Skattebogen for Næstved Købstad 1939-1940

SKATTEBOGEN FOR NÆSTVED KØBSTAD

1939-40

PRIS 1 KR

PRIS fKR.

ny magle mølle

S K A T T E B O G E N

FOR

NÆSTVED KØBSTAD

1939_40

59*U

Aktieselskabet ,,Næstved Tidendens Bogtrykkeri — Næstved 1939

INDHOLDS-FORTEGNELSE.

Side 6 Marievej

....................... 6 Møllegade ........................ 6 Møntergade .................. 7 Niels Juelsvej .............. 7 Ndr. Farim agsvej ....... 7 Nygade ............................ 7 Ny Jernbanevej .......... - 8 Nyvej ............................... 8 Ny Østergade .............. 8 Odinsvej ....................... 9 Oskarsvej ....................... 9 Ostenfeldtsvej ................ 9 Peder Bodilsvej .......... 9 Peder Syvsvej .............. 9 P latanvej ....................... 9 Præ støvej ....................... " 10 Rampen ........................... ’ 12 Ram sherredgade .......... " 13 Reistrupsvej .................. “ I 3 Riddergade .................. “ 13 R ingstedgade .............. Roarsvej ........................... ” 14 Rolighedsvej .................. " 14 Bag Bakkerne .............. " 14 Rosenvej ....................... ” 1® Rugvænget .................. ” 1® Sagasvej ....................... “ 1® Set. Mortensgade ........... " 15 Set. Peders K irkeplads " 10 Sjællandsvej ................... “ 10 Skomagerrækken .......... ■ 10 Skyttem arksvej .......... " 10 Slagkildevej .................. " 17 Sortebrødregade .......... “ 1® Sterkelsvej .................. - 18 ^ lg Tagensvej ....................... " Teatergade .................. ~ ^g Thorsvej ........................... ^g Torvestræde .................. ~ ^g Tulipanvej ....................... ^g Vinhusgade .................. I 19 Violvej .......................... - 21 Vordingborgvej .............. - 21 Ydunsvej ....................... - 21 Æ girsvej ....................... - 22 Ørnevej ........................... _ 22 Østergade ....................... - 23 Vordingborgvejs Forl. .. - 23 Nygaardsvej .................. - 23 Meistersvej .................. - 24 Danavej ............................ - 25 Aaderup By .................. - 25 Ved Skibsvæ rftet .......... - 25 GI. Smedie ....................... - 26 Kobberbakken .............. - 26 Grimstrup Børnehjem - 27 Grimstrupvej .............. - 27 Sandholmsvej .............. - 28 Ryttervej ........................ - 28 Susaagaarden .............. - 28 Aalestoksgaarden ...... - 29 Ønskevillaen ...................

- 29 - 29 - 30 - 30 - 30 - 31 - 31 - 32 - 32 - 33 - 33 - 33 - 34 - 34 - 34 - 34 - 37 - 37 - 38 - 38 - 39 - 42 - 42 - 42 - 42 - 42 - 42 - 43 - 43 - 43 - 44 - 45 - 46 - 46 - 46 - 47 - 47 - 47 - 48 - 48 - 48 - 48 - 49 - 50 - 50 - 50 - 50 - 52 - 52 - 53 - 53 - 53 - 54 - 54 - 54 - 55 - 55 - 55 - 56 - 56 - 56 - 56

Aagade ....................... Adelsvej .................. Akseltorvet .............. Albanivej .................. Am tmandsgade ...... Baldersvej .............. Brandtsgade .......... Bredstræde .............. LI. Bredstræde ...... Brogade .................. Bygvænget .............. Bækkevej .................. Dehnsvej .................. E jlersvej .................. Emilievej .................. Enghavevej .............. Farimagsvej .......... F arvergade .............. Fasanvej .................. Fixvej ....................... Fredensvej .............. Freiasvej .................. Friggasvej .............. Fyensvej .................. Gallemarksvej .......... Lille Gallemarksvej Bag Bakkerne .......... Gallemosevej .......... Godthaabsallé .......... Gormsvej .................. Gottliebsvej .............. Gramsvej .................. Grønnegaarden ...... Grønnegade .............. Grønvej .................. Hans Hornemannsvej Havnen ....................... Havrevænget .......... Helgesvej .................. Hermansensvej ...... H jultorvet .................. Hovmannsvej .......... Hvedevænget .......... Iv ar Hvidtfeldtsvej Jagtvej ....................... Jernbanegade .......... Johannebjerg .......... Jyllandsvej .............. Kastanievej .............. Keram ikvej .............. Kildebakken .............. Kildemarksvej ...... Ved Kilden .............. Kildevænget .............. Kindhestegade ...... K irkestræde .......... Kompagnistræde Kornbakken .............. Kåhlersvej .............. Købmagergade ...... Lillebil-Centralen Lindevej .................. Magle Møllevej ......

Anmærkninger:

Ligningsprocenten for Formue- og Lejlighedsskat er 10,9 og for Menighedsudgifter 1,06. Udfor hvert Navn i omstaaende Liste, der er arrangeret paa samme Maade som den officielle Skatteliste, er anført det samlede Beløb, vedkommende skal svare i Formue- og Lejlighedsskat samt Bidrag til Menighedsudgifterne, idet Ørene dog ikke er medregnet. For de Skatteydere, der ikke deltager i Menighedsudgifter, vedrører det anførte Beløb kun Formue- og Lejlighedsskat. Det bemærkes, at en Del Skatteydere i det tidligere Set. Peders Landsogn har procentvis Skattenedsættelse i H. t. Indlemmelses­ betingelserne. Fortegnelsen over Skatteyderne er ordnet gadevis i H. t. de sidst optagne Mandtalslister. Udgiveren paatager sig intet Ansvar for eventuelle Fejl i de anførte Beløb, Navne og Adresser.

NÆSTVED KØBSTAD Aagade.

Meta M. Christensen, Husass. 23 D agm ar Bøttiger, Kollektrice 43 K aren V. Gabrielsen, Husass. 9 Kjeld Hage, Læge 2051 Jørgen Scheel-Bech, Købmand 3677 Maren M artha Hansen, Husass. 53 Dagni C. M. N ielsen,' Husass. 20 2 Alma Bolm, Husmoder 121 Edv. Johs. Bjørn, Cigarhdl. 245 Sv. Aage J. Larsen, Arbmd. 43 Poul E jn er Nielsen, Ekspedient 185 4 Ellen M. Simonsen, Husass. 59 E rik K. Ebbesen, Læge 2454 A. Unsgaard, Dommerfuldm. 1530 K ristine M. Manøe, Husass. 65 Tage Bryde Petersen, Ingeniør 418 Chr. Lundstein Ibsen, Bankbud 113 5b Rasm. P. M. Petersen, Købm. 448 Else M. Sørensen, Husass. 11 Hanne F. Andersen, Detailhdl. 18 K irsten Pedersen, Rentier 44 E rik J. Dahlberg, Skotøjshdl. 526 Hans Petersen, Invalidertn. 11 6 Emil G. Sauer, M alermester 245 Else M.' Sauer, Klinikdame 5 Henry Aage Sauer, Tømrersv. 53 E rling Sauer, Malersv. 167 Hans Poul Nielsen, G artner 83 E rna Rigm. Nielsen, Husass. 20 Tage E igil Jensen, Kommis 107 Henr. Gr. Andersen, Papirarb. 191 Niels J. Wimmer, K irkebetjent 116 K arl Willy Wimmer, P apirarb. 251 E llen Ingrid Wimmer, Husass. 5 Hotel „Akselhus“. Svend Hansen, Hotelejer 5310 E jler O. Seitzberg, Musiker 78 A sta A. Rasmussen, Husass. 20 Poul Nielsen, T jener 20 Knud Magnus Holm, Kok 173 Eyvind Kjær, Kapelmester 502 Marie Petersen-Ploug, Stuepige 17 Marie S. Christensen, Stuepige 23 Christen V. Jensen, Repr. 328 Hans Jensen, Redaktør 643 10 Georg Christensen, Boghdl. 1506 Poul Christensen, Boghdlmhj. 11 Oda J. Hansen, Husass. 5 11 Gertrud E. Mortensen, Husass. 11 E jn ar A. Sauer, Musiker 155 12 Carl Christens, Apoteker 8682 Anna M. Hansen, Husass. 41 Edith M. Petersen, Husass. 41

4 Poul F r. Reimers, Fo rvalter 14 Math. A nker Hestbek, Kommis 251 Alfr. Laur. Jensen, Disponent 765 5 Helga Vorbeck Petersen, Kbm. 110 V. R. Vorb. Petersen, Ekspd. 35 K arla Vorb. Petersen, Modist 59 6 H arald K. Morning, Købmand 526 Ingrid Morning, Elev 0 Johanne K. Jensen, Husass. 14 Ragna Jensen, Husass. 11 7 Egil Rasmussen, Handelsmhj. 227 Knud Chr. Knudsen, Fo tog raf 466 C lara Knudsen, Fo tog raf 209 Eva Valb. Knudsen, Kontorass. 281 K aja Knudsen, Sparekasseelev 53 Grethe J. Knudsen, Husass. 11 9 Holg. Hansen, Kommunebogh. 1154 10 Chr. Elbo, Skræderm ester 299 Alfr. Jørgensen, Overdyrlæge 562 Otto Elbo, Jou rn alist 92 11 Niels A. Aage Friis, Vognmd. 77 Carl Aage Friis, Vognmand 83 12 Soltau S. Sivertsen, Pensionist 191 Henny E. Rasmussen, Husbest. 53 Gunnar O. Jørgensen, Badem. 299 14 Ole P. A rentoft, Pensionist 125 Sv. Aage A rentoft, Jou rnalist 17 Poul G. Hansen, Styrm and 526 16 Joh. P. Sonne, Kommunelærer 412 18 R ichard Jessen, Dommer 1937 Ellen Marie Larsen, Husass. 9 Adelsvej. 1 Henry P. Lutterm ann, Arbmd. 44 Maren Jensine Jensen, Husmoder 3 Christ. M. Andersen, Husejer 125 Niels P. Nielsen, Arbmd. 3 3 Niels Petersen, Papirarb. 125 Carlo P. Petersen, Malerlærling 5 P ete r J. Jensen, A ldrtn. 2 Frederikke M. Jensen, Syerske 5 Jensine C. Hansen, Aldrtn. 2 5 Karoline M. Hansen, Aldrtn. 2 Chr. Hansen, Garderobeforp. 69 7 Carl J. G. Baes, Papirarb. 119 Sophus Vilh. Baes, Aldrtn. 2 Sophus V. M. Baes, Snedkersv. 65 Ingeb. A strid Baes, S trygerske 23 Vill. S. Baes, Blikkenslagersv. 83 Akseltorvet. 1 Jørg. P. Seheel-Bech, Isenkr. 3480

