Asian Wine Review 2017 | Chinese

ASIAN

WINE

REVIEW

2017

Yulong ່؂ ࠋ ĂЌଆ Château Lanny ـݶ Ӑ ࠋ ЌଆĈՃȓѣ Château Lilan ـݶ ſႾ Château Mihope ـݶ МᡩЌଆĈՃȓѣ Château Miqin ـݶ ౻ᝉ ࠋ ʃୌЌଆĈՃȓѣ Château Senmiao Moon Valley ص ʃ ࠋ ͪ Château Septembre ـݶ ૗ɢͲsࣼ୉୛Ќ 쨞ĈՃȓѣ쨟 Château St Louis Ding ـݶ ʅЕ୉୛Ќଆ ܕ ΍ĈՃȓѣ Château Yuange ǥΝԀಃЌଆ Château Yunmo Greatwall  ৿୐ŚٗЌଆ Château Yuquan ࠋـݶ ༶ЌଆĈՃȓѣ Domaine Lanxuan ᓟ֟Ќଆ D maine Pu Shang ـݶ ส ࠋ ญϾॵԽЌଆĈՃȓѣ Fang Hua Hollyfun Winery ऴΝŔЌଆ Gan Chengzi Winery ـݶ Ϝ౻ગ Ge Senna ـݶ ʄВᜢЌଆĈՃȓѣ Giantmonte Й ـ 쨞 ݭ ਊ쨟ǰˡ ܕ ΍ĈՃȓѣ Guang Xia (Yinchuan) Industry Limited Liability Company) สယᎽ He Lang Ting ̝ǒƺȀ쨞 ـݶ 쨟୉୛ЌᇈҜĈՃȓѣ Helan Mountain ᐢ୐Ќଆ Hequan Winery ـݶ ε ޝ ะǼЌଆĈՃȓѣ Hong Sha Potou Winery ݶ ௙ТіʾŀяЌଆ ޡ ΀ȓѣ Hui Da ౣŞЌԽ Jade Vineyard ᪡ϒſŞ Kanaan Winery ҢȘ Legacy Peak ϙΥЌଆ Li’s Winery ـݶ Đī୉୛ЌˡĈՃȓѣ؂ᢙЌଆ Longyi ࡘ ͪЌଆ Luo Shan ̀ ޝ ୐ Meng Sha Quan ـݶ ϾὟ୉୛ЌĈՃȓѣ Ningxia Huahao Wine Co., LTD NINGXIA Changyu ˚ᔐ Chanteau Senmiao Moon Valley ـݶ ౻ᝉ ࠋ ʃୌЌଆĈՃȓѣ Château Bacchus ֹϜٞЌଆ Château Hedong สʁଆԽ Château Helan Zhenbao ส ܤࠋ ઉЌଆ Château Lanny ࠋ ĂЌଆ Château Lilan ـݶ Ӑ ࠋ ЌଆĈՃȓѣ Château Miqin ـݶ МᡩЌଆĈՃȓѣ Château St Louis Ding ـݶ ૗ɢͲsࣼ୉୛Ќଆ쨞ĈՃȓѣ쨟 Château Yuange ـݶ ʅЕ୉୛Ќଆ ܕ ΍ĈՃȓѣ Château Yunmo Greatwall ǥΝԀಃЌଆ Château Yuquan ৿୐ŚٗЌଆ Chateu Jinsemeiyu ̇ɡſੜ୉୛Ќଆ Domaine Lanxuan ࠋـݶ ༶ЌଆĈՃȓѣ Domaine Pushang ᓟ֟Ќଆ Fang Hua Hollyfun Winery ـݶ ส ࠋ ญϾॵԽЌଆĈՃȓѣ Gan Chengzi Winery ऴΝŔЌଆ Giantmonte ـݶ ʄВᜢЌଆĈՃȓѣ Guang Xia (Yinchuan) Industry Limited Liability Company) Й ـ 쨞 ݭ ਊ쨟ǰˡ ܕ ΍ĈՃȓѣ He Lang Ting ส ࠋ Ꮍ Helan Mountain ̝ǒƺȀ쨞 ـݶ 쨟୉୛ЌᇈҜĈՃȓѣ Hequan Winery ᐢ୐Ќଆ Hongsha Potou Winery ـݶ ε ޝ ะǼЌଆĈՃȓѣ Hui Da ـݶ ௙ТіʾŀяЌଆĈՃ ޡ ΀ȓѣ Imperial Horse Ⴞ҈Ќଆ쨞Ⴞ҈Śٗ୉୛Ќˡ쨞 ـݶ 쨟ĈՃȓѣ쨟 Jade Vineyard ౣŞЌԽ Kanaan Winery ᪡ϒſŞ

18 47 48-49

50 51

52-53 54-55 57 58-59 60-61 62-63 64 65-66

67 69 70 71 72

73-74 75 76-77 78-79 80 81 82-83 84 85 86-87

88 89 90

ـݶ ̗ԽſЌଆĈՃȓѣ Rong Yuan Winery ݭ ɡƬŞ Silver Heights ѽŝЌઉ Wen’s Winery ĤЛЌଆ Xin Niu Château  ـݶ ɞ ـ ׉୉୛ЌˡĈՃȓѣ Xixia King Wine ـݶ ііŚٗЌଆ Yang Yang International Wine Estate ࠦ੆Ќଆ Yuan Run Wine ـݶ нᄷႣ̤ᬓ੠ЌଆĈՃȓѣ Yuhuang Château ـݶ ՠโ۷܉୉୛ЌଆĈՃȓѣ Zhihui Yuanshi Château

91 92-94 95-96

97 99

100-101 102-103 104 105 106 107-108 109-110 111-112 113-114 115-116 117 119 120-122 123 124-125 126-127

ـݶ ġส୉୛ЌˡĈՃȓѣ Zhonghe ـݶ ส ࠋ ͪඡ؞ЌଆĈՃȓѣ Zhuo De

ߩ ʇ Big Banyan Wines Chandon Charosa Winery Four Seasons

Good Drop Wine Cellars Grover Zampa Vineyard

Heritage Winery KRSMA Estates Myra Vineyard Reveilo Wines

128 129 130

SDU Winery York Winery

ߩ ʇ ڲ ɞ ۈ Hatten Wines Sababay Winery

131-132 133-135 136-138

FRENCH OAK BARRELS AND TANKS

FRENCH AND AMERICAN OAK ALTERNATIVES

AMERICAN OAK BARRELS

HUNGARIAN OAK BARRELS

members of

www.taransaud.com | www.kadarhungary.com | www.cantoncooperage.com | www.xtrachene.fr | www.chene.fr

INSIDE THE

REVIEW ϱϓખ ז 

THE

AWARDS ˺ֻ

12

THE

WINES ୉୛Ќ

17

34

ـݶ ௙ТіʾŀяЌଆĈՃ ޡ ΀ȓѣ Hui Da

ـݶ Ӑ ࠋ ЌଆĈՃȓѣ Château Lilan

7

27

ـݶ ౻ᝉ ࠋ ʃୌЌଆĈՃȓѣ Château Senmiao Moon Valley ـݶ ſႾ Château Mihope  ـݶ МᡩЌଆĈՃȓѣ Château Miqin

8

᪡ϒſŞ Kanaan Winery ҢȘ Legacy Peak ϙΥЌଆ Li’s Winery ౣŞЌԽ Jade Vineyard 

28

9

29

30

10

31

ـݶ Đī୉୛ЌˡĈՃȓѣ؂ᢙЌଆ Longyi

ص ʃ ࠋ ͪ Château Septembre

32

11

̀ ޝ ୐ Meng Sha Quan  ࡘ ͪЌଆ Luo Shan 

ـݶ ʅЕ୉୛Ќଆ ܕ ΍ĈՃȓѣ Château Yuange ـݶ ૗ɢͲsࣼ୉୛Ќଆ쨞ĈՃȓѣ쨟 Château St Louis Ding

12

33

34

13

ѽŝЌઉ Wen’s Winery ĤЛЌଆ Xin Niu Château ݭ ɡƬŞ Silver Heights ـݶ ɞ ـ ׉୉୛ЌˡĈՃȓѣ Xixia King Wine ـݶ ̗ԽſЌଆĈՃȓѣ Rong Yuan Winery ـݶ ϾὟ୉୛ЌĈՃȓѣ Ningxia Huahao Wine Co., LTD ـݶ ііŚٗЌଆ Yang Yang International Wine Estate ـݶ ՠโ۷܉୉୛ЌଆĈՃȓѣ Yuanshi Château ـݶ нᄷႣ̤ᬓ੠ЌଆĈՃȓѣ Yuhuang Cellar ـݶ ส ࠋ ͪඡ؞ЌଆĈՃȓѣ Zhuo De ـݶ ġส୉୛ЌˡĈՃȓѣ Zhonghe ࠦ੆Ќଆ Yuan Run Wine

35

ǥΝԀಃЌଆ Château Yunmo Greatwall

14

36

Й ݭ ـ ਊ ǰˡ ܕ ΍ĈՃȓѣ Guang Xia (Yinchuan) Industry Limited Liability Company ـݶ ʄВᜢЌଆĈՃȓѣ Giantmonte ৿୐ŚٗЌଆ Château Yuquan ࠋـݶ ༶ЌଆĈՃȓѣ Domaine Lanxuan ᓟ֟Ќଆ Domaine Pu Shang  ـݶ ส ࠋ ญϾॵԽЌଆĈՃȓѣ Fang Hua Hollyfun Winery ऴΝŔЌଆ Gan Chengzi Winery  ̝ǒƺȀ쨞 ـݶ 쨟୉୛ЌᇈҜĈՃȓѣ Helan Mountain สယᎽ He Lang Ting ᐢ୐Ќଆ Hequan Winery ـݶ Ϝ౻ગ Ge Senna

15

37

16

38

17

39

18

40

19

41

20

42

21

43

22

44

23

45

24

46

25

ـݶ ε ޝ ะǼЌଆĈՃȓѣ Hongsha Potou Winery

26

36

41

56

68

98

118

C H I N A

2017.11.14 -16

www.prowinechina.com

152

IF YOUR WINE COULD CHOOSE A GLASS IT WOULD BE RIEDEL .

RIEDEL.COM RIEDEL HONGKONG

Exclusive Distributor (Hong Kong & Macau) - TOWN HOUSE Wholesale Division: 5/F., Units F-J, Block 2, Kwai Tak Industrial Centre, 15-33 Kwai Tak Street, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

154

176

190

ASIAN VITICULTURE ABOUT ۈ ि୉୛Ќᇈҝ

202

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook flipbook maker