Rośliny wiosny - Dvouletky - Kétnyári virágok

Splošni pogoji poslovanja

1. člen Uporabnost 1.1. Splošna določila, pogoji prodaje in dobave družbe podjetja Picount d.o.o. veljajo za vse ponudbe, dobave in storitve, ki jih za kupca opravi Picount d.o.o. . Spremembe splošnih določil in pogojev dobave veljajo le, če so objavljeni ali sklenjeni v pisni obliki. Splošna določila in pogoji kupca so vključeni v poslovnem odnosu med kupcem in Picount d.o.o. . 1.2. Poleg navedenih določil in pogojev veljajo tudi Splošna določila, prodaje in dobave dobavitelja, razen v primeru, če so v nasprotju s Splošnimi določili in pogoji prodaje in dobave podjetja Picount d.o.o. 1.3. Pri vegatativno razmnoženih okrasnih rastlinah je dovoljena samo enkratna proizvodnja cvetlic in drugih rastlin. Ta klavzula je pogoj, ki ga mora kupec vedno postaviti svojemu kupcu. Prodajalec si pridržuje pravico do povrnitve realne škode s strani kršitelja. Prodajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik imata pravico do nemotenega vstopa na zemljišče kupca zaradi nadzora proizvodnje cvetlic ali drugih rastlin. Prav tako lahko prodajalec imenuje neodvisno tretjo osebo, da preveri poslovne knjige kupca. 2. člen Ponudbe in pogoji 2.1. Ponudba se lahko prekliče v roku treh delovnih dni. Splošna ponudba ni obvezujoča. Cene, ki so navedene v ponudbi, ne vključujejo davka na dodano vrednost. 2.2. Prodajalec si pridržuje pravico do občasnega prilagajanja cen. Nove cene nadomeščajo predhodne cene pri naročilih, ki so bila poslana po datumu, ko so začele veljati nove cene. 2.3. Če se količina, navedena v naročilu, razlikuje od prodajalčevega standardnega pakiranja ali njegovega večkratnika, ima prodajalec pravico prodati naslednjo višjo količino. 3. člen Pridržek v zvezi s kakovostjo pridelka in rezultatov dodelave Vse dobave so podvržene običajnim rezultatom pridelka in obdelave. Čese prodajalec upravičeno sklicuje na ta pridržek, ima pravico, da dobave ne izvrši, temveč poskusi dobaviti proporcionalno količino ali ustrezno alternativo. V takem primeru kupec nima pravice do kompenzacije. 4. člen Dobava in vrste pakiranja 4.1. Vse dobave se bodo vršile Incoterms 2010 (EX Works – franko prodajalec) razen če se kupec in prodajalec ne dogovorita drugače. V primeru ekspresnih dobav plača stroške transporta kupec. 4.2. Sadike okrasnih rastlin se bodo dobavljale v posebnih platojih (s paletno zaščito dizajna), ki bodo , odvisno od količine, naloženi na paletah. Platoji in palete ostanejo v lasti prodajalca. Kupec soglaša, da je dizajn lastnina prodajalca in da bo upošteval pogoje, ki so navedeni v tem odstavku. Kupec se zavezuje, da bo platoje in palete hranil kot dober gospodar, dokler jih ne prevzame prodajalec. Stranki se bosta dogovorili, v kakšnih intervalih bo prodajalec prevzemal