7

Karen Lauridsen, Husass. 11 H enriette B. Sørensen, Enkefr. 227 C. K litgaard-Lund, D irektør 1333 E ster K. E. Hansen, Husass. 5 E inar Iversen, Købmand 2051 Marie K. Hansen, Husass. 14 Emma Aarøe, Danselærerinde 580 Børge Aarøe, Sekr., cand. jur. 538 Morten Volm. Hansen, Ingeniør 5 Amtsgaarden. Gustav Toft, Am tmand 2610 Julie A. Larsen, Husjom fru 47 Karen R. Nielsen, Stuepige 14 Ing er E. Nielsen, Stuepige 14 Baldersvej. 2 Viggo Nielsen, Jou rnalist 512 6 Jens P ete r Jensen, Pensionist 95 Karen Brodthagen, Disponent 310 8 Ane Hansen, Enke 5 Karlo Christensen, S lagteriarb. 89 10 Ane K. Jensen, Syerske 3 Otto L. Pedersen, Maskinarb. 95 12 Niels P. Johansen, pens. Ledv. 77 14 Carl Alfr. Jensen, P apirarb. 137 B. C. Nielsen, Konfekturehdl. 107 Brandtsgade. 1 H. Chr. Andersen Ploug, Aldrtn. 15 Axel Bernh. Jæger, Arbmd. 107 Johannes E. Jæger, Arbmd. 11 Jens A. Jensen, Detailhdl. 101 Else Marie Jensen, Ekspd. 35 3 Maren K irstine Eriksen, Enke 3 Jens Hansen, Aldrtn. 2 Gudrun K. M. Larsen, G artner 5 Marie Jensine Larsen, Husmoder 5 4 Vald. S. Andersen, Papirarb. 263 Richo S. Andersen, T ræarb. 65 Anna K. Andersen, Aldrtn. 2 Karl H. Th. Hansen, Støberiarb. 71 And. F r. Andersen Ploug, A ldrtn. 2 Jens P. Rasmussen, Aldrtn. 2 Niels Chr. Hansen, Aldrtn. 2 Børge Vagn Hansen, Arbmd . 5 Johs. Viggo Hansen, Arbmd. 5 Gudrun Jensen, Husass. 5 5 Jens Nielsen, Snedkermester 121 Karl Th. Nielsen, Snedkerm. 245 6 Peder Larsen, A ldrtn. 2 Alfr. T. Christiansen, K ontorist 65 Anton Olsen, Arbmd. 38 Henry Alb. Andersen, Arbmd. 173 Niels P. Olsen, Prøvem ester 299 7 Ane K. Andersen, A ldrtn. 2 Jens P ete r Johansen, Vognmd. 101 Jens E. Johansen, Tømrersv. 179 Anna N. C. Olsen, Aldrtn. 2 L ars Chr Petersen, Mælkeforh. 119 E ster Sofie Petersen, Husass. 0 Hans Joachim Jensen, Arbmd. 77 Knud B. Petersen, Malersvend 83 7a Anders Poulsen, Aldrtn. 2 Marie Frandsen, Husmoder 7 Hanne Larsen, Ekspd. 137

Hans C. Andersen, T jenestekarl 191 Marie K. Jørgensen, A ldrtn. 2 Chr. Lamb. Lassen, Bagersv. 161 P eter Christensen, Tømrersv. 251 Albanivej. 1 Rasm. Johs. Nielsen, Arbmd. 38 2 Hans Jørg. Hansen, P apirarb. 121 Ellen Hansen, Ekspeditrice 65 Niels Carl Nielsen, Montør 3 K u rt Nielsen, Lærling 5 3 K. Vallentin Christensen, Vejm. 227 Carl R. Henriksen, E lek trik er 37 4 Niels F r. Harboe, P ap irarb . 137 Sv. Aage Sass, Tømrersv. 173 Amtmandsgade. 2 H arry Edm. Gents, Telefonfmd. 263 Thorbj. B. Gents, Medhj. 5 Asger Elmquist, Overdyrlæge 1752 Johanne K. Johansen, Husass. 11 Agnes M. Simonsen, Køkkenelev 9 E jler Hansen, A ldrtn. 2 Knud Henry Pedersen, Papirarb. 43 Svend Holst, D irektør 1937 Ellen M .Hansen, Husass. 35 K aren K. V. Sørensen, V icevært 9 Gustav Sørensen, O rganist 65 Chr. Lauridsen, Murersvend 83 Carlo Emil Larsen, P apirarb. 203 3 Hansine C. Hansen, fh. Rullerske 5 Oline C. Olesen, Aldrtn. 2 Elise S. Hansen, Aldrtn. 2 4 Niels P. Rasmussen, Slagtersv. 83 Emma Sophie Poulsen, Aldrtn. 2 Ellen I. G. Poulsen, Kontorist 269 Søren P. Iversen, Skomagerm. 43 Gustav Svendsen, Maskinarb. 215 5 E fraim Hansen, Maler 5 Jud ith Hansen, Pottem ager 13 Jenny Ida Andreasen, Syerske 5 Aksel Kaj Petersen, T ræarb. 16 O tto Louis Larsen, Arbmd. 107 Hans Larsen, Chauffør 155 Knud Victor Petersen, Arbmd. 5 Aili Andersen, Enke 0 6 V. Jørgensen, Manufakturhdl. 430 Haagen D. Bargisen, Ekspd. 101 Laur. J. Petersen, Papirarb. 83 Sofus Frandsen, fhv. Landarb. 5 K risten V. Andersen, Arbmd. 68 Anna Høyer, V iktualiehandler 173 Marie M. Andreasen, Elev 5 Else M. Henriksen, Ekspd. 5 7 Carl S. Christensen, Murerm. 173 Sv. Aa. Christensen, Murerm. 215 Knud H. Christensen, Murersv. 59 Sv. Aage Petersen, Chauffør . 74 Isabella Ditlevsen, Husmoder 4 F ra n k Ebbe Ditlevsen, Montør 251 8 Niels Th. Bode, Murer 39 Anna Gahrn Hansen, Rullerske 14 9 Anton E. Christensen, Chauffør 68 Poul E. E. Pedersen, Murerarb. 38 12 Anders Rasmussen, Tandlæge 526 Aage Braae, Læge 2972

8

P eter Hansen, Toldbetjent K arl Oluf Larsen, B esty rer E rn a S. Larsen, Husass. Svend Aage Olsen, Malersv. 167 W alther Petersen, K aretm ag er 299 23 A rthu r N. Stegeager, Købmand 18 H arald Hansen, Kedelpasser 191 E inar E. Hansen, Maskinarb. 245 K arl Kr. Nielsen, Væ rkfører 490 Hans C. E. Meyer, Pølsem ager 125 26 Herm. Andersen, Kartoffelhdl. 5 Kjeld Andersen, A rbejdsdreng 5 Vald. R. Henningsen, Papirarb. 227 Rasmus Nielsen, Aldrtn. 2 Thormod K. Hansen, Papirarb. 107 Ellen Bodal, A rbejderske 59 B ertha K. Jensen, Invalidertn. 5 Bredstræde. 1 Jens Peder Jensen, Arbmd. 14 Aksel H. Mortensen, Arbmd. 5 4 Karen M. Hansen, A rbejderske 83 Johanne M. Sørensen, Medhj.ske 5 5 B ertha M. Olsen, Aldersr. 2 Th. Poulsen, Arbmd. 3 7 Mette Christiansen, A ldersr. 2 Johanne Jensen, A ldersrenten. 2 E rn st Christensen, Arbmd. 39 Kaj Hansen, P apirarbejder 80 Kaj Petersen, Mekaniker 95 9 Johs. Jensen, Tømrersvend 41 F r. Jacobsen, P ap irarbejder 89 J. P. Nøhr, Malersvend 77 Daniel Jensen, Baadfører 119 Lille Bredstræde. 5-7 M. P. Madsen, fh. Lærerinde 5 9 H. J. Emanuelsen, Arbmd. 101 H. C. Emanuelsen, Arbm. 59 11 Fr. Wollander, A ldersrenten. 2 13 Chr. Jacobsen, Papirarb. 91 M. Kristiansen, A ldersrenten. 2 Brogade. 1 N. Chr. Jørgensen, Husejer 508 H. L. Jensen, Bødkersvend 83 Stine Larsen, A rbejderske 5 Inge Ibsen, Damefrisørinde 17 Bent Jacobsen Juhl 5 Edvin Nielsen, T ræ arbejder 167 Chr. Petersen, M askinfører 281 Kaj Nielsen, Sygehusportør 173 H. P. Rasmussen, Arbmd. 5 Else Hansen, Lærling 5 Børge Rasmussen, A rbejdsdreng 5 Ludvig Hansen, Tøffelmager 11 Th. Christensen, Bødkermester 137 Bernh. Clausen, P ap irarbejder 125 John Petersen, A rbejdsdreng 5 2 H. P. Nielsen, G aardskarl 69 H arald Nielsen, Maskinpasser 245 Poula Wissenberg, Læge 538 J. C. Righolt, D irektør 932 E rn a M. Nielsen, Husass. 20 N. E. Schoubye, Am tslæge 1979 A strid Hansen Kuld, Husbest. 95 H. A. Birksted, Landsretssagf. 4018 316 95 11

