Nykøbing F. - Instruks for husvagter og husejere 1940

- 1 / t ø Y c .

B L .- . Instruks for Husvagter

Husvagtens Pligt omfatter Opgaver vedrørende: I. Brandslukningstjeneste. II. Evakuering.

III. Ordenstjeneste. IV. Sanitetstjeneste. V. Teknisk Tjeneste.

I. li ran rislulmingstjeneste:

Husvagtens Opgave er i Fredstid at føre Tilsyn med det lil dens Raadig- hed stillede Materiel. Ved Luftværnstilstands Indtræden drager Husvagten Omsorg for, at Brandslukningsredskaherne sættes i Beredskab. Husvagten skal saa hurtigt som muligt gribe ind over for enhver i Ejen­ dommen opstaaet Brandfare for om muligt at slukke opstaaet Brand. Kan Husvagten — eventuelt i Forbindelse med Hjælperne -— ikke blive Herre over den opstaaede Brand, maa den sende Blid om Hjælp lil nærmeste offentlige Brandvagt, idet den dog selv fortsætter med al bekæmpe Branden. II. Evakuering: I de Omraader, hvor Beskyttelsesplanerne indeholder Bestemmelser om Evakuering af Civilbefolkningen, paahviler del Husvagterne i de Ejendomme, hvorfra der evakueres, overensstemmende med de udsendte Instruktioner al vejlede og histaa Ejendommens Beboere og, naar Evakuering er skel, at føre Tilsyn med evakuerede Lokaliteter. III. Ordenstjeneste: Husvagten yder i Fredstid Raad og Vejledning til Ejendommens Be­ boere med Hensyn til alle i Betragtning kommende Spørgsmaal, herunder Pulterkammerrydning og Anskaffelse af saadant Materiel (særlig Mørklæg- ningsmateriel), som det paahviler Beboerne at anskaffe til de Værelser og Lo­ kaler, hvor der ønskes Lys under Mørklægningen. Husvagten maa desuden vide Besked om eventuelle i Ejendommen eller i dennes Nærhed værende Lokaliteter, der maatte være udpegede som særlig- egnede til Beskyttelse. Ved Luftværnstilstands Indtræden drager Vagten Omsorg for Rydde- liggørelse af de i Ejendommen til Beskyttelses- og Tilflugtsrum udpegede Lo­ kaliteter. Vagten skal sørge for Ro og Orden i Ejendommen, paase, at de af Myndighederne givne Bestemmelser overholdes, og at Pulterkamrene holdes ryddeliggjorte, samt paatale og eventuelt anmelde til Politiet, naar dette ikke sker.

3

2

Politiet tilkaldes ved: Hovedpolitistationen, S k o le g a d e ............................................. Telf. 199 og 781. Hjælpepolitistationen, Nr. Boulevard 25 ............................... » 1465. Bogøgade 28 ....................................... » ll)81x. »Lolland«, T o r v e t .............................. » 85. » Elektricitetsværket.............................. » 191. » Hotel »Stad N y k ø b i n g . . . . . . .......... » 154. 0 . Allé 5 1 ............................................. » 1025. Østre Skole, Fromsgade..................... » 117.

Endvidere fører Vagten Tilsyn med Mørklægning af Ejendommen un­ der Luftværnstilstand og foretager det fornødne med Hensyn til Etablering af Mørklægningsforanstaltninger paa Trapper, Gange m. v. Ved Flyvervarsling skal Husvagten slaa Alarm indenfor selve Ejendom­ men (ved Haandsirene, Gongong, Grydelaag) og bistaa Beboerne og efter Om­ stændighederne ogsaa Publikum ved Benyttelsen af event. Beskyttelses- og Tilflugtsrum. A f saadanne er blandt andre de herværende Bankers Kæ lder­ rum samt Fabrikant Nobels Nybygning paa Torvet fundet egnet. IV. Sanitetstjeneste: Husvagten maa gøre sig bekendt med, hvorfra Ambulancevogn og Samariter kan tilkaldes, ligesom han maa være kendt med, hvor nærmeste Brand-, Politi- og Afvaskningsstation findes (se nedenfor). V. Teknisk Tjeneste: Husvagten maa være orienteret om, hvor Hovedhanen for Vand og Gas findes, ligesom ban maa vide, hvor Hovedsikringen til Ejendommens Elektrici­ tetsforsyning er anbragt for at kunne paavise denne for eventuelle Hjælpe­ kolonner, og han maa selv i Tilfælde af Ordre om Mørklægning kunne af­ bryde fo r den elektriske Strøm, saafremt der brænder Lys i et Lokale, hvor d e r ikke er truffet Foranstaltninger til en effektiv Mørklægning af Vinduer og lignende. foruden selv at deltage i Hvervet — instruere Husvagt­ hjælperne og lede dem under Udførelsen af deres Tjeneste. Ligeledes skal i videst mulig Omfang gives Oplysninger til Ejendommens Beboere om deres Forhold un­ der Luftværnstilstand. Med Hensyn til Husvagtens Opgave under et eventuelt Luftangreb med Brandbomber maa følgende iagttages: Brande kan under Luftangreb opstaa enten som Bivirkninger fra Spræng­ bomber eller som direkte Virkning af Brandbomber. Brandbomber er som Regel forholdsvis sinaa (1— 2 kg). Paa Grund af den ringe Vægt trænger de ofte kun igennem Taget paa den Ejendom, de rammer, og bliver liggende paa Loftet. Falder Bomben f. Eks. i et Pulterkammer, der er fyldt med letfængeligt Materiale, vil det straks blive antændt. Ved en hurtig og rigtig Fremgangsmaade kan nedkastede Brandbomber for­ holdsvis let gøres uskadelige. Hertil anvendes Sand, hvormed Bomben dækkes. Vand maa ikke hældes paa selve Bomben, idet en Eksplosion derved kan foraar- sages; men Vand bør altid findes paa Loftet til Brug, hvis Husets Træværk an- tsondes. Husvagten skal

