Greenity 60

H E T OND E R Z O E K VA N

MARTA STREMINSKA: ‘Meer inzicht nodig in biologische bodemprocessen’

In deze serie vertellen onderzoekers over hun werk voor de sector.

er meer aandacht komt voor al die verschillende strategieën, zodat de toepassing geoptimaliseerd kan wor- den als de specifieke omstandighe- den in acht worden genomen.” Het inzetten van biologische bestrij- ders in de grond is ook geen een- voudige oplossing, weet Streminska. “Het blijft lastig om ervoor te zorgen dat ingebracht micro-organismen zich gaan vestigen in de grond en dan hun werk gaan doen. Dan ligt de oplossing misschien in het stimule- ren van micro-organismen die van nature aanwezig zijn in de grond, zodat zij die ziekteverwekker kun- nen aanpakken. Waar we met het onderzoek naar toe willen, is uitzoe- ken hoe de planten op een robuuste, duurzame manier gedurende de hele teelt beschermd kunnen worden. Dat vraagt veel kennis. Dat is het mooie van onderzoek: je wilt processen beter begrijpen om ze vervolgens te kunnen optimaliseren en doelgericht ingrijpen wanneer dat nodig is. Dat geldt zeker voor dit onderwerp.” VOORKOMEN Op dit moment voert Streminska samen met collega’s onderzoek uit aan de bestrijding van onder meer Fusarium in de kasteelt van amaryl- lis en Lisianthus. “We zetten daarbij verschillende stappen. Het begint met een goede identificatie van de ziekteverwekkers. Hoe komen zij een plant binnen, hoe versprei- den ze zich door de plant, door een gewas, door de kas. Op basis van die informatie kunnen we gaan kijken welke mogelijkheden er zijn voor de teler. Daarbij zal het er in veel geval- len toch op neerkomen dat alles begint met het voorkomen van een ziekte of een plaag. Dat wordt in de toekomst alleen maar belangrijker.”

Wat zich onder de grond aan ziektewerende processen afspeelt is vaak raadselachtig. Onderzoekster Marta Streminska van WUR in Bleiswijk probeert daar bij allerlei gewassen, waaronder Hippeastrum, antwoord op te krijgen.

Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

witte vlekken in de kennis. Nieuwe technieken op basis van bijvoorbeeld DNA en RNA kunnen ons daarbij helpen. We weten in ieder geval dat ziektewerendheid van een bodem niet wordt bepaald door één factor. Het is een combinatie van fysische eigenschappen, zoals zuurstof, orga- nische stof en activiteit van micro-or- ganismen. Er bestaat ook niet één oplossing voor alle ziekten.” ANTAGONISTEN Essentieel bij de bestrijding van bodemgebonden ziekteverwekkers is de aanwezigheid van antagonisten. Wat vaak antagonisten helpt om zich goed in de grond te vestigen, is te zorgen dat er voldoende organische stof in de grond zit, bijvoorbeeld door de toepassing van compost. Las- tig is dat er veel verschillende wer- kingsmechanismen zijn die antago- nisten hebben. “Het zou goed zijn als

Bodemmicrobiologie loopt als een rode draad door een groot deel van het leven van Marta Streminska. Ze promoveerde erop en vond er ook haar werk in als onderzoekster bij WUR in Bleiswijk. “Wij zoeken hier naar alternatieven om bodemgebon- den ziekten te bestrijden. Omdat er steeds meer gangbare middelen weg- vallen, is het noodzakelijk om na te gaan of er alternatieven zijn. In Bleis- wijk doen we dat vooral in kasteelten van zowel glasgroenten als sierge- wassen. Niettemin zal veel kennis die is opgedaan in grondgebonden teelt onder glas ook toepasbaar zijn voor bijvoorbeeld de bollenteelt.” We begrijpen nog niet alles wat in de grond gebeurt, erkent de onder- zoekster. “We weten al aardig wat over processen die zich in de bodem afspelen als het gaat om ziekten en plagen en de processen van ziekte- werendheid, maar er zijn helaas wat

58

14 februari 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online