Greenity 60

T E E LTA D V I E S

Inhoud VA S T E P L A N T E N Aaltjes Vervallen herbiciden Calcium en Klei-humuscomplex (CEC) Zwavel Veiligheid Zaai- en stekmedium D E L P H I N I UM Aangieten D I C E N T R A Vermeerdering S A LV I A Warmwaterbehandeling L E L I E Behandelde schubben planten Plantgoed planten Planten en vuurbestrijding Ontsmetten schubben Plantdichtheid Aziaten & LA’s Plantdichtheid schubben Goed plantwerk levert geld op H YA C I N T Virus

Algemeen vaste planten Aaltjes Controleer gerooide planten bij de verwer- king goed op aaltjes. Bij het waarnemen van aaltjes is het verstandig te noteren op welke plekken van uw perceel het aange- taste plantmateriaal is gerooid. Daar zul- len immers ook aaltjes in de grond aanwe- zig zijn. Wordt hier in het voorjaar weer nieuw plantmateriaal geplant, dan kan dit ook worden besmet. Zo kan een aaltjesaan- tasting op een bedrijf flink uitbreiden. Laat deze plekken bemonsteren op aaltjes en neem de juiste maatregelen. Een nauwkeu- rige bemonstering is belangrijk omdat aal- tjes onregelmatig verdeeld voorkomen op een perceel. Houd verder aangetast plant- materiaal apart van aaltjesvrije partijen om verspreiding te voorkomen. Vervallen herbiciden De opgebruiktermijn van Basta, Finale en andere herbiciden op basis van de werkza- me stof glufosinaat-ammonium is verval- len. De middelen mogen niet meer worden toegepast. Restanten moeten worden inge- leverd bij een KCA-depot of een hiervoor gespecialiseerd bedrijf. Ook de opgebruik- termijn van Reglone en Mission is verval- len. Calcium en Klei-humuscomplex (CEC) Beki jk op uw vollegrondsmonster de beschikbaarheid aan calcium voor de plant en de hoeveelheid calcium die is gebonden aan het klei-humuscomplex (CEC). CEC staat voor Cation Exchange Capacity. Dit is het vermogen van de grond om voeding- stoffen als calcium, magnesium en ande- re en kationen te binden en weer vrij te geven als het gewas erom vraagt. De CEC is daarmee een goede maat voor de bodem- vruchtbaarheid. De CEC en de juiste onder- linge verhouding tussen de verschillende kationen is ook van invloed op de poten- tiële structuur. Dit wordt weergegeven in de structuurdriehoek op het monster. Cal- cium zorgt voor voldoende binding van bodemdeeltje maar ook voor voldoende onderlinge afstand. Bij te weinig calcium is bijmesten nodig met kalk of bijvoorbeeld gips. Gips is geen kalkmeststof (dus geen pH-effect) maar bevat calciumsulfaat en kan wordt ingezet om de Ca-bezetting aan het complex te verhogen. Let wel op. De potentiële structuur is geen garantie tegen structuurschade; zware machines en nat- te omstandigheden kunnen de echte struc- tuur vernielen. Zwavel Op bemestingsanalyses voor de vollegrond staat soms een adviesgift voor zwavel ver- meld. Omdat dierlijke mest en veel kali-, fosfaat- en magnesiummeststoffen al vol- doende zwavel bevatten, is het vrijwel nooit nodig om specifiek extra zwavel te strooien.

Veiligheid Let bij het klaarmaken van spuitvloei- stof en spuitwerkzaamheden op de veilig- heid van uzelf en van medewerkers. Lees voor gebruik de veiligheidsmaatregelen op het etiket. Gebruik de juiste bescher- mingsmaatregelen zoals beschermen- de kleding en handschoenen en een mas- ker met een goed werkend filter. Voor de meeste gewasbeschermingsmiddelen is dat een bruine filterbus voorzien van de code A2P3. Start het seizoen met een nieuw fil- ter en vervang het filter in ieder geval een- maal per maand en bij intensief gebruik na 8 uur. Kies voor spuitapparatuur waar- mee de kans op directe blootstelling zo klein mogelijk is. Een veldspuit heeft daar- mee de voorkeur boven handmatige toe- passing met motorvatspuit of rugspuit. Ook omdat de tijd die u bezig bent (bloot- stelling) met gewasbeschermingsmidde- len korter is. Beperk drift niet alleen voor het milieu maar ook voor uzelf als toepas- ser. Hoe meer spuitvloeistof opwaait, hoe meer blootstelling. Bij grotere bedrijven is taakroulatie van spuitwerkzaamheden een aandachtspunt om het aantal uren blootstelling te beperken. Neem voldoen- de wachttijd in acht na een bespuiting. De wachttijden voor werkzaamheden in het gewas en eisen betreffende het herbetre- den kunnen per middel verschillen. Zaai- en stekmedium Gebruik voldoende luchtig zaai- en stek- medium maar stem de kwaliteit af op de omstandigheden op uw bedrijf. Luch- tig stekmedium geeft minder kans op rot, maar droogt ook sneller uit. Het aan- tal gaten per tray is bepalend voor het mengsel: bij een 28-gaats tray kan er bij- voorbeeld een luchtiger mengsel worden gebruikt dan een 160-gaats tray. Verder is van belang of gewassen snel of langzaam bewortelen. Bepaal in overleg met uw advi- seur welk mengsel het best pas bij uw omstandigheden.

N A R C I S Vuurbestrijding T U L P Vuurbestrijding Voorkomen en bestrijden

G L A D I OO L Grondontsmetting D A H L I A Zwarte bladtoppen en ruwe stek I R I S Aanvoerstadium en sierwaarde T U L P Luisbestrijding in cel en kas Pokken G EWA S B E S C H E RM I NG Voorkom resistentie B O D E M  B E M E S T I NG Stikstoemesting speciekrokus op zand T E C HN I E K Uitvoering bewaarwand Isoleren kookketels

Delphinium

Aangieten Delphinium voor de snij heeft vaak last van voetrot. Start daarom rond half februa- ri tot begin maart met een aangietbehande- ling met Rizolex. Doe dit eventueel pleks- gewijs om het bodemleven zo min mogelijk te belasten.

Dicentra

Vermeerdering Dicentra kan door scheuren en stekken worden vermeerderd. Nadeel van scheuren is de kans op verspreiding van aaltjes. Bij het stekken van ondergrondse stengeldelen is deze kans kleiner.

Samengesteld door de adviseurs van Delphy Vaste planten, tel. 0172-21 28 27 Bloembollen & bolbloemen, tel. 0252-68 85 4114 februari 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online