Greenity4

T E E LTA D V I E S

Inhoud VA S T E P L A N T E N Evalueer het jaar Grondbewerking Kennisontwikkeling Insecticiden Koelen Indeling koelcel A N E MON E Koelen L AVA ND U L A Botrytis L E L I E Wortels snoeien Lelieplantgoed koken Najaarsschubben en warmte Plantgoedbewaring in palletkisten Bewaring van leverbare bollen T U L P Onkruidbestrijding vóór opkomst D A H L I A Bewaring knollen G L A D I OO L Knolontsmetting voor ‘Nanus’ en ‘Colvillii’ T U L P Beworteling tulp broei op water Kromme stelen Botrytis cinerea (grauwe schimmel) H YA C I N T Verzorging hyacinten op pot Kasklimaat snijhyacinten A L G E M E E N Onkruidbestrijding in de winter Controle middelenkast Bewaarwanden Glyfosaat (o.a. Roundup) en hard water Doorspuiten drains

middelen zullen deze etiketten per 1 janu- ari 2019 van kracht worden. Koelen Koelen of vriezen van vaste planten is een goede bewaarmethode. Een goed volgesta- pelde cel geeft de beste bewaarcondities. De meeste vaste plantenbedrijven hebben daarom dikwijls de beschikking over meer- dere koelcellen in plaats van één grote. Meerdere koelcellen hebben ook als voor- deel dat er onderscheid in temperatuur gemaakt kan worden. De bewaartempera- tuur is afhankelijk van verschillende facto- ren. Bij korte bewaring (maximaal 3 maan- den) wordt vaak bewaart net boven nul graden. Het voordeel is dat planten dan niet eerst ontdooit hoeven te worden om te verwerken. Bij langere bewaring heeft meestal invriezen bij een celtemperatuur van -1 of -2 graden de voorkeur omdat de planten beter in rust blijven en er is nog minder kans op schimmelvorming is dan met koelen. Houd echter ook rekening met het gewas. Astilbe heeft bijvoorbeeld de neiging gemakkelijk uit te lopen en kan daarom het beste onder 0 oC worden bewaard. Voor lange bewaring van Aconi- tum, Hemerocallis, Phlox en Hosta wordt ook gekozen voor invriezen. Planten die in de winter groen blijven zoals Yucca en Agapanthus worden daarentegen meest- al boven het vriespunt bewaard. Hetzelf- de geldt voor vorstgevoelige gewassen zoals Indeling koelcel

Vaste planten algemeen Evalueer het jaar Het einde van het jaar is de periode van terugkijken. Evalueer wat goed ging op uw bedrijf en wat minder goed. Zoek naar oor- zaken en verbeterpunten voor het komen- de jaar. In juli 2017 is er veel neerslag gevallen. Dit heeft op diverse bedrijven geleid tot wateroverlast, schimmelproble- men en een hogere onkruiddruk. Naast regionale verschillen door verschillen in neerslag zien we ook verschillen tussen bedrijven als gevolg van teeltomstandighe- den en planning van werkzaamheden. Bij containerteeltbedrijven vraagt ontwatering van containervelden en uitspoeling van meststoffen de aandacht. Langzaamwer- kende meststoffen die in of na natte perio- des meer afgegeven, bieden groeivoordeel. Bij vollegrondsbedrijven is meer aandacht nodig voor de bodem. Kijk ook eens naar de capaciteit van uw mechanisatie zoals spuitcapaciteit of capaciteit van mecha- nische onkruidbestrijding. Bij wisselvalig weer zijn er meestal weinig goede momen- ten om in te grijpen. Het is belangrijk de kans te pakken als het moment gunstig is. Grondbewerking Voer alleen een kerende grondbewer- king uit als de bouwvoor droog is. Water en modder onderwerken is altijd funest. Ondergeploegde modder vormt al snel een storende laag. Zorg dus in ieder geval dat het bovengrondse water afgevoerd of weg- gezakt is. Pas dan kan een verantwoorde bewerking worden uitgevoerd. Kennisontwikkeling Kijk tijdig of uw medewerkers interesse hebben in scholing. Een goede (teelttechni- sche) kennis is immers van groot belang, daarnaast hoort het bij een goed perso- neelsbeleid en kan kennisontwikkeling uw medewerkers motiveren. Uiteraard geldt dat ook voor u zelf. Insecticiden Vanaf 1 januari 2018 krijgen alle insectici- den in navolging van de onkruidmiddelen een nieuw wettelijk gebruiksvoorschrift. Op het etiket staat een tabel met het toe- passingsgebied, de dosering, de maximale dosering per ha, een maximum aantal toe- passingen per jaar en een minimum inter- val tussen toepassingen. Kijk deze winter samen met uw adviseur welke gevolgen de etiketwijzigingen hebben voor de gewasbe- scherming op uw bedrijf. Voor insecticiden met het oude etiket geldt een af leverter- mijn tot 1 juli 2018 en een opgebruikter- mijn tot 1 juli 2019. Het Ctgb is samen met fabrikanten ook bezig om alle etiketten van schimmelmid- delen met daarop een wettelijke gebruiks- voorschrift en een gebruiksaanwijzing om te zetten naar een nieuw wettelijk gebruiksvoorschrift (wg). Voor schimmel-

Bij succesvol koelen moet het product snel af koelen. Zo wordt broei voorkomen en krijgen schimmels geen kans zich te ont- wikkelen. Houd voor een goede lucht- stroom voldoende opening tussen de rijen kisten of pallets en tussen de zijwanden en de stapels. Verder moet er voldoende vrije ruimte zijn onder de verdamper (koeler) en bij de wand daar tegenover. Voorkom dat de luchtstroom de kortste weg neemt en er warme plekken ontstaan door onvoldoen- de circulatie. Begin daarom altijd onder de verdamper met stapelen.

Anemone

Koelen Anemone is een vaste plant die geduren- de de winter niet geheel in rust gaat. Dit maakt het gewas extra gevoelig voor vorst- schade en onder meer uitdroging. De

Samengesteld door de adviseurs van Delphy Vaste planten, tel. 0172-21 28 27 Bloembollen & bolbloemen, tel. 0252-68 85 4121 december 2017

Made with FlippingBook Online document