Greenity nr. 1

Dit is het eerste artikel in een serie over water. Daarin komen personen en partijen aan het woord die met dit onderwerp te maken hebben, zoals bloembollentelers, waterschappen, waterwinbedrijven en in dit eerste artikel de Deltacommissaris.

generatie. Kan hij rekenen op voldoende water? Dat zijn de vragen waar het om draait.” Omdat de informatie uit de praktijk zo belangrijk is, vindt er elk jaar een Natio- naal Deltacongres plaats, dat dit jaar ruim 1.600 mensen trok in Leeuwarden. Kuijken is tevreden met de inzet van de land- en tuinbouw. “De agrarische sector heeft zelf een Deltaplan ingediend, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, en daar gaat een deel van die 1 miljard euro die er jaarlijks is naar toe. Dat geld is bestemd voor projecten die in de land- en tuinbouw worden uitgevoerd. De eerste bedragen zijn inmiddels voor projecten gereserveerd.” In feite is dit voor hem het voorbeeld van hoe hij de aanpak van de waterkwantiteit in Nederland ziet. “Als een ondernemer een plan heeft, dan moet hij in actie ko- men. Dat kan bijvoorbeeld doordat hij contact zoekt met het waterschap en aan- geeft wat hij wil. Iedereen kan meedoen, ja, iedereen moet meedoen.”

Projecten als ondergrondse en boven- grondse wateropslag, zoals die op Texel en in de kop van Noord-Holland zijn uit- gevoerd, noemt Kuijken goede voorbeel- den van wat er allemaal kan als partijen de samenwerking met elkaar aangaan. Dat geldt ook voor het project druppelir- rigatie in de lelieteelt. TEGELS ERUIT Sprake van voortschrijdend inzicht is er ook in zijn functie. “Er is de afgelopen zeven jaar veel veranderd. Neem het onderwerp van de ruimtelijke adaptatie, oftewel hoe kunnen we aan de ene kant extreme neerslag snel afvoeren in verste- delijkt gebied en wat is er aan de andere kant te doen aan de opwarming in verste- delijkt gebied? Dat was zeven jaar geleden nog geen onderwerp voor ons. In het programma voor 2018 is daar aandacht voor. Tegels uit de tuin en meer groen in de stad, dat kan helpen en moet ook echt gebeuren. De extremen nemen echt toe.” Kuijken ziet dat in heel Nederland wat hij noemt ‘het besef van urgentie’ toeneemt.

9 november 2017 Hoewel verzilting strikt genomen niet gaat over waterkwantiteit, heeft de Delta- commissaris wel degelijk oog voor dit pro- bleem. “Het speelt ook in mijn werk een rol, bijvoorbeeld als het gaat om de zorg om voldoende zoet water beschikbaar te hebben. Als het lang droog is, dringt zout water dieper het land in. Om dat tegen te gaan moeten we meer zoetwaterbekkens gaan aanleggen. Er zijn al plannen voor de regio Boskoop en Zeeland. En als je als teler met verzilting te maken krijgt, stel jezelf dan de vraag of je met dat fenomeen wil blijven telen en zo ja hoe je dat dan kan doen. Maak een plan voor de komen- de tien jaar. Dat geldt eigenlijk voor elke teler in Nederland. De tijd van achterover- leunen is echt voorbij.” “Ik zie dat er al een rioolwaterzuiverings- installatie is die drinkbaar water produ- ceert en ik zie een hoogheemraadschap als Delfland dat wil kijken of er zoetwaterop- slag in de duinen mogelijk is. Kennisont- wikkeling is zo belangrijk. Ik ben niet veel meer dan degene die dit wil stimuleren.”

23

9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker