsalde for at søge Speciallægehjælp eller 1 Tilfælde af Plegivnlng eller lignonde. Tilladelsen udfærdlges indtil videre af Luftvsmschefens Repræsentant paa Stedet. lo. Enhver der overtræder disse Bestemmelser vil blive draget til Ansvar. ^

Luftværnschefen i Haslev

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker