วารสารบางมด เล่มที่ 1 (ดึงหน้า)

THE MIRACLE OF FACEL I FT .

หลายคนคงกำลั งหาวิ ธี ที ่ จะต อสู  กั บแรงโน มถ วงของโลก เพื ่ อให ได ใบหน าอั นดู อ อนเยาว กลั บมา หรื อชะลอวั ย ให ได มากที ่ สุ ด ป จจุ บั นนั ้ นเทคโนโลยี ทางการแพทย ก าวหน าไปมาก ที ่ สามารถช วยแก ไขป ญหารอยเหี ่ ยวย นต างๆ ได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ และปลอดภั ย

จนล าสุ ด ศั ลยแพทย ไทย จาก รพ.บางมด ได นำเสนอ การดึ งหน าเทคนิ คใหม ที่ มี ชื่ อว า “เทคนิ คบางมด” ซึ่ งมี ความพิ เศษดั งนี้

ฉี ดยาชาเฉพาะที่ แทนการดมยาสลบ : ทำให ปลอดภั ยมากขึ้ น โดยเฉพาะในผู สู งอายุ จะไม เสี่ ยงต อผลแทรกซ อน จากการดมยาสลบ ใช เวลาผ าตั ดเร็ วขึ ้ นเพี ยง 2-3 ชม. : ทำให เนื ้ อเยื ่ อบวมช้ ำน อยลง และ เวลาพั กฟ  น เข าที ่ เร็ วขึ ้ น 2 ดึ งหน าในชั ้ นลึ ก (SMAS) ร วมด วย : ทำให ได ผลลั พธ ที ่ เป นธรรมชาติ มากขึ ้ น และอยู  คงทนถาวรมากขึ ้ น 3 สามารถเลื อกทำเป นส วนๆ ที ่ มี ป ญหาได : โดยแบ งใบหน าเป น 4 ส วน คื อ หน าผาก, ใบหน าส วนบน, ใบหน าส วนล าง และ ลำคอ 4 1

youtube.com/user/bangmodhos

1

The Mi rac l e of Face l i f t .

Made with FlippingBook HTML5