Helmer Frandsen, Snedkersv. 102 And. F r. Nielsen, Tømrersv. 121 7b H enrik E. Jacobsen Arbmd. 17 Sofus Jensen, Arbmc' 89 In g er Jensen, Ekspd. 5 Sv. Orla Rasmussen, Arbmd. 39 F r. Moukjær, Bagersvend 234 D orthea C. Jensen, A ldrtn. 2 M aren Nielsen, Husass. 5 7c Anna N ora Nielsen, Husmoder 5 Hans P. V. Hansen, Smedesvend 23 Marius J. P. Hansen, Arbmd. 80 E lisabeth A. Steenberg, Aldrtn. 2 A rth. V. Steenberg, Lagerforv. 137 Christiane K. M. Larsen, Aldrtn. 2 7d H ans P eter K. Madsen, Arbmd. 95 H ans P. Rasmussen ,Aldrtn. 2 O tto Thorv. Jensen, Arbmd. 69 Else K etty H. Jensen, Husass. 23 Ane #Marie Hansen, Aldrtn. 2 T. E lisabeth Hansen, Husass. 5 8 K arl Gr. Ludvigsen, Papirarb. 77 Jens Chr. Hansen, Arbmd. 80 Carl A. G. Hansen, Arbm. 41 Anders Hansen, Bud 5 9 Rs. L. Andersen, fh. Beslagsm. 227 10 Hans P ete r Hansen, Arbmd. 3 K aren H. Christensen, P apirarb. 71 Peder Hansen, Arbmd. 6 Sidse M. H. Petersen, Rentier 3 Joh. Kamm ersgaard, Papirarb. 68 E in ar Sv. Aa. Olsen, Arbmd. 3 Chr. F r. Larsen, Snedkersvend 191 K aren K. Rasmussen, Detailhi. 137 11 Ole Pedersen, Støberiarb. 125 Helene E. Pedersen, Husass. 5 Gerda M. Pedersen, Syerske 5 12 Hans Larsen, Aldrtn. 2 K aren Marie Larsen, Husass. 5 Jens P ete r Larsen, Arbmd. 44 Ove P ete r Knudsen, Arbmd. 16 Anders Hansen, Sømand 5 14 Evald Hansen, Chauffør 77 Christian M. Andersen, Arbmd. 74 15 K atrine Pedersen, A rbejderske 16 M. Boel Pedersen, Pensionist 131 16 K irsten R. Olsen, Husmoder 4 H ans E rik Olsen, Kommis 5 Vilh. Jørgensen, Chauffør 119 17 O tto Jul. Pedersen, T ræ arb. 137 F ra n k Petersen, Medhjælper 5 Henry C. Hemmingsen, T ræarb. 68 E jn er M. K. Ottesen, T ræarb. 69 18 H ans J. Hansen, Maskinfører 173 Edvin K. Hansen, Tømrersvend 187 19 H ans Danholt, Pensionist 316 Axel Danholt, Overofficiant 490 20 Chr. Christensen, Pensionist 173 J. M. Christensen, Komm.ass. 263 21 Jens Christensen, M urerm ester 39 Lydia V. Christensen, Ekspd. 161 R uth E. Christensen, Ekspd. 155 Jensine K. Christensen, Husass. 17 Chr. P. Ladefoged, Murerm. 113 22 Villy M. Hansen, T ræ arb. 77

Ita

9

Gurli Hansen, H usassistent 3-5 N. P. Jensen, Arbmd. Sv. Aa. Jensen, Træarb. H. C. Jensen, Træarb. N. P. Botoft, Murer V iktor Botoft, Skytte 83 Søren B. J. Munk, Søfyrbøder 209 Uffe Johan Jensen, Arbmd. 14 E rlin Hansen, Smedesvend 119 Ludvig Krause, B agerm ester 16 Ehlers Ø stergaard, T ræ arbejder 92 K etty Andersen, Husbestyrerinde 5 Egon Franzen, F arv er 5 A rthu r Cortz, R estau ratø r 209 Henry Rasmussen, Arbmd. 5 4 H. P. Christensen, Købmand 74 Ane M. Hansen, A ldersrenten. 2 L. C. Jensen, G aardskarl 5 6-8 Jens G. Jensen, Kommis 155 Boysen Iversen, Kordegn 173 Eva Nielsen, Sygeplejerske 23 F r. Eriksen, Musikhandler 116 Cai Hansen, P apirarb. 281 K ristian Andersen, Arbmd. 23 Hans F. Larsen, Medhjælper 5 Kaj Hansen, Arbm. 9 C. Christiansen, Kleinsmedem. 861 7 Chr. Lorenzen, Købmand 1530 Eivind Lorenzen, Tømrerlærling 5 Hansine Jacobsen, Husassistent 17 Chr. Jensen, U rm ager 185 9 Axel S. Larsen, Købmand 4449 Jørg. Lindager, Handelsmedhj. 251 Julie Iversen, Husassistent 17 10 Karen Petersen, Sygeplejeelev 5 Mette Pedersen do. 17 Inge N. Hansen do. 269 Bodil Petersen do. 23 Mette Ella Rindom do. 20 M. E. Gabrielisen, Sygeplejerske 215 Ulrik Trap Friis, Konditor 0 Jørg. Jacobsen, Bagersvend 59 Aug. Andersen, Maskinforh. 245 Eigil Bollerup, Ingeniør 789 W. E. Frederiksen, Chauffør 221 Knud Andersen, Barbermester 41 Chr. A. Olsen, Telefonarbejder 119 Ingrid Olsen, Husassistent 14 Bygvænget. 1 Alex Hansen, Marketender 119 John Jensen, Chauffør 17 3 A rthur Appelby, Vulkaniser 69 J. P. Frederiksen, Arbmd. 5 Svend Frederiksen, Arbejdsdreng 5 Bækkevej. 10 N. P. Persson, Sadelmager 69 Alfred Persson, Arbmd. 173 Karen Persson, Ekspeditrice 11 E rik Andersen, Barbermester 35 Frede Andersen, Barbersvend 5 12 H. F. Jørgensen, Savværksejer 14 H. C. Bech, Ingeniør 125 173 53 44 20 39

Dehnsvej. 1 Niels Elmer, Pensionist 227 E ster Thomsen, Husbestyrerinde 14 H. F. Nielsen, P apirm ester 1279 Tage Nielsen, Maskinfører 364 Villy Nielsen, P apirarbejder 179 4 Richard Petersen, Mekaniker 717 Johan Jensen, Mekaniker 20 Anna Nielsen, Enkefrue 80 5 Carl Jensen, Gaardskarl 41 J. P. Petersen, Aldersrenten. 2 H ertha Andersen, Syerske 7 Charles Pedersen, Varmemester 95 R. E. Petersen, Malermester 245 Aage Petersen, Ekspedient 263 Villy Petersen, Maskinarbejder 257 Børge Petersen, Malersvend 185 6 E. W. Flensborg, Læge 334 K. J. Nielsen, M askinfabrikant 227 7 K.. E. Larsen, Arbmd. 86 Viggo Rasmussen, Papirarbejder 83 H. F. V. Hansen, Ekstraarb. 16 Poul Pedersen, Papirarbejder 137 Anna Beck, Fabriksarbejderske 53 Nikolaj Hansen, T ræ arbejder 5 8 H. P. Christophersen, Maskinf. 316 Rigmor Christophersen 221 Peder Pedersen, Portør 155 Emil Stenberg, Træ arbejder 74 Ejlersvej. 1 Emilie Nielsen, Enke 9 Aksel Nielsen, G artner 5 Emilievej. 1 Lars M. Hansen, Gaardskarl 41 Louise Kristensen, Enke 77 Dorthea Kristensen, Frøken 5 Astrid Kristensen, Frøken 5 Anders Christensen, Lagerarb. 107 Tage Christensen, Ekspedient 95 2 N. P. Petersen, Entreprenør 1614 Knud Pedersen, Elev 59 4 Martinus Nielsen, Skræder 2 F rits F rank, Arbmd. 5 Anna Sivertsen, Husbestyrerinde 3 Aage Thybo Nielsen, Snedkersv. 23 Enghavevej. 1 Victor Petersen, Skrædersvend 18 2 Arly Carl Pedersen, Arbmd. 80 S. M. Andersen, Arbmd. 95 E jner Petersen, Arbmd. 110 3 Hans Rasmussen, Form er 92 Karen Rasmussen, Husbest. 5 4 Aksel Andersen, Opsynsmand 227 Henning Andersen, Konditorsv. 5 Ellen Andersen, Ekspeditrice 5 5 Chr. Wich Hansen, Papirarb. 121 6 Laurits Jørgensen, Arbmd. 16 Marie Larsen, Husassistent 5 7 Aage Pettersen, Maskinarbejder 203 8 Victor Hansen, Slagter 113 Ole Mogensen, Arbmd. 5 9 Chr. Johansen, Papirarbejder 155

