Greenity4

P.van Slogterenweg 2, 2161 DW Lisse Postbus 6, 2160 AA Lisse T 0252 434777 F 0252 434677 www.hobaho.nl | info@hobaho.nl

Burger Tulpen & Lelies: “Neutrale partij voor taxatie van machinerieën”

Patrick Blijleven (links) en Kees Hopman

‘Veel bedrijven onderverzekerd’ Wat is de waarde van de roerende goederen in uw bedrijf? Veel ondernemers hebben daar onvoldoende zicht op, terwijl dit in het geval van brand, schade of financiering van groot belang is.

veel waarde aan. De richtlijnen en uitke- ringsnormen zijn de laatste jaren aange- scherpt.” Maar ook voor het verkrijgen van een finan- ciering is het van belang inzicht te hebben in de inventariswaarde. Financiële dienst- verleners zijn in de eerste plaats geïnte- resseerd in de waarde van de bollenkraam en het onroerend goed, maar willen tegen- woordig ook weten – plat gezegd – wat er in de tent staat. Daarbij gaat het om alles ‘wat los staat van de bedrijfsgebouwen’. Eens in de vijf jaar een actuele inventa- rislijst opstellen zou volgens de taxateurs voldoende moeten zijn. “Dan ben je geen dief van je eigen portemonnee. In de mees- te moderne bedrijven wordt jaarlijks geïn- vesteerd in materieel. Nieuwe machines en materialen van maximaal vijf jaar oud staan vaak nog in de boeken. Het gaat juist om de oudere machines en materialen, waarvan de waarde vaak niet bekend is. Diverse machines, zoals een sorteermachi- ne, zijn na vijf jaar voor 80 procent afge- schreven, maar hebben nog wel een actuele waarde ten opzichte van de boekwaarde op dat moment.”

Een gemiddeld midden tot groot bedrijf in de bloembollensector heeft zomaar voor anderhalf miljoen euro aan machines en materialen staan. Veel ondernemers zijn zich daar niet bewust van merken Patrick Blijleven en Kees Hopman van Hobaho Vei- len. “Diverse bedrijven weten niet dat ze onderverzekerd zijn.” En dat kan grote ge- volgen hebben. “Stel dat er schade is in wat voor vorm dan ook, en er ontstaat discussie met de verzekeringsmaatschappij over de waarde, dan praat je met bijvoorbeeld een 10 procent lagere waarde over enorme be- dragen. Dat je in het voordeel bent als aan die discussie een actuele taxatie ten grond- slag ligt, spreekt voor zich.” Afgelopen twee jaar heeft Hobaho Veilen diverse taxaties uitgevoerd bij midden tot

Alliance Bloembollen: “Goede voorlichting en deskundige taxatie”

grote bloembollenbedrijven. “Daar kwamen waardes uit die ondernemers versteld doen staan”, vertellen Blijleven en Hopman. De mannen zijn TMV-gecertificeerd. Dat bete- kent dat zij officieel erkend worden door de Federatie taxateurs, makelaars en vei- linghouders in roerende zaken. “Met name verzekeringsmaatschappijen hechten daar

Directie & medewerkers van Hobaho wensen u fijne kerstdagen en een goed 2018

21 december 201721 december 2017

Made with FlippingBook Online document