Greenity4

Zelf aan zet

Investeren in logistiek na een bedrijfsovername of na de start van een bedrijf, is niet makkelijk. Om jonge ondernemers te helpen, is er de Jonge Landbouwersregeling. Het doel van deze regeling: ondersteunen van jonge landbouwers in het verduurzamen en versterken van hun bedrijf.

Tekst: Lilian Braakman | Fotografie: René Faas

Wat is JoLa?

M et de Jonge Landbouwersre- geling (JoLa) kunnen onder- nemers tot en met 40 jaar subsidie krijgen voor diverse investeringen. Voor de openstelling in 2017 zijn er 27 investeringscategorieën. Van zon- nepanelen en windmolens, tot investerin- gen die de logistiek op het bedrijf kunnen verbeteren. Denk aan elektrische heftrucks of systemen voor precisielandbouw. (NAJK) en heeft de portefeuille bedrijfs- overname. Hij probeert met het NAJK om een steeds beter pakket met mogelijkhe- den voor haar leden te krijgen. De derde openstelling is nu geopend. Tot en met 15 januari 2018 is het mogelijk om subsidie aan te vragen. Sinds de eerste openstelling, is er veel veranderd. Na de eerste open- stelling van JoLa heeft het NAJK name- lijk een enquête uitgevoerd onder haar leden. Hieruit bleek dat 70 procent van de Sander Thus is dagelijks bestuurder van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

De subsidieregeling JoLa is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) en loopt via de provincies. De subsi- diepot van 5 miljoen euro wordt gevuld door de Europese Unie en de provincie. Doelstel- ling is het ondersteunen van jonge landbou- wers in het verduurzamen en versterken van hun bedrijf. De RVO voert de regeling uit. De regeling is specifiek gericht op jonge land- en tuinbouwer tot en met 40 jaar, aangezien deze door de bedrijfsovername of start van de onderneming financieel weinig tot geen mogelijkheden heeft om zijn of haar bedrijf te versterken. De subsidie bedraagt 30 pro- cent over de investering en heeft een mini- maal uit te betalen bedrag van 10.000 euro en mag maximaal 20.000 euro zijn. Dit om de uitvoeringskosten beperkt te houden. Om hieraan te komen moet het investeringsbe- drag minimaal 34.000 euro zijn. Investerin- gen mogen met elkaar gecombineerd wor- den. Bij een combinatie wordt er gekeken naar het gemiddelde van de scores van de investeringen.

respondenten geen investering op de lijst vond waar behoefte aan was. Ook vond 45 procent het minimaal te investeren bedrag per investering te hoog. Deze resultaten zijn niet voor de tweede openstelling, maar wel in de derde, huidige, openstelling mee- genomen. Thus: “Achter de schermen is er veel veranderd. Wat jonge ondernemers nu kunnen merken, is dat zij rechtstreeks bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vragen kunnen stellen. Dat moest eerst via de provincies verlopen. Daarnaast zijn er investeringen toegevoegd aan de lijst, is het minimaal te investeren bedrag per investering verdwenen en hebben we geprobeerd een duidelijkere omschrijving te bewerkstelligen. Zo zijn er minder vragen over wat wel of niet gesubsidieerd wordt. Ik moet nageven dat onze feedback goed is opgepakt. Er is goede wil vanuit de provincies. Wij geven advies, maar uiteindelijk neemt de provincie een besluit. En dat kan nog steeds niet altijd onze instemming hebben.”

Investeringscategorieën

Investeringscategorieën die voor de bloembollen- of vasteplantensector interessant kun- nen zijn: 1. zonnepanelen, 2. windmolen, 5. warmtekrachtinstallatie, 6. kleine windturbine, 7. systemen voor precisielandbouw betreffende gewasbescherming en bewatering, 9. machines voor niet kerende grondbewerking, 10. machine voor spitten en zaaien en poten/planten tegelijk, 17. waterbeheervoorzieningen ten behoeve van erfemissie, 18. spuitmachine met restvloeistofre- ductie, 25. potafdekinstallatie, 26. elektrische voertuigen gericht op landbouwgerichte activiteiten.

21 december 2017

21 december 201721 december 2017

Made with FlippingBook Online document