Greenity4

VA S T E P L A N T E N – B O L L E N – K NO L L E N – B L O E M E N – A L G E M E E N

Lelieplantgoed koken Bladaaltjes, woekerziek en bollenmijt zijn ziekten en plagen die nog regelmatig in partijen plantgoed voorkomen. Deze pro- blemen zijn alleen met een goede warm- waterbehandeling te bestrijden. • Kook de aangetaste partijen vroeg, dit heeft een beter bestrijdend effect dan laat koken; • Kook Aziatische hybriden 2 uur bij 41°C; • Kook andere groepen lelies 2 uur bij 39°C. 39°C is niet afdoende voor bestrijding van bollenmijt en wortellesieaaltje. Het koken van de lelies met 2 dagen voor -en nawarmte van 20°C bij 41°C helpt afdoen- de tegen bollenmijt en heeft een beter effect op wortellesieaaltje; • Begin met het tellen van de tijd als de lelies de noodzakelijke temperatuur heb- ben bereikt. ‘Koken’ bij een lagere tempe- ratuur of een kortere periode heeft voor de bestrijding geen effect; • Pomp het opgewarmde water op de kist. Hierdoor dwingt u het water door de kist te lopen en bereikt het product overal gelijktijdig dezelfde temperatuur; • Koel de bollen zo snel mogelijk na het ‘koken’ af. Dit kan door de bollen direct na de behandeling te ontsmetten of op lucht te zetten. Let bij het laatste op dat de buitentemperatuur niet beneden de 3°C is bij het afkoelen. Een lagere tempe- ratuur betekent kans op bevriezing van de bollen in de kist; • Kleine maten verbroeien snel door de compacte massa. Stort deze na de warm- waterbehandeling om. Kisten laten staan zonder directe koeling, leidt tot het oplo- pen van de temperatuur en ‘kookschade’; • Plantgoed dat over de shaver is geweest, heeft een nog grotere massa in de kist. Besteed hier extra aandacht aan het afkoelen; • Voeg tijdens de warmwaterbehandeling 0,5% tot 1% captan toe om woekerziek te bestrijden en verspreiding van Fusarium / Cylindrocarpon tegen te gaan. Wanneer aaltjes in de wortels bestreden moeten worden, is een verhoging van de kook- temperatuur van 39 naar 41°C noodzake- lijk in combinatie met een lange koude bewaring. Najaarsschubben en warmte

gerooide moerplanten van Anemone wor- den daarom vaak in kisten met turf opge- slagen in een koelcel bij 2 oC.

voor een goede uitgroei van de schubbol- letjes.

21 december 2017 belangrijk. Let op de volgende punten: • Sla de bollen zo snel mogelijk op bij 2°C; • De bollen gebruiken de eerste weken voor wondheling veel zuurstof. Zorg ervoor dat er voldoende lucht (zuurstof) langs de bollen gaat; • Ontsmet de bollen om aantasting door Penicillium te voorkomen; • Voorkom uitdroging van de bovenste krat door ze af te dekken; • Pak de bollen in geperforeerd plastic met tuinturf of Finnpeat als vulstof; • Vries de bollen in, als ze niet snel afgezet kunnen worden; • Zorg ervoor dat er minimaal 10 cm ruim- te tussen de pallets zit; • Stapel de kratten dusdanig op de pallets Advies: geef de hieronder vermelde groepen de volgende tussentemperatuur: • Aziaten 4 weken 17°C; • Longiflorums 4 of 2 weken 17°C; Bij Lon- giflorums is het effect van 2 weken 17°C dat er minder, maar wel grovere bolletjes op de schubben ontstaan; • LA-hybriden 4 weken 17°C; • Oriëntals 4 weken 17°C als vroeg (vóór 15 november) is geschubd of 2 weken 17°C als later is geschubd; • OA-, LO- en OT-hybriden 4 weken 17°C. Plantgoedbewaring in palletkisten Zorg er tijdens het bewaren voor dat de temperatuur en hoeveelheid lucht in de kisten overal gelijk is. Dit is te bereiken door: • De verdeling in de bewaring na te meten en indien nodig de wanden aan te passen; • Bijvoorbeeld een krat op de kop in de gro- te kist te doen; • Gesorteerd plantgoed in de kisten te doen; • De kisten na het koken om te storten; • Alle kisten met dezelfde maat bollen even vol te doen; • Het fijnste plantgoed het verst van de bewaarwand te zetten; • De wortels in te korten; • Van de kleinste maten minder in de kis- ten te doen; • Afdekplaten op de bovenste kisten te leg- gen of in ieder geval de bovenste kisten goed vol te bewaren; • Indien mogelijk alleen bollen met dezelf- de ziftmaat in een rij te plaatsen. Opmerking: zelfs bij minder dan 100 m³ cir- culatie per m³ bollen ontstaat er geen tem- peratuurverschil in de kisten, mits de ver- deling goed is, de bollen goed geschoond, kisten voldoende vol en de kisten netjes zijn gestapeld. Bewaring van leverbare bollen Niet alle leverbare bollen zullen direct van het bedrijf gaan. Om deze bollen in goede conditie te houden is een goede bewaring

Lavandula

Botrytis Vaste planten in de kas zoals Lavendel heb- ben in decembersnel last van Botrytis. Don- kere, vochtige en windstille omstandig- heden zijn funest. Zet de luchtramen bij droog en vorstvrij weer altijd open of laat ventilatoren draaien. Verwijder afgemaaid en afgestorven blad. Spuit bij aantasting met bijvoorbeeld Frupica, Teldor of Rovral. Wortels snoeien De lelieshaver wordt op vrijwel alle bedrij- ven gebruikt om wortels in te korten, om losse wortels tussen de bollen weg te zui- gen en eventuele wortels van onkruiden zoals kiek, kweek en akkermunt zoveel mogelijk uit het product te verwijderen. Het volume van de lelies neemt door de wortelsnoei duidelijk af. Hierdoor gaat het ‘koken’ sneller en is er minder koelruimte voor het plantgoed nodig. Dit spaart aan- zienlijk op het gebruik van gewasbescher- mingsmiddelen. Aandachtspunten bij het shaven zijn: • De shaver is een van de overbrengers van het PlAMV-virus. Werk van virusvrije par- tijen naar besmette partijen, reinig regel- matig de shaver en gebruik vers water; • Wacht na het rooien en spoelen 3 à 4 dagen, zodat de bollen wat opdrogen en wondjes kunnen helen; • Snoei de wortels niet korter dan 5 cm. Het nog korter maken van de wortels kost opbrengst; • In verband met PlAMV-verspreiding is het raadzaam om de bollen na het shaven te spoelen met schoon water; • Let op dat het plantgoed na het ‘koken’ voldoende los komt te liggen; • Geshaved plantgoed maakt een compacte massa in een kist. Stort het plantgoed na het ‘koken’ om; • Het inkorten van de wortels van lever- baar gaat bij te kort shaven (< 5 cm) dui- delijk ten koste van de broeikwaliteit als de lelies in de zomer worden geplant, zowel in kisten als in de volle grond. • Maak de machine regelmatig schoon; • Let op de omkasting van de machine, deze moet zoveel mogelijk geluiddicht zijn; • Onbalans in de machine zorgt voor veel lawaai, verhelp dit; • Houd de messen scherp en maak deze regelmatig schoon. Lelie Door de volgende maatregel is het werkklimaat bij de shaver duidelijk te verbeteren:

De periode van 17°C is belangrijk voor de ontwikkeling van steeltjes en stengelbolle- tjes. Vier weken 17°C is een algemene regel

79

21 december 2017

Made with FlippingBook Online document