Kirkkolaiva nro 6/2018

2

yhä

ääkirjoitus 18.4.2018

22.4. 3. sunnuntai pääsiäisestä Jumalan kansan koti-ikävä

Lähetyskäsky on meille kaikille

n Perheemme palasi vuosi sit- ten lähetystyöstä Itä-Siperiasta. Seurakunta, jossa palvelimme, oli pieni, vasta 50 hengen kokoi- nen. Sen rinnalla pienetkin Lapin seurakunnat vaikuttavat sangen suurilta. Keskeisin seurakunta- elämä on monin tavoin saman- kaltaisia, ja jumalanpalvelusten kävijämäärät liikkuvat samoissa lukemissa. Silti tulevaisuus näyt- tää kovin erilaiselta. * * * Suomessa kirkko ja seurakunnat pohtivat, miten hidastaa jäsen- katoa tai pysäyttää se. Siperias- sa seurakunnat miettivät, miten seurakunnat saadaan kasva- maan. Visiona - vaikka kaukai- senakin - on tavoittaa koko kau-

punki ja koko kansa. Toki on niin, että tilanne ei ole juurikaan ver- tailukelpoinen: on aivan erilaista työskennellä kasvavassa suur- kaupungissa kuin syrjäseudulla, jossa väestö hupenee hupene- mistaan. Välillä kuitenkin mietin: voisimmeko me Suomessa op- pia jotain lähetyskentiltä? Voisim- meko mekin kysyä useammin, miten saisimme uudet ihmiset löytämään Jeesuksen? * * * Minulta usein kysytään, mitä Si- peria opetti. Ainakin nämä: en- siksi, työntekijät eivät eivät yksin voi saada seurakuntaa kasvuun, siihen tarvitaan koko seurakun- taa. Toiseksi, ihmiset eivät jää seurakuntaan ilman suhtei-

ta siellä oleviin ihmisiin, joten juuri sinä olet paras ihminen kutsumaan ystäviäsi ja läheisiä- si seurakuntaan. Kolmanneksi, viime kädessä vain Jeesus itse voi antaa ihmiselle uskon. Usko syntyy kuulemisesta, ja kuulemi- sen synnyttää Kristuksen sana (Room.10:17). * * * Lähetyskäsky koskee meitä kaik- kia aivan yhtä lailla Suomen lä- hiöissä kuin Siperian aroilla tai Afrikan savanneilla. Tavallisen ar- jen ja seurakuntaelämän keskel- lä on hyvä muistaa: sinutkin on kutsuttu pelastamaan maailmaa.

Päivän antifonin alusta (Ps. 66:1) saatu nimitys jubilate (= riemuitkaa) muistuttaa pää- siäisajan luonteesta. Seurakunta juhlii iloiten Herran ylösnouse- musta ja voittoa kuolemasta ja suuntaa katseensa uuteen elä- mään taivaassa, minne Jeesus on mennyt valmistamaan omil- leen sijaa. Kristityt odottavat ”ikävöiden sitä kaupunkia, joka tulee” (Hepr. 13:14). Jeesuksen ylösnousemus on jo nyt tehnyt heidät uusiksi luomuksiksi. Kun Kristus palaa takaisin, heistä tu- lee hänen kirkastetun ruumiinsa kaltaisia. Liturginen väri: Valkoinen Alkuvirsiä: 105 Aurinkomme ylösnousi 355 Jeesus, ilo elämäni Päivän virsiä: 162 Kristus-kuningas, kaikkivaltias 365 Käy kohti isänmaatansa 623 Taivaaseen käy matkamme 619 Eijaa! Jo laulaa sielu kiitostansa 622 Minä vaivainen, vain mato, matkamies maan Päivän psalmi: Ps. 66:3-9 tai Ps. 126 1. lukukappale: 5. Moos. 30:19-20 2. lukukappale: Hepr. 11:2, 13-19 Evankeliumi: Joh. 14:1-7 Kehotus cantate (= laulakaa) se- kä sen pohjana oleva psalmi 98 kytkevät tämän pyhän vahvasti pääsiäisajan ”iloisten” sunnun- taiden ketjuun. Seurakunta kul- kee Voittajan jäljissä totuudessa ja rakkaudessa kohti täydellistä iloa taivaassa. Pyhän Hengen johtamina kristityt saavat jo nyt elää taivaan kansalaisina maa- ilmassa. Liturginen väri: Valkoinen Alkuvirsiä: 444 On yksi Isä meillä 470 Kirkkaat riemun äänet soivat 498 Nyt kulkee halki korpimaan Päivän virsiä: 569 Herää, sydän, nukkumasta 409 Suo, Jeesus, paras opettaja 484 Totuuden Henki, johda sinä meitä Päivän psalmi: Ps. 98:2-9 1. lukukappale: Jes. 4:2-6 2. lukukappale: 1. Joh. 3:18-24 Evankeliumi: Joh. 15:10-17 29.4. 4. sunnuntai pääsiäisestä Taivaan kansalaisena maailmassa

MATTI HYTTINEN Simon vt.seurakuntapastori

H

Sisällissodan 1918 yhteinen muistopäivä Turussa 20.5.

