Greenity4

Voorzitter Jack Goossens spreekt de aanwezigen toe

Ook is de karheffing op de klok vastgesteld op 10,20 euro per kar, tegen 2,65 euro per kar voor directe verkoop. De vas- te contributie bedraagt nu 250 euro per administratienum- mer per jaar. Daarbij komt nog een variabele contributie van 0,5 procent over een maximale omzet van 750.000 euro. Een groep klokaanvoerders vreesde dat de kosten voor kleine klokaanvoerders met dit stelsel te sterk gaan stijgen. De kostenstijging voor kleine klokaanvoerders kan oplopen tot 14 procent. De groep vindt verder dat het onduidelijk is wat de veiling doet om de klok te versterken. Verschillende kwekers grepen de mogelijkheid aan om hierover beklag te doen tijdens de ALV. Andere klokaanvoerders stelden juist dat de grote aanvoer- ders de veiling verlaten, omdat de kosten die zij maakten niet in verhouding stonden met hetgeen ze ervoor kregen. Met hun vertrek zouden de kosten voor de overgebleven aanvoerders alleen maar hoger zijn. Van Schilfgaarde benadrukte nog maar eens dat het tarie- venvoorstel tot stand is gekomen na uitgebreide consultatie van de leden. Via verschillende sessies hebben zij kunnen meepraten en dat heeft ook tot aanpassingen aan het voor- stel geleid. De stemming sloeg uiteindelijk door in het voordeel van de leden die wel akkoord zijn met de nieuwe tarieven. Het nieuwe stelsel is met ruim 73 procent voorstemmers aange- nomen. Een andere ontwikkeling die werd besproken is de afronding van het programma Coöperatie 2020. Dit programma heeft geresulteerd in de pilot ledenraad. Bij het vormgeven en in- richting van de ledenraad zullen de leden intensief worden betrokken in de vorm van bijeenkomsten. AFSCHEID LUCAS VOS Buiten alle discussie over de tarieven stonden deze ALV een aantal bestuurlijke wisselingen op het programma. Zo werd Joris van Elsgeest herbenoemd als lid van de Raad van Com- missarissen. Commissaris Cees van Rijn was statutair niet

Het nieuwe tarievenstelsel is met ruim 73 procent aangenomen

meer verkiesbaar en zwaaide af. Zijn plek wordt ingenomen door Pascal Visée (56). Hij komt net als Van Rijn niet uit de sierteeltsector. Visée is registeraccountant en heeft onder meer gewerkt bij Unilever. Op dit moment neemt hij zitting in diverse Raden van Commissarissen, zoals de Rabobank en Mediq. Hij brengt expertise mee op het gebied van financiën en IT. Verder betekende deze ALV ook het afscheid van Lucas Vos. Hij was vier jaar actief topman van de veiling. Jack Goossens, voorzitter van de Raad van Commissarissen, prees Vos onder meer als visionair en verbindend leider. Vos vertelde dat hij met pijn in het hart afscheid neemt, maar hij voelt zich niet de aangewezen persoon om de mede door hem vastgestelde strategie uit te voeren. “De strategie van Royal FloraHolland is belangrijker dan Lucas Vos.” Van Schilfgaarde volgt Vos op. Een vervanger voor Van Schilfgaarde is nog niet be- noemd.  

21 december 2017

45

21 december 2017

Made with FlippingBook Online document