Greenity4

Ketenboek brengt sector in beeld Hoe leg je aan iemand die de bloembollensector niet kent uit hoe de sector in elkaar steekt? Heel lang was hier geen goed boek over te vinden. Het nieuwe boek De bloembollenketen brengt hier verandering in.

Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

Het boek De bloembollenketen is geschre- ven op initiatief van de Bollenacademie, het samenwerkingsverband tussen onderwijs en organisaties uit de bloembollenwereld. De Bollenacademie voert sinds 2016 het door Colland Arbeidsmarkt gefinancierde pro- ject Studiebol uit, dat tot doel heeft om de huidige kennis over de vele facetten van de bloembollensector toegankelijk te maken. Dat gebeurt door het uitgeven van boeken over onder meer de teelt en broei van tul- pen en lelies, maar ook via digitale modules, zoals over de broei van tulpen en lelies. Het boek De bloembollenketen kost 59 euro en is te bestellen via www.bollenacademie.nl. de sector. Natuurlijk spelen specifieke teeltgebieden hun rol in Nederland en is Nederland van belang in de wereld, maar uniek zijn we niet. Wel zijn het vaak Nederlanders die hun rol spelen in de buitenlandse teeltactiviteiten. In het boek schetst Knippels per hoofd- stuk hoe respectievelijk de veredeling, de teelt en de handel in elkaar steken. De combinatie van goed geschreven tekst en goed beeldmateriaal maakt het boek toegankelijk voor iedereen die meer wil weten over de sector of aspecten daarvan. Naast de sector zelf wordt ook inzicht ge- geven in aspecten als digitalisering, regel- geving, instanties en toekomstige ontwik- kelingen. Dat beeld is vooral voor de teelt en handel de moeite waard. Hoe verandert de wereld in en om de sector en waar sta ik als ondernemer? Ten slotte is achterin het boek per hoofdstuk en paragraaf een aantal verwijzingen opgenomen naar websites waar meer informatie te vinden is. Mede door deze manier van werken is het gelukt om het boek op ruim honderd pagina’s te houden. Behapbaar voor de buitenstaander en de ondernemer.

C omplex is het, die bloembollen- sector. Wie aan een buitenstaan- der die meer over de sector wil weten, gaat uitleggen hoe het nu allemaal zit, stuit al snel op veel onbegrip. “Bij de rozenteelt is het veel gemakkelij- ker”, stelt Peter Knippels, die in opdracht van de Bollenacademie voor het project Studiebol het boek De bloembollenketen heeft geschreven. Dinsdag 12 december presenteerde hij het boek tijdens het GO Café, dat dit keer werd gehouden bij W.F. Leenen in Voorhout. “Je hebt een rozen- veredelaar, er komen onderstammen die de teler in zijn kas zet, en het eindproduct

is een snijbloem die naar de consument gaat.” Alleen al het schema dat in het boek is opgenomen over de bollensector laat zien hoe complex het allemaal is. Knippels: “Bloembollen blijven in Nederland of gaan naar het buitenland, zijn bestemd voor de droogverkoop of de broeierij, hebben wel of niet met fytosanitaire eisen te maken.” Het boek schetst een helder beeld van die complexe wereld, met een aantal fraaie infographics over de teelt in Nederland en de landen in de wereld waar iets met bloembollen gebeurt. Dat levert een helder beeld op over de verspreiding van

48

21 december 2017

Made with FlippingBook Online document