10 10 Sv. Aa. Mortensen, Medhjælper 11 E inar Jensen, Smedesvend 41 E rn a Jensen, Elev 14 11 Julius V. Jensen, Aldersrenten. 2 12 N. P. Hansen, Arbmd. 131 Knud V. Hansen, Tømrersvend 143 13 Emil G. Andersen, Aldersrenten. 2 Lars Sørensen, Tømrersvend 101 14 Jens Juel Jacobsen, Chauffør 221 Louise Jacobsen, Husmoder 5 Carl Jacobsen, Træarbejder 9 J. P. Christiansen, Aldersrenten. 2 16 Ellen Pedersen, Husmoder 5 H arry Pedersen, T ræarbejder 23 Helmuth Madsen, Medhjælper 5 18 N. P. Christiansen, Skomagersv. 77 Anna Christiansen, Husass. 9 Marie Hansen, Husbestyrerinde 5 20 Carl Petersen, Papirarbejder 137 Anna K. Jensen, Arbejderske 65 H arald Jørgen Berg, Kommis 161 Niels Larsen, Arbmd. 119 Poul E rik Larsen, Gartner 11 Farimagsvej. 1 Wilh. Smith, Konsul 9741 Agnes Hansen, Husjomfru 65 Else Jensen, Stuepige 17 3 Holger Hansen, Medhjælper 215 E inar Christiansen, Benzinforh. 191 5 B. S. Jacobsen, Læge 281 Inger Hansen, Sygeplejerske 143 Sigga Johansen, Sygeplejerske 92 Anna Tang Koch, Sygeplejerske 155 C. H. Nielsen, Maskinfabrikant 502 Else Svenningsen, Massøse 35 7 Anna Larsen, Husmoder 5 S. F. Aaris-Larsen, Tømrerm. 1052 O. V. Aaris-Larsen, Tømrerm. 1004 Stella Aaris-Larsen, Bankass. 364 Elisabeth Aaris-Larsen, Kbmd. 83 Birte Skou, Husassistent 14 8 E. J. C. Vølxen, D irektør 1435 L. P. Grøntved, Konsulent 358 J. E. Nielsen, fhv. F o rpag ter 17 K. J. Kristensen, Konsulent 1700 Ellen Kristensen, Husassistent 17 Sv. Christensen, Inspektør 239 R. F. Jensen, R estauratør 1841 Mary Rasmussen, Kogeelev 23 Anna Nielsen, Husassistent 20 Carl E rik Petersen, Kok 269 9 Svend Nielsen, Toldassistent 358 Hans R. Larsen, Chauffør 69 Dines Poulsen, Vognmand 974 Niels Christensen, Chauffør 92 10 N. Th. Andersen, F abrikant 17401 Poula Møller, Husassistent 17 11 Anna Christensen, Rentier 5 G. Christensen, Telefonistinde 209 Karen Hansen, Frøken 23 Henriette Hansen, Bestyrerinde 293 12 H. C. Hansen, Telegraffmd. 299 Kate J. Jensen, Elev 5 13 Marie Madsen, Enkefrue 71

Ludvig Madsen, Ølhandler Else Eriksen, Husassistent Carl Bertelsen, Bagersvend J. Hasselbalch, Portier E rik Andreasen, T jener

3390

17 15

125 203 2086

13b H. P. Olsen, Redaktør Laura Jensen, Husassistent 14 Carl Melau, Aldersrenten. Henning Melau, Handelsmand Bergliot Melau, Fabriksarb. 15a C. R. Nielsen, Medhjælper 15 Ove Ingerslev, Læge Karen M. Hansen, Husass. 17 M. H. R. Pedersen, U rm ager Kristine Hansen, Syerske Karen Larsen, Kogerske Ane M. Nielsen, Aldersrenten. H. P. Olsen, Papirarb. 125 Ebba Hansen, Forretningsbest. 197 Ane Sofie Hansen, A ldersrenten. 2 Niels L. Olsen, A ldersrenten. 2 Hermann Jensen, Husejer 598 Caroline Laursen, Husmoder 3 Emil Dyhr, F abriksforvalter 693 18 Søren Hansen, Autoforhandler 508 Inger Hansen, Klinikfrøken 5 19 Sidsel M. Nielsen, Enke 5 Ingeborg Jacobsen, Papirarb. 101 Johanne Hansen, Enke 4 Jørgen Emanuelsen, Aldersrenten. 2 19a K. E. Jensen, Tømrersvend 77 Jenny K. Jensen, Væverske 5 Henriette Hansen, Aldersrenten. 2 Mette Hansen, Enke 3 Søren Larsen, Arbmd. 89 20 Thorvald Larsen, Vognmand 11 August Granner, Ingeniør 316 Laura Sørensen, Pensionist 18 Anna S. L. Lehn, Husmoder 3 Ragnhild Lehn, Postassistent 382 Richardt Rasmussen, Bankass. 59 20a Vera Kristensen, Biblioteksass. 221 Sigrid B. F. Dahl, Tandlæge 346 Em a Petersen, Lærerinde 137 Knud Nielsen, Smedesvend 191 J. P. Jensen, Arbmd. 3 Anna Larsen, Pensionist 5 E jn ar E. Mørup, Repræsentant 11 Hans H. Nielsen, T jener 11 21 Chr. Petersen, Skræder 121 Anna M. Olsen, Husmoder 3 Herdis Olsen, Kontorass. 104 Chr. Nielsen, pens. Overbetjent 110 Kr. Kristensen, Overportør 173 Jørgen P. Jørgensen, Papirarb. 107 Margrethe Larsen, Medhj.ske 18 Lilly Johanne M. Haupt, Husass. 11 Elva Nielsen, Husass. 23 Hans P. Mortensen, Handelsm. 11 Hans Chr. Martinsen, Mejerist 9 Olga Mielche, Aldersrenten. 2 22 P. Chr. Bianco Boeck, Amtsfv. 1770 Ruth Edith Poulsen, Husass. 35 23 Emanuel Sv. Petersen, Købm. 5 Vilh. J. Poulsen, fhv. Købm. 40 23 2 23 161 104 2868 47 77 137 38 2

11

Peder Jacob Olsen, Brødkusk 71 24 Christiane M. E. Hentze, Aldersr. 2 Margrethe Langevad, Enkefrue 173 Margrete Evers, Frøken 185 H ertha Jensen,, Enkefrue 39 Anna Redsted, Enkefrue 526 Cecilie Hansen, Frøken 143 P eter M. Henriksen, Po rtner 38 Martha Henriksen, Bogholderske 143 25 Carl Mortensen, Incassator 448 P. Chr. Andersen, Bundskærer 9 Inger M. Andersen, Fabriksarb. 5 Svend Aage Andresen, Arbm. 5 26 Aage Jensen, R itmester 466 Helga K. Nielsen, Husass. 23 Ritmester P eter Jensens Enke 1034 Anna M. F. Andersen, Husass. 23 Aage M. H. Møller, Premierl. 203 Harald Bay Schmith, Premierl. 173 Magdalene Nielsen, Sygepl.ske 187 27 Viggo I .Mørkeberg, Vognmand 107 Knud Mørkeberg, Bankas s. 5 Anna C. Monberg, Arbejderske 3 E inar Johansen, Snedkerm. 113 28 Laurits Grønlund, cand. pharm. 526 Aase Eleonora Grønlund, Bogh. 251 Grete K. Grønlund, Kontorass. 23 E rik Krog Aage, Sagfører 992 Anna A. E. Simonsen, Rentrice 316 Anna G. M. Hansen, Husass. 5 Anna Hansen, Husass. 23 29 Katrine Marie Hansen, Aldersr. 2 Birthe M. Svalmstrup, Enkefrue 9 Hansine J. Petersen, Papirarb. 86 Chr. V. Christensen, Murersv. 71 Hans Chr. Hermansen, Murersv. 113 30 Niels A. W itting, Repræ sentant 5 31 Anna Ingeborg Hansen, Husbest. 5 Frederik Hansen, Tømrersvend 5 Holg .P. Riise, Regnskabsass. 59 Kristian Pedersen, Arbm. 5 Gerda M. F. Nielsen, Syerske 59 Christen H. Johansen, G artner 17 32 V. Handberg, Automobilforh. 1554 Ingeborg Johansen, Syerske 5 Ane Marie Olsen, Diakonisse 137 33 P eter U lrik Larsen, Inspektør 466 Hans N. Thuesen, Forstander 68 Ruth Elsøe Thuesen, Eksped. 20 Sv. K. C. Jørgensen, Barberm. 11 Karen Sofie Jensen, Enkefrue 3 Helge Altmann, Ekspedient 185 H arriet A. Larsen, Rentier 92 Anna K. Larsen, Frue 18 Gerda Larsen, Kontorass. 107 35 Stefana Andresen, Tandlæge 1190 Dorthea M. Hansen, Husbest. 47 36 Carl P. Søllegaard, Købmand 191 Hermann Søllegaard, Musiker 95 Julie Schmidt, pens. Bankass. 263 Ellen K. Lijdberg, Enkefrue 86 Jens P. Jensen, Ejendomsm. 68 Poul Evald Jensen, Kommis 17 Arne Verner Jensen, Pottemi. 5

