Haslev - Evakueringsplan 1944

fi-toU T / g 2az>6/~^

E V A K U E R I N G S P L A N Sssssssxsssssssssssssxscassssss

£

for H A S L E V • iirtiititiiiii Nærværende Evakueringsplan er udarbejdet i H.t. Cirkulæreskrivelse Evakueringsleder* Overretssagfører N.I. Heje Jespersen Stedfortræder* Ingeniør E. i-ortensen, Sofiendalsvej 3 ® £ *

1 i

2.

Rute 2 \

d Kør nedad Præstevanget, Søndergade, Troelstrupvej til Kaivehavegaar tilbage og ad Skolegade, Udv, Højskole, Præstevænget, Bredgade, Skolagade,^^ Bregentvedvej, Moltkeavej til Gisselfeldvej, tilbage, Køgevej , Prerslevvej ^til Aldershvile, tilbage ad Bregentvedvej, kargrethevsj 01. By til den gl.Jkole, tilbage GI.By. nedad Jernbanegade, jrederikagade til f ' Ruten mærket med rødt. Rute Kør nedad Prsstevænget, Tingvej, Ringstedvej til Sogneskellet, tilbage, Nordskovvej til Skoven, tilbage ad Mindevej, Lnghavevej, ordskovvej, Ringstedvej, Hundinsvej, Røn Ile, 1ordborgvej, ^arcelvej, Bøttexnosevej »til­ bage, Parcelvej , lJordborgvej , Fredensvej, Slagterive j, Gasværksvej, i ordborg­ vej , Houmansvej, Slagterivej, Ringstedvej, Lysholm Alle til rtensningsanl«get, tilbage, Tingvej, Praeatevænget, frederiksgade til rfV i d M å ■ •-* Kuten mærket med grønt. Ruten gennemkøre8 2 Gange. / r s. Efter at Alarmeringen er gennemført, melder Vognmænd og Hjælpe« sig til Evakueringslederen, hvor nærmere Ordre vil tilgaa* Plakatens i’ekst* ------------------------------------------------- " Efter Ordre skal Byens evakueresi tt Beboerne skal straks gøre sig rede til Opbud og møde saaledes* 1, Beboerne nord for Jernbanen møder ved 1 -uansk ^lektro Industri * ( t i k 2« Beboerha Syd for Jernbanen, men Vest for Jernbane ade,(beboerne i Jernban* gade medregnet) møder ved Gymnasiet« 3* Beboerne Syd for Jernbanen, men kst for Jernbanegade møder i Købmand Røbers Gaard« De skal medbringe« 1* Legitimation, Rationeringsmærker og personlige Papirer 2» Tæpper , madvarer, Spisegrejer og Ladspande. Tag ikke mere med end ^e selv kan medføre paa Vogn, Cykel, Barnevogn , o*lign«, Le der ikke selv kan gaa vil blive kørt ved Henvendelse til Op­ samlingsstedet.

i

X l

I I .

Besternmelse om Oprettelse af Opsamlingssteder. :^om Opsamlingssteder anvendes;

g ø t f i

1 . ”Dansic .lehtroinduatri 1

for .eboerne ord for Jernbanelinien ( 1 1 6 3 ). Personel; 1 Leder 1 Stedfortræder 21 Hjælpere 2. Grymnssi et« for beboerne Syd for Jernbanelinien, men Vest for Jernbanegade. (Beboerne i Jernbanegade medregnet)« (24-52). irersonel i 1 Leder 1 UtedfortrKder 31 Hjælpere 3 . Købmand Rjzbers Gaard for -'aboerne Syd for Jernbanelinien, men *st for Jernbanegade(19oi „ I’araonel; 1 Leder • 1 stedfortræder 27 Hjælpere.

I I I .

4 .