Samariterkolotmen tilk a ld e

!<*5R.

Sanitetsstation: Byskolen, Skolegade.

Afvaskningsstation: Badeanstalten, Nørregade. Telf. 789.

Forsyning med Materiel. Det paahviler Ejere af Ejendomme, hvor Husvagter oprettes, at anskaffe følgende Materiel: Til en Husvagt af mindste Størrelse (2 Personer): En Beholdning af 2 hl Sand, en Beholdning af 2 hl Vand, 2 Spande, I min­ dre Svaber og 1 Brækjern. En Husvagt paa 4 til 5 Personer skal raade over del dobbelte Udstyr. En Husvagt paa 6 til 7 Personer skal raade over det tredobbelte Udstyr o. s. fr. For hver Ejendom maa derhos yderligere være til Disposition 1 T-Nøgle (til Lukning af Stophane for Vandtilførselen til Ejendommen), 1 Nøgle til Hoved­ gashanen. Til Raadighed fo r hveit enkelt Medlem af Husvagten bør være 1 Civilgas­ maske, 1 Økse, 1 Skovl, 1 elektrisk Haandlygte, 1 Armbind.

For dette Materiel er fastsal følgende Normer:

1. Beholdere til Sand (ialt 200 1) kan være af: Træ: Tønder, Baljer eller Kasser, tilstrækkelig stærke og tætte. Jern (tæres i Tidens L ø b ): Fustager, Baljer eller Spande. 2. Beholdere til Vand (ialt 200 1) kan være af:

a. Jern : tætte og tilstrækkelig stærke samt helst galvaniserede. Eksempelvis bør en 100 1 Vandbeholder have Vægtykkelse mindst 0,9 mm og Bund tykkelse mindst 1,2 mm galvaniseret Plade. Anvendes kan Jernfustager, o.verskaarne eller med udskaaret Bund, Baljer m. v.

Brandvæsenet tilkaldes ved: Hovedbrandstationen .................................................................... Telf. 75. Hjælpebrandstationen, Stubbekøbingvej 9 .............................. »

b. Træ: Tønder eller Baljer. 3. Spande: Størrelse 8— 12 1.

1123kan benyttes.

4. Svabere skal have en Diameter af ca. 25 cm eller bedre bestaa af 100 flettede Snore af Tykkelse 15 mm Rundmaal og Længde ca. 50 cm samt være forsynet med et Skaft paa ca. 120 cm. 5. Skovle: Almindelig Størrelse paa Skovlblad, ca. 24 cm i Bredde samt største Længde ca. 35 cm. Skovlskaftet almindelig Længde og almindelig brugt Tyk­ kelse.

» » »

Engvej 12 ............................................ Grønnegade 58 ................................. Rosendahlsgade 1 6 ............................

» » »

619v » 649 » 1181 »

» » »

Telf.

26 (Zonen). 1172 (Falck).