Jernbanestationen: H. C. Hollesen, Stationsforst. 1016 Anna M. Jensen, Husass. 23 Vogterhus Nr. 26: Hans A. Petersen, Banearb. 131 Adolf Petersen, Bud 5 Lars H. Hansen, Overportør 173 Vogterhus Nr. 27: Chr. P. Christensen, Aldersr. 16 Jens P eter Olsen, Pensionist 18 38 Rs. P. Rasmussen, F ragtm and 1112 H ertha Rasmussen, Dameskr.inde 14 F. Lund, statsaut. Ejendomsm. 723 Kn. Lund, statsaut. Ejendomsm. 173 Post- og Telegrafbygningen: Johan E. Vogel, Læge 2655 Poul Vogel, Elev 0 Ingeborg S. Andersen, Husass. 23 C. C. Jensen, R estauratør 1297 Eleonora Nicolaisen, Husjom fru 41 Herm. Madelung, Postkontrolør 837 Jobs. Nikolajsen, Postmester 1638 Clara Olsen, Husassistent 23 K irsten E. Nikolajsen, Frk. 0 40 H. P .Chr. Jensen, Vognmand 191 Aksel Jensen, Typograflærling 5 43 N. Borella-Hansen, Handelsg. 89 45 Johs. V. Clausen, Murerarbm. 107 Maren K. Clausen, Aldersr. 2 Ole Jakob Clausen, Børstenbinder 5 47 H. Evald Andersen, Vognmand 86 Hansine V. Andersen, Rentier 14 Har. Christiansen, Chauffør 47 Karen M. Mathiasen, Servetrice 179 49 Niels P .Chr. Hansen, Bager 11 Peter E. Neerup Jensen, Arbm. 173 Ludvig D. Svendsen, Arbm. 5 51 Carl P. Jørgensen, Bybud 155 Carl Laur. Jørgensen, Chauffør 40 52 Alderdomshjemmet: Vilhelmine Fersbøl, Sygepl.ske 191 Karen K. J. Poulsen, Kokkepige 41 Karen M. Nielsen, H usassistent 23 Asta V. R. Hansen, do. 20 Eleonora Petersen Ebbe do. 20 K irsten Rigmor Jensen do. 42 Edith M. Bodahl do. 11 Grete Valborg Nielsen do. 14 Karen I. M. Christiansen do. 9 Inger C. O. Hansen do. 11 Gerda Margrethe Hansen do. 14 Ane Marie Hansen, Økonoma 400 Carl Nielsen, Fyrbøder 95 Ebba M. Nielsen, Telefonistinde 29 Marie D. K. Andersen, Aldersr. 2 Lars P. Andersen do. 2 K ristian Andersen do. 2 H. A. Sten Andersen do. 2 Hans P .Albrechtsen do. 2 Julie Berthelsen do. 2 Marie Sofie Bendtsen do. 2 Thomas F r. Bagger do. 2 Anders Christiansen do. 2 Karoline Dohse do. 2 Ole K risto ffer Eliasen do. 2

12

Mette Marie Hansen 2 P eter Laur. Hansen, Pensionist 17 L ars P eter Hansen, A ldersm tn. 2 Sofie Frederikke Hansen do. 2 Hans Kr. Hansen do. 2 Eline Hansen do. 2 Ane Sofie Hansen do. 2 Ane Dorthea Hansen do. 2 Karen Kirstine Hansen do. 2 Hans Jørgensen do. 2 Niels F r. Jørgensen do. 2 Anna Elisabeth Johansen do. 2 Maren Sofie K. Jensen do. 2 Mariane Jensen do. 2 Karen Sofie Jakobsen do. 2 Marie K. Johansen do. 2 Ludvig Jensen do. 2 Rasmus Jensen do. 2 K ristian Jensen do. 2 Ole Jakobsen do. 2 Karen Jensen do. 2 M artha Kristine Jensen do. 2 Anna Charlotte Jensen do. 2 Anna Marie Jensen do. 2 Karen M. Larisdatter do. 2 E tla Larsen do. 2 Jens P eter Larsen, Pensionist 91 L aura Emilie Larsen, Aldersr. 2 Martine Lydiksen do. 2 Ane Sofie Madsen do. 2 Peder Johan Nielsen do. 2 Johannes Nielsen do. 2 Hans Kr. Nielsen do. 2 Rs. P. Johan Nielsen do. 2 Johanne F. Nielsen do. 2 Ane Marie Olsen do. 2 Lars Petersen do. 2 Hans Petersen do. 2 Ane Petersen do. 2 Hans Petersen do. 2 Hans P eter Petersen do. 2 Jens Godthardt Pedersen do. 2 K irsten Persson do. 2 P etra Marie Rasmussen do. 2 Anna Solbjerre do. 2 Søren Sørensen do. 2 Lars Thomsen do. 2 Hans F r. H. Bruun do. 2 Margrethe Hansen do. 2 Hans Chr. Andersen do. 2 Anna M. F. Madsen do. 2 Berthe Mogensen, Husassistent 17 53 S. Sørensen, Redaktionssektr. 562 Har. B. Rasmussen, Barberm. 813 K urt Rasmussen, Murerlærling 5 55 N. C. Pedersen, Forsikringsinsp. 155 Gerda Christensen, Bogh.ske 574 E rn st Christensen, Kommunel. 651 Rosenfeldt Hansen, Politifuldm. 545 E rik Hoff Clausen, Købmand 1710 Vagn Schnack, Trafikmedhj. 95 Laurine C. Larsen, Lærerinde 603 Anker H. Ring, Politifuldm. 358 Johanne M. Andersen, Købmand 68 Holger Jespersen, Maskinarb. 197 do.

56 H arry E. Rasmussen, Arbm. 74 Anna C. Andersen, Kogejomfru 9 Alb. Christensen, Chauffør 119 Jens E. Christensen, Snedker 23 58 Jens Thirslund, K eram iker 1614 Søren Ib Thirslund, Sømand 101 59 Hans Julius Jensen, Smedem. 615 Edda I. Jensen, Kontorassistent 5 60 Hans P eter Hansen, Papirarb. 113 Svend Otto Olsen, Arbm. 293 Aksel Nielsen, Arbm. 59 61 Karl K. Rasmussen, Handelsag. 2069 Betty L. B. Rasmussen, Frøken 0 62 Maren K. Hansen, Køkkenass. 53 ^ Hans H. Thomsen, Gaardskarl 116 Else C. Thomsen, Ekspeditrice 167 Helge P eter Petersen, Medhj. 23 63 H. Barfoed, Landinspektør 1243 64 E rn st L. G. Petersen, Overbetj. 544 Oluf H. Harholt, Lokomotivfb. 155 66 H. Aagaard, Murermester 1817 E lna H. Aagaard, Ekspeditrice 5 67 Hans V. Emil Petersen, Aldersr. 2 Hans Chr. Sørensen, Handelsm. 5 Thorv. Hermansen, Aldersr. 2 Jacob Stephensen, Aldersr. 2 Julius Hemmingsen, Slagtersv, 101 Fr. A. A. Baes, Maskinarb. 155 Carl G. Baes, Bankassistent 239 Knud Vagn Baes, Malerlærling 5 Hans O. A. Hansen, Snedkersv. 101 Carl Ferd. Clausen, Barberm. 11 Dagny Clausen, Elev 5 68 Ane Marie Hansen, Pensionist 41 Annelise Kahler, Blomsterhandler 5 Herman Kahler, Keram iker 1243 69 Poul Chr. Jeppesen, F ab rik an t 227 Holger Jeppesen, F ab rikan t 526 Viggo Hansen, Typograf 137 Maren Hansen, Husbestyrerinde 9 70 Emil Chr. Maarth, Læsseform. 69 Niels Chr. Jacobsen, Motorf. 173 Sv. Aage Jacobsen, Kontorass. 197 Niels P. J. Jensen, Arbm. 43 71 Karl Alfr. Emilius, Overportør 155 Edith Thomsen, Ekspeditrice 215 M artha S. Sauermilch, F rue 9 Carla Sauermilch, Kassererske 197 72 K. V. Jensen, Ek straarbejd er 155 Th. Sørensen, Overportør 137 73 S. Aa. Holbøll, Overlæge 3857 Gerda Nielsen, Kokkepige 41 Ruth E. Pedersen, Barneplejerske 9 74 Chr. Hemmingsen, Politbetj. 412 Gudrun Hemmingsen, Eksped. 101 Hans P. Hemmingsen, Mekan. 68 Farvergade. 1 Margrethe Nicolajsen, Syerske 5 2 P eter E. Nicolajsen, Værkfører 334 Kaj Larsen, Remisearbejder 263 Carl A. Petersen, Arbm. 44 3 Arnold Sørensen, Assurandør 215 Hans H. Kaalund, Vaskeriejer 299 5 Anna M. Petersen, Aldersr. 2

13

10 Jørgen Chr. Olsen, Skomagerm. 77 Jørg. Fr. Esbensen, Aldersr. 2 11 Georg P eter Petersen, Journalf. 394 Ellen M. Petersen, Telefonist 179 Hans M. Petersen, Kommis 281 12 C. V. Hansen, F abrikant 633 13 Marie Sofie Olsen, Husmoder 17 Svend Aage Jørgensen, Arbm. 3 Willy Torp Larsen, Kontorass. 227 Tora L. A. Larsen, Husmoder 3 14 Chr. H. Johansen, Papirarb. 155 Ellen D .Petersen, Medhj.ske 35 Niels Aksel Petersen, Bud 5 15 Marie N. Nielsen, Enkefrue 5 Oluf Johs. Rasmussen, Tømrer 5 16 Harald Mortensen, Cyklehdl. 376 17 N. O. Johansen, Viceinspektør 687 Edel V. Johansen, Kontorist 83 18 Jakob Jakobsen, Maskinarb. 227 Hans A. Andersen, Maskinarb. 137 Knud Serop, Papirarb. 92 Carl O. Christensen, Væ rkfører 316 19 Anders K. Hansen, Overportør 191 Knud E. Hansen, T ræ arbejder 203 E rik E. Hansen, T ræarbejder 167 Maren J. Hansen, Pensionist 5 20 P. Simon Hansen, Konsulent 191 21 Chr. Jensen Petersen, Typograf 316 Ellen Marie Petersen, Invalider. 5 22 Marius Essendrop, Læ rer 448 Fredensvej. 1 Niels Juel Larsen, Købmand 741 Carl Johan Larsen, Handelsi. 5 Laif F. Jørgensen, T ræarbejder 74 3 P eter Petersen, Papirarb. 263 E jner Jensen, Lokomotivfører 191 4 Th. J. Oulund, Pensionist 18 Emmy Oulund, Husbestyrerinde 5 Ove Larsen, Keram iker 119 5 Axel Vilh. Andersen, Mekaniker 74 6 Jørgen Johansen, Sadelmager 77 Maja E. Jensen, Syerske 11 7 Hans P eter Jensen, Arbm. 17 8 Anna K. Jensen, Invaliderenten. 5 9 Magnus Lauridsen, Motorfører 334 9a Lars P. Hansen, Telegrafarb. 17 Aage M. Christiansen, Murersv. 167 10 Niels Petersen, Papirarbejder 209 Jørgen N. Hansen, Slagteriarb. 110 11 Jens Chr. Larsen, Chauffør 3 12 Jens Kr. Pedersen, Fabrikarb. 119 Thorvald R. Pedersen, Kontorist 5 Kurt Erh. Pedersen, Pottem. 5 Arnold H. A. Hansen, Arbm. 5 13 Hans Fr. Christensen, Rentier 4 14 Else Marie Jensen, Pensionist 5 15 Hans C. J. Petersen, Maskinarb. 131 Knud B. G. Petersen, Murersv. 161 Anna Petersen, Husbest.inde 5 Ebba S. Petersen, Bogholderske 191 16 Eline Marie Sørensen, Husmoder 4 Hans Chr. Jensen, Chauffør 91 Edvin Anderberg, Lokomotivfb. 131

