วารสารบางมด เล่มที่ 1 (ดึงหน้า)

NEWS & EVENTS

MRS. NOBLE QUEEN THAILAND 2017

ผ านพ นไปแล วค ะ สำหรั บเวที การประกวด “Mrs. Noble Queen Thailand 2017” ที ่ ทางศู นย ศั ลยกรรมความงาม โรงพยาบาลบางมด เป นผู  สนั บสนุ นการประกวดเวที นี ้ อย างเป นทางการ ซึ ่ งผลการประกวด มี ดั งนี ้ ค ะ ... “คุ ณหมิ ง” ตระการตา นพวงศ นั กธุ รกิ จหญิ งรุ  นใหม ไฟแรง และยั งเป นคุ ณแม คนสวย สามารถคว ามงกุ ฎ “Mrs. Noble Queen Thailand 2017” คนแรกของไทย ไปอย างสมศั กดิ ์ ศรี สำหรั บรางวั ลรองอั นดั บ 1 คื อ คุ ณโฮป กั ญภั ส งาดี สงวนนาม และรองอั นดั บ 2 คื อ คุ ณโอ วารุ ณี ม วงกลาง ขอแสดงความยิ นดี ด วยนะคะ :)

Credit : Suwaphit Phaijidwarodom

นั กแข งรถซุ ปเปอร คาร หญิ งไทยคนแรกในเอเชี ย ทั ้ งสวย และเก งจริ งๆ สำหรั บ “ดร.ยุ  ย กั นธิ ชา ฉิ มศิ ริ ” นั กแข งรถซุ ปเปอร คาร หญิ งไทยคนแรก ที ่ ได ขึ ้ นโพเดี ยมระดั บอิ นเตอร อย าง Ferrari 488 Challenge Racing Asia Pacific 2017 และเธอยั งเป นผู  หญิ งไทยเพี ยงหนึ ่ งเดี ยวที ่ ได เข าร วมการแข งขั น BMW Driving Academy Maisach ประเทศเยอรมนี อี กด วย นอกจากนี ้ ดร.ยุ  ย ยั งมี อาชี พเป น

นั กแสดง นางแบบ พิ ธี กรรายการที วี นั กธุ รกิ จอสั งหาริ มทรั พย นั กบริ หารพอร ตหุ  น อี กทั ้ งเธอยั งมี ดี กรี ความงามไม แพ ใคร กั บตำแหน ง Mrs. International 2016 ที ่ การั นตี ทั ้ งความงามและความสามารถ ของหญิ งเก งคนนี้ “ ถึ งงานจะยุ  งแค ไหน แต ยุ  ยก็ ไม เคยหยุ ด ดู แลตั วเองค ะ ยุ  ยมั กจะเลื อกสิ ่ งที ่ ดี ที ่ สุ ด ให กั บตั วเองเสมอ โดยเฉพาะเรื ่ องความสวย ยุ ยมั่ นใจ และเลื อก รพ.บางมด ค ะ ”

มิ สสมิ หลา 2560 ขอแสดงความยิ นดี กั บ Brand Ambassador คนสวยของ รพ.บางมด “ น องน้ ำหวาน ปุ ญญาพร ราชฤทธิ ์ ” ที ่ คว าไปที เดี ยว 3 รางวั ลรวด บนเวที การประกวด “ นางสาวสมิ หลา 2560 ” นั ่ นคื อ นางสาวสมิ หลา 2560, นางงามบุ คลิ กภาพ และขวั ญใจสื ่ อมวลชน แต กว าจะหุ  นเป ะได ขนาดนี ้ ก็ ต องดู แลตั วเองกั นเป นพิ เศษ เลยที เดี ยว “ น้ ำหวานให ความสำคั ญเรื ่ องสุ ขภาพและรู ปร างของตั วเองมากค ะ ยิ ่ งเวลาที ่ ต อง เข าประกวด ก็ ต องยิ ่ งเป ะเป นพิ เศษค ะ น้ ำหวานไว ใจโรงพยาบาลบางมดให ดู แล เรื ่ องความงาม น้ ำหวานได มี โอกาสไปปรึ กษาคุ ณหมอสุ รสิ ทธิ ์ อั ศดามงคล และได ทำการเสริ มหน าอกที ่ โรงพยาบาลบางมดค ะ เหตุ ผลที ่ เลื อกที ่ นี ่ เพราะมี ที มแพทย เฉพาะทางที ่ มากด วยประสบการณ และที มงานมื ออาชี พและพร อม ให คำปรึ กษาดู แลอย างใกล ชิ ดค ะ”

Credit : Ittipol Photography

6

News & Event s

Made with FlippingBook HTML5