Plan for Evakuering af Sygehus, Alderdomshjem o.l, ■Evakuering af Sorg Amte Sygehus i llasl«v,_.._ i H.t« Indenrigsministeriet« Cirkulæreskrivelse af 15.Juni 114^ edr. Sygehustjene«t«n under Luftværn«- og .atastrofeforhold _har utaten« ,clvi_1 a Luftværn vedrørende Evakuering godkendt t__ 5 o>i af Sygehusets ;atienter udskrives. (ca. 5® patienter) Evakuer ingslederen drager Omsorg for Køretøjer til Hjem traneport af de fra Sygehuset i Anledning af Katastrofeforhold udskrevne Patienter, der ikke selv kan befordre sig hjem,, i^er regne« »ed, at Evakuerings lederen skal akaf­ fe Køretøj til 2o Patienter, hvoraf 15 liggende* i Tilfælde af, at det maatte blive nødvendigt at evakuere selve Syge­ h u s « t oprette« et Heseywelazaret i Lysholm Skole. Alt det iflg. Luftværnsplanen udpegede Mandskab til Assistance paa Syg«hu««t er forsynet mad Lii- -^evis pg -^egitimatiosnkort og sfcal under evt* yakuering blive tilbage i Byan evt.paa Sygehuset.(Lager, Sygeplejersker,Hus­ vagter, Brandvagter o.s.v.) bortsrlngsstationen« -*** *■ —- -— ■r- II■iiiniTisil ■n m 1 1 j p l m rn r fHn ih -'. i. ■ .l'nV^'i-V-Maaé t g h edi - s«t,.Stationens 2 Um tP tm lø n iÆ * * * * * * * W i l * * — is-etea^tilbag« i iiyen. (SaiRf^rbOdarvra«^ 6 f *<4*/£*+ ■£*■" ^ 4 ^ ^ ^ 'n ^ f ‘ ^ **»1 4 Personalet og &tateriel(2 Vogne) ved »sanitetstjenestens Opsajnlings— station underlægges Sygehuset og faar Station samine Sted. i Sygdoms- eller Skadetllfglde skal saaleaes de af Kommunens aeboereA der *blivet tilbags* henvende sig til Sygehuset om assistance, idet al .Laege- og Sygeplejehjalp osntraliseres der.- Kr kvinder o .d#» iktes--i*«hsT' f*» Jard«m«4«»nfl »* Byens Jordem*4are følger med de evakuerede for evt.at kunne yde Assistance til disse . . 7 it * s iu* %yrrjj*>

5*

Evakuerin/a: af De Gamles H.lems ^»>in»rnp pftn. De .GI»i.iem afhentes af Vop;ne, se bide

*} .

Personalet paa Hjemmet følger Beboerne, „ Evakueringsplan for Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab* ( o e a s ; v . S e a s besåaar af*

Administrationsafdelingen, Tingvej 1 Installationsafdelingen, -tationsvej 2,

1 Centralen, Nordborgvej. I Hovedsagen evakueres administrationsafdelingen, hvorimod Installations afdelingen og Centralen forbliver i ^unktion. Personellet der bliver tilbage ses af Afsnit VIf« Se Side 9 . S e a s raader over følgende i Haslev stationerede Vogne* l(g Personvogne 22 Last- og Varevogne, heraf møder* 6 Personvogne til Raadighed for Evakueringslederen. Eventuelt kan denne yderligere rekvirere Indtil 4 Lastvogne og 4 Varevogne. Evakuering af Jernbanestationen* Naar evakuering af Haslev gennemfares, reduceres Stationens Personale til 16. Personer, se Afsnit T U * Side t Z , * IV. Porteanelse over, hvor mange gamle, syge og iiødre med s»uaa itørn.til hvilke der skal skaffes Vognplads* Personer Gamle og svagelige, i lienhold til Eartotek l£o Invaliderentenydere, do do do 4o ■Ifl Beboere m.fl. paa ~>e GI.Hjem, do do 5o Kvinder med Spædbørn i H.t.do do f.Tiden 7o Barselspatienter, do do " M 2o ialt 33° Paa Kartotekkortene paaføres Bemærkning, forsaavidt afhentning nødvendig. skønnes

6 .

