Telefonnøgle Næstved 1923

••••••••

t . ••«••••••••••• t • ••••••••••••••••••••••••••••••••«»••••«• •

. •••

Næstved autorisere Telefon-Tavle

1 S'Jk

)

1923 .

l'dKlvd «* k redl|;*rd ni SyJnJwlliinJii Annonuhiirtnu, N«. »t ve J.

hvert Air i «If HattiHNl

itVteeeeeeeeett* «*•••••«*••*••••

A. Pi hl Olsen, (furh. L, I*. Olaen).

TeletQH li.

Støbegods. Isenkram. Barnevogne. Største Lager! Billigste Priser! NU.! Hyin« ældste og »torate lorretnimt I emu* Klorede Kaminer, Kakkelovne o# Komfurer. f 2 ~~'J-~ 7 ~~/VrAomos lukkedo'()(/ aabno /h/ar HiHinste 1 1 khmtprisi *r / (P. Jensen, j'annKH/si’a/

t

vi

/

>EN, IELAOER, I

LA

AXEL S

rrrlrlurilrr . trmlirnkrr . Arwrliir . Junlfilérrr

»ig

BENZIN , PETROLE N4IS depot for d

éé m

? ** 8

Guldsmed

*

*S

;o

1

Wolmer Jørgensen

BENZIN OG PE I TRO *

i

SHF LL ^

i

1 l

PETROLEUM i so

Ftxhus - Axeltorvet • Næstved.

i

TANKI AOI »PAA BA NMI H KONTOR 8> LAGfc'R J "3 i-

* F. ?10.

skrrr • t larm r»r • I ifftrka««fr • v>ktial«* . hanv*«*n

Inr

11 A

Tyverl-Firsikrilf. \/

j’|"| 0 1

Ansvars-f«f»ilFi«l|. ,,

Sa

lfwy

Teltion :I62.

ve iuereises- bicmeniesl

Kontori ReJetrupeveJ .1. V ¥

---------------------------------------------

A. Larsens Eftfl. vod Vald Jensen, Telefon 145. Nmetved Tc'efon 145. Køkkenudstyr, Børstenbinder-Artikler Jagtgeværer oq Automobil værk sted, Rln|itcdgail( ti. (iiimmi! Reservedele! I llhehort Ancher Hansen. Telt.I 41«. Prlvalt 911 . Felix Eskildsen, Ninustcdinidc -7. og Trævarer. Stort Lag*r af

NÆSTVED. Kred* 111. (Aaben hele Dognel).. Ntrstved Kommune: Borgmesterkonlor Kommunekontor Forswgelscskontor Alderdomshjem Arbejdsanvlsnlngskentnc Brandstation

Centralbibliotek Flektildtftiv*rk lorsorgelscsanstall Gasværk Havnevæsen |javnefo*mand

67« 153 620 241 Kloakpumpestatlor l.lgnirtgskommiaal' »n Politi (se nedenfor I Abonnent- rækkefolgcn) Skolevæsen. Skcleinsp. Hæksted Ov erlirrer Soegaard Stads- og Havn rlngcnter Vandvæik A 563 Aagaaf i H. ^urerm. Farlmagsv. 66 337 Aaioorg Ma'garlnc labrik* Oplag, Jernbanegrue 2 335 Aarls Chr, 'wmrerm. I arlmagsv.7 HOO Aarne J P u, Sergent Danse og Plastikl« er Villa Gurre Peder Bodllsve, 482 Abbednæs Bnigsforrnlre 216 Adelgaard L F. G.vstg Vlnhu*g. 547 AlhoVdshjf mmrts Pensionat (K Ni­ elsen) Vinhusgade 2 ■ Agerskov V. fhv. I æderhandler Vlnhusgade .. . . u '»V |-ltl. (F Knudsen) I æderhitl. „g Tra skolabrik Vlnhusaade 10 Ahrentten O Wepræ*. (K T. A. S ) Urmaj.er og Guldsmed Mlngstedg —. Thora 820 Akasia (R Holm og M Hansen) I leri jfvængt. Itvens finrate Hlomster * forretning Albcrtsen . „ / .innihol Albert" n Tapet-og FTrsTfomXrTorvestriede 10 *H» Alb.eclitacn C, Handelsgartner Kahlersvel 43 262 A'.breiktsrn II Chr, Detailhandler Rlngstrdgade* Forlænji.lse 8 H 8 Alderdomshjemmet LI. Næstved 1028 Andersen Joh*. Adlunkt IlerljMi 94'; Andersen A P, Amtsluldm. Brandt*- gade 15

fi sta

'TNk * •

HH f | j 2\ v

Spctialfomtmnu:

Køkken - Udstyr, Glas & Porcellæn.

Næstved Mejeri (Simon Boel) Ostenf eldtsvej. - Telef. 240. Udsalg: k/mhusgade 2. Telef. 266. Ringstedgade 12. Telef 701. Næstved Hatte’- og Bundtmagertorretriing Tlf. 501. Torvestræde 15. TIT 501. Se Vinduernel Aage Hansen.

FASTE 06 B!

rat. ses. - reif. 203 .

Forsikrings A S Værnet 44 tegner Tyveri* og Ansvsrs- Porslkringer overalt i Lau* tlet til billigste Præmier og hedste F.nslkringsvilkaar. kontor: WeJMrupnveJ 3 . Tell. . 4 02.

O E. Arklitkt Forsi. v. Næst* ved tekn Skole Ringsledf 4 OfferAndersrru Automobil-og flfjmTværluded Oarage Ring stedgade 2 i Aut. hord iorhandtrr I. Kl * Hrpamtionsvtrrk sted, Cvkler

rr*Ck«ty

2981 8591

Pfif Telefon Stinde- & Manufakturforretning Jens Linds niti. * 268 Spr.ci4lilti: loiltiliw i liolor. • - -1. IIi ifils,

Symaskiner!

IHjjlfHH Tyveri-Forsikriiij. Kor.tori ItejntrupaveJ I

„Værnet” As. Ansvars-finikflnii Telefon :!•<.

Værnet

1

Tyveri Kontori Mcjøtrupsvej . 1 . JA £08X80: 2G iXQU9 Højskolehjemmet (Astrid Coff) RamsherreH 18. Telf. 469 1. Kl. Værelser med gode Sengs. Pensionærer modtages rarararannnj

Ansvars-teilfiij. Telefon .T ak .

.1 P, Avlsbruger Kildemarksv. 54 C, Biøndbofef Ring«tertg I lu. P V, Detailhandler Merkur Vor d'ngborgvel Fred., Gaardbetl. Stenstrup Julian, ( sardeler Soflesgave LI Nmstved I ar*, (laardrjer Skraverup Rasm (laardejer Vridsluse Dw, Oroa*. Jernbanegade 7 I M Handelspartner Villa Dugt * ly Ny Mol»ted Jen*. Kbmd Hjultorvet: Manufaktur og Uldvarer Th^Andenten, Købmand Set. Mortens|JaiJ^I Chr., Malcmr. Købniagcig. I Chr., Mallgmer (bedst 7- 10 l in.) Østergade IH RrlerAnderserr Manufaktur- tmrrtnlnJjuvTarsen* Eflllgr.t Rlngstcdgadc 5 August Andersen, Masklnfor- nanulerK 11 nJ*te( 1 |Jade Aug, Maskhiltdl Rlngstedg. Vahl.,Masklnhdl. (}aller.iark*v. 5 Anna, Krk. OUIIrue Herlufsholm Peter, Propr. Aaderi.p h^Andrisen, Restaur. (Odd- mloTHyjjnj jetnbaneg. 3 • I, Savskrrer Vordirighorgve) I. P, '»komayer Orømtegadc 12 Th., Smedt til. Orimstrup ‘ Villa Sol- A C, Sognefoged hjem Ringsterlvcj Knud Ilte, Sognepræst I Ille- Næstved l_e>dd_ At ih -vrv Tapel- og larvelundel l

*75 394 »4* «W»I 62* 688 an 745 7*7 .168 .Mi* K< »4 295 2#

Største Udvalg i færdige, skrædersyede Habitter til meget billige Priser. „Bristol" Ringstedgade 12 Næstved. Sommer Petersen tegner: Automobil- Brand- Lov- Syge- og Ulykkes- Drifttab- Sygekasse- Ansvars- Tyveri- ------- Telf 388.-------- Industribygningens TI O 3 “"1 Z)‘ to CD

©fip. {^fip/Sferi&Qsi

I

- -

Herreekvipering.} f Herrelingeri, Herreskræderi,

• •

Telefon .189.

