Greenity 60

Sinds 1860 de verbinding tussen ondernemers, overheid en omgeving

Meerjarige akkerrand beter bij plaagonderdrukking Agrarisch Nederland doet al een aantal jaren ervaring op met akkerranden, waarin mengsels van allerlei planten worden ingezaaid. Peter Smits, coördinator effectief middelenpakket (CEMP), is vanuit de KAVB bij een van deze projecten betrokken. Onlangs werd duidelijk dat er niet één specifiek mengsel is dat voor alle akkerranden valt te gebruiken.

Peter Smits: “De ondernemer moet zelf kijken naar de gewassen die hij teelt en daar het mengsel voor de akkerrand op aanpassen.” Ook werd duidelijk dat een meerjarige akkerrand de voorkeur heeft boven een eenjarige rand. “Met een akkerrand wil je be- reiken dat zich daarin sluipwespen, lieveheersbeest- jes, gaasvliegen en roofwantsen vestigen, die in het veld schadelijke insecten kunnen aanpakken. In het eerste jaar bloeit de akkerrand eigenlijk te laat om voldoende plaagonderdrukking te hebben. Bij een tweede en een derde jaar komt de akkerrand eerder tot bloei en is het effect daardoor beter. Wie voor een meerjarige rand kiest, moet wel weten welke gewas- sen hij die jaren op de naastgelegen percelen gaat telen vanwege de samenstelling van het mengsel.” Het idee dat de insecten in de akkerrand ook zouden kunnen zorgen voor minder virusoverdracht in een gewas, is nog niet door onderzoek bevestigd, aldus Smits. “De luizen worden uiteindelijk wel bestreden, maar dat is waarschijnlijk onvoldoende om de virus- verspreiding tegen te gaan.” Onderzoek moet dui- delijk maken of akkerranden een effectieve bijdrage kunnen leveren aan de natuurlijke plaagonderdruk- king in de bloembollenteelt.

KAVB vraagt leden mee te denken over nieuw GLB

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt per 2021 vernieuwd. Aan boeren en tuinders wordt vanaf dat moment gevraagd om extra maatregelen te nemen op hun bedrijf die ver- beteringen opleveren op het gebied van milieu, biodiversiteit en klimaat. Hiervoor ontvangen ondernemers, waaronder ook bol- lentelers, vervolgens betalingsrechten. Over het soort maatrege- len en de zwaarte ervan kunnen boeren en tuinders meedenken via de LTO-pilot Sectorale Bouwstenen. Beleidsmedewerker Annika Versloot (KAVB): “Om hier invulling aan te geven heeft de KAVB eind 2019 een door LTO opgestelde digi- tale enquête aan haar leden verzonden. Hier heeft een flink aantal bollenbedrijven op gereageerd. Afgelopen week hebben we de leden uitgenodigd voor een bijeenkomst om de resultaten van deze en- quête te bespreken. Tijdens de discussie over de maatregelen kwa- men veel zaken aan bod. Zo was er discussie over de definitie van winterbedekking, over mogelijkheden om de bodem te verbeteren en/of organische stof toe te voegen, over de reizende bollenkraam en over maatregelen die een bijdrage leveren aan biodiversiteit.”

Aan het eind van de avond luidde de conclusie getrokken dat het wenselijk is om de toekenning van de betalingsrechten opnieuw te bezien. Binnen de sector zijn veel bedrijven zonder betalings- rechten. Versloot: “De oorzaak hiervan kan zijn dat percelen van eigenaar zijn veranderd maar dat de betalingsrechten niet mee zijn overgedragen. Bij huur van land is vaak niet bekend of de verhuurder over betalingsrechten beschikt. Ook is er een groep telers die in 2014 niet op de hoogte was van het feit dat bloembollenbedrijven die geen toeslagrechten ontvingen toch voor betalingsrechten in aanmerking kwamen. Samenvattend voldoende redenen om ervoor te pleiten om bij de eigenaren van landbouwgrond te inventariseren welke gronden thans voldoen aan de voorwaarden en deze ook betalingsrechten toe te kennen.” Vervolg van de discussie is dat de inbreng van de KAVB gebruikt wordt bij het opstellen van een sectorplan voor de bloembollen dat daarna ingebracht wordt in het Nationaal Strategisch Plan van LNV. Dit vormt vervolgens de basis voor de vernieuwing van het GLB.

26

14 februari 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online