Greenity nr. 1

I N G E S P R E K

‘Belangrijkste doelen in regeerakkoord gekregen’

LTO Nederland is overwegend positief over het regeerakkoord. Voorzitter Marc Calon ziet in dit akkoord erkenning voor het belang van de land- en tuinbouw. ‘Het is een regeerakkoord dat ons op veel punten past. In Groningen zeggen we dan ‘het kon minder’.’

Tekst en fotografie: René Bouwmeester

Marc Calon (58) is van huis uit akkerbouwer uit Zuurdijk in Groningen. Hij studeerde landbouwtechniek in Wageningen. Aan het begin van zijn carrière werkte hij als docent en be- stuurder in landbouworganisaties. Hij werd in 1995 namens de PvdA gekozen tot lid van Provinciale Staten in Groningen. Van 1999 tot 2009 was hij gedeputeerde. Calon legde die functie neer toen hij voorzitter werd van de vereniging van woningbouwcorporatie Aedes. Met het aanvaarden van het voorzitterschap van de LTO Nederland keerde Calon terug naar zijn wortels. De Groninger begon op 1 januari 2017 als voorzitter bij LTO Nederland. Hij kreeg er direct twee flinke opdrachten mee. Enerzijds stonden de verkiezingen voor de deur en LTO was er veel aan gelegen om het nieuwe regeerakkoord gunstig te laten uitpakken voor boeren en tuinders. Anderzijds stond LTO aan de vooravond van een forse structuurwijziging waarbij de hele organisatie op de schop moest. Inmiddels is het regeerakkoord gereed en de nieuwe LTO-or- ganisatie staat grotendeels in de steigers. Opvallendste verandering in de nieuwe organisatie is dat per agrarische sector voortaan landelijk wordt gewerkt in een structuur met vakgroepen. De KAVB functioneert ook als vakgroep Bloembollen en Bolbloemen van LTO Nederland. De vak- groepen werken samen in de gescheiden secties plant, dier en multifunctionele landbouw. Die laatste tak is nieuw. Op sommige onderwerpen zullen de verschillende secties geza- menlijk optreden. Daarnaast zijn er portefeuillehouders op belangrijke thema’s die de landelijke sectoren overstijgen,

zoals plantgezondheid of klimaat en duurzame energie. Als gevolg van de verandering wordt de bemensing van het kantoor van LTO Nederland in Den Haag uitgebreid van twaalf naar vijfentwintig mensen. Calon: “De sollicitatiepro- cedures voor de laatste vacatures lopen. Dat werkapparaat moet in november gereed zijn. Dan staat het nieuwe LTO Nederland er.” U heeft na uw aantreden een kennismakingsrondje langs alle sectoren gemaakt. Wat heeft u van de bollensector meegekregen bij uw bezoek in Noord-Holland? “Ik heb een goed beeld gekregen van wat het betekent om bollenteler te zijn. Het was ook goed om te bespreken waar de kwekers tegenaan lopen in hun regio. Het zijn vertrou- welijke gesprekken geweest dus ik kan niet op de inhoud ingaan.” Hoe is het werken vanuit de vakgroepen uitgepakt? “In de kern gaat het om een organisatorische kanteling. De vakgroepen zijn in ‘the lead’. Zij bepalen op hun eigen gebied wat wijs is. De Ambitie Plantgezondheid 2030 komt echt voort uit plantaardige sectoren. In de zomer is ook naar buiten toe gewerkt volgens de nieu- we structuur, tijdens de fipronil-kwestie. Niet Marc Calon, maar Eric Hubers, voorzitter van de vakgroep Pluimveehou- derij, was op tv om uit te leggen hoe het zat. Dat werkte heel goed.”

12

9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker