Greenity4

Nu subsidie aanvragen

Het is tot en met 15 januari 2018 mogelijk de subsidie Jonge Landbouwersregeling (JoLa) 2017 aan te vragen. JoLa is provinciaal open- gesteld, daarom kunnen de investeringsmo- gelijkheden per provincie verschillen. De volledige lijst van investeringsmogelijkhe- den is te vinden op de website van de RVO (www.rvo.nl). Hier kunnen ook de invul- ling en voorwaarden per provincie beke- ken worden.

Op de lijst voor jonge landbouwonderne- mers staan 27 verschillende categorieën. Daarvan zijn sommige gericht op een be- paalde sector (zie kader). Omdat de regeling gekoppeld is aan duurzaamheid, zijn alle investeringen gericht op verduurzaming. Dat is een Europese voorwaarde. Met bepaalde investeringen wordt niet alleen de duurzaamheid verbeterd, maar ook het lo- gistieke proces. Zo is er subsidie te krijgen op elektrische voertuigen die gericht zijn op het uitoefenen van land- en tuinbouwge- richte activiteiten. Zo kan een het wellicht interessant zijn om een elektrische hef- truck of palletwagen aan te schaffen. Thus geeft aan dat het NAJK heeft gepro- beerd om een elektrische aandrijving op een trekker op de lijst te krijgen, maar dat is niet gelukt. “Het moeilijk om een investering op de lijst te krijgen, maar we blijven alle ideeën vanuit jonge boeren en tuinders aandragen. Zo willen we inzetten op emissiebeperking in de breedste zin van het woord. Het maakt ons niet uit welke machine of welk systeem je pakt of dat je het hele erf anders indeelt. Het zou moeten gaan om het effect.” Zo staat er bijvoor- beeld op de lijst dat er subsidie aangevraagd kan worden voor waterbeheervoorzienin- gen ten behoeve van erfemissie, echter is de praktijk dat alleen het extra putje subsi- diabel is. Herinrichting van het erf valt er niet onder. Om de logistiek te verbeteren zijn machines die werkgangen combineren subsidiabel. Ook een potafdekinstallatie, diverse spuitmachines en precisielandbouw staan op de lijst. De lijst werkt met een puntensysteem. Hoe

duurzamer de investering, hoe hoger de score. De hoogste scores krijgen als eerste subsidie. Wanneer er meerdere investerin- gen worden aangevraagd, dan is er sprake van een gemiddelde score. Thus blijft erbij dat de JoLa nog grondig herzien moet worden. “Jonge boeren en tuinders hebben na bedrijfsovername of start van hun eigen bedrijf investeringson- dersteuning nodig. De huidige JoLa is inge- zet op luxere maatregelen waar de jonge boer of tuinder niet altijd iets mee kan. De JoLa inrichten op waar de jonge boer of tuinder echt behoefte aan heeft moet de lijn zijn.” NIEUWE IDEEËN Van jonge ondernemers wordt verwacht dat ze zelf input leveren. Het NAJK kan niet alle mogelijke investeringen opsom- men. “Als leden hun ideeën vanuit het veld doorgeven aan het regionale AJK-bestuur, komt het bij ons terecht. Wij zitten met regelmaat bij elkaar, maar kennen niet alle ontwikkelingen in de verschillende secto- ren. Daarom is het belangrijk dat wij vanuit leden de gewenste investeringen aangedra- gen krijgen. Als er een goede onderbou- wing bij zit waarom de investering op de lijst moet komen te staan en er is rekening gehouden met duurzaamheid, dan kunnen wij er wat mee. Meer precisielandbouw, gebruik maken van Big Data en arbeid verlichtende innovaties zijn altijd goed. De leden kunnen mogelijke investering ook sturen naar de provincie. Provincies zijn hiervoor toegankelijk en met voldoende signalen van alle kanten welwillend.”

21 december 2017

21 december 2017

21 december 2017

21

21 december 2017

Made with FlippingBook Online document