Svend G. M. Petersen, Arbm. 43 Vagn F rith jo f Wentzel, Arbm. 11 Valdemar Petersen, Arbm. 92 K irstine R .Hansen, Aldersr. 2 Otto Hansen, Invaliderenten. 5 Anna Hansen, Papirarb. 107 Manfred L. Pedersen, Medhjælper 5 Nielsine Christensen, Aldersr. 2 Jens P. Thv. Jacobsen, Arbm. 3 Vilh. P .Larsen, Havemand 71 Birtha Jørgensen, Husbest.inde 5 7 Henning A. Wahl, Ekspedient 227 E rik Madvig, Ekspedient . 92 Rodi Evald Hansen, Ekspedient 107 Victoria Nielsen, Pensionatsv. 20 Jens C. Nørgaard, Ekspedient 251 Carl Rasmussen, Handelsagent 107 F r. H. Høyrup, Amtsfuldm. 1150 Inge Lundshøj, Husassistent 17 Hans P. Andersen, Arbm. 15 Jens P. Jensen, Handelsmand 4 Agnes K. Meisel, Arbejderske 80 Pouline Jensen, Aldersrenten. 2 Carl Chr. Nielsen, Fotograf 190 Carla Kjeldsen, Husassistent 5 9 Chr. E. Jørgensen, Købmand 209 Bertel C. K. Præ st, Repr. 281 11 Poul Wilh. Wieder, E lektriker 412 Frederik J. V ingart, Værkfører 705 Inger Christiansen, fhv. Sygepl. 5 Fasanvej. Jens P. Hansen, fhv. Gdr. 71 Marie E. Henriksen, Eksped. 23 Niels M. Hansen, Parcellist 113 Carl E inar Sørensen, Arbm. 155 Metha Marie Madsen, Husbest. 3 Oda Henriksen, Husass. 9 Fixvej. 1 Kr. Emil Oluf Lind, Forstander 115 Inger Else Jørgensen, Husass. 11 3 Poul Christensen, Chauffør 173 Niels P eter Nielsen, Aldersr. 2 4 Chr. O. Rasmussen, Former 116 E rling Rasmussen, Seminarieelev 0 Jens Thisted, Pensionist 173 5 P eter Olsen, Pensionist 107 Hans Chr. Larsen, Aldersr. 2 Hans Frederiksen, U rm ager 263 Vagner Frederiksen, Snedkersv. 137 6 Chr. Rasmussen, P apirarb . 77 E sther R. Rasmussen, Husass. 11 Ole Kr. Petersen, Papirarb. 110 Karl Chr. Petersen, Medhjælper 5 Poul A. Petersen, Bud 5 Henry Rs. Andersen, Arbm. 7 7 Lars P. Olsen, Pottemagersv. 245 Anna D. J. Olsen, Husbest.inde 0 8 Gunnar Føhn Jensen, Savskærer 71 Oluf Johs. Olsen, Tømrer 107 Carl Sofus Espensen, Papirarb. 281 Hans Espensen, Ekstraarbejder 137 Kaj H. Espensen, Maskinarb. 83 9 Niels Chr. Jacobsen, Arbm. 76

14

Hans Chr. Petersen, Aldersr. Niels A. Sørensen, Arbm. Ellen Pedersen, A rbejderske Mary K. Pedersen, Husass. Fyns vej. 1 E rik Frim ann Larsen, Arbm. E jler M .R. Nielsen, Arbm. E jn ar O. Hansen, Arbm. 3 Iv ar Christensen Toft, Fyrbøder 5 Kaj O. K. Larsen, Papirarb. 101 Maren S. L. Jensen, Aldersr. 2 2 Marie Jensen, Aldersrenten. 2 Niels O. Larsson, Form er 15 Ellen Larsson, Husassistent 5 Hans C. E. Demant, Chauffør 17 Jens Leo Nielsen, Chauffør 91 Jenny Jensen, Husmoder 5 Evald Q. Jensen, Tømrersvend 5 Vagner Q. Jensen, Træarb. 5 3 Thorkild Pedersen, Murerarbm. 91 F rederik Chr. Olsen, Aldersr. 2 Ove Har. Hansen, Maskinarb. 119 E rn st Christiansen, Papirarb. 107 Verner T. Amundsen, Pølsemager 5 E rik Christiansen, Arbm. 9 4 Axel R. Schneller, Slagteriarb. 44 Karl H. Schneller, Typografi. 5 Janus A. Nielsen, Mejerist 43 Kr. E. Pedersen, Snedkersv. 110 Hans P. Jørgensen, Maskinsm. 121 E rik Jensen, Papirarb. 137 Hans Jensen, A ldersrentenyder 2 Georg Æ. Jensen, Lagerarb. 23 5 E lla Hansine Larsen, Invalider. 5 Anna Sophie Larsen, Arbm. 5 F ran ts L. Larsen, Træ arbejder 9 Emil Bøje Jørgensen, Arbm. 86 Anthon Patuel, Uldhandler 43 H arry Schwartzbach, Træarb. 173 Hans L. Larsen, Bagersvend 17 Anders P. Andersen, P o rtø r 155 7 Chr. V. Rasmussen, Arbm. 43 Jørgen S. P. Olsen, Arbm. 69 Jens A. Mogensen, Arbm. 40 H jalm ar Hansen, G artner 4 Jens Larsen, A ldersrentenyder 2 Jens P. Rasmussen, Aldersr. 2 Gallemarks vej. 1 Rob. Ambjørn Jensen, Papirarb. 83 Jens Chr. Lange, Papirarb. 173 2 Herman Petersen, Socialinsp. 885 3 Hartvig Meyer, Typograf 209 Axel J. Nielsen, Chauffør 44 4 John A. T ragårdh, Skræderm. 412 Karen S. Hansen, Aldersr. 2 Marie S. Hansen, Kommuneass. 346 5 Rs. Chr. Jensen, Overportør 191 Poul Arne Jensen, Malersvend 161 Arvid O .Nielsen, Maskinarb. 71 6 Rs. O. H. Bonde, Repr. 95 Bernard Schou, F aktor 227 7 Hans J. Andersen, Maskinfører 155 Niels Chr. V. Nielsen, Arbm. 3 Hans Chr. E. Nielsen, Lærling 5 2 5 5 9 5 101

16a Oluf Johs. Sørensen, Arbm. Knud E. Sørensen, Barberm. 221 Niels Chr. Petersen, Papirarb. 113 17 L. Chr. Andersen, Papirarb. 125 Gudrun M .C. Andersen, Husass. 5 18 Mads P. Petersen, Typograf 334 Kaj H. Petersen, Typograf 292 Hans Chr. Hansen, Aldersr. 2 19 Jacob A. Christensen, Aldersr. 2 Ane K. Christensen, Aldersr. 2 20 Valdem. C. Petersen, A ldersr 15 Gerda M. Petersen, Frøken 5 21 Jørgen Nielsen, A ldersrenten. 2 Jens P. Nielsen, Havemand 17 Emilie Thomsen, Husassistent 5 22 Niels P. Nielsen, Aldersrenten. 2 23 Bodil K. Olsen, Aldersrenten. 2 Svend Aage Olsen, Former 245 Agnes M. Hansen, Arbejderske 5 24 Carl Verner Olsen, Papirarb. 110 Frederik Hansen, Glassliber 5 Knud Nielsen, Arbm. 20 Jens P. Chr. Hansen, Arbm. 14 25 A lbert Schimmel, Skræder 17 26 Larsine Jacobsen, fhv. Detailh. 4 27 Hans Jensen, Overportør 209 Ingeborg K. Jensen, A ssistent 269 28 Anton M. S. Hansen, Papirarb. 119 Poul Hansen, Tømrerlærling 5 Niels Jørgensen, Remissearb. 110 29 Helge A. B. Hansen, Papirarb. 40 Gunnar E. J. B. Hansen, Medhj. 5 F r. V. Johansen, Fiskehandler 5 Poul Kjeld Jacobsen, Lærling 5 Helmer Schwartzbach,Murersv. 113 Max G. Hansen, Chauffør 39 29a Magnus Emil Hansen, Arbm. 119 Jens Peder Jensen, Arbm. 5 Aurel C. Spiermann, Kontorist 158 30 Jens M. L. Jensen, Papirarb. 173 K irstine Petersen, Aldersrenten. 2 Freiasvej. 2 Niels Chr. Hansen, Aldersr. 2 4 H. P. Christensen, Murerarbm. 113 Børge Christensen, Lærling 5 Hans Petersen, Vognopsynsm. 173 Beboelsesvognen: Olga Hansen, Husmoder 3 E rn a G. Hansen, Husass. 5 Friggasvej. 1 A lbert Sofus Hansen, Tømrersv. 5 Aksel Hermansen, Tømrersv. 92 Børge Hermansen, Træarb. 47 Viggo H. Rasmussen, Arbm. 41 Hans P. Nielsen, Cementstøber 9 2 Hans Rasmussen, Malersvend 40 4-6 E dgar Brix Petersen, Mekan. 155 Robert H. Petersen, Mekaniker 3 Th. Petersen, A ldersrentenyder 2 E rn st G. Petersen, Murersvend 23 Gudrun P. Hopp, Husass. 5 8 Rasmus Thorkildsen, Aldersr. 2 H arald Hansen, Handelsmand 5 125