Telefon 3S9.

gorventmido

cMT&shted

moamoscoLo NÆSTVED FISKEFORSYNING - HJULTORVET 8 • TELF 671. - TELF. 671, STORT LAGER AF -LEVENDE FISK— I SALT- OG FERSKVANDS­ BASSINER. ALTID 1.KL. VARER I ALTIDBILLIGSTE PRISER! VARERNE BRINGES OVERALT I BYEN II! roromniiiD Mægtigt Udvalg i jernstærkt Arbejdstøj. til meget smaa Priser I „Bristol", Ringstedgarie 12 - Næstved

Andresen 627 — Christian Andreten, Isenkram- ogKtmkemidstyrMorr. Ringsted- gade 10 47.1 — M, Modemagasin Ringstedpade 22n — Stefan*, Frk. TandLege 9—4 Jernbanegade 975 — — Bolig Hanely Parlmagsvej H34 Arbejdernes Fællesbageri 880 Arbejdsmandenes ragforenings­ kontor 9--I Amtmandsgade V 876 Arentoft O P, pens. Oversergent Aagadr 14 .176 Arnholiz E, Fotograf Ramshcrredg. 728 Asmussen lians, Købmand Bolig Østergade 11 598 — // Asmussen (Kontantforretnin­ gen) 674 Auto. Drnskcformlnlngen (P Jen­ sen) Fari mag i vej 21: 7-fWsoners lukkit Luksushil. • 2-4-12-Pers, Automobiler udlejes til billigste Akkordpriser. 1005 Atilogaragen (R Petersen og Jør­ gensen) Pi**tøve) I 889 Automobilkomjuumiel (I) Poulsen) "■"TfmnTéTJegacTcZGT Lukkede og uabnr Auto> mobiler udlejes. Axcllms 96 — Hore!Axrlhus\xe\\ot 119 — "-"l0^estgITer^™*™ll,*^™ 5.16 — Smørfotrelnlngen B 819 Bagernes Anvisnlngskonlor l~3(V A Petersen) Vordlngburgve) 24 868 Hakke O R I, Trafik isslst. f redens vej 14 402 Bancgsardens Rt statir. (Chr. Jensen) 831 — Bolig llnrtulanla. Klldemarks\ej 44 Bang’« r.flf, (N. P. Christensen) Rlddergad^ 242 — S A, Drejcrm og Paranlyforr. 149 Barloed H I andinsp , Sandslriede NL 25 og 26. Hataillon se Fodfolks- vagten 428 Bavnholt Vilh.. Skolojshdl, Hjul­ torvets Skotøjsforretning ? Stort Udvalg i Herre- A Damefodtaj.

529 Berit P H, (tesig., Orønvej 12 301 •• H, Skindhandler

i ipheb af Huder A Skind lil Hagens kajeste !'ri»

BelJrlNg 109 —< LjJIWdnnu, Arkitekt, Brand- mspekløf Amtmandsgade 6 227 Bellevue, Hotel (Anion Jensen) Jernbanegade 15 878 Hendtsøn H V, Inspektør (Andels- anstalten Tryg) Jernbanegade 7 *7 flenlttj^^ Musikdirektør, Stabs- trompeter (4 DragonregiMenl) l arimagssrt 70

7*5 972 *80 49* 901 71 413 72« **S 155 37* 760 Hl* 135 300

Automobiler udlejes. 3 8 fk 1 Personers lukkede* o^ aabnc Vo|Hi', klmellite Priser! Telf. KW. • Dag ug Nat • Tell. *89. D. Poulsen, Klndheatesadc 2S, Naitvtd.

/. AV. Musik af enhvei Art. All i nyeste Reper­ toire.

Bentzen

932 —

Mekaniker, Ndr

Tøfl tugsve" I"

I. Kl. Reparationsveerk * sled, Alt Tilhehar 699 Berg Allsert I C A Co., StaNaul. r.lektro Install. Jernbanegade 5 73 Bergen, Frk. 667 Dering Vitus, Dogh., 1.1. Næstved 655 Herll’igske Tidende* Annonreknntor 146 Bertelsen P V, Ostelorr. en gros. N Karlmagsvej I* Bcrth 109 — Wtld H. nh Ciuldsm. K Gravør iTu i 211------- Bolig NHj Blering-Sørensen H, Tandlage, Axrltotv I 677 Birkestrøm Jørgen R, Disponent Oodthaabs Alle 6 Birksted 431 — HansOlse^Urkylrd Knlimd , 3*11 UfoganT™"™^^^ •W l(ot Import, Kom-, foder­ stof- Å Trirlaslforretning. Bogholder Altr, llesse M< 6g Rlngstedgadet Forløngrlse 703 Blsgaard Chr., Aulomobtthandler 511* Bistrup Brugsforening .109 Bjerre Slllam, aut. Install., Ridder- gade 193 Bjørnloft A M, Shrarderf »rretnjng, Orønnegade 29 151 — B

CJ. Olusk,

Uf. 732 - (htrrgaiklti ■ Tlf 7*2 har / «. / orhandling af: „ ( f, rft,u m Gt/khm, „ c7famft>f'-Gyk(*>i\, Restauration (C. Th. Chrletlar.aen)- 1. Kl. Køkkonl Elegante nymonterede Lokaler for mindre Selskaber. • Telf. 91. BRØDRENE HEMMINGSEN5 SLAGTERFORRETNING TELF. 530. KIRKESTRÆDE. TELF 530 HUSK! ALTID STØRSTE LAGER I KØD OG PAALÆG I FINESTE KVALITETER OG TIL ROLIGSTE PRISER 1/ | . M Næstved Kulimportforretning. j/ , a rÆå XV LI 1 . Telf. 1.17 & 337, Clfl SWHIlSlill Tell 2.17 ft *7. I \ ()KSI „(Ji/n ^Mikron-Cyklon. 1 1 nrs/i' famiskendte Martrr. )«*7 Andersen I Ind S, Trikotagehdl. lorvetlrædc . 77.1 Andreasen P, Beslagsmed Vor- dlnylHtrvve) Bolig Vordinghnrgvrj 17 Chr Hdlsgartn. u-rnbanrg. 16 N P, pen* I a-rei I4ln(*%le(*|{. 25 A C, Møllebygger Klldcroatks- ve) 22 410 Andrrassen II C, Forp. Herlufsholm Sknvrldergaard 1*52 1032 101* 9 kl la

II

l i

Alle Arter! Alle Faconer!

Tøltfon 268.

nanaSKer.

Alle Farveri

Jens ILinds Efd.

Byens rigeste Udvalg!

*

ro

Tyveri Forsikriig. Kontort Ke|*tn*piv»J 11 Værnet 4,4 A Ansvars-ftriikfii!!. S • TeUfun .'6rf. H. P. Christensen (Jul. Christensens Ettf.) Telefon 99. telefon 99. (GrundlnRt 1835) ~ . . Set. Peders Kirkeplads, Næstved. • - Eneste Special-Fabrik ri^H * — Foder- og Drikkekar til Hønserier.

t Tyveri-Frutriø I *, > i Kontor.* Re|»frup»veJ S. 11 V WJ MVl \!

A Ansvars-FeriilrilJ. Ot T.I. f.r. 3.2.

C D

Brænde bedst og billigst fro

E F G

Næstved Træskofabrik. T,:u

TELF. 231.

H I I

Prisbelønnet pan FJerkræavlerforcnliiKernca t iilKtlllinj{er. • • Ærespræmier. 2 Diplomer I. Kl. 6 Sølvmedaljer. • •

59 Cortz Arthur Bageri Kondttorl og Kalé 10 Cromc A Orddachmldt MamtUktur- loiretnlng Akaeltorv 7

522 Chrtitenncn Alf. Snedkerm. (Ikke ef­ ter 6 Aften) Set. Mortenagade 5 991 — R Tr«iiandler Vlnhuagade 6 177 — 0 Vognmand Aaderup ChrMotfffv " 107 Carl Christc, 'ersrr Flakchdl. nedkcim. Ornnnegade 911 Clauun og Nnglcbrk Oroaa. Axeltorv II 925 — Chrlatlnc Penalonat Slagkllde- ve) 8 Johan H Sagf. Remaherredg. 7 713 178 Marie Frk. Sygeplelerake (bedst huagade 7 49 12-2) Vtnhuaga - Johs. Clausen Trlkotagehandler (M M*d»ena Rf'.f.) Hjultorvet .V57 — — Ritigatedgadea Forlrng 4 Fnke*.mh 487 Collel r .n *. rlnde Ronne- bakaholm Vordingborg-

406 Chrlatersen M C Korp»dy.l*ge 551 — Jent Murerm. Brandtagadr 433 — K Murerm. N. Juelr'c) 2 351 — A Propr. Sognefoged Nygaard 607 — C S Stobemeater R’ngatedgades Fod. 1« 323 — Peter F Tomrermeater Ringsted* gadr* Fotl. 98 Cbrlet'iansen Chr. Amiaakolefonds- kaa'.crer Lille Ncatved 665 — O Bcatyrcr 251 - H O Blikkenaiager aut. Oae- A Vandmester Kindlieategade 4: Vand - Gas- og W. C.- Install. 363 — L Fak'or Byraadamedlem Vor- borave) 24 I «Iaaidejer Hol aled BS 2 — 8 _______________ 618 — f. Clrtnamed aut. Oaa- og Vm^met..er Bmgade 1 1022 .lul. Marakand. Rarnaherredg. 18 444 — | | Murerm. (l.araen oc Chrtsll- aiaen) Ny Øatergade 77: Alt Bygningsarbejde udfares 770 — H Slagter Handclamand Aade- tup Vlllukvarter

D

66 - KoInnlalaldHIrg, Ø*lergade 372 —’a Hi Kfll. (P C Jenaenl Mulle- byggeri og Molleatenalabrik, Rlngriedve) 3H3 — A Nielsen, Midleitenafabrlk & Marit inva>rk«trd, Praratove) 43 W67 Specialitet: Færdige Kværne Rraach R, Overmckanikcr (K. T. A. S.) Vifta BlrkhaJ, Vordtng- tx)tgvr| Brautscn, L. Chf., Malerne, Vor- dlngbnrgvej 9 Brlatol “ i , Hcrreikvlperlngslorretnlng | (II Dalby l.araen) Hlngaledg. 12 Brntkmeyer Marie, F.nkcfrue, Prøstave) 19 BrorgArd — I rederik Drost Brxegdrd VogTTn!TaarXt^7ieat«ve| 51 Vejsingrls ft Stabrsingris ha­ ves allid paa l.ager Brugsforeningen Niealved Mark Brvttn Vald.. Ilerreekvlperlngaltdl, Jernbanegade Bundten Soph,, Konditor A Bager, Jernbanegade Knak I, Cykle* A Maakinhaodler, Østergade Bffkated .1, Skolelnapiklnr Halek O, Oberatloltn , Farlmagsv. 25 Berner A, Bog A Papirhandler — — Mualkballen, Axrltorv Montid II, lærerinde, Villa Drags- n«), Pra*atnve| Bora Kaléen ((iaeatg. M F Peterien) Rlngaltdgade 7o5 2>9 334 610

70 HU« Butik, Den, ibtergade 4««0 — Kor* Afhold*h|tm (Il ........ ........ ......r___ jleat. Chrt- Moffei

Carlaen

II Daaae HH Rlngatedgade 421 Dall I C Agenhirforretning Rlng- »Itdgadea Forlartig 12 781* Dam Aalnd srue Rarnaherredg 25 946 Damtrorg Agnes Frue Jordemoder Tealergade i»46 —‘a S Th Frnbandrl Teatergade 839 Damgaard E|ler (Narttved Kalle riaterl) 906 — Bolig Kledhealegade 18 314 Dåne Wtlb (lla

333 4 F Carlsen. Cyklthdl, Ring* JlSJlOtll Cykler , Barnrvognt. Sy­ maskiner. Ri p al Cykler A Motorcykler 672 Caralrnaen Aage, Slagterm., Prattn- ve| 7 330 — M. Slagterm.. Vordlngborgve| [ “ gf 5 8 Centralatcllerei Akaeltorv 825 Centralbiblioteket V nhusgade 143 — Bibliotekar Vald. Holet Bolig Farhnagsve) 33 ?07 Christensen Carl Bankdir Jern­ banegade 99 - II P Bllkkcnal (lar. pr Vand .. . ll l meaier (Jul. ChrUt enten* Fftt.) 4 — Georg Christensen Boghdl. a xeir»?vrnmTnfrTn"BoiIg U - N P Bogtr. (Bangi Kftf) Riddergade 7 >5 — F Christensens B'tidsels- ag KabmandsJ^reTamg^tog ‘ TTTToiTkrnmlstetBrogade l Jena Hjorlli A Co. Farveri o« kem. Tnirensn. Ramabcrrcdg. 25 352 -- A Co. Fotograf Torvestr.ede 67« — Chr. P Oaardejer Aaderup 585 - P F (iaardc)cr l.lndeb)crggaard Aaderup 389 - Chr. Christensen Herreekvlpe- ^^^_|ffgsRan31ctTorvestr*dc Chr. P Kelner Ringaledgade I R K-jbbtratned aut. Vand- og Oasmester Vinhusgade 211 7.50 828 578 218

896 Danla Hotel (Hemming I .arnen > w* Danmark AgrnMr f. Brandloratkr 555 Danake Cigar <*« TobakalatHlker, De Akt« Set. Mortenvgade 8 270 Dan-k Fngolak Benrin A P-bole- uma Ca Akt*. Tankaldl. (Axel S l.araen) Alt Herre-, Dame-ogBørnetøj, Tæpper, Gardiner osv. renses, farves, presses og repareres bedst og billigst. Specialitet: Herretøj. Hjorth Christensen & Co. Hutikøindleverinf:

Kern, Foderstoffer A l u­ rngr Ifstngadrs hamp- molle let erer alle Sorter formalede Koenvarer, Ki. I, Koks å Briketter. Akvavit, brændevin S

Sprit en gros

Stort Udvalg i Ligkister, Ligtøj og Kranse:

li Ramsherredgade 25 (Land J«aiM«* RJcndaiu). Kul, Koks, Brænde, Briketter, Pindebrænde. T.w. 1 137« « t . Carl Severinsen. teu.i «7» w.

Snedkermester P. Christoffersen,

Telf. 814.

Grønnegade 37.

Telf. 814

1

#

Sidste Nyheriorll Største Udvalg II 1. Kl.s Systue 11

Ttløfon 268. 1 Kjol

ø t 0 1 ø r

i

Jens Linds Eftf.

lyveri-fortikritg Kontort M« |u«r«p*vej U A „Værnet s. .— Ansvars-Firjikriii. Telefon 3 NÆSTVED DAMPVASKERI (H. H. KAALUND) SPECIALITET: MANCHETVASK. TI:LEF. 326 TELBF. 326

” A

Ari8var8-Firt!kri|. Telefon 992.

Q Tyveri-

yy

kwlori R«Jslrup»»t| il.

Næstved Kulimportforretninq - . - 1

Telefon: 237 & 357.

< l 3 7 & ^57.

Carl Severinsen Det betaler sig altid at søbe direkte hos Importøren. Renharpede Kul, Koks og Briketter til billigste Dagspriseri — Knastørt Briketter! P 4 j[ Fodfolksvagten Omstilling til: Brænde!

762 Dommeren I Nøslved m. v. Raad husel 12 4. Dragonreglmcnl Slatskasernrn 565 — — Inlendant og Kostforplejn. Statskasemcn 707 Dybdahl C Petersen fhv. Kbmd. Jernbanegade 362 Doring Tb. Forretningsfører ReJ- atrupsvej 3 E 169 Edelsleln, Olsen A Co. Akis. (He- prosenlant Jørgen Kristensen) Jstergade ) I: lidolco Otier 884 Ege T E Prlojln. Aagade 7 341 Egcbtrg Vald B&gei og Koodllor rorvestnede 418 Elbo Clir. Skrøderm. Rlngstedg 13 232 --------Bolig Aagadc 10 792 Flbrnm; A J La-rer Ramsheredg 6 161 Elmer Alpha Bog-, Papir- og ^m ‘el Hin Musikhand jultorvet 399 Kmmertrh H Stationsforst Bolig Nøstved Statsbanest 334 Engelsk Bekla'dnlngs Magasin Her- rrekvlperlngsforretnlng (Vald. Bruun) Jernbanegade 971 Frivhsen A fhv. Bagermester Lille 273 Eriksen I Vognmand Prandtsgade B ‘ “ ’ Fens Købmand 203 Esklldsen 840 Fabrikstilsynets 12. Kreds (Fabrik;- Inspektor ? I Simonsen) Jern­ banegade 23 716 Falck Kdv. & Søn Smedem Kind­ hestegade 7 s

749 835 Dunsk Lynafleder FJabli'semet (H tTvc*cn^"Tnn!?»Ir«3ri 587 Davtd*cn lens Maskin- op mek Værksted Wiigstedglde '9 404 Dehn A P Vopmand Demulh 286 fc* /. Drmmth Bophandel: John Nryr's Udsalg af Ixedervarer r — Pøptraldl. cn gro*. Omstill. III Trykkeri og B<*gblnderl 881 — Musiklager ,573 — Rolig villa Tborilwj Ptøstø- VC) „ 844 I»Mene. sen P K Dommer Sri. Pe­ der* Kirkeplads 12 760 Dldcrlknen A J Krhmd. Ringstid* gade* Forløng 24 Automobiler, Motorcykler, Oummt 811 iHncser C Heste- og Kreaturhand- ler l;»rlmagsvt| 61 - f> Nørgaard Re«t.im;it«*f (Oar- vrrgaaruen) Wingsledgade 204 100 Diskonto-, l aane og Sparebanken || g Omegn (daglig f for N»*tved in -I og 3 437 Distrlktajordrmoderen I Herluf* holm (l-ni M Henriksen) Lllle- N

Qarnlsonskotnmandanteni Kontor 75. Balalllon 26. Balalllon Intendanten 9M Fored Alfr. Hestehandler Villa lfhn| Holsted 298| lord Depot (Offer Ande-sen) 859) Ringstedgadr 2 134 Fortuna Mineralvandsfabrik 614 Fosslng A Karelm Vognudsalg Lill« Næstved 926 Frandsen V Faktor Fyentvtj 3 730 — L Peter (iaardejei Qfømsvc) 512 — Jul. Landstingsmand M.-Nøstved 620 — R Stads- og Havnelng. (II -1) Jernbanegade II — V F. Statspofltlbctjent Prøsto- ve| 4 642 Frederiksen Jens Hestehandler og Odr. Egely Stcnbøksholm 812 — H Ingenlmaaslst ved Statsb. Ramslurredgede 16 743 Frelsens Hør Østergade 13 62 Friis A Vognmand Aagade 775 Fællesforeningens Mar • garlne lager ordlnglwgv 28 115 Fonlks Akts. BtSgeH V£VM k **• 173 isen) V • wy( dlncb«»rgve) 11 280 ------- Dir Vllh. Holm Bolig Vof dlngborgvej 18 (Alb. Han 496 Qade N R Organist Herlufsholm 650 Oatnmelvøngegaaid (Odr. C Nlco- latecn) 6«0 Oamlsnnskoinmandanten I Nøstved 817 _ Kontor 204 Garvcrgaard-n 47 Oaun« Oodskontor 9—12 og 2 5 Omsttll. t. 0*u»<* Hovedbygti. NB — Avlsgaard I se under NB — Qodslorvalterbl. ( Nyl. Central 265 Oesner Fise Frk Brodertlonei s Jernbanegade I 645 Qodthsab Mejeri (Fru S Jacob*en, Ramsherredg. 2o Oottllcb 647 - K Go-tlieb Fotogral Ramsher reTs^T ST 602 Orand Hans Kabmd - og Agentur forret* ng 7—I1/« 7-1 Ny Østergade 3

H

rg Automobiler udlejes! .1 > 9 • 6 • 7 Peraonerø lukkede og aahne Vogne. Plmellge Priser! TII.M9. * Dag og Nut. • Tlf. 889.

2-4 7-12 forsoners lukkede og aabne Biler . Hilligsle Akkordpriser!

Hansen,

I

Glarmester, Tlf. 829. - Brogade. - Tlf. 829. Reparationer udføres . hurtigt og billigt.

D. Poulsen, Kindhel tegade 26.

l si ) j,

»6 ••••••••• Telf. t> 74 .

P. Jensen, Farimagsve/ 21 .

Shtel S. /Jensen, Hen/.in, fYtrofoum ér Olit Juger, Tel/. 270. Nøbtved. Tel/, 270.

