Greenity 60

VA S T E P L A N T E N – B O L L E N – K NO L L E N – B L O E M E N – A L G E M E E N

Plantdichtheid Aziaten & LA’s De ene lelie groeit beter bij een hogere plantdichtheid dan de andere. Let daarom op de volgende zaken: • Plant vuurgevoelige rassen bij voorkeur niet te dicht. Hoe dichter geplant des te meer kans op vuur. • Plant op humusarme zandgronden dich- ter dan op humushoudend zand, zavel- en kleigronden. • Plant cultivars, waarvan de prijs per maat weinig verschilt, dichter dan cultivars waar tussen de maten grote verschillen zitten. • Hoe dichter men plant, des te minder is de kans op virusverspreiding, doorwas en onkruid. • De plantdikte beïnvloedt de maat van de te oogsten bollen. • Plant op 1,80 meter 3% meer plantgoed. Uit het opbrengstonderzoek is gebleken dat een goede maatsortering extra geld ople- vert.

De beste plantdiepte voor plantgoed is 8 tot 10 cm losse grond op de bollen. Die- per planten kost opbrengst aan lever- baar. Ondieper planten geeft wel meer opbrengst, maar daar staat tegenover dat de stengelbollen fijner zijn en er meer kans is op schade door bemesting en onkruidbe- strijdingsmiddelen. De bollen zijn tevens gevoeliger voor droogte. Bij de oogst zijn er meer problemen bij het stelen trekken en is er vanwege een hoge temperatuur op bolniveau meer kans op doorwas. Om een goede verdeling van de bollen te krijgen, is het van belang niet te hard te rij- den. Door het ‘shaven’ van de wortels rol- len de bollen gemakkelijker, waardoor het plantbeeld ook regelmatiger is. Voorkom dat de bollen op ‘dotjes’ worden geplant. Dit kost opbrengst en levert geen mooie ronde bollen op. De plantcapaciteit wordt sterk beïnvloed door de organisatie rond- om het planten. Planten en vuurbestrijding Er zijn f linke verschillen in gevoeligheid voor vuur binnen de verschillende groepen lelies. Door hiermee rekening te houden in het plantschema, liggen er mogelijkhe- den om de vuurbestrijding efficiënter uit te voeren. Plant vuurgevoelige cultivars zoveel mogelijk bij elkaar. Maak wanneer dit mogelijk is, een plantschema waar- bij vuurgevoelige cultivars op één kavel komen te staan en minder gevoelige cul- tivars op een ander perceel. Gebruik Ori- ëntals eventueel als afscheiding. Dicht geplante lelies lopen gemakkelijker in het vuur dan lelies die wat ruimer staan. Ontsmetten schubben Ontsmet cultivars in een van de volgende combinaties: • 0,5% captan 500 g/l + 0,3% prochloraz 450 g/l (o.a. Sportak/Mirage Elan) + 1% Topsin M. • 1,5% Securo + 0,2% prochloraz 450 g/l + 1% Topsin M. Opmerkingen: • Maak een ontsmettingsbak 24 uur van tevoren aan.

Salvia Warmwaterbehandeling

Salvia nemorosa ‘Ostfriesland’ redelijk bestand tegen een warmwaterbehande- ling. Bij S. nemorosa ‘Mainacht’ en ‘Plu- mosa’ zijn in het verleden minder goede ervaringen opgedaan met een warmwater- behandeling.

