Greenity4

Sinds 1860 de verbinding tussen ondernemers, overheid en omgeving

TROTS op het resultaat

Daniëlle Kroes: Inzicht in virus

De KAVB-beleidsmedewerkers hebben afgelopen jaar op veel ter- reinen resultaat geboekt. Dit is het resultaat waarop zij het meest trots zijn.

Afgelopen jaar heb ik mij samen met verschillende product- groepen ingezet om een beter beeld te krijgen van mogelijke virussen in bolgewassen. De aanleiding hiervoor is het goed inspelen op mogelijke eisen van landen waar bollen heen ge- exporteerd worden. Maar het geeft natuurlijk een veel breder beeld en mogelijkheden. Gecombineerd met andere uitda- gingen, zoals klimaatverandering en de beschikbaarheid van middelen, brengt dit beeld de vraag naar voren: is de huidige wijze van telen te handhaven op langere termijn? Hierover zijn de eerste discussies gestart. Deze zetten we voort in 2018. In 2017 stonden mijn werkzaamheden als Coördinator mid- delen en maatregelenpakket in het teken van kennismaken met de sector. In overleg met overheidsorganisaties zoals Ctgb, NVWA en het ministerie LNV ging het over de plan- nen om stapeling van middelen met dezelfde actieve stof te stoppen en het gebruik van biociden (chloor, waterstofperoxi- de) in de ontsmetting van apparatuur en bollen. Op al deze terreinen wordt gelukkig wel geluisterd naar de KAVB en hebben we de scherpe kantjes eraf kunnen halen en ook tijd gewonnen voor het ontwikkelen van alternatieven. Met leve- ranciers van bestrijdingsmiddelen bespreken we de knelpun- ten in het middelenpakket en zo komen er telkens ook weer toepassingen voor bloembollen bij, er zitten er een aantal in de pijplijn. De ontwikkelingen bij Edibulb en het Ketenregister hebben voor veel werk gezorgd. Samen met de BKD wordt fors in- gezet om zo veel mogelijk partijen uit de groep diversen te krijgen. Het uitzoeken wat de juiste naam is, kan een hele puzzel zijn. Daarnaast is het bekende werk van registratie via de KAVB-proeftuin en CNB dahliatuin voortgezet. Op het gebied van naamgeving is het overleg in het CPVO kader voortgezet. Er zijn nog geen resultaten, maar er is ingezet op een set begrijpelijke regels, die aansluit op de internationale code van naamgeving. Bij de KAVB-bloemenkeuringen neemt het virtuele bezoek van de Facebookverslagen gestaag toe en overstijgt inmiddels het fysieke bezoek. Kortom: de uitstra- ling wordt steeds groter. Peter Smits: Minder scherpe kantjes Johan van Scheepen en Saskia Bodegom: Begrijpelijke regels

Stan van Oers: KAVB-Jong!

Sinds een aantal jaren organiseert de KAVB bijeenkomsten voor jonge vakgenoten onder de naam KAVB-Jong! Het pro- gramma bestaat uit een combinatie van workshops en be- drijfsbezoeken. Het doel van de bijeenkomsten is om met en van elkaar te leren in een ongedwongen sfeer. Het is bij- zonder leerzaam en inspirerend om een kijkje te nemen bij bedrijven buiten de eigen sector. KAVB-Jong! voorziet in een behoefte. Dat blijkt uit het feit dat dit najaar het zevende sei- zoen is gestart met deelnemers uit alle delen van het land. De open groep, de goede discussies, de variëteit aan deelnemers en positieve reacties zorgen ervoor dat we deze bijeenkom- sten met veel plezier organiseren. Ik ben erg trots op de resultaten die we dit jaar met project Studiebol van Stichting Bollenacademie hebben behaald. Les- boeken over tulp en lelie, digitale lesmodules over de teelt en broei van tulpen en een boek dat de bloembollenketen omschrijft. Dit materiaal kunt u gebruiken om de kennis van uw personeel te verhogen. Met de filmpjes en de lesbrief die we voor het basisonderwijs hebben gemaakt, willen we meer instroom naar het groene onderwijs krijgen. En daar plukt u als ondernemer over een paar jaar de vruchten van. Op 8 november 2017 is de sectorvisie op water ‘Samen wer- ken aan water’ gepresenteerd. Hiermee geeft de sector dui- delijk aan zijn verantwoordelijkheid te nemen voor schoon water en bij het ondernemen van actie tegen verzilting, wa- tertekort en wateroverlast. De visie is binnen en buiten de sector positief ontvangen. Voor de KAVB en de sector is dit het spoorboekje om met partners uitdagingen op te pakken. De eerste stappen zijn al gezet, zoals het in beeld brengen hoe bloembollentelers in laag Nederland omgaan met verzil- ting. In 2018 start dit verziltingsproject met partners uit de waterwereld en LTO Noord. Marieke van Woensel: Studiebol Peter Knippels: Visie op water21 december 2017

Made with FlippingBook Online document