Ambulance og Kranvogn tilkaldes ved:

»

4

6. Brækjern (Koben) skal være af god Kvalitet og Form, mindste Længde ca. 60 cm, mindste Tykkelse i Skaftet 2 cm. 7. F-Nøgler og andre Nøgler til Stophaner paa V and -og Gasledning samt Hoved- gasliane skal være af almindelig, tilstrækkelig stærk Kvalitet. 8. Civilgasmaske godkendt af Statens civile Luftværn. l>. Økser med Hoved af hærdet Staal paa ca. 1 kg og et Skaft paa 45 cm Længde. 10. Elektrisk Haandlygte skal være af god Kvalitet med mindst 4 Timers Brændetid. 11. Armbind skal være rødt med to smalle gule Kanter. Det foran nævnte Materiel skal, naar Luftværnstilstand erklæres, eller naar særligt Paabud derom udgives, anbringes paa et forud bestemt Sted paa Loftet i vedkommende Ejendom, saaledes at det er til Raadighed for Husvagten i paakom­ mende Tilfælde. Politimesteren i Nykøbing F., den 18. November 1939. A a g e H. Jørgensen, Luftværnschef.

CfNTf?ALTRYKKERIET-NYKØBING F

HL. Vejledning for Husejere i Nykøbing F. Købstad

V ed en Husvagt forstaas: 1 Husvagtleder og det fornødne Antal Husvagthjælpere. Husvagtpligten omfatter: I. A lle E jendomme i følgende Gader: Torvet, Østergade, Jernbanegade, Slotsgade fra Lang­ gade til Aaen, Langgade, Frisegade, Brogade, Bastebrostræde, Færgestræde, St. Kirkestræde, L ille K irkestræde, Raadhusstræde, Klostergade, Nobelstræde, GI. Kirkegaard, Nygade, Tværgade mellem Nygade og Jernbanegade, Skolegade mellem Jernbanegade og Dronningensgade. II. A lle Beboelsesejendomme med 4 Lejligheder eller derover, uanset hvor E jendommen er beliggende. III. A lle Fabriks- og Lagerbygninger samt alle offentlige og private Skolebygninger, uanset hvor Bygn ingen er beliggende. T ilmelding og Godkendelse a f Husvag ter. A fmelding. Det paalægges Husejerne at antage 1 Husvagtleder og det fornødne Antal Husvagthjælpere for hver E jendom og senest Onsdag den 21. Februar 1940 at tilmelde dem til Politistationen paa dertil bestemte Tilmeldingsblanketter, som tilligemed denne „V e jledn in g44 og en „Instruks for Husvagter“ udleveres uden Betaling. F or hver E jendom skal antages 1 Husvagtleder og mindst 1 Husvagthjælper. Er hele Lofts­ etagen ikke tilgængelig fra en og samme Opgang maa der foruden Husvagtlederen være 1 Hus­ vagthjælper for hver Loftsafdeling. Som Husvagtleder og Husvagthjælpere kan antages saavel Mænd som K v inder over 18 åar, som er raske og rørige; de skal være militærfri og maa ikke paa anden Maade være bestemt til Opgaver i Luftbeskyttelsestjenesten, herunder være ansat under nogen offentlig Myndighed (Stat eller K ommune); de skal bo i eller dog i um iddelbar Nærhed a f den paagældende E jendom , even­ tuelt være beskæftiget i eller ved E jendommen. Husejeren selv, dennes Hustru eller Børn over 18 Aar er nærmest til at fungere som Husvagtleder eller Husvagthjælpere, forudsat at de op fylder de nævnte Betingelser. løv rig t maa Viceværter, Inspektører, Gaardmænd o. 1. paa Forhaand i Kraft a f deres Kendskab til E jendommens Beboere og Lokaliteter anses for velegnede til Ledere af Hus­ vagten, forudsat at de op fylder de nævnte Betingelser. P olitiet kan udskyde saadanne Personer, der af ganske særlige Grunde findes uegnede. Det paalægges Husejerne at foretage A fm elding, naar de tilmeldte Personer som Følge af Dødsfald, Bortflytning eller af andre Aarsager ikke længere er i Stand til at bestride Hvervet, og samtidig tilmelde en Stedfortræder. Denne Af- og T ilm eld ing skal ske til Politistationen. Husvagtudstyr og Husvagtmateriel. Det paalægges Husejerne paa egen Bekostning at anskaffe Husvagtudstyr og Husvagtmateriel snarest og senest inden 15. Marts 1940. Nærmere Oplysninger om dette Udstyr og Materiel findes i „Instruks for Husvagter“ . Angaaende Anskaffelse af Civil gasmasker til Husvagter v il senere fremkomm e Meddelelse i Dagspressen. Husvagtens Pligter. Se herom i „Instruks for Husvagter“ .

Politimesteren i Nykøbing F., den 15. Februar 1940.

A AG E H. JØRGENSEN , Luftværnschef.

CENTRALTRYKKERIET-NYKØBlNG F.

Page 1 Page 2-3 Page 4 Page 5

Made with FlippingBook - Online magazine maker