Nykøbing F. - Erstatning for opstil. af telefonmaster i 1943

UDENRIGSMINISTERIETS KOMMITTEREDE I INDUSTRISAGER

Nr. 171167-La. 1006 m . f l BO/IG.

København V., den .... .?.® •... ^'X3 'XSt. . V estre B oulevard 20 T lf. C. 9217 - 9224 - 9287

Bilag

Til

Borgmesteren i Nykøbing F. Ang. Erstatning fra den tyske Værnemagt for Opstilling af Telefonmaster paa 8 Grundejeres Ejendomme i Nykøbing F. Under Henvisning til Hr. Borgmesterens Skrivelse af 9/8 1943 medde­ les herved, at man i Henhold til den i Indenrigsministeriets Bekendt­ gørelse af 30. November 1942 indeholdte Bemyndigelse kan godkende de nævnte Erstatningsberegninger. Samtidig henledes Opmærksomheden paa, at Overenskomsterne ikke ses at være behørigt stemplet, hvorfor der bedes draget Omsorg for, at dette sker.

Nyk. F, Syr. O. K. 351,

/

G e n p a r t .

BORGMESTERKONTORET NYKØBING F.r J l , Jr l i 1 9 ?•

Siden der Bidst førtes Forhandling med Dem angaaende Telefonmaster, har man fra Indenrigsministeriet modtaget Cir­ kulære om den nærmere Freiagangsmeade ved Fastsættelse og Udbe­ taling af Erstatning, i hvilket Cirkulære det blandt andet er fastsat, at Afgiften af S/iasterne betales paa een Gang for 2 Aar, regnet fra 1« April 194-3 - 31* Marts 194-5* For at alle Sagerne indenfor Kommunerne kan blive be­ handlet ens og for at faa Deres skriftlige Opgivende om Ma­ sternes og Skraapælenes Antal, beder man Dem om omgaaende at udfylde, underskrive og tilbagesende vedlagte Indberetnings­ skema hertil,-

♦ De som Afgrødstab opførte 1 al er de Beløb, der er nævnt

ved de sidst førte Forhandlinger med Dem*

Til Tjener Stok, Godsejer Thorsen, Forpagter Mikkelsen, Forpagter Danielsen, Gdr. Rasmus Andersen, Avlsbruger Johs. Johansen, Klostergaarden v/Sukkerfabriken, Skovfoged Nissen.

tøyi. F, Sy?. O. K. 3 £ t $ i , Z (

I 8 D B S a g ? f l I » G til

Borgssesterkontoret i Nykøbing F« :*ngaaende de af den tyske VÆ»r&«aagt anbragt© Telefon astar paa EJendooae i Kaminen«

Ejers e l le r Brugers Kavn:

Ejendomens Matr.Kr# »iler nn-4<»n Set^rnelse:

tota;l«t af anbragt« Maator e^’ter nedenstående S?ecification* Stk. Master paa dyrket Jord«** &5,00 Kr« pr. Stk« aarl ig Stfc« Bardunor el* Bfcrnapasle« * ** å2 ,50 - Stk* Haster paa udyrket Jord, Skel e l le r Vej**«* å 2 ,50 - - * Stk« Barduner e l le r tkr&aprle« å 1 ,25 «

Erstatning for Afgradetab, Uløatper a« v. red \asternes Anbringelse anslaar i&g e fter bedste Overbevisning t i l •

Kr.

H y k s b i n g

den

1943«

(Underskrift)

Udfyldes af Kontoret* I {renhold til for an s ta aende fastsattes Erstatningen soss f^l^ert Afgift af Master ®.v. for Tiden 1/4 1943 - 31/3 1945 Kr. 3re. Afgrsdetab og Ulesper ».▼. . . . Kr«. fej, Ialt Kr« i$re« BORO 1 ES? SHKONTORET I MXK .431*0 ?«, den

Page 1 Page 2 Page 3

Made with FlippingBook - Online magazine maker