Greenity 60

Het komt regelmatig voor dat ondernemers zonnepanelen op hun grond willen plaatsen. Tot nog toe ging men ervan uit dat bij waardeveranderingen van de onder- grond de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting niet meer van toepassing was vanaf het moment waarop het zonnepark is aangelegd. Toch kan de landbouw- vrijstelling nog van toepassing blijven. Landbouwvrijstelling bij zonnepark

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcus Berg, Flynth adviseurs en accountants in Lisse, tel. 088 2367618.

het telen van producten of het weiden van dieren. Van belang is dan om te bepalen welke oppervlakte niet meer (voldoende) agrarisch wordt gebruikt. Bij zonneparken zal het bijvoorbeeld gaan om de plaatsen waar de palen staan van de stellage waarop de panelen rusten. Als dit gedeelte kleiner is dan 10% van het gehele perceel, blijft er voldoende agrarisch gebruik over voor de toepassing van de landbouwvrijstelling. Hiervoor moet wel enig rekenwerk plaats- vinden.

Tekst: Flynth | Fotografie: René Faas

Om dit de bepalen moet niet gekeken worden naar het feitelijke rendement dat wordt behaald. Voor de landbouwvrijstel- ling is het van belang dat de grond geheel of nagenoeg geheel (90%) dienstbaar blijft aan de uitoefening van het landbouwbe- drijf. Wanneer bijvoorbeeld de panelen op hoogte, niet aaneengesloten en met onder- linge tussenruimtes worden geplaatst, kan de grond gebruikt (blijven) worden voor

Investeringsaftrek hoger dan investering

Vorig jaar besliste de Hoge Raad dat bij investeringen in bedrijfsmiddelen door een maatschap, vennootschap onder fir- ma of commanditaire vennootschap een hogere kleinschaligheidsinvesteringsaf- trek kan worden geclaimd dan bij een eenmanszaak.

schappelijke investeringen). Begin december 2019 heeft de Rechtbank Gelderland beslist dat de uitspraak van de Hoge Raad ook van toepassing is indien uitsluitend door de samenwerking wordt geïnvesteerd. Een voorbeeld ter toelichting: een maat- schap investeert voor € 75.000 in bedrijfs- middelen. Als er twee maten zijn die ieder recht hebben op 50% van de winst, dan kunnen zij aanspraak maken op twee maal € 16.307 investeringsaftrek, totaal dus € 32.614. Zou een eenmanszaak voor € 75.000 hebben geïnvesteerd, dan bestaat er slechts aanspraak op één keer € 16.307

14 februari 2020 Dit is te mooi om waar te zijn. Een reactie van de wetgever kan dan ook niet uitblij- ven. Maar tot dat moment kunnen samen- werkingsverbanden van deze mogelijkheid gebruikmaken. investeringsaftrek. Bij meer vennoten wordt het nog mooier: als er zeven maten zijn (en de winstverdeling is ieder een zevende deel) dan hebben zij bij dezelfde investering gezamenlijk recht op zeven maal € 16.307 (totaal € 114.149) investe- ringsaftrek. Het gevolg is dat de kleinscha- ligheidsinvesteringsaftrek hoger is dan het investeringsbedrag.

Tekst: Flynth

Er was echter nog twijfel of dat gold voor zowel investeringen door de samenwerking (vennootschappelijke investeringen) als door één of enkele vennoten (buitenvennoot-14 februari 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online