V,

Fortegnelse over Vogne, der skal anvendes til Transport, med

su-

Anglvel se af Mødested*

Følgende Vogne med Fører skal stilles til Raadighed for Lvakue-

ringslederen*

6 Personvogne fra Seas ( Lastmotorvogn, H a d s til 25 Personer) Fører......... ......... (Lastmotorvogn, Plaas til 25 Personer) ( Lastmotorvogn, Plads til 25 Personer) Fører, (Lastmotorvogn, Plads til 25 Personer)

H.

H*

H.

H*

H. (Personvogn, Plads til 7 Personer) Fører, serve H, 1964 (Rutebil, Plads til 3° Personer)

Følgende Vogne med Fører stilles til Raadighed for Lederen af Qp-

s a f f l iw . a i e a -Mr.J.,i-uansic -leittroinausin i

Anvendes til i ransport af gamle, svagelige

L I W

15 xersoner)

(Lastmotorvogn, i. l a n s t i l

H* M. H.

(Lastmotorvogn, i lads til 1‘? Personer)

_\rfc

(Personvogn, Plads til 7 Personer) Fører...... ............... ...........

H*

ssei-veH

1 Lastvogn og 1 Varevogn fra S e a s Følgende Vogne“sliifés til Raadighed for Lederen af Opsamlingssted

ir, 2 , (Gymnasiet).

Anvendes til Transport af gamle, svagelige o.l.

H.

i'. i.

(Lastmotorvogn, Plads til 1 5 Personer)

yt Uf

H.

(Lastmotorvogn, Plads til 1 5 Personer Pører,.............. ................ .

H.

(Personvogn, Plads til 7 Personer) Førar ftsffl®flK»®»c &aætxm<&amm xfraw&imvt y&jxxy&x&xgy&.

V.

Opsamlingssted flr.2 (Gymnasiet) £.

(Lastmotorvogn, Plads til 1 5 Personer)

•Jan*.

H, (Varevogn, Plads til 15 personer) Reserve« 1 Lastvogn og 1 Varevogn fra S e a 3

Følgende Vogne stilles til Raadighed for cederen af

Opsam1in s ted r,3 (* ('■ bmand ftøbers Gaard )

Anvendes til Transport af gamle, svagelige, o.l.

H, H. H.

(Lastmotorvogn, Fører.

Plads til 15 Personer)

(Lastmotorvogn, Plads til 15. Personer)

H.

(■lastmotorvogn, Plads til 15 i'ersoner)

H,

(jjastx.iotorvogn, H a d s til 1 5 Personer)

H.

( lastmotorvogn, Plads til 1 5 Personer)

i •v'i&a

H. (Personvogn, Plads til 7 P e r s oner,Fører Reserve«! x.astvogn og 1 varevogn fra Se a s Til Transport af Beboerne paa Le Gl.H.jem møder følgende Heatekøretøjer ved 1 Gummivogn med Charabanc Sæder fra Gdr* Jacob Larsen, llads til I# Pars, Fører,.................. *.............. 1 Vogn txxy& A xx med Sæder fra Gdr, Jacob Larsen * Fører............ ..o..«.,«...,.. H S H

:ijrixg jDe Gamles H.jem«

► H

1 Vogn med Sæder fra Landbrugsskolen Fører, .................... . 2 Jagtvogne fra Slagter Rerm.Jacobsen 1*Fører.................... 2,Fører,........... ........ / i / * j n t ø J < x d x H — Vejn+H+rHlJf

12

8

f o -

»H

.H

VI*

8 .