platoje in /ali palete. Če bo kupec izgubil ali poškodoval platoje in / ali palete, bo plačal globo v evrih. Z namenom varovanja lastnine je vsak plato označen s posebno številko in evidentiran s črtno kodo. Kupec ne sme odstraniti črtne kode ali na kakršen koli način onemogočiti čitljivost le-te. 5. člen Datum dobave Prodajalec mora po sklenitvi pogodbe izvršiti dobavo v razumnem času ustrezno sezoni sejanja oziroma sajenja. Dogovorjeni čas dobave pa ni zadnji rok. V primeru zakasnitve dobave prodajalec o tem ni pisno dolžan obvestiti kupca in mu določi razumen rok za izpolnitev pogodbe. 6. člen Delne dobave / vračilo pošiljk 6.1. Proizvajalec ima pravico izvršiti delne dobave proizvodov. To p a n i izvedljivo v primeru, če posamezne delne dobave nimajo samostojne vrednosti. V primeru delnih dobav lahko prodajalec vsako dobavo ločeno fakturira. 6.2. Vračilo pošiljk, kar tudi pomeni izmenjavo semena in piliranega semena, ni dovoljeno, razen v primeru predhodnega pisnega dovoljenja. V takem primeru je treba seme, tretirano s fungicidom oziroma pilirano seme, vrniti v roku 5 mesecev od dobave v neodprti in nepoškodovani embalaži. Vrnjenih, pošiljk ki presegajo 10% celotnega števila semen po posameznih sortah, ne sprejemamo. 7. člen Dodelava semena in pakiranje 7.1. Če je blago na željo kupca posebej dodelano, se stroški dodelave in pakiranja zaračunajo kupcu. 7.2 . Prodajalec zapakira blago v lastno standardno embalažo. Embalaža se zaračuna kupcu in ni vračljiva. 8. člen Pridržek glede lastništva 8.1. Proizvodi, ki jih je dobavil prodajalec, ostanejo v lasti prodajalca, dokler kupec ne plača zneska nakupa. Pridržek glede lastništva pa velja tudi na zahtevo, ki bi jo imel prodajalec do kupca, če ne bi izpolnil katerega od svojih obveznosti do prodajalca. 8.2. Proizvodi, ki jih dobavlja prodajalec, in za katere velja pridržek glede lastništva iz prvega odstavka, se lahko uporabijo ali prodajo samo za običajne namene. Kupec mora v primeru prodaje ohraniti ime proizvoda. 8.3. Kupec nima pravice zastaviti proizvod ali ugoditi kakršnimkoli zahtevkom, ki bi se nanašali na te proizvode. 9. člen Plačilo 9.1. Prodajalec mora plačilo prejeti v roku 30 dni od datuma računa, v kolikor ni drugače dogovorjeno med kupcem in prodajalcem. V primeru zamude lahko prodajalec od neplačanega zneska zaračuna zakonite zamudne obresti. 9.2. V primeru likvidacije, bankrota ali ustavitve plačila s strani kupca, takoj zapadejo v plačilo vsi zneski, prodajalec pa ima pravico razveljaviti ali preklicati vse pogodbe s kupcem, brez pridržka do prodajalčeve pravice, da zahteva kompenzacijo ali drugačen pravni način poravnave. 9.3. Če so bila dogovorjena delna plačila, kupec pa enega od njih ne poravna, takoj zapade v plačilo celoten neplačani znesek, ne da bi bilo potrebno

dodatno obvestilo. V tem primeru velja zadnji stavek prvega odstavka člena 9. 10. člen Stroški izterjave dolgov Če kupec ene ali več obveznosti ne izpolni, mora sam nositi stroške izterjave dolgov na sodišču ali izven sodišča. 11. člen Obveznosti 11.1. Prodajalec ne odgovarja za reklamacije, če o tem ni obveščen v skladu s členom 13. Reklamacije je potrebno dokumentirati n a t ak n ačin, d a j ih lahko prodajalec ali tretja oseba preverita. 11.2. Kupčeva obveza je, da zmanjša škodo, katere povračilo zahteva od prodajalca. 11.3 V primeru upravičene ali veljavne reklamacije s strani kupca, odgovarja prodajalec največ do vrednosti označene na računu za reklamirani proizvod. Prodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za morebitne posledice škode. 12. člen Uporaba in izsledljivost 12.1. Proizvode, ki jih dobavlja prodajalec, se sme uporabiti samo za proizvodnjo rastlin. 12.2. Prodajalec ne odgovarja za nepravilno uporabo ali če kupec ali tretja oseba izdeluje, dodeluje ali prepakira proizvode. Nepravilna uporaba pomeni med drugim tudi skladiščenje ali uporabo dobavljenih proizvodov v nasprotju s predpisi prodajalca. 12.3. Izsledljivost semen. Če se seme proda tretji osebi ali če se ga spremeni v rastlinski material in ga nato proda, mora prodajalec ali gojitelj rastlin evidentirati številko serije, da omogoči popolno izsledljivost sorte oziroma semena do proizvajalca. 13. člen Napake, pogoji reklamiranja 13.1. Kupec je dolžan pregledati blago v čim krajšem času po prevzetju, da preveri naslednje: - ali so bili dobavljeni ustrezni proizvodi - ali je količina dobavljenih proizvodov v skladu s pogodbo - ali je opis dobavljenih proizvodov v skladu z dogovorjenimi standardi kvalitete oziroma z običajnimi standardi, če standardi kvalitete niso bili dogovorjeni. 13.2. Kupec bo prodajalca pisno obveščal o domnevnih napakah v treh dneh od dobave. V poročilu mora navesti številko serije, dobavnice in/ali prodajalčevega računa. 13.3. Kupec bo prodajalca pisno obvestil o skritih napakah v roku osmih dni od odkritja le-teh. V poročilu mora navesti število serije, dobavnice in/ali prodajalčevega računa. 13.4. Če kupec ne pošlje obvestila o napakah v navedenem času, je prodajalec razbremenjen vseh obveznosti v zvezi s temi dobavami. 13.5. V primeru spora glede kaljivosti, čistosti sorte, ustreznosti tipa, genetske ali tehnične čistoče, lahko ena ali druga stran zahteva preiskavo proizvodov s strani NAK-G (postaja ISTA), ki ima sedež v Roelofaredsveenu na Nizozemskem. Stroške takšnega pregleda nosi tista stranka, ki po ugotovitvi postaje ISTA nosi krivdo. Ugotovitev NAK-G zavezuje obe strani. 14. člen Nasveti glede načina gojenja Nasveti prodajalca ne zavezujejo kupca v zvezi z načinom gojenja. Kupec se lahko sam odloči, ali so proizvodi primerni za uporabo v lokalnih razmerah ali ne. V kolikor prodajalec svetuje kupcu o ukrepih ki naj jih kupec izvede v proizvodnji, je kupec dolžan najprej testirati priporočene ukrepe, šele nato pa jih lahko izvede v celotni proizvodnji. Kupec je dolžan upoštevati lokalno zakonodajo glede izvajanja fitosanitarne zaščite rastlin. 15. člen Višja sila 15.1. Izraz višja sila pomeni okoliščine, ki so izven nadzora prodajalca, in ki ovirajo ali onemogočajo izvedbo pogodbe. K višji sili prištevamo naslednje okoliščine, če in v kolikor ovirajo ali onemogočajo izvedbo: stavke v podjetjih, ki niso v lasti prodajalca, nemiri, politične stavke v podjetju proda- jalca, splošno pomanjkanje potrebnih surovin in/ali drugega materiala, ki so potrebni za izpolnitev pogodbe, nepredvideni zastoji pri prodajalcu in/ali tretji osebi, od katere je prodajalec odvisen ter splošne težave pri prevozu. 15.2. V primeru višje sile bo prodajalec o tem v najkrajšem možnem času obvestil kupca. 15.3. Obe strani sta upravičeni preklicati pogodbo, če višje sile trajajo več kot dva meseca. V tem primeru prodajalec ni dolžan plačati nikakršne kompenzacije. 16. člen Uporaba zaščitnih znamk, simbolov in drugih znakov Če v pisnem dogovoru ni navedeno drugače, kupec ne sme uporabljati zaščitnih znamk, simbolov in drugih znakov, ki jih uporablja prodajalec, da z njimi loči svoje blago od blaga drugih podjetij, ali kako drugače uporabljati podobne zaščitne znamke, simboli ter druge znaki. Izjema je samo trgovina z blagom v originalnem pakiranju, ki nosi prodajalčev zaščitni znak, simbole in druge znake. 17. člen Poravnava sporov Če se stranki ne odločita za arbitražo, rešuje vse spore sodišče v Ljubljani, razen v primeru, če pravo, ki je navedeno v 18. členu, nenavaja drugega sodišča. Kljub temu pa ima prodajalec pravico pozvati kupca na sodišče,ki je pistojno z zakonom ali mednarodnem dogovoru. 18. člen Zakon Vse pogodbe med prodajalcem in kupcem so podvržene zakonom države, v kateri ima prodajalec svoj sedež. »Konvencija združenih narodov o po- godbah za mednarodno prodajo blaga« velja v primeru ko prodajalec in kupec nimata sedeža v isti državi, razen če je ta v skladu s Splošnimi določili, pogoji dobave in prodaje ali če ima večjo težo zakon v državi prodajalca.

26

Made with FlippingBook Learn more on our blog