Telefonnøgle Næstved 1923

11 A

Tyverl-Firsikrilf. \/

j’|"| 0 1

Ansvars-f«f»ilFi«l|. ,,

Sa

lfwy

Teltion :I62.

ve iuereises- bicmeniesl

Kontori ReJetrupeveJ .1. V ¥

---------------------------------------------

A. Larsens Eftfl. vod Vald Jensen, Telefon 145. Nmetved Tc'efon 145. Køkkenudstyr, Børstenbinder-Artikler Jagtgeværer oq Automobil værk sted, Rln|itcdgail( ti. (iiimmi! Reservedele! I llhehort Ancher Hansen. Telt.I 41«. Prlvalt 911 . Felix Eskildsen, Ninustcdinidc -7. og Trævarer. Stort Lag*r af

NÆSTVED. Kred* 111. (Aaben hele Dognel).. Ntrstved Kommune: Borgmesterkonlor Kommunekontor Forswgelscskontor Alderdomshjem Arbejdsanvlsnlngskentnc Brandstation

Centralbibliotek Flektildtftiv*rk lorsorgelscsanstall Gasværk Havnevæsen |javnefo*mand

67« 153 620 241 Kloakpumpestatlor l.lgnirtgskommiaal' »n Politi (se nedenfor I Abonnent- rækkefolgcn) Skolevæsen. Skcleinsp. Hæksted Ov erlirrer Soegaard Stads- og Havn rlngcnter Vandvæik A 563 Aagaaf i H. ^urerm. Farlmagsv. 66 337 Aaioorg Ma'garlnc labrik* Oplag, Jernbanegrue 2 335 Aarls Chr, 'wmrerm. I arlmagsv.7 HOO Aarne J P u, Sergent Danse og Plastikl« er Villa Gurre Peder Bodllsve, 482 Abbednæs Bnigsforrnlre 216 Adelgaard L F. G.vstg Vlnhu*g. 547 AlhoVdshjf mmrts Pensionat (K Ni­ elsen) Vinhusgade 2 ■ Agerskov V. fhv. I æderhandler Vlnhusgade .. . . u '»V |-ltl. (F Knudsen) I æderhitl. „g Tra skolabrik Vlnhusaade 10 Ahrentten O Wepræ*. (K T. A. S ) Urmaj.er og Guldsmed Mlngstedg —. Thora 820 Akasia (R Holm og M Hansen) I leri jfvængt. Itvens finrate Hlomster * forretning Albcrtsen . „ / .innihol Albert" n Tapet-og FTrsTfomXrTorvestriede 10 *H» Alb.eclitacn C, Handelsgartner Kahlersvel 43 262 A'.breiktsrn II Chr, Detailhandler Rlngstrdgade* Forlænji.lse 8 H 8 Alderdomshjemmet LI. Næstved 1028 Andersen Joh*. Adlunkt IlerljMi 94'; Andersen A P, Amtsluldm. Brandt*- gade 15

fi sta

'TNk * •

HH f | j 2\ v

Spctialfomtmnu:

Køkken - Udstyr, Glas & Porcellæn.

Næstved Mejeri (Simon Boel) Ostenf eldtsvej. - Telef. 240. Udsalg: k/mhusgade 2. Telef. 266. Ringstedgade 12. Telef 701. Næstved Hatte’- og Bundtmagertorretriing Tlf. 501. Torvestræde 15. TIT 501. Se Vinduernel Aage Hansen.

FASTE 06 B!

rat. ses. - reif. 203 .

Forsikrings A S Værnet 44 tegner Tyveri* og Ansvsrs- Porslkringer overalt i Lau* tlet til billigste Præmier og hedste F.nslkringsvilkaar. kontor: WeJMrupnveJ 3 . Tell. . 4 02.

O E. Arklitkt Forsi. v. Næst* ved tekn Skole Ringsledf 4 OfferAndersrru Automobil-og flfjmTværluded Oarage Ring stedgade 2 i Aut. hord iorhandtrr I. Kl * Hrpamtionsvtrrk sted, Cvkler

rr*Ck«ty

2981 8591

Pfif Telefon Stinde- & Manufakturforretning Jens Linds niti. * 268 Spr.ci4lilti: loiltiliw i liolor. • - -1. IIi ifils,

Symaskiner!

Made with FlippingBook flipbook maker