Marvede - Rationeringsmærker for petroleum, 1940-1942

Vejledning f o r Ud f y l dn i ng a f oms t aa end e Ansøgning ,

Som H e la a r sb o lig anses det Hus, den Lejlighed el. lign., der at Ansøgeren bebos hele Aaret, eventuel! bortset fra Ferier o. lign Ansøgningen skal norm a lt indgives af Boligens In d eh ave r, d. v. s. dens E jer eller den, der har lejet den d irekte at E jeren. Kr Boligens Indehaver ikke selv fast B eboer af Boligen, kan Ansøgn ingen indgives a f den, der har faaet Boligen overladl til Brug. I vaa Fald slettes Ordet Indehaver i Erklæringen. Boligens B e lig g en h ed skal angives saa nøjagtigt som muligi. I Byer o. lign. skal angives Gade, H u snumm e r og Etage; paa Landet skal anfnres Matr. Nr. og E jerlav. K om ­ munens Navn skal altid anføres Findes der i Boligen a lm ind e lig t K om fu r, Gas e lle r e lek tr isk K o g e in d r e tn in g , kan om slaaende Erk læring ikk e algives, selv om den paagæ ldende K ogeind retn ing i sin nuvæ rende Tilstand er ganske uanvendelig til daglig Madlavn ing o. lign. Der maa i saadanne T ilfæ lde indgives særlig Ansøgn ing til K omm una lb estyrelsen ( Bi ændselsud valget) med en Bedegorelse fo r Manglerne Til Husstanden kan m edregnes alle Personer, d er norm alt faar deres Kost tillavet samm en med Ansøgerens. Eventuelle L o g e r e n d e med eg en H u sh o ldn in g maa indgive særlig Ansøgn ing til K omm una lbestyrelsen (B rændselsudva lge ) Husstandens B eh o ldn in g al P e tro leum skal angives i hele Liter, idet d er ses bort fra B røkdele a f en Liter.

Made with FlippingBook - Online magazine maker