Greenity 60

VA S T E P L A N T E N – B O L L E N – K NO L L E N – B L O E M E N – A L G E M E E N

Pokken Zacht en donker weer is ideaal voor het optreden van pokken. Voorkom een aan- tasting door: • Stekers en andere aangetaste planten zo snel mogelijk te verwijderen. • Het gewas droog te houden. • Stimuleer de verdamping en voorkom daardoor een dood klimaat. • Kort na het inhalen een keer te spuiten met een vuurbestrijdingsmiddel.

ren voor het plukken plotseling glazig en vervolgens zwart. Dit verschijnsel treedt alleen op onder warme en zeer vochti- ge omstandigheden. Bij ruwe stek zijn de blaadjes misvormd en is het oppervlak van de stengel iets ruw en soms lichtbruin. De stek ziet er propperig uit. Dit treedt voor- al op in het begin van de stekperiode als de opleggrond te nat en de luchtvochtigheid te hoog is. Lucht de ruimte bij de eerste verschijnselen en geef minder water.

Techniek

Uitvoering bewaarwand

Iris Aanvoerstadium en sierwaarde

Gewasbescherming

Voorkom resistentie Schimmels kunnen snel resistentie ontwik- kelen tegen sommige fungiciden. De diver- se fungiciden kunnen per werkingsmecha- nisme worden onderverdeeld in een aantal groepen. De risicovolle groepen zijn: • De strobi lurinen: Kenbyo FL, Fl int, Amistar, Signum* en Collis*. • De SDHI’s: Velum Prime, Luna Privilege, Sensation* en Experience*, Allstar, Collis*, en Monarch. • De triazolen: Folicur, Rudis, Spirit*, en Phantom*. * Deze middelen bevatten twee werkzame stoffen uit verschillende groepen waardoor het gevaar op resistentie wordt beperkt. Om zo lang mogelijk van de goede werking van deze middelen te kunnen profiteren is het van belang een goede resistentiestra- tegie op het bedrijf toe te passen. Dit kan in het geval van de vuurbestrijding door de middelen uit één groep niet meer dan maximaal een derde van het aantal bespui- tingen tegen vuur in te zetten. Combineer middelen met één werkzame stof altijd met een basismiddel. Gebruik hiervoor mancozeb* of Solofol. Voor Solofol geldt dat deze tweemaal mag worden toegepast voordat 25% bodembedekking door het gewas is bereikt. In de middelen Palladium, Collis, Spirit, Panthom, Luna Experience en Luna Sensa- tion zitten al twee werkzame stoffen waar- door het toevoegen van een basismiddel niet nodig is. Door de middelen op de juis- te manier te combineren en af te wisselen is een goed resultaat te behalen.

In het kader van de ‘Meerjarenafspraak Energie’, is onderzoek gedaan naar het drogen en bewaren van bloembollen. Dit onderzoek resulteerde in de volgende aan- bevelingen: • Afronding van de uitblaasopeningen van de wand. Dit geeft een lagere weerstand waardoor er meer lucht beschikbaar is. • Afgeschuinde balken en smalle bodem- planken geven een betere luchtverdeling in de kist. • Optimaliseer de systeemwand, soms geeft bijvoorbeeld een schans onder in de wand een betere luchtverdeling. • Dek de bovenste palletkisten af met een plaat. Aan de zijkant van de plaat moeten dan wel luchtopeningen zitten van het juiste formaat om de lucht af te voeren. Dit verbetert de luchtverdeling over de verschillende lagen. Nadeel is dat de pla- ten erop leggen en eraf halen extra han- delingen zijn. • Ventileren met gebruikmaking van een ethyleenanalyser. Door pas te ventile- ren als de hoeveelheid ethyleen in de cel bij de schadegrens komt, wordt veel gas bespaard. Houd wel de temperatuur en RV in de gaten. • Schaf bij nieuwbouw gelijkstroommoto- ren aan. Hiermede is de gewenste hoe-