Skal

Specialitet: Indramning af Billeder.

Storste /.uger f: — Gylinder'Ofier — afpussede til Motorer uf enhvet Type. iHutomo6il - 'Uraftior' Ofier

Klrulhrstegadr

De

Efcaøedltlon og Lager: fur, dbrjgmaskinrr nf enhver Arl.

881 —

%

have

Stente Reservedelslager ( Sydsfcrlland. Le*'er«ndfl- (il l.and

Stort Udvalg

noget

Alt Smede . Rygnings- og Qelatnderarbejde udfares. Vogne og Autorbobil- Karosserier

munds/orrølngrn Mon fører III Maskiner og fliler. Automobiler. Specialitet Lastvogne Auiomobtlgummi Smøreolier Stor garageplads ftiilrv'.rnk^Uaiyuard Elfkif Inusgau^ Install vi it.....

forsikret?

Raderinger og Billeder.

102 583 Faurkllde I Detallhd! Freden**. I 717 Ferdinand t P Knbmd. Kirkevtr. 1 694 — Joh* Lektor Herlufsholm 071 (N P Jensen) "TflunorveTo^ 313 Flor* Blomster- og Frugthandel (L J Jenten) Akseltorvet 517 Fodby Andelsmejeri (Bestyrer Alfr. Hansen) •111 — Jernbanestation •J 8 Fodbjgaard (Prrpr. H E Pille) Bedste Sorter Kul, Koks] Brænde og Briketter. - Bringe« osreralt I" By og Opland. Telf. 237 & 357. - - Carl Severinsen • • Tel?. 237 & 357. ffepnration og Udsalg af eleklr. Motorer Dynamoer, / amper og lysekroner mMmå® »Ret ‘ * “ 282 — Asel/hllrvnen prøs f. Ford- AutornoinJeTTVrTmagevel 64 i Special-Markerne. Gearkasse-Ofie. konsistensfedt,

Ring til 3B8.

Sommer Petersen.

Sidste Nyheder i Silke,

S Jens Linds Bitf.

Strømper.

„Værnet” A Ansvars fonikriiij. S# Telefon .19i.

Tyve ri-Forsikrinq.

\ / ‘Pfnpf

A ~

Ansvars Kmikriig.

Tyveri Forjikrinq. Kontori Rejstrupive) .T.

99

Kontor t Hcjatrupavc) .1.

C\* 1 M 1 W %f

Telefon .162.

395

Hansen H E T Beslagsmed (O K Ottcscns P.ftf.) Kindhestega­ de 10 * J Karl Billedskærer Qfønnci |_____g_________ JM» g II N Branddir I Ille Næstved — Rud. Buutm. Torvestræde — R P Bybud Rrandlsgadc 4 A Chauffør Villa Rosendal: Automobiler 11 Hejes — Jacob Cigarfabrikant Jernbane« gade 3 — H H Cigarhdl. Jcrnbanng. 19 — H P Dctaillidl. K.'tlilcrsvj 49 — L Detaiihdl. Oste;gade — 7 h^Jansen Detailhandler \TnTeTysnTingstedvc|: Kolonial, Vin og Clgne-r CTh. Hansen Dreier Jernbane g^rrr-— — Jakob Hansen Fjendomshandl N^JuefrvTPjJ' Salg af tijendomme — Marie Frue Hjultorvet 6 Marie M J aut. Fæstekont. kun 9 4 Kohmagergadr 12 — Han* Peter (iaardbesl. (lrtm- strup — Anders Oaardcjcr Sognera,idsform ind Wvcnin -• Dan F)nar (idr Fælles rje Fred. (idr. Skoxgaardefl — II Udr. Orejsgaaid ■— H I (idr. Lllle-Næstved *— J A Odr. Llllc-Næstvcd Morten (idr. Llllc-Næstvcd P (idr. Stensirup Rasm. (idr. Vr'aslose Joh. (ilarttt Brogade 4t Stort Ildvalg I Fotografi- rammer Knud Kaffe-lidt. (Næstved Kalle- Udsalg af nye og bragte Vogne A II Kolonial- og Delikatesse­ forretning Jernbanegade I - s l.ars T.ltf. Kommissionær (F. Cbristoffersml Set Mortcnsg. W Cleorg Kobmand: Kolonial, Vin og Cigarer og Tlichandel) I. Karetmager:

H. P. Christensen (Jens Christensens Eftf;) Tv|vfon MM. fdrundlnjct IN.TAf. Telefon 99. Set. Peder* Kirkeplads, Næstved. Blikkenslager. Autoriseret Installatør.

90 Wrlstipn^iJ^lo. Købmd. ^umsttlM^nr^Teniens Bolig: Korn, Foderst, Stabeg.. Urtekr. SI 7 -— Alir. Mejeribestyrer 459 — CAnehjrrHonsen Mekaniker RunJ?^!^ga^e,^T,* Antoatobi tre ’niration 950 — W Mekaniker I Uh -Næstved 61 P/Fovsf« Murer Ryraadsmcd* leu^stvrgade 3 V.n . Han« Musikdir FaHmagsv. II 9t; - Laur. \ Oslelorretniug engros (ioitMebsvei 3 637 K K tiggers Pointasslst Villa Brinken S.*n Istræde 627 Jorgen Pnstaeslst. Itrandtsg 23 560 Carl V l'ottvrn.ig« Hyraa

768 425 501 4.56 898 666 603 1017 278 800

Køb altid Gaver til enhver Anledning hos H. Kauth,

(in*-. Vand- og Spildevandsledninger. Varmeanlæg projekteres og udfore*. Alt Itygningshlikkenslugerarbejde udfore*.

t

-* —— mm

Hjultorv - Næstved. Telefon 274

H

605 963

279 (iran/ow F, Gartner Orwnve) 24 62 Uravcsen Joh*. Khmd. Ringstedg. W m (Irltnslrun Brugsforening t*H I A I’ fngenlor Amtmdsv. 8 131 Grønholt R (»rektor (Kaldets Kc- ramlkfahrlk) Villa Solh|em PræstovcJ Orønbotth 67* bOronholfh (hildim. (Kams* li«riTgadr^iuldsmedeforreln.) 1002 (hinde ladt C li Kitm. Rlngsledg. 174 Omgcn* Man* Mæglct llsterg. il: Kommis.strr f. Hrandassa- raneeforen. /. rorlig F.jen • ilom i Sjirll. Stifts KedWn- dor 488 Owl/arlit' P Lektor Herlnlsliolm H I I.»agensen 51 ~* X/taifHaagensen Iscnkr. (^SattTrups ntM^Vse'lmv: Isenkram, (ilns og /'nr* rellern 243 IJhutndvivrkrr^^fanilels^^Mnd- *mVnnflT!ult7llTmR\ CTT*TtTnbancgTT) 78 ) lla.isc ^^lodcfoi retning Ram«* Lerredgade 20 4S.( Ilage J Pli. Overlæge (bedst 10 • II' jl Jernbanegade 17 359 Magen Sosli. |)AII Brodcilfor- n Ining (II Sandal Jeppesen* I fif) Aksellntv I 721 Matttittfr A F Ny Holsted: Speeial Fabrik for Trand * i'itv og Hegn snml alle Stags Indhegninger m. m. NH Handling A Muller se Moller A I landberg *97 Maltten Carl Ageni N. Jnelsv. 4 R 013 M Autoiransport- ng Flyttclor* retning Klldetnarksvei 8 mi Mier Avlsbrug! r og Vognmand Klndlrstcgadr '24 018 MP Ragerm. (irnnnegade 344 J Fr. Slellfcld Mankdir. 127 M.inkdlr. Niels Hansens Fnke 2 ti A Reslagstned Ny Uslcrgadc

George Lorange & Co. (Axøl Jørgensen) Vinhandel en gros:

Marcus Marcussen, (’rmager og (iuhlsmcd, Kingstedgadc 3. Telf. 920. * • * THf. 91/0, Specialitet: Moderne Brilleoptik .

831 265 205 61 « 62« 493 «I5 322 817 604 8416 806 82«

Jens Linds Eftf. Telefon 268. 1 . Kl.s Systue!

Telf. *28. Næstved Tell ‘28.

535 83

Garanti for Tilfredshed. Moderate Priseri

XmflXTCB

531 1015 324

Kumret Ih' her i Boge* hitler pihi cn s,rrhg fin Gmdifcr. la, a/t kon Or /aa mellem Himmel ag /ord, naar Ih* ringer fil Theodor. Th. Sneborgt H/ullon'Cl, \

Hvis fil 93 Oe ringer, Brod og Kager overalt vi

I »

hringet.

------------ BLADKIOSKEN------------- JERNBANEGADE 15 VED EJNAR LARSEN, CIGARER - CIGARETTER - TOBAKKER - ALLE DAG- OG UGEBL ADE. • PIBER - STOKKE. - - ALLE RESERVEDELE TIL PIBER.

Bh fin Dessert kan De

TLF. 1034

TLF. 1034

ogsaa faa, naar til Snehorg paa H/iillorvcl De vil gaa .

EDEOITD

3

Bedste Vareri Hurtigste Ekspedition! Billigste Priser! Kul. Koks. ™-«»* Carl Severinsen. Briketter.

Damelinned. Fineslt U?il|l Gode Pasformer i Imt Kvaliteter I

Jens Linds Eftf.

Talafon 268 .