Bestemmelser med hensyn til forholdene i den evakuerede By 1 . Føleende kommunale Funktionærer maa blive tilbage Evakuering^ An+al i Tilfælde af Personer

•H

1

Sogneraadsformand

1

Kommunekaxxxx® 3 tSekretær

lyaaejO

1

Bogholder Ingeniører Kassererske Kontorister

2

1

2

Pedel 1 2 * .trarsonale ved K.T./v.S*. Haslev, der maa blive tilb • Formand 1 Overmontør 1 Distriktsmontør 1 Tlf.montører 6 Forstanderinde 1 Telefonistinder 1 1

3. Personale ved Vaætværnet*

værnsleder 1 Vaøtære**** og 8 Vægtere LF- mandskab til .C. (fast)T,ieneste* $ u f t f ol 'tio ' t iijU'W / h t jrt'h er fo l" Undergruppéfører Menige LB« ivandskab til K,C.T.1eneste(Aieserve)t

' L t T

9 1 1 6

uj C I oV I

Menige (Ateserve) L i- andfcskoa til umadt .1 enesten* •^enige LB-Itlandskab til xeknisk T.1eneste

7

ioV X

*=*

32

iau S

1 1

-enige Komniunens j randirand skabt

4 V

J *v

l 1 lo loft

Brandinspektør Brandassistent Menige

Transport*

PerBoner, der skal blive tilbage ved H&Blev xostkontor; x b x * h k 1 hx Antal Pe Transport* lo

n '( \

v i .

Antal Personer »58. IS

Transport* Personale, der maa blive tilbage red S e a b«

%

Centralen;

Ingeniører Maskinnestre Assistent Elektrikere Maskinarbejdere Arbejdsmænd Tømrer

4 2 1 2 3 1 1

I / 1 ■Linieafdelinp;ant

i

Liniemester Assistenter

1 2 1 6 1 2 7

Ingeniør Montører Maskinarbejdere Malere Arbejdsmænd

Kørselsafdelingen«

Værkfører Mekanikere Arbejdsmænd

l 3 2

*agaainet«

Lagerforvalter .Assistent Arbejdsmænd Smed

Administrationakontoret«

Hovedbogholder Kasserer /$. Hos Bagermester Petersen. Jernbanegade, bliver«

Bagermester Bagersvende Hjælper

Transport«

» 5 * k i > J

Antal Personer 215 11

VI.

Transport*

Ved Storemøllen, ^oltkesvej, bliver*

f å .

Bagermester Bagersvend Møllersvend

1 2

1

Af Købmand Røbers Personale. bliver; Købmanden

1 2 1 1 1 2 1 1

Komisser Bogholder Chauffør

!i1 ^ Af Carl J.Ulrich & Gøn1s -ersonale, bliver: Direktør

Disponenter(Kolonial & Isenkram)

Forvalter paa Pladsen

1 Kommis Chauffør

1 Paa Gymnasiet, der kan bespise 2oo ^ennaker,bliver* Forstanderen og Frue 2 Piger lo Karle 2

t t * V . Haslav Højskole og Aiderdomshj»kan bespises indtil 2oo Personer* Til Betjening forbliver i Byen 1oØK.B.-Warner lo * ø(/v)QLfitrt d i dd l o 5%., Personale ved Sorø Amts Sygehus i Haslev* Overlæge 1 Reservelæger 2 Oversygeplejersker 1 Afdelingsygeplejerkher 3 Assistenter 9 Sygeplejeelever 14 Gangpiger 8 Pottører 2 Køkkenpersonale 5 Vaskeripersonale 3 Fyrbøder 1 Kontorpersonale Transport* 3*5 - -3 /

1 2 . Antal Personer

VI.