Het oogststadium speelt een belangrijke rol bij het openkomen van de irisbloemen op de vaas. Onrijp geoogste bloemen komen niet of nauwelijks open. Het aanvoeren van voldoende rijpe irissen op de veiling is dan ook belangrijk. Voldoende rijp zijn de bloemen als ze een punt van 3 cm heb- ben. Onder de punt wordt verstaan de tota- le lengte van het gekleurde deel van de bloemknop. Het openkomen van de bloe- men van ‘Blue Magic’ wordt aanzienlijk verbeterd door de kastemperatuur vijf tot zeven dagen voor de oogst (als de bloem- knoppen zichtbaar zijn) wordt verlaagd tot 13°C. Natuurlijk bepaalt niet alleen de bloemknop de kwaliteit van de bloem. Zet daarom de bloemen op gekoeld water in de koelcel en houd de temperatuur in de cel op 2°C. Koel niet dieper om teleurstelling bij de consument te voorkomen. Voorbehandelen verbetert de houdbaarheid van de bloemen aanmerkelijk. Wanneer de stelen na bijsnijden direct in een oplos- sing met Chrysal BVB gezet worden, komt bovendien een groter percentage open. Er zijn diverse methoden van werken moge- lijk van kort voorwateren tot een langdu- rige behandeling tijdens transport. Zorg dat er voldoende werkzame stof in de ste- len trekt. Als de bloemen op een BVB-oplos- sing aangevoerd worden, dient dat vermeld te worden bij het veilen. In te rauw geoog- ste stelen heeft BVB onvoldoende effect. De houdbaarheid is dan vergelijkbaar met rijp geoogste onbehandelde stelen.

veelheid lucht perfect te regelen. • Er is tot 70% energie te besparen. Isoleren kookketels

14 februari 2020 Laat de kookketel doormeten om zicht te verkrijgen op de temperatuurverdeling in de ketel. Een aanpassing van de kook- tijd, eventueel van de temperatuur en/of de pompcapaciteit kan nodig zijn. Verwij- der de losse isolatieplaten na afloop van de kookperiode. Door de kookketel te isoleren is niet alleen energie te besparen, maar wordt ook de gelijkheid van de watertemperatuur ver- beterd. Vooral bij een kleine pompcapaci- teit en bij buiten koken is dit belangrijk. Het temperatuurverschil tussen het mid- den en de zijkanten van een ketel bedraagt bij een ongeïsoleerde ketel toch vaak een paar tienden van een graad. Plaats tijdelijk (in verband met doorroesten) een paar los- se isolatieplaten tegen de grote rechte vlak- ken, dit is snel en simpel uit te voeren.

Tulp Luisbestrijding in cel en kas

*In de Zuidelijke Bloembollenstreek is man- cozeb niet toegelaten.

Luizen komen veelal pleksgewijs voor. Meestal op plaatsen met tocht, zoals bij deuren of lekken in de kas. Luizen op het blad veroorzaken groengele vlekjes. In een later stadium gaat het blad bobbelen. Bestrijding: • Verwijder de planten als er slechts enke- le planten zijn aangetast. Een bestrijding is niet nodig. • Spuit in de kas indien nodig afwisselend met bijvoorbeeld Actara, Gazelle of Calyp- so. Neonicotinoïden-vrije alternatieven hiervoor zijn Pediment, Teppeki, Sumici- din Super (en Sumi-Alpha) en Decis.

Bodem/Bemesting Stikstofbemesting speciekrokus op zand Krokus heeft relatief niet veel stikstof nodig. Verdeel de stikstofbemesting regel- matig over de maanden februari, maart en begin april. Drie giften zijn meestal vol- doende. Dat betekent dat de giften relatief klein zijn, ongeveer 27 kg zuivere N per keer. Dat komt overeen met 100 kg KAS per ha. Wanneer de stikstofbemesting over twee giften verdeeld wordt, is de kans op een stikstoftekort door uitspoeling groter.

57

14 februari 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online