Nykøbing F. - Instruks for husvagter og husejere 1940

3

2

Politiet tilkaldes ved: Hovedpolitistationen, S k o le g a d e ............................................. Telf. 199 og 781. Hjælpepolitistationen, Nr. Boulevard 25 ............................... » 1465. Bogøgade 28 ....................................... » ll)81x. »Lolland«, T o r v e t .............................. » 85. » Elektricitetsværket.............................. » 191. » Hotel »Stad N y k ø b i n g . . . . . . .......... » 154. 0 . Allé 5 1 ............................................. » 1025. Østre Skole, Fromsgade..................... » 117.

Endvidere fører Vagten Tilsyn med Mørklægning af Ejendommen un­ der Luftværnstilstand og foretager det fornødne med Hensyn til Etablering af Mørklægningsforanstaltninger paa Trapper, Gange m. v. Ved Flyvervarsling skal Husvagten slaa Alarm indenfor selve Ejendom­ men (ved Haandsirene, Gongong, Grydelaag) og bistaa Beboerne og efter Om­ stændighederne ogsaa Publikum ved Benyttelsen af event. Beskyttelses- og Tilflugtsrum. A f saadanne er blandt andre de herværende Bankers Kæ lder­ rum samt Fabrikant Nobels Nybygning paa Torvet fundet egnet. IV. Sanitetstjeneste: Husvagten maa gøre sig bekendt med, hvorfra Ambulancevogn og Samariter kan tilkaldes, ligesom han maa være kendt med, hvor nærmeste Brand-, Politi- og Afvaskningsstation findes (se nedenfor). V. Teknisk Tjeneste: Husvagten maa være orienteret om, hvor Hovedhanen for Vand og Gas findes, ligesom ban maa vide, hvor Hovedsikringen til Ejendommens Elektrici­ tetsforsyning er anbragt for at kunne paavise denne for eventuelle Hjælpe­ kolonner, og han maa selv i Tilfælde af Ordre om Mørklægning kunne af­ bryde fo r den elektriske Strøm, saafremt der brænder Lys i et Lokale, hvor d e r ikke er truffet Foranstaltninger til en effektiv Mørklægning af Vinduer og lignende. foruden selv at deltage i Hvervet — instruere Husvagt­ hjælperne og lede dem under Udførelsen af deres Tjeneste. Ligeledes skal i videst mulig Omfang gives Oplysninger til Ejendommens Beboere om deres Forhold un­ der Luftværnstilstand. Med Hensyn til Husvagtens Opgave under et eventuelt Luftangreb med Brandbomber maa følgende iagttages: Brande kan under Luftangreb opstaa enten som Bivirkninger fra Spræng­ bomber eller som direkte Virkning af Brandbomber. Brandbomber er som Regel forholdsvis sinaa (1— 2 kg). Paa Grund af den ringe Vægt trænger de ofte kun igennem Taget paa den Ejendom, de rammer, og bliver liggende paa Loftet. Falder Bomben f. Eks. i et Pulterkammer, der er fyldt med letfængeligt Materiale, vil det straks blive antændt. Ved en hurtig og rigtig Fremgangsmaade kan nedkastede Brandbomber for­ holdsvis let gøres uskadelige. Hertil anvendes Sand, hvormed Bomben dækkes. Vand maa ikke hældes paa selve Bomben, idet en Eksplosion derved kan foraar- sages; men Vand bør altid findes paa Loftet til Brug, hvis Husets Træværk an- tsondes. Husvagten skal

Samariterkolotmen tilk a ld e

!<*5R.

Sanitetsstation: Byskolen, Skolegade.

Afvaskningsstation: Badeanstalten, Nørregade. Telf. 789.

Forsyning med Materiel. Det paahviler Ejere af Ejendomme, hvor Husvagter oprettes, at anskaffe følgende Materiel: Til en Husvagt af mindste Størrelse (2 Personer): En Beholdning af 2 hl Sand, en Beholdning af 2 hl Vand, 2 Spande, I min­ dre Svaber og 1 Brækjern. En Husvagt paa 4 til 5 Personer skal raade over del dobbelte Udstyr. En Husvagt paa 6 til 7 Personer skal raade over det tredobbelte Udstyr o. s. fr. For hver Ejendom maa derhos yderligere være til Disposition 1 T-Nøgle (til Lukning af Stophane for Vandtilførselen til Ejendommen), 1 Nøgle til Hoved­ gashanen. Til Raadighed fo r hveit enkelt Medlem af Husvagten bør være 1 Civilgas­ maske, 1 Økse, 1 Skovl, 1 elektrisk Haandlygte, 1 Armbind.

For dette Materiel er fastsal følgende Normer:

1. Beholdere til Sand (ialt 200 1) kan være af: Træ: Tønder, Baljer eller Kasser, tilstrækkelig stærke og tætte. Jern (tæres i Tidens L ø b ): Fustager, Baljer eller Spande. 2. Beholdere til Vand (ialt 200 1) kan være af:

a. Jern : tætte og tilstrækkelig stærke samt helst galvaniserede. Eksempelvis bør en 100 1 Vandbeholder have Vægtykkelse mindst 0,9 mm og Bund tykkelse mindst 1,2 mm galvaniseret Plade. Anvendes kan Jernfustager, o.verskaarne eller med udskaaret Bund, Baljer m. v.

Brandvæsenet tilkaldes ved: Hovedbrandstationen .................................................................... Telf. 75. Hjælpebrandstationen, Stubbekøbingvej 9 .............................. »

b. Træ: Tønder eller Baljer. 3. Spande: Størrelse 8— 12 1.

1123kan benyttes.

4. Svabere skal have en Diameter af ca. 25 cm eller bedre bestaa af 100 flettede Snore af Tykkelse 15 mm Rundmaal og Længde ca. 50 cm samt være forsynet med et Skaft paa ca. 120 cm. 5. Skovle: Almindelig Størrelse paa Skovlblad, ca. 24 cm i Bredde samt største Længde ca. 35 cm. Skovlskaftet almindelig Længde og almindelig brugt Tyk­ kelse.

» » »

Engvej 12 ............................................ Grønnegade 58 ................................. Rosendahlsgade 1 6 ............................

» » »

619v » 649 » 1181 »

» » »

Telf.

26 (Zonen). 1172 (Falck).

Ambulance og Kranvogn tilkaldes ved:

»

Made with FlippingBook - Online magazine maker