artaus

Tie kotiin

n Kun sanotaan, että joku on oman tiensä kulkija, sillä saatetaan tarkoittaa, että hän ei tee parhaita mahdollisia ratkaisuja elämässään. Toisaalta oman tien kulkemi- sella voidaan myös tarkoittaa, että joku menestyy juuri sen takia, että uskaltaa tehdä asioita uudella ta- valla. Valtavirran mukana kulkijaa ei juuri ihailla tai paheksuta. Toisaalta valtavirran tai kaveri- porukan mukana kulkeminen voi olla vaarallista, jos ei itse ajattele omia tekemisiään ja valintojaan. * * * Jeesus on valinta, mutta millaista tietä meidän tulisi sitten kristittyi- nä kulkea? Mielestäni kristittynä oleminen on toisinaan valtavirran mukana kulkemista, toisinaan oman tien kulkemista tai paremminkin sen tien kulkemista, mitä Herra meille osoittaa eri elämänvaiheissa. Ru- kous on tärkeä osa Herran meille valitseman tien kulkemista. Ellei rukous, Raamatun luke- minen ja yhteys muihin kristit- tyihin ole osa meidän hengellistä elämäämme, eksymisen vaara on suuri. * * * Olen saanut monia rukousvastauk- sia vuosien varrella. Olen kokenut Pyhän Hengen johdatusta niin monta kertaa 19 pappisvuoteni aikana, etten voi se-

littää sitä millään muulla tavalla kuin sillä, että Jumala on olemassa ja vaikuttaa tässä maailmassa. En ole mikään pyhimys, olen usein rikkonut Jumalan pyhää tahtoa vastaan. Mutta silti Jumala vaikuttaa niin minun elämäni kuin sinunkin elämäsi kautta. * * * Kristittynä elämisen suuri rikkaus on siinä, että meillä on rakastava Jumala, joka kuulee rukouksemme ja vastaa rukouksiin. Maahanmuuttajien parissa olen tavannut ihmisiä hyvin erilaisista uskonnollisista taustoista. Ihmiset rukoilevat ”mykkiä” jumalia, jot- ka eivät voi vastata tai muuttaa todellisuutta. On vain yksi elävä, ikuinen Ju- mala ja on vain yksi nimi, joka pelastaa - Jeesus. Hänen sovitus- työnsä tuloksena meillä on pääsy taivaaseen. Armahdettu syntinen saa uskoa Jeesuksen nimessä it- sensä kelvolliseksi päästä kerran taivaaseen. Jeesus vastasi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kaut- tani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet.” (Joh. 14: 6-7.)

Kunnioitus kaikelle kannetulle muistolle Sisällissodan ja sen jälki- selvittelyjen muisto on siir- tynyt sukupolvelta toiselle niin kerrotuissa kuin vaie- tuissakin kokemuksissa. - On punaista muistia ja valkoista muistia ja muis- tia, jolla ei ole väriä. Eril- lisen muistamisen ohella tarvitaan tilaa yhteiselle muistamiselle. Erilaisten kertomusten ja kaiken sa- dan vuoden aikana kanne- tun kokemuksen tulee saa- da kunnioitus, arkkipiispa Mäkinen toteaa. Toukokuun kolmas sun- nuntai on kaatuneiden muistopäivä. Sitä alettiin viettää vuonna 1940 tal- visodan kaatuneiden sekä vuonna 1918 molemmin puolin vakaumuksensa puolesta menehtyneiden muistopäivänä. - Nyt sata vuotta sisäl- lissodan jälkeen on pai- kallaan kaatuneiden muis- topäivänä kunnioittaa eri- tyisesti sisällissodan ja sen jälkiselvittelyjen uhrien muistoa, arkkipiispa kuvaa muistopäivän taustaa.

n Sisällissodan ja sen jälki- selvittelyjen uhrien muistoa kunnioitetaan kaatuneiden muistopäivänä, sunnuntaina 20.5. Turussa. Arkkipiispa Kari Mäki- sen isännöimässä Sisällisso- dan yhteisessä muistopäiväs- sä kirkko haluaa antaa tilan yhteiselle muistamiselle. Tilaisuuteen osallistuvat tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Ju- ha Sipilä . Mukana on kaik- kien eduskuntapuolueiden johtoa ja nuorisojärjestöjen edustajia. Tapahtuma alkaa muis- tohetkellä Turun tuomio- kirkossa. Tämän jälkeen muistojoukko kulkee ter- vehdyskäynneille Turun pu- navankien muistomerkille ”535” Kurjenkaivonkentälle sekä Vuoden 1918 sankari- monumentille tuomiokirkon viereen. Muistomerkeille kukka- tervehdyksen laskevat puo- lueiden nuorisojärjestöjen, valtiovallan sekä kirkkojen ja uskontojen edustajat. Ti- laisuus päättyy tuomiokir- kon portaille. Tilaisuus on avoin kaikil- le, ja se on nähtävissä suora- na lähetyksenä Yle TV1:ssä.

JANI KOIVUSALO Kemin kappalainen

KIRKKOLAIVA • Kemi-Tornion rovastikunnan viiden seurakunnan lehti. Osoitteeton tilaus joka kotiin • 23. vuosikerta • N etissä : www.kirkkolaiva-lehti.fi  • Kaikki aineisto lehteen sähköpostilla: sata.vayla@gmail.com • Sata-Väylä Oy, Katajaranta, 96400 Rovaniemi • T oimittaja : Paavo Vänninen Kemi 0405636222, paavo.vanninen@pp.inet.fi • T oimitussihteeri : Tuomo Korteniemi 0400560605, tuomo.korteniemi@gmail.com • P äätoimittaja : Sanna Komulainen, sanna.komulainen@evl.fi • K ustantaja : Sata-Väylä Oy • P ainatus : Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani • J akelu : P-S Suorajakelu ja posti • Jos lehti ei tullut, soita 040 762 7271 ja jätä viesti • Ilmestyy keskiviikkoisin/torstaisin pääasiassa kerran kuukaudessa • Seuraava nro 9.5.2018

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/" TITLE="Learn about FlippingBook Software">FlippingBook</A> - professional solution for displaying marketing and sales documents online