Nykøbing F. - Erstatning for opstil. af telefonmaster i 1943

UDENRIGSMINISTERIETS KOMMITTEREDE I INDUSTRISAGER

Nr. 171167-La. 1006 m . f l BO/IG.

København V., den .... .?.® •... ^'X3 'XSt. . V estre B oulevard 20 T lf. C. 9217 - 9224 - 9287

Bilag

Til

Borgmesteren i Nykøbing F. Ang. Erstatning fra den tyske Værnemagt for Opstilling af Telefonmaster paa 8 Grundejeres Ejendomme i Nykøbing F. Under Henvisning til Hr. Borgmesterens Skrivelse af 9/8 1943 medde­ les herved, at man i Henhold til den i Indenrigsministeriets Bekendt­ gørelse af 30. November 1942 indeholdte Bemyndigelse kan godkende de nævnte Erstatningsberegninger. Samtidig henledes Opmærksomheden paa, at Overenskomsterne ikke ses at være behørigt stemplet, hvorfor der bedes draget Omsorg for, at dette sker.

Nyk. F, Syr. O. K. 351,

/

Made with FlippingBook - Online magazine maker