Lelie Behandelde schubben planten

Plant schubben die een temperatuurbehan- deling hebben gehad bij voorkeur vóór half april. Plant in de kustprovincies vanaf eind februari en in het zuiden en oosten van het land begin april in verband met kans op nachtvorstschade. Planten voor een goe- de opbrengst kan als de schubben voldoen- de kou hebben gehad. Aziatische hybriden hebben acht weken kou nodig, Longif lo- rums drie weken en Oriëntal-hybriden negen tot twaalf weken. De kou heeft een grote invloed op de uiteindelijke opbrengst. De kou kan in de koelcel (2 tot 5°C) of in de grond worden gegeven. Ook een com- binatie van beide is mogelijk. De combina- tie geeft de mogelijkheid om de schubben zo vroeg mogelijk te planten. Voorwaar- de is dat de warmtebehandeling en de vier weken 17°C vóór 15 februari zijn vol- tooid. Dit lukt zowel bij Aziatische hybri- den, Longiflorums als LA’s. Als de warmte- behandeling later is afgelopen, is het beter om de kou volledig in de koelcel te geven en pas na afloop ervan te planten. Als toch direct wordt geplant, is de kans groot dat de grondtemperatuur niet lang genoeg voldoende laag blijft. Hierdoor komen de schubben erg laat, traag en ongelijk op. Plant de schubben circa 5 cm diep. Plantgoed planten

Plantdichtheid adviezen eenjarige teelt

Aantal stuks per ha 1,50 m spoorbreedte

8-10 cm 6-8 cm

700.000 1.000.000 1.000.000 1.400.000

4-6 cm (leverbare teelt) 4-6 cm (plantgoed teelt)

Plantdichtheid schubben Voor een goede groei van de bolletjes op schub is een plantdichtheid van circa 2.500 bolletjes per roe bij Oriëntals en circa 4.000 bolletjes bij Aziaten, LA-hybriden en Lon- giflorums de gewenste hoeveelheid. Hoe- veel schubben dit zijn, hangt af van het aantal bolletjes dat zich op een schub heeft gevormd. Hanteer een plantdichtheid van schub van circa 2.000 bolletjes per roe. Tel eerst een monster schubben, en bepaal aan de hand van het aantal bolletjes dat er gemiddeld op zit, hoeveel schubben er per roe moeten worden geplant. Een gro- ve maat die nogal eens gehanteerd wordt is één gaasbak of leliekrat per roe. Goed plantwerk levert geld op Behalve de plantdichtheid zijn ook een gelijke plantdiepte en gelijkmatig planten belangrijk. Snel planten is niet zo’n kunst, maar het komt de verdeling beslist niet ten goede. Vaak komen er dan een aantal bol- letjes dicht bij elkaar te liggen (‘dotjes’), waarvan de groei minder is dan van ‘loslig- gende’ bolletjes. Ook bij de oogst zijn der- gelijke ‘dotjes’ moeilijk te verwerken. Bij de vierregelteelt moet de plantveur zeker 15 cm zijn en bij een vijfregelteelt 10-12 cm. Wanneer op 1,50 m wordt geplant, ga dan niet verder dan één meter bedbreedte. Plant de zijkanten van het bed wel 10-15% dikker om een gelijkmatige groei van de bollen over het hele bed te realiseren.

• Houd het bad goed in beweging. • Het eerste bad is het goedkoopst.

• Voeg middelen op basis van prochloraz of Rudis als laatste toe aan het bad om een goede oplossing te krijgen. • Vul het bad regelmatig bij en gebruik dan 1,25 keer de uitgangsconcentratie van prochloraz. • Topsin M bestrijdt Fusarium niet altijd evengoed in verband met resistentie. • Bij Fusarium-problemen kan 0,2% Rudis of 1% Pitcher in plaats van prochloraz overwogen worden, Rudis is wel iets scherper dan prochloraz. Rudis en Pit- cher aanvullen met 1,25 maal de uit- gangsconcentratie. • Voeg bij problemen met bollenmijten 0,078% Apollo aan het bad toe

De beste planttijd voor lelies is in het wes- ten van Nederland de maand maart. In het zuiden en oosten van het land is april beter. Eerder planten geeft een vroege opkomst en meer kans op nachtvorstscha- de, vooral in het oosten en het zuiden van het land. Later planten dan maart/april geeft opbrengstvermindering. Vanzelfspre- kend moet de conditie van de grond goed zijn.

14 februari 2020

55

14 februari 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online