Nykøbing F. - Instruks for husvagter og husejere 1940

HL. Vejledning for Husejere i Nykøbing F. Købstad

V ed en Husvagt forstaas: 1 Husvagtleder og det fornødne Antal Husvagthjælpere. Husvagtpligten omfatter: I. A lle E jendomme i følgende Gader: Torvet, Østergade, Jernbanegade, Slotsgade fra Lang­ gade til Aaen, Langgade, Frisegade, Brogade, Bastebrostræde, Færgestræde, St. Kirkestræde, L ille K irkestræde, Raadhusstræde, Klostergade, Nobelstræde, GI. Kirkegaard, Nygade, Tværgade mellem Nygade og Jernbanegade, Skolegade mellem Jernbanegade og Dronningensgade. II. A lle Beboelsesejendomme med 4 Lejligheder eller derover, uanset hvor E jendommen er beliggende. III. A lle Fabriks- og Lagerbygninger samt alle offentlige og private Skolebygninger, uanset hvor Bygn ingen er beliggende. T ilmelding og Godkendelse a f Husvag ter. A fmelding. Det paalægges Husejerne at antage 1 Husvagtleder og det fornødne Antal Husvagthjælpere for hver E jendom og senest Onsdag den 21. Februar 1940 at tilmelde dem til Politistationen paa dertil bestemte Tilmeldingsblanketter, som tilligemed denne „V e jledn in g44 og en „Instruks for Husvagter“ udleveres uden Betaling. F or hver E jendom skal antages 1 Husvagtleder og mindst 1 Husvagthjælper. Er hele Lofts­ etagen ikke tilgængelig fra en og samme Opgang maa der foruden Husvagtlederen være 1 Hus­ vagthjælper for hver Loftsafdeling. Som Husvagtleder og Husvagthjælpere kan antages saavel Mænd som K v inder over 18 åar, som er raske og rørige; de skal være militærfri og maa ikke paa anden Maade være bestemt til Opgaver i Luftbeskyttelsestjenesten, herunder være ansat under nogen offentlig Myndighed (Stat eller K ommune); de skal bo i eller dog i um iddelbar Nærhed a f den paagældende E jendom , even­ tuelt være beskæftiget i eller ved E jendommen. Husejeren selv, dennes Hustru eller Børn over 18 Aar er nærmest til at fungere som Husvagtleder eller Husvagthjælpere, forudsat at de op fylder de nævnte Betingelser. løv rig t maa Viceværter, Inspektører, Gaardmænd o. 1. paa Forhaand i Kraft a f deres Kendskab til E jendommens Beboere og Lokaliteter anses for velegnede til Ledere af Hus­ vagten, forudsat at de op fylder de nævnte Betingelser. P olitiet kan udskyde saadanne Personer, der af ganske særlige Grunde findes uegnede. Det paalægges Husejerne at foretage A fm elding, naar de tilmeldte Personer som Følge af Dødsfald, Bortflytning eller af andre Aarsager ikke længere er i Stand til at bestride Hvervet, og samtidig tilmelde en Stedfortræder. Denne Af- og T ilm eld ing skal ske til Politistationen. Husvagtudstyr og Husvagtmateriel. Det paalægges Husejerne paa egen Bekostning at anskaffe Husvagtudstyr og Husvagtmateriel snarest og senest inden 15. Marts 1940. Nærmere Oplysninger om dette Udstyr og Materiel findes i „Instruks for Husvagter“ . Angaaende Anskaffelse af Civil gasmasker til Husvagter v il senere fremkomm e Meddelelse i Dagspressen. Husvagtens Pligter. Se herom i „Instruks for Husvagter“ .

Politimesteren i Nykøbing F., den 15. Februar 1940.

A AG E H. JØRGENSEN , Luftværnschef.

CENTRALTRYKKERIET-NYKØBlNG F.

Made with FlippingBook - Online magazine maker