Tyveri-Forsikring. Kontori Rejetrupevej 3. S« AnsvarsForiikriog. S Telefon .*162. NÆSTVED AUTOMOBILVÆRKSTED 9 y Værnet” A

Tyvori-Forsikfiig. \ / j * * f’ IT L* if* ' ^ c Ansvars-Fortikring. Kontor t RcJntrupoveJ S. ^ ^ * MM. V/ v Telefon JAH. H. P. Christensen (Jul. Christensens Eftf.) Telefon 99 (Grundlagt 1835) Telefon 99. Set. Peters Kirkeplads, Næstved. * Næstved Gasmaalerfabrik. Gasmaalere. — Prøvemaalere. Istandsættelse og Justering af alle Gasmaalere. teivgd Urnnlikrik. Lervarer fane bedst og billig«! fra Naatved Lervorefelir* *. — lin grim Oft en detail. — 59** Hansen Viggo tjener Kas*. f. Syd* »Ja It. T)enerlo»enlog N. Farlmags- ve| 4

OTTO MØLLER TLF. GW PRIVAT 571.

437 Henriksen M Frue Plstrlkts|ordc- moder Lllle-Nasivedg. 27 53 — I PHandel*gartn.Slenh*Ksholm 9o9 — Cbr. Kreaiurbdl. 1.1. Nxstvcd fi 9 l HerUdshotitn Museum 7«»8 —’s Skol« Rektor J Krarup bedst 1-2 titta _ — Inventarlnsp. Horelll Muller Sikr. Il> f 12 > . I Vs 2 Koslinsp. Steffensen sikr. 20 '• Sognerådd Sygelms 142 ffrrlufsvaoiPi^HjoidiJsgitiijlnrrl 7TT im og I lament: til 9

At*togenstegning. Vulcanisering Benzin-Lag c r.

Specialværksted. Køreskole. Olie. - • Gummi.

423 — H I Tobakshdl. I fjullofvel t*3d — C Chr. F Typograf Aadcrtip Villakvarter 7 023 — og Andersen, Kjetidnimhatidel, Jernbanegade 7 M»i - // S /flintrn Tømrermester Ny IVrfjwnn »«| — Alb l'ddcler (Vordingborgs ej­ ens Brugsforening! 6*3 - I ii HI Uddeler W8 — Harald Vognnid. Pmlllevcj 2? Lukket Automobil udlejet, rimelige Priser 2-r*7 — Niels ffiv. Vognmd Ny Msterg. 7 5.13 i‘ Hansen Vognmand Sonder- flfdSiuT: kolonial. Vin, Cigarer 710 IlamnnV F)lfektor og Oodsforv. Set. Per ers Kirkeplads 311 Hardiger C Tandlage lem- ban« gade 185 Harder i Magcrm. østergade ofil Harllg toti*. Maltflll. øslerg 20: All Malerarbejde og Tapet­ sering udfores 248 Hauriirn V Co. Maler (R Kruses RIM,) Sil. Mortensgade 8:*ft Ilaiis, hild !! U J Ritm. Pr*st«- vel 13 472 HaxllMNWfl W M Ha ron Kapta|n Ny H llclms II I Aolunkl Herlufsholm 530 Hem nlngsen Hi dr. Slagtcrforrdti. KltVrsltX'de 75 — Cbr. Hctnmlngsen Hollg FarlmagsveJ 12 94 Hemnlngsen C PoUHbel|. Vordlng borg.el 8 Mil - .tntsHemminey-n Slagler og (wawfflanSfeTTIt^-Nastved Salg af Kirioel eer og Kvier Al \’ogn- og Arbejdikorse! tamt l.uksuskørsel udforet 791 Thor Lille Næstved 442 Ila i*en N

C k]

Forsikrings % „Værner tegner Tyveri- og Anavars- Foisikringer overalt i I.an­ det til billigste Prærier og bedste Forsikringsvilkaar. Kontor: Rej*trup*vcj 3 . Telefon JO*. ForsikriDqs-Aklieselskabet „UsÉr. Aktiekapital : 4 Miil. Kr. Hovedagentur for Næstved og Omvgnt Aage Larsen, Bankassistent. III# krilr ti Forsikringer iegnesl Kulante Vllkoart Billige rmnslert (b 4>

I G.

Ilirs- ny *"

09 Kaskiiuttrikkeri =—• nnbefnlea. Set* Morleoigaile 5 . • Telt. 831

onhcfalen tTMrr. Qertncre.

C. V. Hansen,

Tir. MCI.

PIVvej li. Ttf. NIK

Vindrose- Klapsejlsmotorer for G«iarde. Elektricitetsværker. Vandværker, Pumpegangtøj, specielt for elektrisk Krnft Vandsnegle - * Vandskruer til I '(ItHrringianlæg. Lcvemndnr til llvl danske Hede* Si'lskak.

t => i

z

I. Busk, Tlf.75'2 * Cnfcrgnde 24 Tif. 7fl2 har tint-Fer-handling af i „A. C. B.^Cyklen, „Hamlctu-Cyklen, ,.Cito Mikron“-Cyklen.

O. Hansens Eftf. (Hans Roiting) Østergade * • • Næstved.

Petroleumsmotorer, - Tærskeværker * leveres af

Cigarer.

Cigaretter.

Xsslftd Viiiiifnolorfabrik. P. K. Jeppesen A Son. Telt. <80. Telt. <30.

Fineste lantloh« ndte Marrkerltt

lobak.

Alt Tilbehør til Cykler ok Motorcykler. Alle Reparationer udfores!

Alle Dag-og Ugeblade.

Konfektion, Kfoletojer r,t og l 'dstyi

P

1(X3 Ibmicke F W Slai«jH»l||lbei|ent ti!W Husmandsforeningerne« Produklud salg Jernbanegade

Altid hilligate Prker!

9 Sa^^udr!

Renharpede Kul og Koks bringes overalt!

Jens Linds Eftf. 268 J^e?^!^n

»

Sidste Myhederl - Byens største U valg!

Brænde. ™ m- Carl Severinsen.

Briketter.

færnet” As. Ansvars Fsrsikrisg. Telefon Mt.

\/ npf* f| £> f ^ ^

A Ansvars-Forsikrinj. S. Tdlflon J 6 P.

Tyveri-fi.rsikring. Kontors Rr{»trupevcJ .'I.

Tyveri-Farjikriuj. Kontori KejofrupsveJ i-

250 Jeppe en P K A Sort l'abr. Fari* m..gsvr| OH: Vind- og f'efrOi - \Udort t. 1 'andsn.-ide Jli} J P Kalklag •. 7V1 Jepsen .1C Ovetserg PBodiUv 21 52 Jernbanehotellet (IlokkUt C Skov- Itndt J.rr.lMiieg.ide 2** 40 .k-rribanestatiorNen Statens) Stations- kontor 591 God .ekspedltbMien 411 I Fodby 18 Jernslolurkr. De forenede Akts Afd Næstved ti \ I lemmens Sønner) Jerrtstobcr) og Mukln- labtlk Kald paa JJt. nuur Ib er optaget 510 Jnniolt ( II Overlærer Ibrlufs- Imlm) Villa Ssrænten 27 Vsséen l'hr Porcdlæn » g l/d* •.lyrsforrttnlng 258 Jidunrmn Brdr. Kbmd T. »rvet 90.t G Kbmd Oodlhaabsabé 471 Johansen lian« Peter Bcd.igsmed Rtngste.lga le 7 711 — I A Blikk* n*l.»ger aut. Ga« og Vaudmev.er tkønnegmk 22 «8.t Jul Detallbdl. N> Jernbariev. 13 22H M Dvrlæg« Its'.igaik 6.IH - II P Forrud (K f. A. S ) Sa.id- stovtk 717 N G Kommunet FUvcl I 7 M2»i M Murerm (Tstt'gatlf 19 »lo ^ c Gslebaretn p» t.-klokk. i Klik- si'æ«** Itai9 - II slagterm ishøfgaar t llol trd 22t: Hovedkontor i Cgr^^o^ietisen IIv bud \i ognmand^ogn« ttefntrelnlrtg J« rnbanegad«' 2 > 549 IVier !>t*tallbtll Vordlugborgv. 557 —* Ih. iKunmerfuldmægilg Vor* dlnpborgvrt 122 .1 Fragtmand Goergadt I." 822 kid. Gaatdebr I ormd. f Meje* tiet l'Vadby I uiby MB — Årt iers Gaardejer Duelunds- g.tar l Holsted IM'M _ Wolrner tiuldstlH'l Akseltorv 317 — I’ Melnstur.hm Nygade 254 P Sl.«wieimi «trr 03 Johnsen V A|U>lektr Jøtgcnsen 391

Automobiler udlejes!* = 3-5-6-"' Personers lukkede og aabne Vogne. Tclff. MhQ. • I> ijc <>K Nat. • Talt. SHQ. RtmeMgc Priser! Rimelige Priser! Dines Poulsen, Kindhestegade 26.

