Nykøbing F. - Instruks for husvagter og husejere 1940

- 1 / t ø Y c .

B L .- . Instruks for Husvagter

Husvagtens Pligt omfatter Opgaver vedrørende: I. Brandslukningstjeneste. II. Evakuering.

III. Ordenstjeneste. IV. Sanitetstjeneste. V. Teknisk Tjeneste.

I. li ran rislulmingstjeneste:

Husvagtens Opgave er i Fredstid at føre Tilsyn med det lil dens Raadig- hed stillede Materiel. Ved Luftværnstilstands Indtræden drager Husvagten Omsorg for, at Brandslukningsredskaherne sættes i Beredskab. Husvagten skal saa hurtigt som muligt gribe ind over for enhver i Ejen­ dommen opstaaet Brandfare for om muligt at slukke opstaaet Brand. Kan Husvagten — eventuelt i Forbindelse med Hjælperne -— ikke blive Herre over den opstaaede Brand, maa den sende Blid om Hjælp lil nærmeste offentlige Brandvagt, idet den dog selv fortsætter med al bekæmpe Branden. II. Evakuering: I de Omraader, hvor Beskyttelsesplanerne indeholder Bestemmelser om Evakuering af Civilbefolkningen, paahviler del Husvagterne i de Ejendomme, hvorfra der evakueres, overensstemmende med de udsendte Instruktioner al vejlede og histaa Ejendommens Beboere og, naar Evakuering er skel, at føre Tilsyn med evakuerede Lokaliteter. III. Ordenstjeneste: Husvagten yder i Fredstid Raad og Vejledning til Ejendommens Be­ boere med Hensyn til alle i Betragtning kommende Spørgsmaal, herunder Pulterkammerrydning og Anskaffelse af saadant Materiel (særlig Mørklæg- ningsmateriel), som det paahviler Beboerne at anskaffe til de Værelser og Lo­ kaler, hvor der ønskes Lys under Mørklægningen. Husvagten maa desuden vide Besked om eventuelle i Ejendommen eller i dennes Nærhed værende Lokaliteter, der maatte være udpegede som særlig- egnede til Beskyttelse. Ved Luftværnstilstands Indtræden drager Vagten Omsorg for Rydde- liggørelse af de i Ejendommen til Beskyttelses- og Tilflugtsrum udpegede Lo­ kaliteter. Vagten skal sørge for Ro og Orden i Ejendommen, paase, at de af Myndighederne givne Bestemmelser overholdes, og at Pulterkamrene holdes ryddeliggjorte, samt paatale og eventuelt anmelde til Politiet, naar dette ikke sker.

Made with FlippingBook - Online magazine maker