Greenity4

C O L UMN

ALV KAVB stemt in met wijziging Handelsreglement en openstelling Scheidsgerecht

Op 13 december heeft de Algemene Ledenvergadering van de KAVB beslo- ten om een aantal artikelen van het Handelsreglement te wijzigen en het Scheidsgerecht open te stellen voor alle ondernemers in de bloembollen- sector. De wijzigingen gaan niet per direct in, maar op een nader te bepalen datum in overleg met de IVB’s en het Scheidsgerecht. De wijziging van het Handelsreglement betreft onder meer de artikelen over fust, reclametermij- nen en de betaaltermijn van 15 septem- ber. Een persbericht hierover is reeds verstuurd. De ALV heeft ook besloten om het Scheidsgerecht voor de Bloem- bollenhandel open te stellen voor alle ondernemers in de sector die een zaak aan het Scheidsgerecht willen voorleg- gen. Bedrijven die geen lid zijn van de KAVB kunnen door het afsluiten van een abonnement toegang krijgen tot

het Scheidsgerecht. Voor KAVB-leden verandert er niets; de toegang tot het Scheidsgerecht blijft voor hen onder- deel van het lidmaatschap. Uiteraard stonden er meer zaken op de agenda. Zo werden de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 gepresenteerd. De aan- wezigen complimenteerden de KAVB met het behaalde positieve financiële resultaat. Ook werd ingestemd met een voorstel om het Hoofdbestuur van de KAVB uit te breiden zodat alle regiona- le kringen de mogelijkheid krijgen om een vertegenwoordiger af te vaardigen. Tot slot gaven vier beleidsmedewerkers een korte presentatie over de plannen van de vereniging op de speerpunten Kwaliteit, Duurzaamheid, Imago en Ondernemerschap. Deze plannen wer- den door de ledenvergadering positief ontvangen.

Toekomst

Prisca Kleijn — directeur kleijn@kavb.nl

Zo aan het einde van het jaar is het gebrui- kelijk om terug te blikken op wat het afge- lopen jaar allemaal heeft gebracht. Ook wij maken deze maand de balans op wat er in 2017 allemaal is bereikt en aan welke za- ken nog hard gewerkt moet worden. Deze column gaat daar echter niet over. Het is namelijk een goede traditie dat ons resul- tatenoverzicht in januari met het vakblad wordt opgestuurd aan de leden. En goede tradities houden we graag in stand, dus u zult nog even geduld moeten hebben. In deze laatste column van dit jaar wil ik graag vooruit kijken. En niet een klein beetje maar een flink stuk. De afgelopen maanden hebben we hier namelijk heel wat tijd in gestoken. Zo hebben we futuroloog en friskijker Ruud Veltenaar uitgenodigd om met ons zijn ideeën over de toekomst te bespreken. We hebben dit gedaan met jon- ge ondernemers en het Hoofdbestuur. Dat was niet alleen erg interessant maar soms ook zeer confronterend. De veranderingen gaan sneller dan ooit. Denk maar aan de ontwikkelingen op het gebied van kunst- matige intelligentie, transport, energie, ge- zondheid, Big Data of klimaat. Al deze za- ken gaan de wereld de komende vijftig jaar enorm veranderen. De vraag is wat deze veranderingen voor gevolgen hebben voor onze sector. Kunnen er in Nederland nog bloembollen geteeld worden als het weer extremer wordt? Welke kansen biedt de hy- perloop technologie (een buizenstelsel waar treinen met snelheden van 1.200 kilometer per uur doorheen schieten) voor het trans- port van bloembollen en bolbloemen? Hoe kan met Big Data voorkomen worden dat ziekten en plagen optreden? Graag nodig ik u uit voor een blik op deze toekomst tijdens de Ledendag van de KAVB. Ruud Veltenaar daagt ook u uit om nu de stappen te zetten die dan nodig zijn. Graag zien en spreken wij u volgend jaar. Maar voor nu wens ik u, namens de gehele KAVB, hele fijne Kerstda- gen en een mooi 2018!

Onder controle

Bingo Een niet in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddel op voorraad hebben kost € 500. Tip: loop jaarlijks in de wintermaanden de middelenkast door met uw adviseur.

21 december 2017

39

21 december 2017

Made with FlippingBook Online document