15

E sther Pedersen, Husassist. H enriette Jensen, Husassist. Alma Nielsen, Sygeplejerske Aksel Petersen. Opsynsmand Godthaabs Allé. 2 Rolf Andersen, Savskæ rer Ane Jacobsen, A ldersrtn. K arl O. Jacobsen, Savskæ rer Poul J. Jacobsen, S avskæ rer 179 J. E. Hansen, M anufakturhdl. 209 Elly M. Andreasen. Syerske 5 Carl Sørensen, Pølsem ager 167 4 Axel Houmaae, Malerm. 263 5 Alfr. Risør, Overinspektør 227 Ane Marie Larsen, Kogejomfru 92 6 A. V. Eilenberg, R epræ sentant 1297 W. M. Petersen, R epræ sentant 74- 7 Hansine M. Jensen, Syerske 69 Ane Pedersen, Pensionist 5 Ellen Pedersen, Kontorassist. 364 E jn ar Jørgensen, Chauffør 89 9 H. P. Hansen, Papirarb. 227 Verner Hansen, G artner 5 Jens Chr. Dehn, Husejer 231 Anna Haanmg, Husbestyrerinde 17 Karen K. Jensen, F røken 5 10 L. Vindberg, Skomagerm. 299 Stella Vindberg, Telefonist 137 U lla Vindberg, Husbest.inde 23 12 A lfred Larsen, Maskinfører 263 Holger Christensen, P apirarb. 77 E inar M. Galle, A ssistent 227 13 Jens P. Hansen, Rentier 16 Aksel Rasmusssen, Arbmd. 4 14 Johs. Nielsen, Bladforh. 615 Knud O. Nielsen, Kleinsmed 257 G rethe Marie Nielsen, Ekspd. 11 15 Rs. Chr. Rasmussen, Skræderm . 68 Gerda J. Rasmussen, Bogb.ske 47 Jørgen H enrik Rich, Handelsl. 5 16 Carl Chr. Nielsen ,Chauffør 5 Niels Herm. Sørensen, Arbmd. 316 Niels O. H. Sørensen, Bager 5 Hans Kr. V. Andersen, Arbmd. 15 H arry Børge Larsen, Typograf 44 Jens Kr. Andersen, A ldrtn. 2 17 Jens P. Jensen, Lotterikollektør 74 Anna H. Jacobsen, Husmoder 3 Else M. Jacobsen, Kontorass. 11 18 Hans P. Carstensen, Skrædersv. 38 Ing er G. Carstensen, Ekspd. 5 Gunnar M. Pedersen, Arbmd. 43 19 Niels Th. Thybo, Købmand 173 20 Alf Mortensen, Tobakshandler 508 21 Rs. V. Johansen, M askinmester 508 Louis Johansen, Kleinsmedesv. 179 Peder Johansen, Arbmd. 7 22 Maren K. Christensen, F rk . 179 Trine K. Hansen Hviid, Enkefrue 9 Ingeb. M. H. Hviid, S trygerske 11 23 Jens P. Petersen, fhv. Bankdir. 119 Gerhard E. Sørensen, Papirarb. 209 24 P eter V. Jensen, Pensionist 191 Julie S. Jensen, Telefonistinde 83 17 23 161 161 89 2 215

9 Niels Kr. Hansen, Papirarb. Anna M. Pedersen, Husmoder 4 Sv. Aa. Pedersen, Trykkeriarb. 173 Chr. H. Pedersen, Malerlærl . 5 10 Charles Hansen, Barberm. 17 Arnold Sørensen, Arbmd. 69 K. J. Hansen, K ranfører 5 Chr. E. Jensen, Malersvend. 16 Hans Jensen, Malersvend. 191 11 Chr. Christensen, Købmand 633 Andr. S. Hansen, T jener 77 12 Peder Hansen, Aldersrenten. 2 A strid R. Hansen, Syerske 5 Anna I. Hansen, Syerske 5 13 Carstensen Egeberg, Kontrollør 38 Baane Carstensen Egeberg 5 Børge Carstensen Egeberg 227 Inge Carstensen Egeberg 0 15 Otto E. Sager, Maskinmester 723 16 L. V. Stigsgaard, Politibetjent 334 17 Nathalie Rasmussen, Husmoder 2 Ingeborg Rasmussen, Husass. 5 18 Chr. Damlund, Barbermester 107 Jørgen Jensen, Aldersrenten. 2 19 Emil Andersen, Papirarb. . 155 K ristian Brandt, Maskinsmed 255 20 Chr. Jørgensen, Skrædersvend 155 21 Carl Hansen, Mælkeforhandler 11 Knud W. Jensen, Typograf 191 23 Charles Mortensen, Murerm. 316 J. P. Nielsen, Politibetjent 316 25 Otto Petersen, Snedkersvend 89 Rasmus Jensen, Rentier 3 J. P. Nielsen, P apirarb. 110 27 J. C. Storgaard, Murermester 1865 LI. Gallemarksvej. 1 Johs. Andr. Jacobsen, Arbmd. 80 H. Andr. Larsen, Arbmd. 95 Kaj Søgren Nielsen, Træarb. 17 Anna M. Villadsen, Husmoder 3 Kaj B. H. Willadsen, Arbmd. 17 Poul Egon Willadsen, T ræarb. 83 2 Otto J. Christensen, Maskinp. 299 K arl V. Nielsen, Papirarb. 16 Ejvind Rasmussen, Papirarb. 80 Søren V. Larsen, Kedelpasser 113 K arl J. Larsen, T ræarb. 221 Sv. Aage Larsen, Arbmd. 5 Poul Larsen, Bud 5 3 Knud F r. Jensen, Papirarb. 173 Anna K. E. Jensen, Husassist. 5 Niels Petersen, P apirarb. 281 Helge E. Petersen, Kommis 5 Niels J. Nielsen, Skrædersv. 119 A rne O. Nielsen, E lek trik er 263 Bag Bakkerne. Ludvig Rasmussen, Arbmd. 116 Gallemosevej. A rbejdsanstalten: Oluf Pedersen, B estyrer 615 Hedvig Pedersen, Husassistent 23 Gerda Christiansen, Husassist. 29 125

16

25 Jørgen Jensen, Pensionist 26 Meta S. E. Dørge, A ldrtn. 2 Hemmingsen, pens. Overpostb. 334 Emma V. M. Brudlykke, Husass. 18 27 Havnefoged Nielsens Enke 155 Laners Nielsen, B ankprokurist 382 Anna S. Nielsen, Husass. 5 Gormsvej. 1 Hans Nielsen, P ap ir arbejder 125 2 Jørg. Christensen ,Aldrtn. 14 Anders Larsen, Papirarb. 137 3 Rob. A. Andreasen, Arbmd. 5 Ludv. Th. Larsen, Arbmd. 92 E strid K arla Larsen, Husass. 5 P ete r Chr. Jensen, Aldrtn. 2 Louise C. Petersen, Årb.ske 4 Gottliebsvej. 1 Svend Hansen, Kommunelærer 358 3 E rn a Agnethe Hansen, Modist 167 Hans P. Hansen, S lagterm ester 83 4 Niels Chr. Mortensen, Arbmd. 6 Ing er K. Mortensen, Ekspd. 9 Maren K atrine Jensen, Husm. 3 5 Carl Aksel Frederiksen, Arbmd. 39 Edm. Aksel Frederiksen, Arbmd. 59 Hugo P. Jensen, Stationsarb. 68 6 Carl P. A. Hansen, P apirarb. 227 Bodil H. Hansen, Husbest. 5 O skar Ove Hansen, Medhj. 65 Niels Jacob Jensen, Pensionist 17 7 K aren Louise Jensen, Papirarb. 44 8 Holg. G. Christiansen, Tilsk. 209 9 E rik Alfr. Nielsen, Læ rer 490 10 H ans L. Ditlevsen, P apirarb. 121 Ingeb. M. Ditlevsen, Husass. 5 Anna H. K. Ditlevsen, Kontorist 92 11 Niels J. Nielsen, A ssurandør 394 Gunnar Frederiksen, Skræderm. 77 12 Chr. J. Pedersen, Telefonmont. 173 D agm ar E. Ludvigsen, Husass. 20 13 Holger Rasmussen, B estyrer 263 Gunn. V. Rasmussen, Murersv. 215 14 Je tte N. Jørgensen, Enkefrue 107 Ellen J. Hansen, Enkefrue 44 Tove V. Hansen, Fodplejerske 5 15 Osv. Christiansen, Maskinfører 245 Gunna R. Christiansen, P o stk tr. 29 R u th Christiansen, Kontorelev 5 17 M artin A. Borring, Pensionist 137 Ludv. J. Nielsen, P apirarb. 137 Gramsvej. 1 Georg Jensen, Maler 137 2 Holg. H. Christensen, Tapets. 137 Georg F. Hansen, Form er 107 Em. Kann, Typograf 299 P ete r Th. Jensen, Købmand 69 Frede Kann Jensen, Kommis 5 3 Niels Jul. Hansen, Arbmd. 209 4 Jens P ete r Petersen, Papirarb. 101 5 F r. Vald. Sørensen, Læ rer 526 Axel Chr. F. Sørensen, Elev 0 6 G ert Pedersen, Arbmd. 110 Maren S. Pedersen, A ldersrenten. 2 95