625 Jakobici Harald Musiker og Dan« selærcr Farlmagsvcj 3 37*2 — pc Møllebygger! og Molkstens- fabrik kingsteilvc| 09 — Chr. O R Sag'orcr 9-1 2 3 Sohorghus 332 - Jorgen pens. Overserg. Danse- lærer Godthaabsalk 25 Flrvrr i KneHmer 759 C aut. Skorstcnsfelcrm. Ik)l»ted j|(i — Sophus Skoto|slnl! Torvestræde 107 —*s Chr. Eltft. (H Kraa) Slagter- og Hogerlforr. lAstergade 575 .Utrgen Slagterm. Præstov. 12 «92 — Dagmar Sinorforrvtning Ratns- herredgade H 349 Carl Sncdkcrm. H|ultorvct 8t)7 J Trompeter og Planosiemmcr bedst 9-12 Kornbakken Hvo - Chr. Toutrcrm. Oalkmarttov. 7 2HH Jens P Uddeler 255 — J laml hasen Uldvaretorreln. ('nuTr^TiTTsTierTcdgiHlc 25 184 — P Ubrmagcr og Guldsmeil 145 Vald. Vaaben- A Tnelidl. (A. Larsens Eftf.) Il|ullorvcl 407 Atiiirrs Jrnsrn Vognmand Nygade 7: flyhud-, Vognmands- og flytteforretning 170 Anders Vognmd l.l -Næstved: Al Slags Korsel udfores 160 Antlton Vognmd. Sandstræde 074 — il i* V'ogntnd. postkontrabent Farlniagsvel 211 7 Personer* lukkel Luksusbil 2- 4-12 Fet soners Automobiler udlejes Hl billigste Akkord­ priser M IIP Vognmand Nygaardsve| Aaderup UllO I P Vognmd l.l. Næstved 1*51 — Jorgen Vognmd. 2.50 -- Martin Vognmd. Eflf. Villa Ro­ semi il Sand'hædt 070 — S Okonoma Del militære Sygehus 714 — Niels J,‘nsen Hlbandler Nv VIMergaoe: Hvidiol, Skibsol og a/t sk 0 *tefriI Iti fru Ile fo ., nede bryggerier 921 — K Dllhoff Kllrbækbol Avlsgaard 10 Siven Jensen (S«ngellimeil- I. i T h TI'en»Tanmagsvt'i 70

833 Jakobsen C lJ Gaard:|cr F|ordganrd Stenbæksliolm 556 — N Slagter Fixvej 3 272 Jensen Georg Hager og Moller 931 — Chr. Haperlbcstyrer Villa Daily Lilk-Næstved 97 — II .1 Berlagsmcd Ringstcdgade 866 — H liladlorhdl. Kornbakken II: bladhandel pan bane- gaarden NB - Chr. Jrns, n Brolægger blygadca; Hr dagning, Vej- og Kloakarbejde Hja — Anna Dnmcfrtsørlnde Gsterg. 3 tinl — |)agmar Dameskrædcrhnk Jcrnoaticgsde 2 521 Jens A Detallbdl Hr.mdtig.ide I h bi — LP Ikt.iilbdl. Jyllaodsvef 111 Kolonial. Vin. Cigarer 285 — S Detallbdl. Kindhestegade 1: Kolonial og Fedevarer »57 — ^ Fnkefrtie Hlrkcg.iard Aaderup 871 N P Flikebdl. Hjultorvet H 1|6 Alfr. Fnrrnd. (K. T. A. S) Gott- liebsvc) 877 — Fred. Gaarde|ct Aaderup ti)6 Jens CHt. Gaardejer F.lkbæk* gaarden 52S Knud Gaankjer Skraverup b.VI Martin Oaat k|cr Abbcdn.fi LV2 — Ok Qaarde| :r Stcnlfngv gaar­ den Holsted 781 -* P Gfiarde|c( Aaikrup By *H»7 - Tit. G.irtncr Ablldho| t-llk Nfilved 484 Peter Garslglver Klndheiteg 13 613 — ()k og Foged Hestehandl l\irl- m.igsvcl t) JtNtanne H|emmcbag.*rl Rama- berrnlg ide BRl I. Inspektor (Livsforsikr. Akts. Ilalnlai N. Juelsvrl 22 t>8 — Niels Diimp-K.iflebriV’iderl Kaffebdi. en gros A en detail 5fk» - .1 P Karetmii)jer Rlngstedgadcs F’orliengeUe 15 545 Andr. Kbnul. Ulngvledga«le 1008 Bolig Ny Holsted 751 — J |» l otte Ikoll. Ori»nneg.nte 1 170 — P l.atrer Ifnlsted Skol« 771 Georg Mnkrtii. Gramsvf| 2 305 Hertil. Maicrm. l arlmagsvej 382 - I P Meler!hest 313 Anna Modent. Akicltorvct ,568 Cm. Murerm. Kaieba-kve)

891 lltislninrerforrnlnucn for Næstved og Omegn Nylandsvcj Ullc* Futttvtd I.M lluus Vald. Kolimd. Kom- og Fo« rkr*toftorrrtiiing: Matkfnt. Kiinxlgodning. Kul- og Koks/ot retning 29.1 — Bolle Køhmnger>'ade 5 924 11>'ander J C . Redaktionssekretær Jernbanegade 1.1 469 F^J^ehjemmel

Hos

Otnud -Knudsen, Tclf.UL AWm/. TY//.*/*//. Sior*tc t t/valg i: yferrfi-, Danut-, oq fiorrw Jotitøj.

Glarmester Johan Hansen - Brogade - faar De det smukkeste

Billede til Prisen.

Prima Kvaliteter! BiUiftc Primer/

Specialitet t Indramning ,tf Billede r

"TÆT-----

• . ■ I L«

1 • 1

Stort Udvalg i

Mægtigt Lager

i -s Fodtøj s- til meget sniaa Priser. „B ri stol", Rjugfttedgade 12-

-= Lingeri =- til cncstaaendc billige Priser. „Br i stol", Ring«! tilgode 12. • —mz mr-aa

Ririji til 237 & 357 ---------------------------------- nuur !>e % il kohe: Retiharpede, engelske Kul or Koks. Knastørt Bøgebrænde og Pindebrænde. Briketter. Køb direkte hoa Importøren: Telefon: 2.17 ft .1.17. (_'aH SeVCrinSCn. Telefoni W * IT/

Telefon | / . , 2 c8. Korsetter. Største Lager af org spanske Korsetter. Prima Kvaliteter. Godo Pasformer.

Jens Linds Eflf.

Værnet” As. Ansvars-Forsikring. Telefon JOHi

„Værnet”

Tyveri-Foffikriog. Kontori RcjøtrupnveJ .1.

Ansva rs -Forsikring. Telefon .162.

Tyveri Forsikring. Konto«* I Rr/otrupeveJ ,1.

Køb -------

441 Knudsen Knud Købind. (IH Peter­ sens Kflfl.i Omstill. t. Bolig Vlnhusgadc: Manufaktur, Herreekvipering A SkotoJ. 808 — Chr. Sognepræst 11*1 Kebma- n ade i Irstlnc True Fæstckont. østerg. 1 117 — I ung Korh Isenkr. 4 Udstyr«- forrrTorvestræde 253 — — - Bolig Torvcstr. 6 NB Kommunale Telefoner se forrest under Næstved Kommune 466 Konkurrenten *H Christiansen) Hcrreekvlpcrlngsforr. Kind- hesteg. 2 Mob-iforretning & Laune- konior. 913------------Bolig Villa Kildevang Lf. Næstved 59R Kontantforretningen (Hans Asmus- sen) Torvesttæde: Manufakturvarrr. Småø Ibiser. Kooptnann 1401— ^^^Kowmanrv^unesh^te^ 9371 Akis. """ 602 — — Uds. Vlnhusg. 9 174 KorMtr .Margarinefabriks Agentur Kraa 187 — liyKfon Slagter- A Rngerllorr (TTIrJensens Pftf.) østergade 64« Krag H Kbmd. l-attmagsvej 3: Oplog: Thi danske iSiroleums-Akts. 911* — Osear Kbmd. Jcrnbancg II 16'J Krt«tensen Jørgen Agcnturlorretn. Øsieri 'de 11: l/ondugentur for Hufniu og I hinske Fhonit 534 — AM Borgmester Redaktør Oodihaabsatle 20 385 — Peder M lUiallhdl Kl»blersve|: Kolonial, Vin og Kaffe 823 — KJ Konsulent Kildetr-rksvoJ 29 504 Krtstoffersen Fr. Ciaardbcstyrer Lllle-Nn »tved 315 — Ounnar Claardc|er Villa Bakke­ hus Sandstræde 401 — N (iaardejer Ladby 361 Kruckow P N Cykle og Vanbcn- handler østergade 131 3**2 Kruse Kasm. K A Matcrm. (Cbr. Peters* ns Pftf ' 291 Kabler Herman A Akts, Kcramlk- og Fajanccfabrlk 131 — _ |»|r. R (ironbolt Bolig Villa Solbjem Præstøve) 605 — — Dir. Herman C K'lhler prlv. 41*3 Kosler Frida P. Fru« Ringst. dg. 12 35 — H S Overlæge Rlrrpstedgade 13

976 — Jul. (lartner Aaderup 415 “ (iothard Ilandelsg.irt *. r*g Blom­ sterhandel (Iris) Ramshericdgade 7**4 “ Herluf Hatvlelsgartner (Cliri- stlncd.il 1 Kahlcrsvel 54 190 — II Dalby llvrreeHviperingsforr. (Bristol) Rlng-.ledL.idc 12 46 * —’s R. Ifotel Ramsliertedgade 270 — .JkW Kobmand Brotorv Optog O) Shell benzin I ‘etro/enm, Ra.idie. Motor • Cylinderolier m. m, 375 “ Chr. l ærer Forstander (liandelt- skolen) Nyvc| 2 754 —- L P l.ærer Villa Nux Kahlcrsvel 306 — I r.tiids Malcrm. I'arlmagsv !L*I 734 II P Maierm. Sandstræde 26 “ (Peder An- dnsennWanuuTtunorr. Ringsted- gade 3 862 — Hans Murerm. Nygade 5 412 — P Murerm. Kornbukken 15 419 — Viggo Regimentslmsscm l’re dcnsve| 24 171 — Vald. Sadcltn. Tapets. Dekorat. Østergade 10: leger øf: Møblet, Ma­ drasser, Rejsetaj, Srle- og Riiletøj, Snerle 179 — Carl Skomager (P Iversen* Hf«) Ramdur redgade 526 “ II Slabsserg. Statskasernen. Hovedagent for Skjold 160 “ Allnr^airsen Totnrermcstcr N.'«■

