Greenity 60

T E E LT V E R B E T E R I NG

De onkruidbestrijding vergt een goede voorbereiding en discipline. Omdat correctie eigenlijk niet meer mogelijk is, is voorkomen van een onkruidprobleem de enige remedie. Dat kan alleen met een goede strategie.

Onkruidbestrijding is kwestie van strategie

Beter steeds voor weinig onkruid de tuin elke twee weken overlopen, dan vast liggen in een te vuil perceel met grote onkruiden, waarbij je met het wegtrekken van die onkruiden ook de planten lostrekt. Bij de chemie zijn de toepassings- omstandigheden het belangrijkst. In een droog voorjaar wordt te vaak verzuimd de grond voor de toepas- sing van een bodemherbicide nat te maken. Door een beetje vocht wordt de werking vele malen beter. STRATEGIE BEDENKEN De beste manier om het onkruidpro- bleem het hoofd te bieden, is van tevoren bedenken wat de te volgen strategie is. Als die duidelijk is, is er ook zicht op de afbreukrisico’s en kan hierop worden ingespeeld. Als er steeds getwijfeld wordt over de te volgen strategie is de kans dat het fout gaat het grootst. Zorg ervoor dat voor het seizoen de werking van de chemie duidelijk is, maar ook dat de machines voor de mechanische aanpak goed werken.

chemisch en mechanisch, waarbij begonnen wordt met een chemische bodemherbicide, wordt vaak te lang gewacht tot er wordt overgestapt naar mechanische aanpak. Vaak is de angst om de bodem open te ma- ken en zo de werking van de chemie te verstoren hiervoor de reden. Toch moet worden overgestapt als de eerste onkruidjes gaan groeien. Als de onkruiden te groot worden, gaat de mechanische aanpak niet meer lukken. Er zal dus altijd een overlap zijn, waarbij de chemie nog wel een beetje werkt en je toch de grond open moet maken. Voor de twijfelaars is het dan nuttig om te bedenken dat dit opentrekken van de grond ook teelttechnische voor- delen kan bieden. Het is ook handig om te weten dat er geen enkele veilige strategie bestaat waarbij handwerk volledig wordt voorkomen. Begin hier dan ook mee zodra de eerste onkruidjes de behandelingen lijken te overle- ven. Langer wachten met handma- tig wieden geeft alleen meer werk.

Tekst: Henk van den Berg, teelt- en bedrijfsadviseur Fotografie: René Faas

Chemische onkruidbestrijding is nog steeds mogelijk, maar er mo- gen geen risico’s worden genomen met de dosering en toepassingsom- standigheden. Bij mechanische onkruidbestrijding gaat het vooral om schoon beginnen en de discipli- ne hebben om vol te houden. Een combinatie van chemisch en me- chanisch kan ook. Als de te volgen strategie maar duidelijk is. MECHANISCHE AANPAK De mechanische aanpak staat weer volop in de belangstelling. Probleem met deze aanpak is vaak de discipline om vol te blijven hou- den als het weer een beetje tegen zit. Vaak worden de schoffel- en wiedegtoepassingen verminderd bij erg nat weer, terwijl deze juist geïntensiveerd moeten worden. Als het minder werkt, moet het vaker gebeuren. Bij de combinatie van

14 februari 2020

53

14 februari 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online