7 K. V. Larsen, Arbmd. 8 Sv. O. Pedersen, Arbmd. Anna Hansen, Syerske 29 Grethe Hansen, Damefrisørinde 47 10 Knud Christensen, Smedesvend 107 Pouline Larsen, Enke 5 14 Kr. E. Mortensen, Form er 89 S. A. Jakobsen, Arbmd. 95 E rik Andersen, Mekaniker 89 Chr. Petersen, fhv. Slagteriarb. 3 Carl L. F. Jensen, Arbmd. 104 E jner Christiansen, Arbmd. 43 16 Helge Johs. Petersen, Form and 17 Kaj Petersen, Chauffør 20 Aksel Larsen, Maskinarb. 83 B etty E. Hansen, Husbest. 41 Sv. Aa. Christiansen, Arbmd. 16 18 Marius Thuesen, Komm .lærer 394 Carl R. W. Seye, T rafikass. 299 Grønnegaarden. 2 Aksel W. Pedersen, Slagteriarb. 71 Carl A. Pedersen, Pensionist 40 E lla K. Jensen, Husmoder 3 P eter Kaj Pedersen, Chauffør 116 4 K risten Jørgensen, Smedesvend 83 Sv. B. Jørgensen, Snedkersvend 38 Lilly M. Jørgensen, Husass. 5 Christian Hansen, Arbmd. 5 Søren H. Larsen, Malersvend 5 H. C. Lutterm ann, In k assato r 110 Johanne Lutterm ann, Arb.ske 5 Georg W. Lutterm ann, Maleri. 5 Palle Larsen, Lærling 5 6 Frede J. C. Jacobsen, Chauffør 86 Carl J. Jørgensen, Arbmd. 17 Ib G. Jørgensen, A sp iran t 5 Laur. A. Jørgensen, Overportør 83 Ole Jensen, Vognmand 17 E dith Jensen, Kontorist 20 P eter H, Sørensen, Arbmd. 3 8 Iv ara H. Carstensen, Pensionist 3 E rik C. Carstensen, Bud 5 H aldur J. Carstensen, Bud 5 Charles H. Rasmussen, Arbmd. 18 Niels Chr. J. Nielsen, Arbmd. 3 Hans Enevoldsen, Bødkersv. 155 U rban J. Jensen, Tarm arb. 11 Em. Nielsen, Bud 5 10 Sofus T. Wincentzen, Arbmd. 305 H enry V. Christensen, Arbmd. 92 Thorv. Kr. Madsen, Arbmd. 5 E rh ard Aa. Madsen, Cyklesmed 155 Poul G. Madsen, Medhjælper 20 Rasmus P. Hansen, Arbmd. 5 E rh a rd t G. Hansen, Medhj. 5 12 Maren Elisab. Jensen, Enke 3 Grete Jensen, Ekspeditrice 11 Ingeborg K. Eriksson, Enke 5 Chr. F r. Harms, Arbmd. 4 Børge Harms, T ræ arbejder 5 14 F rits A. Schimmel, Kontorass. 263 Poul Schimmel, Kontorist 179 Kaj Schimmel, Snedkerlærling 5 125 16

17

Grønnegade. 1 Henr. Emil Andersen, Rest. Else M. Andersen, Kontorass. Helga Andersen, Kontorelev 14 Hrm . P. Christensen, Snedkerm. 95 Lilly W. Christensen, Ekspd. 5 Jens K arl Hansen, Billedskærer 83 Johanne R. Hansen, A ldrtn. 2 Anna M. Hansen, B illedskærer 5 Rs. Ludv. Jørgensen, Arbmd. 68 K. A. Christoffersen, Fiskehdl. 932 Johanne M. Jensen, Husass. 17 Ing er L. Rasmussen, Husass. 20 2 Chr. E. Dyndgaard, Købmand 3 3 Agnes M. Jacobsen, Husejer 233 Holg. M. Stridsland, Konditor 281 Aksel Petersen, Arbmd. 7 4 F r. Seerup, D istriktsm ontør 281 G ert Kr. Seerup, Typograf 239 Arne H. Seerup, B likkenslager! 5 5 Niels H. O. Jensen, Arbmd. 233 Chr. V. N. Andersen, Mælkefh. 17 L ars Christiansen, Snedkersv. 209 Poul R. Larsen, Støberiarb. 167 J. H. Ø stergaard, Pensionatsv. 77 E lla J. Jensen, Husass. 23 W erner R. Weber, Arbmd. 209 K arl O. N. Andersen, Mælkefh. 104 Hans P. Hansen, K ranfører 209 Louis Louens, Afholdsrest. 41 Bj. Frede Louens, Chauffør 0 Carl E. Christensen, Medhj. 23 Viggo Hansen, Tømrersvend 9 6 Carl Th. Hansen, D rejerm ester 17 Oluf F r. Scheibelein, Murersv. 14 E jner Chr. Pedersen, Murersv. 41 Herluf Damg. Sejer, Bud 5 Sv. Mart. Christensen, Bud 53 7 Gerh. Thybo Nielsen, Arbmd. 47 Egon H. Sørensen, Arbmd. . 29 Karen S. Hansen, Aldrtn. 2 L ars Jørgen Nielsen, A ldrtn. 2 Kaj Otto Henriksen, P apirarb. 173 Trine Henriksen, Aldrtn. 2 8 Svend V. Henriksen, Cyklehdl. 263 L. Holger Lindberg, Konditor 65 9 Karoline J. M. Nielsen, Enke 14 Louis H artig Larsen, Chauffør 20 Esben Petersen, Aldrtn. 2 Niels Chr. Jensen, A ldrtn. 2 Chr. Vilh. Jørgensen, A ldrtn. 2 Hansine M. Madsen, A ldrtn. 2 P ete r Jensen, A ldrtn. 2 Theodor Lang, A ldrtn. 2 K irsten Olsen, Aldrtn. 2 Hans Jørgen Petersen, Landmd. 23 S tatskasernen: 10 Vilh. Bojesen-Trepka, Oberst 1297 Gudrun M. Jacobsen, Husass. 9 Poul B irk Olsen, K aptajnløjtn. 173 Axel W estergaard, Underkorp. 20 K arl Vald. Nielsen, Stabsoff. 281 Peder Egon Nielsen, Bankass. 5 Vasco Carneiro, L ø jtn an t 59 Jens Vejen Jensen, Overoff. 227 741 92

Annelise V. Jensen, Handelselev 5 Hugo Mentz, Officer 47 H. M. Søndergaard, O fficiant 143 Peder H. Pedersen, Officiant 95 Hans T. Christensen, Officiant 161 Hans Chr. Hansen, Officiant 155 Jens Borum, Korporal 5 Henry P. Husted, Sergent 101 Aage R. Nielsen, Sergent 95 K arl J. Christensen, Sergent 155 Jens Mogensen, Oversergent 107 E rling Larsen, Korporal 5 Rich. F. Lehmann, S ergent 95 Uffe V. Gunni Buskou, Elev 215 11 L ars P. Jacobsen, R estau ratø r 526 Hans Petersen, Snedker 11 E lna Johansen, F rue 38 P eter Chr. Johansen, Arbmd. 5 P eter G. E. Johansen, Malersv. 209 Hans O. Johansen, B agerikarl 5 E inar W. Johansen, Bybud 5 E. Nielsen, Medhjælper 59 12 Jens P eter Jensen, Arbmd. 38 Gunnar Fredl. Jensen, Officiant 209 Kai R. Karstensen, Malerm. 155 Gunhild R. Hansen, Husass. 59 F r. Chr. Hansen, Skomagerm . 77 F redy L. Hansen, Kontorelev 5 Knud Jacobsen, Snedker 65 13 Niels Jensen, B estyrer 43 M artha K. Hansen, Husass. 17 Hans P ete r Jensen, Medhj. 23 H jalm ar Grandahl, Arbmd. 0 14 Gunver Arvidsen, Børnehavel. 137 Ragnhild L. Jensen, Børneh! 11 15 Henr. Henriksen, M arskandiser 110 16 Jens Søgaard, F o rv alter 490 Poul Kr. Ravn, Ekspd. 281 Jens Chr. Jensen, P o rtn er 191 Thyra I. Schlichting, fh. D irektr. 95 Marie F. Schlichting, fh. D irektr. 5 Agnes G. Schlichting, K asserer 310 17 Halvor V. Hansen, Købmand 2 Hansine Hansen, Husmoder 3 Doris M. Hansen, Ekspd. 5 Ane M. Jørgensen, Invalidertn. 5 Niels Sabro Olsen, Arbmd. 16 Maren Christiansen, Pensionist 5 K athrine Christiansen, Aldrtn. 2 E lith G. Jørgensen, R epræ sentant 5 E lisabeth K. Bendtsen, A ldersr. 2 Dorthea M. Nielsen, Husass. 5 Christ. V. Christensen, O fficiant 89 Karen S. Hansen, Pensionist 47 Hanne S. Nielsen, Aldrtn. 2 18 Jul. Ejn. Pedersen, Telegrafhv. 227 Poul P. Pedersen, Maskinarb. 23 K irsten Hansen, Pensionist 9 20—22 Hans P. Nielsen, Musiker 131 Niels Markvardsen, Form and 376 Maren K. Jensen, A ldrtn. 2 Karen Marie Hansen, Husmoder 3 Knud Hansen, Mekaniker 215 Jul. A. Johansen, B likkenslager 131 Verner W. Johansen, Blikkensli. 0

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60

Made with FlippingBook - Online magazine maker