887 Jtugcnsen I Kbmd. O onnegad-: 27 93 Vllh. Kbmd. H)ultorvet 84 — L Llnncdtomtnlng Amtmands­ gade ti: lineste Forretning for hjemmesyede Ting RI — A Petersen Maierm. (H M Nee- mps F.ftf.) Nyi' 10 570 — Joh* Murerm Rolighedsve) 414 — Axel Mnbethd’. Ramsncrredg. 10 129 — // F Jørgensens Savvtrrk Bongæ^Romagsv^l 801* — C Skomage.m. østerg 1*2 11*5 Karl timianer lorvestræde 28 — Axel Vinhil. e>2l-------— Bo'.ig Ringstrdgade 165 — J Vogntrd Ny Østergade 84 — V Vognnd Amtmdsg. 6: 12 l*i rt.oners lukket Automo­ bil ud ejes. M4 — fo/r/Vjorfvrvzr Øltid I : TTTer/^nMJr/iot K .126 Kaa'.und HH Dampvaskeri l'ar- verøade IM 905 A F Nielsen Sæbefabrik Karre- haksgade I5H 597 - Kalle lunet (L Petersen) I lerlufsh. 4M IKaltcIagiftt (J P Jepjiescn) Klnd- 9f(t| besteg I* 6I2 KaUar Kr Præst Rlngsledgadc .910 Kalum Ann;* (Hingst. And. Svhesl. | t'ds.) Hjultorv 4t**l Karin Joh. Male:tn. 9R5 Katolsk K'rke PtCstiV. 29 274 Kauth« Bog- A Papirhandclt (latanlert X Lirdervarer bogbinderi A l'rotokotfabr. RIR Keyper HJP Rllm. Villa Peter« borg Sandstrædc 475 K F U M.s Missionshotel Jern- banrg 19 636 Kinografcrt (l)lr. Nechendorff) 2.9* Klrkegaard Nielsen A Ved Banc- ga.irden 758 Klxhyc Helga Frue Kommunelærcr- Inde RlngstHg Forlæng. 12 23 Kjær A Tandlæge Konsull. 9-3 507 Kp-ge Andel« Svineslagteri Udsalg Ski. Mortcnsgade 480 Klausen Jens l orp Klldernarksv. 27 9 9t Knudsen Knud ion*. Dntnmcrfiildm. 426 Knudsen F'otogr. Axellorvs

ULDVARER OG ULDGARN KØBES BEDST OG BILLIGST HOS KNUD KNUDSEN TLE 441 NÆSTVED TLF 441. Lus og Kraft. V. Pinkert, autorlMftt elektrisk Installatør, Kliddet*pade. ...— Telefon 6631 — VrV -s*-™/ t i 5%p is J. Busk, Telt 752 - Ønfor gade ?4 - Tlf 752 har Fne Forhandling af: „A. G B."-Cyklen. „Hamlet'-Cyklen. „Cito Mikron"-Cyklen. Fineste landskendte Marker I --S

648 London-.Magastnel (Otto Noglehæk) H|ultorvet I Lr»range 28 — (jrorg Lorange S Co Vlnhdl. (Axel 29 Lorek L P.talsraad Overlæge 9 12 41 . F. østergade 4.V» Lorentzen Soph. DetaltbdL og Au- tomohile|er Klldernarksv. :» •*68 — | Porp. f.adhvgaarn Tegtv ærk 841a ^f^julvursen Sognefoged llek;i-r- 1 . -1.1 stnip 782 Lund I rede Fabrikant Villa Birke­ ly Sandstr i de 664 — K Frue Jntdem A\eltorvet ^27 — I Kapt. Vordinghorgv. 32 .»?*> — Claudtu* Repra s. iKoopmanns Svineslagteri 1 Vordinghorgv. 9 325 1 V:*gntml. bar llvitlif«ii'tsv. 2 881 Lundby C. Merrild Lrlkotage- tager 8-.*t. Morlnnsgtije ft 12 Lunilstrfn F l-orp Mankdir. Vdemi-s 31 — ^Oimhtem Herlufsholm Dampmen^ig Brod fabrik: Specialitet: Ceres Sormat- brod •F' — Larl Kolonla* , Kul-, Korn- og Foderstoffer l.usol 782 - / i.rrft.ibrik. n I-no1 iPlvllMaiiiu^^™* 1819 I ,\ it* floder 4ænl ratatt il p U- lioll 1 - tf I linst« ns) P.8I uuMTMiml P Jensen \ntlsvrj- iNspellm- M 161 \l:nls«*n Folmer Xnlrgsgarlner \ngadi* 0 (>ar( (l\itHjs 1‘u/urfarritninn , Hojghtrnlt'n, / ’r. fok, */- \ \rrk%teJ. Stort lager af: lli'iimkahshoqcr, Kohtmmv Kosnefahjer, ra;'iriansr, l\otitornifi(

Protokoller og Regnskabsbøger hos Carl Wang, Set. Mortensgade Telt. 189 - - Telt. 189. Leverandør til de største Handels-, Landbrugt- og Industrivirksomheder. 194 — Onlbvhj’h'ir’-k il lans Larsen ogsænj: Rente og gule Faradesten. sannti maskin- som haandstrogne, t.apsten, Munkesten, Tagsten sami lirainnu I—Hk'. 61*8 Ludby^aunt^hmlnrrb (R Olsens Riima rode, haandstrogiu Facade*tril, snavet Lap som banesten. Munkesten og Ifrirn or 22 Lander P <1 (Harm. Vinhusgade 43« hndmanddiotHIel (Ahlmann ^btuliolentbaiægade 6: Oode. hyggelige Virretser 4*8* l.a Relne Blomstcrlmretn (Holger Petersen) Jrrnbaueg de 191 Farsen Christian Autrmobllcjcft Automobiler udlejes 509 - C ,1 fhv. Bager K.l!ilcrsve| 229 — N P Bmlnerm. Klndhestrgade 502 — P Drtalllutl. Moltergudc : Kolonial. Vin og Cigarer 1*68 — NC D* strikt»monter (K. T. A. S.) P'yerrvcj 3 4:il — lians Fjcnd'nnshdl. Sandstræde HH)7 A l'md. (Ilerbdsbolms Sogns ll|æ pek.iss«) Ny Holsted 9'‘1 —L t I md. i Næstved l.lgnings- komn'lsslc»n Komi agnlstræde r* 201* — Jens Forretntngsf. ?. Dansk Ar­ bejdsmands Forbund Klldcmarks ve| 14 657 “ Vllh. Forretningsf. Bolig Damp* mølleøaardefl Mfngstedgadcs For­ længelse 181 “ Anna K|ærsgaard Frk. I'orstan- derinde ,K. T. A. S) 499 “LP (Iaardejer l.lsbjerg- gnarden 244 — H Gartner Kindhestegade: Luksusbil udiejes

VTlotogratering paa bestilling ~ lens (Iaardejer Sognefoged LI. Næstved — Ole llaa dejer Mvcrttp Huns Knudsen Akts J

501 NriO (*ll

723 S44 lo« i

L 288 I ndby Brugsf<»renlng

Køb Kul og Koks direkte hos Importøren. ^ ^3?&3'7 Næstved Kul-Import, Carl Severinsen. trit., 237* S57.

Renharpede Kul op Koks købes

billigst.

Carl Severinsen, Kulimportor.

Telefon* 237 ék 187.

Telefoni 2.17 1% 387.

Tyveri-fpjilrii|. \ Kontori R«jstrvp»*«J 4. ,,

. '»v

Ansvars hf»ilrii|.

M og Ertman Mexsnikere Blngstedg. Forlirng. 10. /. Kl* Reparationsværksted for Automobiler og Motor­ cykler Poul I Murerat. I’neslov. 2.1 710 430 — Th. Overmontnr

295 — NæstvedjMaajabrikker (Chf, AnoenM-n^flsTerglnleno: Hvidtals- ng Skibsølsmall ng Kulør. 740 Mnrgnrinefabrik Akis. Far- ▼ergad« 7 055 MavklnaNkrH ningsbureau (IMS*/, 2* . 5) 57 4 Næstved Maskinsnedkeri ((imielfelu-rg,------- 120 Malerialhandel (Caml. pharm. F. Srliom Meleri Ostenfeldlsvej Udsalg Vinlnisgnde 2 Bingstedga .. Bedakt. l-.ksped ng Bogtryk« 7MJ kerl Kontortid R-0: Bulig Dnmpmnllegaanlen Bingstcdgades Forlirng. 231 Tnesknbibrik Akts. Kind« bestega te IR 47R Tommerhandel Oslergade 10: Trælast- og Bygnings­ artikler. H70 T A Meding Bolig (Ister* gade tI R0I — •— H Sogren Petersen Bolig Ostergnde 20 310 L dstyrsmagnsin (J Pedersen) Hovmannshus Bamsberredg.: Spec.\ Spise- og Daglig- sluemabler. LIR .Fifeksport \. Farimagsvi j 13 O ;|R1 Ohlmann Erik Bepnrs. (Akts Otto Mansted) Hxvej 20 017 Olesen Rarthnldl Overserg De­ potunderofficer 12-1 eller i Pnrstovej 17 102 Olsen V Agentur- og Gærfor retning H‘ 3K.1 2.H) 313 110 215 .133 213 40 .107) 007) 5RH ORI 12 ...... „ Jjultorvet 3 Hans Bngerm Vinhusgade O Chr. (iar. Højbo Vridsløse A Handelsgartner Birkebo Kilden.arksvej A Kobmd. (Del ny Varehus) Set Mn-tensgade 1 Privat 431 Største og mest udbredle Illad I Hy og naa l.and. Alt Bogtrykarbejde i smuk og paalidelig Udførelse. 010 ...Ihd. 11 P Olsen Bolig 057 ...Forretningsf. Vllli. Larsen Ibanner ng Orgler i stort Udvalg. 07 2011 014 437 0R0

