Nykøbing F. - Erstatning for opstil. af telefonmaster i 1943

G e n p a r t .

BORGMESTERKONTORET NYKØBING F.r J l , Jr l i 1 9 ?•

Siden der Bidst førtes Forhandling med Dem angaaende Telefonmaster, har man fra Indenrigsministeriet modtaget Cir­ kulære om den nærmere Freiagangsmeade ved Fastsættelse og Udbe­ taling af Erstatning, i hvilket Cirkulære det blandt andet er fastsat, at Afgiften af S/iasterne betales paa een Gang for 2 Aar, regnet fra 1« April 194-3 - 31* Marts 194-5* For at alle Sagerne indenfor Kommunerne kan blive be­ handlet ens og for at faa Deres skriftlige Opgivende om Ma­ sternes og Skraapælenes Antal, beder man Dem om omgaaende at udfylde, underskrive og tilbagesende vedlagte Indberetnings­ skema hertil,-

♦ De som Afgrødstab opførte 1 al er de Beløb, der er nævnt

ved de sidst førte Forhandlinger med Dem*

Til Tjener Stok, Godsejer Thorsen, Forpagter Mikkelsen, Forpagter Danielsen, Gdr. Rasmus Andersen, Avlsbruger Johs. Johansen, Klostergaarden v/Sukkerfabriken, Skovfoged Nissen.

tøyi. F, Sy?. O. K. 3 £ t $ i , Z (

Made with FlippingBook - Online magazine maker