Transport«

*

Haslev.bliver*

l*u Hjælpepersonale ved Sygehuset i

Læger Sygeplejersker

8

i l

Opsarnlingstjenestens Personel i Stationsleder

i

Stedfortræder Undergruppefører Instruktør

i ii

24

Menige Bese rvemandiikab i Brandkolonne Ordenskolonne teknisk Kolonne Ordonnans

.si: '

4

2 1 1

Telefonvagt li. Personale ved Jernbanestationens

1

■ a

Stationsforstander Overassistenter Assistent Trafikmedhjælper Ekstrakontorist

1

1

1 1 1

.4 1

* fl

ikstraskriver Overportører Stationsbetjente Portører Stationsarbejdsre Ekstraarbejdere lyf. Personale ved Haslev Bank*

1 3 2 1 1 3

Direktør Kasserer

i i

d iø m m * K^eee^er •**

-L

Transport:

V ?

Antal Personer

Transport*

3 9 * - 4 é $ 3 ? /

Personale ved Haslev Apotek* Apotheker

1 3 2

Kandidater Defektricer Laboratoriebetjent Personale ved Socialtjenesten i Haslev* (Opsamlingsstedet paa Gymnasiet opretholdes) Leder Stedfortræder Sanitetstjenestens Biler, samt Voftnrn^nd (Chauffører^ knyttet til Opsamlingsstedernet I-ersonale ved Dommer-kontoret* Dommeren Fuldmægtig iontorist Personale ved Ting-os Arresthuset* Arrestforvareren og Hustru Medhj3Blper Kirken* Præst Gravér Klokker Arbe jdsmand Personale ved 1 Trifolium "* Ostemester Førstemejerist Mejerister ontorist 11, Johannessens Automåbilvarksted*

1

1 1 2 .

i i

2

1

1 1 1 3

l i 1 $ l

Mekanikere Vulkanisør

2 1

Sanatoriet* Læger Sygepleje-og Køkkenpersonale Patienter

1 48

Transport

VI I .& V I I I .

14.

Antal Personer

i

Fortegnelse over Antal janonKiuEg Beboere distrikts-og gadevis} i.an har valgt en Distriktsinddeling med naturlige Skillelinier,der samtidig deler Byen i nogenlunde lige store Dele. Inddelingen er ligeledes foret&gét under hensyn til opsamlingsstederne. Tallene i larentes angiver det sandsynlige Antal s^g^sengeliggende) Invalider, ældre og svagelige Personer, -pædbørn o.l. idet der er regnet med 5 / Antal Beboere.

.oS

1 . Distrikt. (Alle Beboere Lord for Jernbanelinien)

, .IS ; .ss

66 Personer

1 . Bøttemosevej 2 . Fredensvej 3. Gasværksvej 4. Houmansvej 5. Lysholm A 6 . Nordborgvej 7. Parcelvej 8 . Ringstedvej 9. Røn Alle lo. Slagterivej 1 1 * Birkevøj ) 1 2 . Enghavevej \ 13* Grønnevej ) 14. Mndevej ) 15* Nordskovvej 1 6 . Sanatoriet

( 3 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 7 ) ( 5 ) ( 3 ) ( 20 ) ( 3 i ( 2 )

53

23 H

31

149 " 107 " 56 « 409 "

•££

59

49 *

61 "

( 3 )

.AS

52 48

( 3 ) ( 2 )

Ialt i I.Distrikt

1 1 6 3 Personer

( 57 )

3'i , t !r>

II. Distrikt beboerne Syd for Banen, men Vest for Jernbanegade, Beboerne i *>ern- banegade medregnet* 1 . Bredgade I 06 Peraoner C 5 ) 2 * Enighedsvej 59 ( 3 ) 3. frederiksgade 56 " ( 3 ) 4 » Jernbanegade 613 M ( 3o ) 5. Nørregade 72 M ( 4 ) Toansport 906 Personer ( 45 )

• *cS

30 .?£

VII & VIII

15.