II

A Pibl Kobmd. (fnrh. L I* Oisem Bingsledg. It) Støbegods. Isenkram., Byg- ningsarnkt., Barnevogne Byens slørsle Udvalg i tnrle ng emallierede Ovne. O Malerm, (B Kruses Lftf.) O.ear Malerm. lir« ade 5 O Th E Mnsklnm. Magle- mulle Papirfabrik J c - ii ** Slagterm. Abbedna s Axel (Vlnhusgadrs Trikota­ ge- i»g Borneudstyrsfnrr.) II P Bed. Bolig I. P Kobmd

3 a

iiiiim et

IRI Bolig LI. Næstved:

1 1 *

1

rtW — Otto Mekaniker (Næstved Au­ tomobil- og Motorva-rksted> 245 Mørrh Vage T.ektor Herlufsholm N 3HtNandniji C Urtekram-, Dellka- 290ftesse-, Vin- og < igarforretning 935-------Konsul J Nandrup Bolig Aksellorvet R.18 Neerup J P Redaktør Bolig SlagelaeveJ 12 115.'i Nellemnnn 0 S (Næstved Ma- skinafskrivningsbureau) Bing- stedgade 3 ORO Nleolaisen C Gdr Gnmmelvæn- gcganrd Slenb.ekslioltn 354 - I. Skolnjsforreln. Torvestr. 777 Nielsen Jul Agent Sandatnrde 431 — Peter Nielsen Agenlurforretn. vTnlnisgauJv Udsalg af nyt og brugt Støbegods 374 — Jens Bngerm. Vordlngbnrgv. .t H93 — I A Berider Jernbanev 11 5H? — Chr. Detailhdl. PræstøveJ 46: Kolonial og Fedevarer 21U — lians Detailhdl. Ostergade K 300 — S Distriktsjordemoder Ny Ostergnde 77 28!) Carl Ejendomsmægler Snnd- sl nerie 712 Chr. Ekspedit«- Kindheste- gnde IR 727 Emmy F.nkefrue Blngstedg. Forlængelse 580 Jergen Nielsen Fedevare- og KTTomnTfnrr ^larlevrl 1 IRfl Anders Forind. (K. T A. S > Jyllands*?) 2 110 Carl C Fologr Far.erg. 1*1 400 A A (irir. Norldeskov A«deru|> :*H2 Carl II (irir Skallegaarrl 540 Chr. (idr. Anlestokgaardcn Cl rimstrup R55 Hans (idr. Sandstrædi- OM N (idr. Stenbæksholm 963 Carl Fr. Gartner KflhlersveJ III .102 N Chr (iiestg. Torvehallen 770 S I* Haudelsgartn. Skovly 112 I* llavnefoimd. (ironneg. II 4R1 Niels Hestehandler Lille* Næslvedgnde 000 llerm. Kommunelærer Niels- JuelsveJ 17 URO II Khm. Ny Jernbanev. 0-8: Hønsefoder. Korn • og Foderstofforretning 011 - - Bolig Bejatrupsvej 2 2tW H I jege Brogade 2 TRO Chr. laerer (Svdsjirllnnrls Biavlerforening) Dehnsvej 1 247 — H A I .irrer og Kordegn Kon- torttrl 111 Oslenfeldtsy. It 070 N K La-rer Ny Holsted Skole 050 Chr. Malermester Set. Mor- te'isgnde 5 081 I Vllh Malermester KlUle- mirksvej 42 A

SIS Muus K P *opr. R-9 1.1 -Na-slved Mygind :•>! —‘ iM^Ugrnd Saglnrrr Jem- IwnfgallJTl: Inkasso *92 Moder Sv. Joel Adjunkt Her­ lufsholm 123 — Stig Brbijtn. Oster«r*d<* 211 327 — ørnero^S^nbn^^Mæ Varimagsvej 366 — — Best. II B.s.v ,us«en efl. f» samt Son- og helligdage ♦g|K — V Borelli Ad/inkt Herlufsh. '

ATT — Holger Bagerm. Blngstedg 9 51« > Peter Kni« Gaardcjerske Lødby Mil — H kreabirhandler Kobmagcr- gade 11 II « - Ad£HI\WtfdieflJ\bmd fHter- gadrT>mMiinr Bolig HT2 — III* Maskinbyggeri Guderup 7># — HPSnedkerm llingstedg. *A) 121 —Georg Olband ler I arimagsv I Magli Molle l’snirfabr. K —*> Om- stilling I. Dnflsbest, J lliæg '.‘Tit Marrussen Marru* Urmager og Optiker Hingxtedgade 3 Mathiesen .'i — .11 Mathiesen 0 II S.-ig'ører 'irTrOTgdedg. 2 .*177 - ~ 10—12 gHt Manrilzen I* Tandtekn Jern­ banegade 478 Meding T A Tommerlidl. Nu st- ved 'lomrnerbdl. Kontor Ifslergade It 87P - Bolig løll Mirlrrelsen \ Heprtt s.Nvgaards- vej 12 17 Mikkelsen Alma Frue Jernbane­ gade i! !I2* —- lians Magier Ny Osh-rg, I 817 MlUtærlliælji MlssIonMHdeTlel 117 — Missionshotellet (Simon Jen­ sen i! .TIK Mogensen Hans Vognmand Jrmhtmeg. 27 :i."HI Monrad Magnus Paplrmestør Magle Mn!!e *» I o Moosdorff VI,h. Skomngertn. Riddergade .*MI7| Morning Harald Korn- og l’o- IM17 Idet slofknrnmlsslnnsforretning f HH Bolig Aagade I 1MV5 Mortensen N A ng Son Bog­ binderi Kindhestegilde 1 (• r.l It A i>g N C. (.hilstiansen Statsaul Inslall Dingsh-dg 17 80 — . II A Mortensen Bolig Knh- ningergade 17 803 - I*. Slagt- i ru Hingstedgade: Bolig r.ntilievej 1117 Monslganril Chr. Mlsslomer Klrk< |ilads< n KM Musikhallrn Aksellorvet: i ’lisalg fra Hornung *f Meller KU| Musiklager, Nnslved Sforsir lager I Sydsfrolland i )pkob af Kreaturer, Spædekalve og Heste Oodr Værelser med Teltf. og Selskabslokaler %amt lokaler for Handelsrej­ sende anbefales. liilgara - ger forefindes 17.'* — Je^uinni-gudc 11*: Ilode Viereiser og Restau­ ration 2 Minutter fra lianrgnarden

200 v IH '.» ko hu :I 010 3 V< 7!IH

225) ,,avn> HW3) TommermiT. Inrlmagsvej: AU I Trælast og Bygnings­ artikler, Bolig Pneslovej 11 H P Uddeler Olsen Birksled lians Knl>mrl. Brogad.‘: Kul-Import, Korn-, Foder­ stof- og Trælastforr. 131 — — Bob* villa Hosenhej 040 Osteklokken (C Jobansem Klrkettnede R35 Ovesen F Ingeniør (Dansk Lvn« afleder«Ktabll»aem.)Klrkestr.i R50 Paplrlmlustriarhejdernes For­ bund 1.1. Na-stved 11941 Pauls Ove Chauffør Flxvej IH 471) Panls-n N O Handelsgartner Sierkelsvej 39 — C Jemstøber og Masklnfabr. Elektr. Htabl. Vordlngl -gv. Omsllll. t Ihdig Ny Jernbanev. —’s J I* Enke (Vaardejerske Almagergaard — Basm. (iaardejer Pllegaarden Holsted .1 A (ilnrmeslff: Lager af Rullegarain* t, (ilas og Ijsier. P Gæstgiver Brniorv V (ia slgi\er Osh-rgade J Mnhelhdl lluvmannslutsl Kl.G l'olilibetjent Vnrdlng- hnrgvej JR S PUdeler 240 Petersen V l.wsld Agentnrfrrr. Villa Aolvarig Anderup — Petersrruj^^reisen Ailtoi.u*« bTTvH-oTsieiMxmdnesleg. 12 — V N Bager 1-3 Vordingborg vel 21 — Harald Bankboghnlder Vor- dingbnrgv. j 7 -- Ib-nry Cigarer en gros Kobmagergnde 12 — I. Clgarforr. Kirkestræde: Cigarer, Cigaretti r og titbak — Karen Demefrisorlnde Oster- gade I M P Førstelærer Lille- Na-stved Skole Anion Gdr. Iksliegasrden Prdr G»lr. LI Na-slv*d I P Gdr. Bankdir. Lillevang Johan (idr. Kgesgave — Basm. (iaardmd Slpperup K H (inrtner Kaffehuset Her­ lufsholm 's Chr. Gartneri (AKirkegaard- Nielsen) 010 10R 15R — 113 170 201 105 210 5 IR 182 770 Hit) 810* 1027 170 871 311 2.91 735 Pedersen N Fiskeeksportør C Kobmd. Vnrdir i gvej Vabl Kohmd. Biduerg. 4: Kolonial en gros og en detail,

<&elf: 9/r. 724.

9/r. Sindersen, OdietRade. Teltfon 295. Telefon 295. 9 filsafq af fJundfyntgs- Stlasfanør, fyeservedafe, * bindegarn m. m.

l ot il

Eneforhamllinfi af Jernvogne og JcmhjuL

r : io 237 357 500 40!

mSilimmJilSllmmSlmfm t^'J*Pr lSrnJpu!T3Tlnrvesrrlr«le R Kullmportfof)*lntng .Set. Mortensgade (iarlSeverlnsen Lervarefa hrlk Linned- og Bornendafyra- forretning Anr-i B'>hlff) Akseltorvet

Forklæder & Underskørter.

V A | t J Jens Linds fcttf. fs »i o

| Talafon

^ uo* Største Udvalg Sidste Nyheder. Lave Priser.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12

Made with FlippingBook - Online magazine maker