Takeaway & Delivery_Payment Method

ÇÔ ¸Õ ¡ÒêÓÃÐà§Ô ¹ ª× è ÍºÑ ÞªÕ : KRUNGTHEP RIMNAM LIMITED ¸¹Ò¤ÒÃ: KASIKORN BANK PUBLIC CO., LTD. àÅ¢ºÑ ÞªÕ : 068-2-80888-8

àÁ×è ÍÅÙ ¡¤Œ Ò·Ó¡ÒÃâ͹àÃÕ ÂºÃŒ ÍÂáÅŒ Ç Ãº¡Ç¹Ê‹ §à»Â ÊÅÔ »ä»·Õè LINE: @bangkok.hilton à¾×è Í·Ó¡ÒÃÂ× ¹ÂÑ ¹ ¢Íº¤Ø ³¤‹ Ð

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online