906 Personer

( 45 ) C 5 ) ( 7 ) ( 1 ) ( 7 ) C 3 S i 6 ) C 1 2 ) ( 1 ) ( 5 ) ( 17 ) ( 5 i ( 6 ) (120 )

Transport*

N H •I H N H H N N M M H

I 08 136 15 147 65 124 233 lo 7 349 1 1 3 122 27

6 . Prsstevænget 7. Skolegade 8 . Stationsvaj 9* Søndergade lo. Tingvej 1 1 , i’roels trupvej 1 2 « Vestergade 13. Webers Tværgade 14. Udv.Høj skole

IByni

15* Keandværfcerhøj skolen

1 6 . Gymnasiet

17. Landbrugsskolen

Ialt i II»Distrikt

2452 Personer

,1 .S >£ .

III. Distrikt Beboerne syd for Jernbanen, i&en # 3 t for Jernbanegade. 1 * Allegade 268 Personer

,8

( 13 ) C 2 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 12 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 8 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 0 ) ( lo ) l 3 ) ( 5 ) ( lo ) ( 2 ) ( £ ) ( 6 ) ( 7 ) ( 95 )

N H M n H I H

48 68 3* 17 19

2 . GI. By

3. Kirkepladsen 4. Margrethevej 5. Sygade 6 , Savskærerivej 7. Schwartzgade 8 . Sofiendalsvej 9. Themstrupvej lo. Torvegade 1 1 . atergade 1 2 . ireyentvedvej 13. irerslevv«j 14. Køgevej 15. Moltkesvej 1 6 . De Gamles Hjem 17. Braabyvej 1 8 . Sygehuset

.IX .Si >£i .AI ^ x ,dx

238

156

m

52 3 5

M

6

II

*1

2lo

53 94

H

II

185

N

45

Sønad .X .s .£ » a •S

M

lo 2 127 145

M

N

19. Højskolen

II

ls.lt i H I . Distrikt

19 o2 personer

•^et samlede Indbyg.erantal i Haslev er 5517 x'eraoner

16 .

x*i ile Villl.

Antal af Lo tor- o« uestekøretøj er i Haslev

med Plads til 3° Personer « •» »•

1 Rutebil 5 personvogne 34 Lastmotorvogne

« ialt

M

ti

«

H

«

H

N

* *

n

7 Hestekøretøjer med oæder 15 Hestekøretøjer( .uadvogne)

«______ w " 117 “

906 Personer

Ialt,

.Endvidere har S a a s følgende Vognet

12

Personvogne

med ilads til 56 Personer ialt

22 Last-og Varevogne " " " 44^ Af S e a e' Vogne kan der stilles 4 Personvogne til Kaadighed for Evakueringen af Haslevs Beboere* De øvrige Vogne en nødvendige til Selskabets daglige ^rift»

f t - / O l 5 ,

Forslag til Evakueringsrutter

I. Haslev - Store Hedlnge. hi f i . . .•/f •?' Dalby Forsamlingshus - Poul Larsens Gaard i Gistrup - / Karise Centralskole - Frøslev - Store Hedinge. i II« Haslev - Fakse. ( f i f t j ^ 1' f' — Dalby Forsamlingshus - ^ster Egede - Fakse. III. Haslev - Præstø. Ulse Skole - Kongsted Hovedskole - Lestrup Skole - Strandhuse ? - Frøstø. IV. H) f y u i t l f t t i aslev - Tappe m ø .le. Christianshøj i Vester Egede - Everdrup ? - Tappernø^e# V ’ * * * - S / W W - & ~ L~ n T - & « « • « h ^ u ' .e - -itoJam -Åfreftr ap S a sa in g sh u s * ftestved. i VI. Haslev- Glumsø. r ~ JtyUfinfin Øf A versi gi. Skole - 'N<3k - Glumsø. VII. Haslev - Ringsted« F^F-eiev-ForsamliJiaftteus - Sneslev ? - Ringsted. * _ VIII# Haslav - Borup. Terslev Skole - åarløse Skole — Vollerslev ? — Bjæverskov ? Borup. IX. Haslev - Køae. follerød Skole - sidder - Herfølge Køge.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17

Made with FlippingBook - Online magazine maker