Greenity nr. 1

T E C H &M E C H

In de rubriek Tech & Mech is er aandacht voor zowel nieuwe als vernieuwende producten uit de sector. Een plek waar techniek en mechanisatie structureel aandacht krijgen.

‘Je bent altijd actueel met GMN Crop’

dagen er tussen een bespuiting moet zitten. Daarnaast tonen we in het programma het etiket en alle be- langrijke informatie, zoals spuitdop- pen, veiligheidsmaatregelen en resistentiemanagement.” “Je bent altijd actueel met GMN Crop”, meent Van den Hoek. “Wan- neer het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden een aanpassing of wijziging doorvoert, wordt dit vrijwel direct in het programma aangepast.” INZICHT Het programma is sinds januari 2017 op de markt, maar is later gebruiksvriendelijker gemaakt. Zo hoeven gebruikers maar een keer een perceel in te tekenen. Willen ze dezelfde bespuiting uitvoeren op hetzelfde of een ander perceel? De kopieerfunctie maakt dat mogelijk. Broersen: “GMN Crop is een hulp- middel voor de teler. Het is verplicht om een gewasbeschermingsmonitor te maken. Dat kan hiermee. Maar er zijn meerdere opties voor rappor- ten mogelijk. Een voorbeeld is dat de teler precies kan inzien hoeveel middel hij heeft gebruikt op gewas- of perceelsniveau. Ook kan hij een bespuiting uitdraaien. Deze uitdraai kan hij of een werknemer gebrui- ken om de spuit te vullen. Op deze uitdraai staat precies wat en hoeveel middel er nodig is voor de bespui- ting. Daarnaast is het programma leveranciersonafhankelijk. Het volledige middelenpakket is opgeno- men in het programma.”

het perceel en kan dan starten met het inplannen van bespuitingen. GMN Crop helpt telers om binnen de richtlijnen te handelen en geen fouten te maken bij registratie.” CONTROLEFUNCTIE Lex Broersen van GMN: “Wij wil- len de gebruiker een gerust gevoel geven. Wanneer een kweker GMN Crop gebruikt, moet hij weten dat het klopt. Vooraf een bespuiting invoeren is het handigst. Als er namelijk iets volgens het etiket niet kan, dan krijgt de kweker een foutmelding met details wat er niet goed is.” Deze controlefunctie is volgens Van den Hoek niet te evena- ren. Broersen legt uit waarom: “Er zijn andere programma’s, maar die geven globaal aan wat er fout is. Wij kijken naar elke regel op het etiket, zoals voor welk gewas het middel gebruikt mag worden, hoeveel liter per hectare is toegestaan en hoeveel

GMN Crop GMN

Tekst: Lilian Braakman | Illustratie: PR

De regelgeving omtrent gewasbe- scherming wordt steeds complexer. Tegelijkertijd moet de kweker zijn spuitregistratie op orde hebben. Die twee punten zijn mede de aanlei- ding geweest voor gewasbescher- mingsleverancier GMN om GMN Crop te ontwikkelen: een hulpmid- del voor de spuitregistratie. Frank van den Hoek van GMN legt in het kort uit hoe GMN Crop werkt: “Wie start met het programma kan zijn percelen eenvoudig intekenen. De kweker wijst een gewas toe aan

Instructiefilm Hoe het programma precies werkt, wordt stap voor stap in een korte film uitgelegd. Deze is te zien op de website van Greenity: www.greenity.nl

9 november 2017

19

9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker