Nysted - Stubberupgaardlejren; Inspektionsrapport, 1946

Den danske Flygtningeadministration« Flygtningeinspektørerne, 3. distrikt#

Happort ar. 54. Stubberup&aard. Fru Britt Friis. Lynge Madsen, U - - Y(p .

Myated Luftværnsdistrikt.

T.uftparnsehaf« Borgmester A.Hansen, Systed. Til . 1090i ISteafostræder* Kommunesekreter Pantmann, Hysted. Tlf. 1090. Tilsynsf.Læge* "Lage Thyssen, Nysted. Tlf. 1014. Stubberupgaard. 278 Personer« heraf 107 Børn - inel. 3 ipædbørn.

Le.1rlederi S. Jantaen. Tlf. Nysted 1342. Tillidsmand* O. Jcnwartz. Bel-Øgningen normal, .Der forventes en udviuelse paa foreløbig 60 Personer. Forlægningen har ved egen Hjælp (tysk Arkitekt og iiaandværkere) ind- rettet Værelser i en Loftsetage til den nye Be- lægning. En Del af Forlægningen er- fra den Tid* da Lejren var allieret Flygtningelejr- udl&ent til Privatpersoner til Staldrum og lignetyéde. Saa- fremt disse Rum igen inddrages under Lejren kunde der skaffes Plads til et yderligere Antal Flygt- ninge samt Arbejdsrum. Inddragningen af alle Bygninger vilde ogsaa lette Bevogtningen, der nu foregaar i Kunder inde i selve L«jr«n. .Bevogtning mandskabets Størrelse (2-*£anés Skift) m&a i øje- blikket anses for utilstrækkeligt* hvilket Borg- mester Hansen i en Samtale efter Inspektionen og- saa stærkt paapegede (Bevogtningen foretene s af C3U-Mandskab). Vagtlokaler og 3ovestuer findes paa Forlægningen dden Adskillelse af nogen Art £xa (egen Indgang« laasede Døre,m.v.) fra Flygt- ningenes Beboelsesrum« Det vilde sikkert være formaalstjenligt at ændre aette. Indendørs Beskæftigelse er ikke orgsniberet« dm der findes faa arbejdsdygtige *æna (oa. 30 over 14 Aar). Der var dog -foruden Ombygnings- arbejderne- udført en Del Planeringsarbejde af Bunkers og Ign. Lex* vilde nu blive sat en Frem- stilling af Træsko i Sang. Værktøj blev leveret. Ogsaa Fletning af Halmmaatter vilde blive taget •op. Der er egnet Pldds til Havebrug og Legeplads. Undervisningen var i Gang under Ledelse af en Arkitekt, der som Medhjælpere havde 2 Kvinder med Studentereksamen- samt en Sanglærer. Uadannede Lærerkræfter fåndes ikke paa Forlægningen. Køkkenforholdene er i Gruen. Ln stor otue, der for Tiden kun benyttes som Gennemgangelokale, vil de nu- efter Opsætning af Kakkelovn- blive taget i Brug som Opholdsstue. Der er ingen Beskæftigelse af de mindre Børn. Der er Adgang til Bad, men denne er ikke or- ganiseret regelmæssigt. Der var en udtalt langel paa Uldt«spper. Selv efter en Tvangsfordeling raader hver enkelt Flygt- ning ikke over eet Twppe. Der er ingen Radio paa Forlægningen. Jymaski- ne savnes ogsaa haardt (Nakskov ?).

Kapport Ur, 54 - fortsat! Foranlediget af Spørgsmaal fra flere Flygt- ninge blev der ved Inspektionen gjort opmærksom paa, at 2 S-0rds Begrænsningen ved Brevskrivning var ophavet. Bfter Inspektionen havde man en Drøftelse med Borgmester A.Hansen og dennes Stedfortræ- der Byraadsseicretær Pantmann, hvor de forskel- lige Forhold blev drøftet. Borgmesteren gjorde herunder opmærksom paa •n østrigsk Kvinde, Angelika Pleschek,f.12/3 22, Keg.Nr. 239 0.53, som var mefcet ivrig efter at korvve væk fra Lejren og derfor var ret besvær- lig. Man havde skrevet derom til Flygtningere- giatraturen d. 3/1 o* 24/1, og haabeae snarest paa et Jvar.

Page 1 Page 2

Made with FlippingBook - Online magazine maker