Nykøbing F. - Reklame for stålbåre 1939

Komplette Butiksmonteringer - Facader - Butiksinventar - Markiser i alle moderne Udførelser - Trukne M etalprofiler - Forchromet M etalarbejde - Montrer - Broncedøre Gørtlerarbejde - Sm edearbejde - Jernkonstruktioner - Pladearbejde - Branddøre - Arbejder i rustfrit Staal - Al Slags Beslag og Inventar for Kølerum - Staalkøleskabe, etc.

P e t e r I p s e n s A l l é 20 . P o s t k o n t o 303.92 . T e l e f o n : C e n t r a l 2410 (5 L e d n i n g e r )

København N., den 6/ll 1939.

Nykjøbing P. Byraad, NykjøbinjSJLs.

Paa Foranledning af Statens civile Luftværn fremsender vi vedlagt en Brochure over en af os fremstillet Staalbaare. Vi haaber Sagen har Interesse for Dem og er til Tjeneste med alle yderligere Oplysninger.

1 Brochure.

P . B y r .J a m

S f r ;

Staar De for at skulle anskaffe Luftværnsmateriel, maa De i egen Interesse ikke undlade at købe »L. J. Staalbaaren«', som er konstrueret efter de Krav, der med Rette kan stilles til en moderne Luftværnsbaare. Den er billig, solid og let. Da den ene Baare passer ind i den næste, optager selv et stort Antal Baarer næsten ingen Lagerplads, og dens Vægt er kun ca. 8 kg, hvilket betyder nem Transport, selv med flere Baarer over hinanden. Desuden har en Staalbaare den Fordel fremfor Træbaarer, at den er let at rense, hvis den skulde blive udsat for blæretrækkende Gasarter f. Eks. Sennepsgas.

STATENS CIVILE LUFTVÆRN København, den September 1939« NY VESTERGADE 13

Journal Nr.

(Bedes anfon ved Besvarelser).

Central 16545

AA /S.

Paa d e r t i l g iv e n F oran ledn in g sk a l man m eddele, a t S ta ten s c i v i le Luftværn har fu n d e t den a f Dem fr e m s t ille d e T ran sp ortb aa re " L .J . S ta a lb a a re ” , u d fø rt a f 3 1 ,7 mm S t a a lr ø r og Dug t i l en P r is a f i n d t i l 35 Kr. p r . S t k ., v e le g n e t t i l Brug i S a n it e t s t je n e s t e n . Der v id e s h e r fr a i n t e t a t e rin d re imod, a t en n e l A f s k r i f t a f nærværende S k r iv e ls e anvendes ved H envendelse t i l o f f e n t l i g e y n d i g heder og S ygehu se.

Firma L a u ritz Jensen & C o ,, P e te r Ip sen s A llé 20. LAURIDS JENSEN

C. 2410 (5 LEDNINGER)

& Co.s Fabrik A/s

PETER I PSENS ALLÉ 20, K Ø B E N H A V N NV.

A M F B t / r . J o n m ^ S Y l

BONDES BOGTRYKKERI - KBH.

Page 1 Page 2

Made with FlippingBook - Online magazine maker