Greenity nr. 1

Kees Stoop: ‘We moeten zelf het initiatief nemen om te voorkomen dat anderen dat doen’

Goed en genoeg water

Wat kunnen bloembollentelers zelf doen om in de nabije toekomst voldoende water beschikbaar te hebben en te zorgen voor schoon water? Die vraag staat centraal in de Visie op water die door de KAVB en het Milieuplatform Bloembollen is opgesteld.

9 november 2017 rijke stap om aan de ontwikkelingen invulling te geven. Het vervolg is zeker zo belangrijk en daar moeten we met zijn allen aan werken.” is om zoet water op te slaan voor periodes van langdurige droogte. Via druppelirri- gatie zien telers een betere opbrengst en, als bijkomend voordeel, minder kans op nachtvorstschade. En de combinatie van bodem en water komt ook in verschillen- de projecten aan de orde. Wat dat betreft rijdt de trein al een tijdje. Met deze visie kunnen we daar nog meer nadruk op leggen.” Uit de gesprekken leerde Knippels dat verzilting niet alleen maar speelt op Texel en in de kop van Noord-Holland. “Neem Flevoland en Zuidwest-Nederland, gebie- den waar ondernemers zich echt zorgen maken over de verzilting. Dit kan hele grote gevolgen gaan krijgen voor de grote teeltgebieden van bloembollen. Het is daarom al goed om te zien dat de Water- commissie in het Noordelijk Zandgebied zelf het zoutgehalte meet en doorgeeft aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Daarmee neemt het aantal incidenten sterk af. Dit is een goed praktijkvoorbeeld. Dat geldt in feite voor de hele visie. Het initiatief ligt bij de sector.” De komende maanden geeft de KAVB uit- leg over de Visie op water. Hij is te vinden op www.kavb.nl en staat centraal tijdens diverse bijeenkomsten. Voorzitter Kees Stoop van het Milieuplat- form Bloembollen hecht veel waarde aan deze visie. “We moeten zelf initiatieven nemen en voorkomen dat anderen dat voor ons doen. Deze visie is een belang-

Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

T e veel of juist te weinig water: de mogelijkheden om aan de slag te gaan. Dat moet anders en dat kan ook anders. Dat is de strekking van de Visie op water die door Peter Knippels, senior beleidsme- dewerker water en bodem van de KAVB, is geschreven. KAVB en het Milieuplatform Bloembollen dragen de komende tijd de visie uit. KEUKENTAFEL Aanleiding voor de visie was de forse wateroverlast vorig jaar juni in met name Noord-Brabant en Limburg. Een echte visie op dergelijke extremen had de KAVB niet. Tijd voor gesprekken aan de keuken- tafel met ondernemers in heel Nederland. Ook waterschappen en andere partijen uit de waterwereld kregen de gelegenheid om input te leveren. Daarbij ging het niet alleen om de hoeveelheid water, maar ook om de waterkwaliteit. Ook daar hebben ondernemers nog werk te doen. steeds vaker kunnen bloembollen- telers er mee te maken krijgen. In beide gevallen missen telers vaak

Knippels kreeg van binnen en buiten de sector veel positieve reacties op de gesprekken. “Het grote voordeel van deze visie is dat hij specifiek is voor de bloem- bollensector. De ondernemers in deze sec- tor kunnen zelf aan de slag en dat willen ze ook. Ze beseffen maar al te goed hoe belangrijk water is in de bedrijfsvoering. Naast een optimale bodem is een optimaal waterbeheer essentieel. En dat het water dat van hun bedrijf afkomt schoon moet zijn, dat snappen ze ook. Ze willen dan wel weten welke maatregelen effectief en duurzaam zijn.” GEBEURT AL VEEL Knippels benadrukt dat de visie op een moment verschijnt dat er al heel veel door en met ondernemers gebeurt op het gebied van water. “Via het project Schoon erf, schone sloot werken hon- derd ondernemers aan een erf waar gewasbeschermingsmiddelen nauwelijks meer afspoelen richting het slootwater. Projecten als Spaarwater en Bovengrondse waterberging laten zien wat er mogelijk

21

9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker