วารสารบางมด เล่มที่ 1 (ดึงหน้า)

1 / 2 0 1 7

F R E E C O P Y

33 ป มั่ นใจยิ่ งกว า...ที่ โรงพยาบาลบางมด ตำนานแห งความงาม

1

THE MIRACLE OF FACELIFT

2

BEFORE>>AFTER

3

BRAND AMBASSADOR

DOCTOR’S TALK

5

6

NEWS & EVENTS

facebook.com/BangmodAestheticCenter

@bangmod

02 867 0606 call 1200

747 ถ.พระราม 2 บางมด จอมทอง กรุ งเทพฯ 10150 I 747 RAMA I I ROAD, BANGMOD, JOMTHONG BANGKOK 10150

Made with FlippingBook HTML5