Greenity 60

Het Nieuwe Verwerken

‘Samenwerking moet de meerwaarde zijn’

M isschien was de bloembollensector van alle land- en tuinbouwsectoren wel het meest vertrouwd met collectieve financiering van onderzoek. Bijna honderd jaar geleden, in 1925, werd het 2-cent-per-roefonds opgericht. Doel van dit fonds was het bijeenbrengen van geld voor onderzoek en promotie. Zelfs in de crisisjaren hield het fonds stand, om na de Tweede Wereldoorlog over te gaan in het stelsel van productschap- pen. Misschien moest juist de bloembollensector dan ook het meest wennen aan een nieuwe tijd, toen in 2012 er een einde kwam aan het Productschap Tuinbouw. RAPPORT ALS BASIS Met geld van het PT kon het toenmalige PPO nog een onder- zoek doen naar nieuwe duurzame bewaar- en verwerkings- systemen in de bloembollen. In 2014 leverde PPO-onderzoe- ker Henk Gude samen met zijn collega’s Peter Vreeburg, Martin van Dam, Annette Bulle, Jeroen Wildschut en Ton Baltissen dat rapport op. Suggesties die hierin werden gedaan om op een andere manier bollen te bewaren en ver- werken waren onder meer een energiezuinig droogsysteem, schuimen en coaten en desinfectie. Het werden de ingrediën- ten voor het project Het Nieuwe Verwerken. Maar voordat het project van start ging, moest er worden na- gedacht over een nieuwe manier van onderzoek organiseren. Geld vanuit het collectief was er niet meer. In dezelfde pe- riode dat product- en bedrijfschappen ophielden te bestaan, werd vanuit de overheid het topsectorenbeleid ingericht. Negen sectoren werden ingericht, waaronder tuinbouw en uitgangsmaterialen. Het idee achter de topsectoren is dat de overheid onderzoeksprojecten voor de helft financiert als het bedrijfsleven de andere helft betaalt. Daarbij is het niet per se nodig dat de financiële inbreng alleen vanuit de primaire sector komt. Ook toeleverende bedrijven in de sector kunnen in het project investeren met geld en tijd. “Dat was nodig en het meest nieuwe aan het werken met een PPS. De bloembollensector moest wennen aan de rol van acquisiteur. Dat was op deze manier nooit nodig geweest. De glastuinbouwsector had dat veel sneller voor elkaar en kreeg dus wel geld uit de topsector. De glastuinbouw wist heel snel hoe toeleveranciers betrokken konden worden bij onder- zoeksprojecten”, aldus Barry Looman van WUR, die vanuit het onderzoek vanaf het begin bij Het Nieuwe Verwerken betrokken was. Operationeel directeur Michiel Roelse van TKI Tuinbouw &

In 2016 startte het eerste onderzoeksproject in de bloembollensector op basis van publiek- private samenwerking binnen het Nederlandse Topsectorenbeleid. Het was wennen voor de sector. Terugkijkend op dit project zijn de betrokken partijen tevreden. Het Nieuwe Verwerken heeft echt resultaten opgeleverd.

Tekst: Arie Dwarswaard | Illustratie: WUR

TKI Tuinbouw & Uitgangsmateriaal

Een van de negen door de overheid aangewezen topsectoren is Tuinbouw & Uitgangsmateriaal. Elk jaar in april kunnen er projec- tideeën worden ingediend voor een publiek-private samenwerking (PPS). TKI Tuinbouw & Uitgangsmateriaal geeft voor de zomer aan welke ideeën als kansrijk worden beschouwd en mogen worden uitgewerkt en in september ingediend. Die projecten gaan een tweede ronde in, waarna eind oktober duidelijk is welke projec- ten geld kunnen krijgen vanuit TKI Tuinbouw & Uitgangsmate- riaal. Dat geld wordt pas toegekend als de indiener erin slaagt met alle partners een projectovereenkomst af te sluiten, waarin onder meer de private financiering wordt vastgelegd. Daarvoor heeft de indiener drie maanden de tijd. Jaarlijks heeft de Topsec- tor Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een budget van omstreeks 36 miljoen euro beschikbaar.

46

14 februari 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online